Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Awa

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitulo 8 - Ang Pagbista Kang Cristo

  Ang mga manolonda nga mibiya sa langit, sa kasubo mihubo sa ilang mga corona nga nagilaw-gilaw. Dili sila makaako sa pagsul-ob kanila samtang ang ilang kumander nag-antus, ug magsul-ob sa corona sa mga tunok. Si Satanas ug ang iyang mga manolonda nagkapuliki niadtong lawak- hukmanan aron gub-on ang pagkatawo ug ang kalooy. Bug-at kaayo ang palibut ug nahugawan sa ilang kabuyoan. Ang labawng sacerdote ug mga anciano gidasig nila sa pag-abuso kang Jesus, sa paagi nga labing malisud nga antuson sa tawhanong kinaiyahan. Naglaum si Satanas nga ang maong insulto ug mga pagantus mosangko ngadto sa pagbagulbol sa Anak sa Dios; ug iyang ipakita ang diosnong gahum, ug moikyas gikan sa pagkupot sa panon sa katawhan, ug sa katapusan mapakyas ang plano sa kaluwasan.ADA 36.2

  Misunod si Pedro sa iyang Ginoo human sa pagbudhi. Gusto siya makakita kong unsay buhaton kang Jesus. Ug sa gisumbong siya nga usa sa iyang mga tinon-an, milimod siya. Nahadlok siya alang sa iyang kinabuhi, ug sa gisumbong siya nga usa kanila, iyang gipamatuod nga wala siya makaila sa maong tawo. Nabantug ang mga tinon-an sa kaputli sa ilang mga pulong, ug si Pedro, sa iyang limbong kanila, ug pagpatuo nga dili siya usa sa mga tinon-an ni Cristo, milimod niini sa ikatulo uban sa pagpamalikas ug pagpanumpa. Si Jesus nga halayo gikan sa nahimutangan ni Pedro, milingi uban sa masulob-on nga panan-aw sa pagbadlong kaniya. Dayon iyang nahinumduman ang mga pulong ni Jesus kaniya didto sa lawak sa ibabaw, ug sa iyang mapangahason nga pasalig, Bisan ang tanang tawo maluya tungod kanimo, apan dili gayud ako. Iyang gilimod ang iyang Ginoo uban pa gani ang pagpanunglo ug panumpa; apan ang tinan-awan ni Jesus nakapalumoy dayon kang Pedro, ug nakaluwas kaniya. Mihilak siya sa mapait gayud ug naghinulsol sa iyang dakung sala, ug nakabig, ug dayon naandam sa pagpalig-on sa iyang mga igsoon.ADA 36.3

  Ang panon sa katawhan nagsinggit sa pagpangayo sa dugo ni Jesus. Sa kabangis ilang gibunalan siya, ug gisul-oban sa daang panapton nga pula, harianon nga kupo, ug ilang gihigtan ang iyang sagrado nga ulo sa usa ka corona sa mga tunok. Ilang gibutangan og kahoyng tunokon ang iyang kamot ug nagyaga-yaga sila ug misaludo kaniya sa pag-ingon, Mabuhi ang hari sa mga Judio! Dayon ilang gikuha ang sungkod sa iyang kamot ug gibunalan siya niini sa iyang ulo, nga nagpadulot sa mga tunok nga maoy nakapadaligdig sa dugo subay sa iyang nawong ug bungot.ADA 37.1

  Masakit sa mga manolonda ang pagtan-aw sa maong hulagway, ila unta luwason si Jesus gikan sa ilang mga kamot; apan gidid-an sila sa pangulong manolonda sa pagbuhat niini, ug nagingon nga usa kini ka dakung lukat nga kinahanglan ibayad alang sa tawo; apan kinahanglan kini mahingpit, nga mosangko sa kamatayon kaniya nga may gahum sa kamatayon. Nahibalo si Jesus nga ang mga manolonda nagtan-aw sa maong hitabo sa iyang kaulawan. Akong nakita nga bisan ang labing maluyahon nga manolonda makahimo sa pagpukan sa panon sa katawhan nga wala nay kusog, aron luwason si Jesus. Nahibalo siya nga kong iyang handumon kadto sumala sa kabubut-on sa Amahan, dali ra kaayo siya maluwas sa mga manolonda.ADA 37.2

  Apan kinahanglanon nga si Jesus mag-antus sa daghang mga butang alang sa mga dautan, aron mapadayon ang plano sa kaluwasan.ADA 37.3

  Didto nagtindog si Jesus, malomo ug mapainubsanon atubangan sa napungot nga panon sa katawhan, samtang ilang gihimo kaniya ang labing bastos nga pag-abuso. Ilang gilud-an ang iyang nawong - nianang nawong nga sa umaabut nga panahon ilang kalisangan sa pagtago, nga maoy maghatag og kahayag sa ciudad sa Dios, ug mag-anam og sidlak sa kahayag labaw pa sa adlaw - apan wala siyay panan-aw sa kasuko nga iyang gihimo ngadto kanila. Sa kalomo iyang gipataas ang iyang kamot, ug gipahiran kini. Ilang gitabonan ang iyang ulo sa daan nga panapton: gitabonan ang mga mata, ug dayon gisagpa siya sa nawong, ug misinggit, Tag-ana kong kinsa ang nagsagpa kanimo. May kagubot talilawa sa mga manolonda. Dali ra unta siya maluwas nila; apan ang ilang pangulong manolonda nagpugong kanila.ADA 37.4

  Ang mga tinon-an nakabaton sa pagsalig sa pagsulod diin nahimutang si Jesus, ug nakasaksi sa pagbista kaniya. Nagpaabut sila nga iyang ipakita ang iyang diosnong gahum, ug magluwas sa iyang kaugalingon gikan sa mga kamot sa iyang mga kaaway, ug magsilot kanila sa ilang pagminaldito kaniya. Mosaka-kanaug ang ilang mga paglaum samtang moabut ang nagkalainlaing mga talan-awon. Usahay magduhaduha sila, ug mahadlok nga tingalig nalimbongan lamang sila. Apan ang tingog nga nadunggan didto sa bukid sa pagka-usab sa dagway, ug sa himaya nga ilang nasaksihan didto, nakapalig-on kanila sa pagtuo nga siya mao ang anak sa Dios. Ilang gihinumduman ang makapa-ukyab nga mga talan-awon nga ilang nakita, sa ilang nakita nga mga milagro ni Jesus sa pag-ayo sa mga masakiton, pagpabuka sa mga mata sa mga buta, pag-ayo sa mga bungol, paghingilin sa mga yawa, pagbanhaw sa mga patay, ug bisan pa sa pagpahunong sa unos, ug nagtuman kini kaniya. Dili sila makatuo nga mamatay siya. Naglaum sila nga mobarug gihapon siya ngadto sa paggahum, ug sa iyang gamhanang tingog makapabungkag sa panon sa katawhan nga giuhaw sa iyang dugo, maingon sa iyang pagsulod sa templo ug pagpagawas niadtong naghimo sa balay sa Dios nga negosiohanan; samtang sila nanalagan gikan kaniya nga daw may panon sa armado nga kasundalohan nga nag-gukod kanila. Naglaum ang mga tinon-an nga magpakita si Jesus sa iyang gahum, ug magpatuo sa tanan nga siya mao ang Hari sa Israel.ADA 38.1

  Si Judas napuno sa pait nga kahigwaos ug kaulaw sa iyang mabudhi-on nga buhat batok kang Jesus. Ug sa iyang pagkakita sa ilang pag-abuso nga giantus ni Jesus, nadaug siya. Iyang gihigugma si Jesus apan labaw ang iyang paghigugma sa salapi. Wala siya maghunahuna nga si Jesus motugot nga dakpon sa panon sa mga tawo nga iya kanhi gidumalahan. Naghunahuna siya nga maghimo og milagro si Jesus, ug magluwas sa iyang kaugalingon gikan kanila. Apan sa iyang nakita ang napungot nga du-ot sa katawhan didto sa lawak-hukmanan, nagsinggit alang sa iyang kamatayon, iyang gibati ang dakung kasalanan, ug samtang ang uban masuk-anon kaayo nga nagsumbong kang Jesus, kalit lang miggawas si Judas gikan sa panon sa katawhan, ug nagsugid nga nakasala siya sa pagbudhi sa dugo nga walay sala. Iyang gitanyagan sila og salapi, ug nagpakiloy kanila nga buhi-an si Jesus, sa pagpamatuod nga wala gayud siyay sala. Nalibug kaayo ug nangahilum ang mga sacerdote sa hamubo nga panahon. Dili sila gusto nga mahibalo ang mga tawo nga nagsuhol sila og usa ka tawo nga nag-angkon nga sumosunod kang Jesus sa pagbudhi kaniya ngadto sa ilang mga kamot. Ilang gipadakop si Jesus sama sa usa ka kawatan ug pagkuha kaniya sa hilum, ug naghandum sila sa pagtago niini. Apan ang pagkompisal ni Judas, uban sa iyang nagniwang ug sad-an nga panagway, nagpaila sa mga kapari- an sa ilang binoang nga buhat atubangan sa katawhan nga tungod lamang sa ilang pagdumot, ilang gipadakop si Jesus. Samtang nagpamatuod si Judas sa makusog nga tingog sa pagkawalay sala ni Jesus, mitubag ang mga pari, Unsay labut namo niana? Mao kana ang imong gisulti. Nailalum si Jesus sa ilang gahum, ug ilang gisiguro nga ila gayud makuha si Jesus. Sa hilabihan nga kahigwaos ni Judas, iyang gilabay ang salapi nga niining panahona iyang gitamay atubangan niadtong nagsuhol kaniya, ug sa kaguol ug kalisang sa iyang krimen, milakaw ug nagbitay sa iyang kaugalingon.ADA 38.2

  Daghan og mga lumalaban si Jesus niadto nga panon, ug ang iyang pagtubag sa mga pangutana kaniya nakapahibulong sa duot sa katawhan. Sa tanan nga mga insulto ug pagyaga-yaga kaniya walay usa ka panan-aw sa kasuko ang nagsamok sa iyang panagway. Maligdong siya ug malinawon ang iyang pamayhon. Hingpit siya ug halangdon sa panagway. Nagtan-aw ang panon sa katawhan kaniya uban sa kahibulong. Ilang gitandi ang iyang hingpit, lig- on, maligdong nga panagway sa mga nanaglingkod sa hukmanan aron paghukom kaniya, ug nagkanayon nga sama siya sa usa ka hari nga angay tugyanan sa usa ka gingharian labaw pa kay kang bisan kinsa sa mga hari. Walay mailhan nga mga timaan sa iyang pagka-criminal. Tin-aw ang iyang mga mata, hawan ug lig-on ang iyang halapad ug hataas nga agtang. Ang matag bahin kusganong nagpaila sa usa ka manggihatagon ug halangdon nga patukoranan. Ang iyang pagpailub ug pag-antus dili gayud sama sa tawo, sa pagkaagi nga daghan ang nangurog. Bisan si Herodes ug si Pilato nalisang kaayo sa iyang halangdon, sa iyang panagway nga sama sa Dios. Si Pilato sa pagsugod pa nagtuo nga dili siya usa ka yano nga tawo, kondili matarung gayud sa kinaiyahan. Nagtuo siya nga dili gayud siya sad-an. Ang mga manolonda nga nakakita sa bug-os nga talan-awon nakamatikod sa pagbati ni Pilato, ug nagtimaan sa iyang kahingawa ug kalooy kang Jesus; ug aron maluwas siya gikan sa pagkalambigit sa makalilisang nga buhat sa pagtugyan kang Jesus aron ilansang, usa ka manolonda gipadala ngadto sa asawa ni Pilato, ug nagpadamgo kaniya nga ang Anak sa Dios nga hukman maglambigit kang Pilato, ug nga usa siya ka tawo nga nag-antus bisan walay sala. Gidali niya pagpahibalo ang iyang damgo kang Pilato nga nagsamok sa iyang tanlag bahin kang Jesus, ug nagpasidaan kaniya nga dili magpalabut sa ilang buhaton niadtong balaan nga tawo. Ang sinugo sa pagdala sa balita misuhot latas sa duot sa katawhan, ug naghatag niini ngadto kang Pilato. Sa iyang pagbasa sa balita mikurog siya ug nangluspad sa iyang panagway. Dali siyang nakahunahuna nga dili siya manginlabut niining butanga; nga kong gusto nila patyon si Jesus dili siya magdasig niini, kondili maningkamot sa pagpahigawas kaniya.ADA 39.1

  Sa pagkadungog ni Pilato nga si Herodes didto sa Jerusalem nalipay siya, ug naglaum nga mahigawas siya gikan sa dili maayo nga paagi sa paghukom kang Jesus. Iyang gipadala si Jesus uban sa nanagsumbong kaniya, ngadto kang Herodes, Gahi kaayo si Herodes. Ang iyang pagpapatay kang Juan naghatag og mansa sa iyang tanlag nga dili makapahigawas kaniya gikan niini, ug sa iyang pagkadungog kang Jesus, ug sa gamhanang mga butang nga iyang nabuhat, naghunahuna siya nga tingali nabanhaw si Juan gikan sa mga patay. Nahadlok siya ug nagkurog, kay naghambin siya og sad-an nga pagbati. Gitugyan ni Pilato si Jesus sa mga kamot ni Herodes. Giisip kini ni Herodes nga usa ka pag-ila ni Pilato sa iyang gahum, katungod ug paghukom. Mga kaaway kini sila kanhi, apan nagkaamigo sila. Nalipay si Herodes sa iyang pagkakita kang Jesus, kay nagpaabut siya nga maghimo si Jesus og dagkung milagro alang sa iyang katagbawan. Apan dili ang buhat ni Jesus maoy makatagbaw sa iyang pagsusi-susi. Ang iyang diosnon ug milagroso nga gahum kinahanglan ipadayag alang sa kaluwasan sa uban, dili alang sa iyang kaugalingon.ADA 40.1

  Walay gitubag si Jesus sa daghang mga pangutana ni Herodes kaniya; ni magtagad sa siya sa iyang mga kaaway nga masuk-anon kaayo nga nagsumbong kaniya. Napungot si Herodes kay walay may gipakita si Jesus nga kahadlok sa iyang gahum, ug uban sa iyang katawhan sa panggubatan, nagyaga-yaga, nagtamay ug nag-abuso sa Anak sa Dios. Nahibulong si Herodes sa halangdon, sama sa Dios nga panagway ni Jesus, ug sa makauulaw, ug kahadlok sa paghukom kaniya iyang gipadala siya balik kang Pilato.ADA 40.2

  Gitintal ni Satanas ug sa iyang mga manolonda si Pilato, ug misulay paghatud kaniya ngadto sa iyang kauglingong kalaglagan. Ilang gisugyot nga kon dili siya manginlabut sa paghukom kang Jesus ang uban mopahamtang niini; giuhaw ang duot sa katawhan sa iyang dugo; ug kon dili niya ipalansang si Jesus, mawad-an siya sa gahum ug sa kalibutanong dungog, ug sawayon nga magtutuo sa tigpaka-aron ingnon sumala sa ilang pagtawag kanila. Si Pilato, tungod sa iyang kahadlok nga mawad-an sa iyang gahum ug katungod, mitugot sa kamatayon ni Jesus. Bisan pa niana iyang gipaangkon ang dugo ni Jesus sa mga nanagsumbong kaniya ug gidawat kini sa duot sa katawhan, ug nanagsinggit, ang Iyang dugo among angkonon ug sa among mga anak, apan walay katin-aw si Pilato sa iyang panghunahuna; sad-an siya sa dugo ni Cristo. Alang sa iyang hinakog nga katuyoan, ug gugma sa dungog gikan sa bantugan nga mga tawo sa yuta, iyang gitugyan sa kamatayon ang usa ka tawo nga dili sad-an. Kong gisunod pa ni Pilato ang iyang pagtuo, wala unta siyay kalabutan sa paghukom kang Jesus.ADA 40.3

  Ang pagbista ug paghukom kang Jesus nagalihok sa mga hunahuna sa daghan; ug ang mga pagbati mopakita human sa iyang pagkabanhaw; ug daghan ang madugang sa pagkasakop sa Iglesia kansang kasinatian ug pagtuo kinahanglan petsahan gikan sa pagbista kang Jesus.ADA 41.1

  Daku ang kasuko ni Satanas samtang iyang nakita ang tanang minaldito nga iyang nahimo nga naghatud sa pangulong sacerdote sa pagpasakit kang Jesus wala makatawag gikan kang Jesus bisan sa labing gamay nga pagbagulbol. Akong nakita nga, bisan nagkuha si Jesus sa tawhanong kinaiyahan, ang gahum ug kalig-on nga sama sa Dios nagpalig-on kaniya, ug wala siya mobulag gikan sa kabubut-on sa Dios bisan sa labing gamay.ADA 41.2

  Tan-awa sa Mateo 26:57-75, 27:1-31; Markos 14:53-72, 15:1-20; Lukas 22:47-71, 23:1-25; Juan cap. 18:19:1-16.ADA 41.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents