Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Awa

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitulo 26 - Lain Pa Nga Paghulagway

  Gipakitaan ako sa pagtagad sa tibook langit alang sa buhat nga nagpadayon dinhi sa yuta. Nagsugo si Jesus sa gamhanan nga manolonda sa pagkanaug ug pagpasidaan sa mga nanagpuyo sa yuta sa pagpangandam alang sa iyang ikaduhang pag-anhi. Akong nakita ang gamhanang manolonda nga mibiya sa presencia ni Jesus sa langit. Nag-una kaniya ang hilabihan ka dan-ag ug mahimayaong kahayag. Gisultihan ako nga ang iyang tuyo mao ang pagpadan-ag sa yuta sa iyang himaya, ug sa pagpasidaan sa tawo sa umaabut nga kapungot sa Dios. Mga panon nagdawat sa kahayag. Ang uban daw solemne kaayo, samtang ang uban malipayon ug nanagmaya. Ang kahayag gipadan-ag sa tanan, apan ang uban igo lang miduol ubos sa kabuyoan sa kahayag, ug wala modawat niini sa kinasingkasing. Apan ang tanan nga nagdawat, mihangad sa langit, ug naghimaya sa Dios. Daghan ang napuno sa dakung kapungot. Mga ministro ug mga katawhan naghiusa sa dautan, ug misalikway sa kahayag nga gipadan-ag sa gamhanang manolonda. Apan ang tanang nagdawat niini mibulag sa kalibutan, ug naghiusa sa suod.ADA 111.3

  Si Satanas ug ang iyang mga manolonda nagkapuliki sa pagdani sa mga hunahuna sa tanan kutob sa ilang mahimo sa pagtalikod sa kahayag. Ang panon nga misalikway niini gibiyaan diha sa kangitngit. Akong nakita ang manolonda nga nagbantay uban sa dakung pagtagad sa nanag-angkon nga katawhan sa Dios, sa pagrekord sa kinaiya nga ilang gipalambo, samtang ang kahayag gikan sa langit gipaila kanila. Ug ingon nga daghan kaayo ang nag- angkon sa paghigugma kang Jesus mitalikod sa langitnong kahayag uban sa pagyam-id, kasuko ug pagdumot, ang usa ka manolonda nga may linukot sa iyang kamot naglista sa makauulaw nga pagrekord. Ang tibook langit napuno sa kasuko, kay nasubo si Jesus sa iyang nanag-angkon nga katawhan.ADA 112.1

  Akong nakita ang kasagmuyo sa mga nagasalig. Wala sila makakita sa ilang Ginoo sa panahon nga ilang gipaabut. Maoy tuyo sa Dios ang pagtago sa umaabut, ug pagdala sa iyang katawhan ngadto sa punto sa desisyon. Kong wala kining panahona ang buhat sa Dios dili unta matapus. Si Satanas nagamando sa mga hunahuna sa daghan kaayo, sa una kaayo alang sa umaabut. Ang usa ka panahon nga gisangyaw alang sa pagpakita ni Cristo kinahanglan magdala sa hunahuna ngadto sa mainiton nga pagpangandam. Sa paglabay sa panahon, kadtong wala modawat sa bug-os sa kahayag sa manolonda, nakighiusa niadtong nagtamay niining mensahe, ug miduol sila sa mga nangasagmuyo diha sa pagtamay. Akong nakita ang mga manolonda sa langit nga nangonsulta kang Jesus. Ilang gitiman-an ang kahimtang sa mga nanag-angkon nga mga sumosunod kang Cristo. Ang paglabay sa tukma nga panahon nakasugod ug nagpamatuod kanila, ug daghan ang gitimbang sa timbangan ug nakaplagan nga kulangan. Lanog silang tanan nga nagpaila nga mga Cristohanon, apan napakyas sa pagsunod kang Cristo halos sa matag usa ka bahin. Nalipay si Satanas sa kahimtang sa mga nag-angkon nga sumosunod ni Cristo. Iyang nakuha sila sa iyang lit-ag. Iyang namandoan ang kagdaghanan sa pagbiya sa higpit nga dalan, ug misulay sa pagsaka sa langit sa ubang paagi. Ang mga manolonda nakakita sa putli, hinlo, ug balaan, nga nagsagol sa mga makasasala didto sa Sion, ug sa mga salingkapaw nga nahigugma sa kalibutan. Ilang gibantayan ang matuod nga mga nahigugma kang Jesus; apan ang mga dautan nakadaut sa mga balaan.ADA 112.2

  Kadtong may mga kasingkasing nga nagdilaab sa handum, mainiton nga nagpaabut sa pagtan-aw kang Jesus, gidid-an sa ilang mga igsoon nga nanag-angkon sa pagsulti bahin sa iyang pag-anhi. Ang mga manolonda nagtan-aw sa tibook talan-awon, ug nahingawa sa mga salin, nga nahigugma sa pagpadayag ni Jesus. Laing gamhanang manolonda gisugo sa pakanaug sa yuta. Gibutangan ni Jesus ang iyang kamot og usa ka sinulat, ug sa iyang pag-abut sa yuta, misinggit siya, Nahulog na, nahulog na ang Babilonia ! Dayon akong nakita pag-usab ang nangasagmuyo nga malipayon sa ilang panag-away, ug mihangad sa langit, nagtan-aw uban sa pagtoo ug paglaum alang sa pagpadayaga sa ilang Ginoo. Apan daghan ang daw nagpabilin diha sa kahimtang sa kaboangan, nga daw nagkatulog; apan akong nakita ang ilang mga dagway nga diha sa halalum nga kasub-anan. Ang mga nasagmuyo nakakita gikan sa Biblia nga diha sila sa panahon sa paghulat, ug kinahanglan sila magpaabut sa mapailubon sa katuman sa panan- awon. Ang sama nga ebidencia nga naghatud kanila sa pagpaabut sa ilang Ginoo niadtong 1843, naghatud kanila sa pagpaabut kaniya sa tuig 1844. Akong nakita nga ang kadaghanan wala magbaton nianang kusog nga nagtimaan sa ilang pagtoo niadtong 1843. Ang ilang kasagmuyo nakapaluya sa ilang pagtoo. Apan sa paghiusa sa mga nasagmuyo sa singgit sa ikaduhang manolonda, ang langitnong panon nagtan-aw sa dakung kasibut, ug nagtimaan sa sangputanan sa mensahe. Ilang nakita kadtong nagdala sa ngalan nga mga Cristohanon mitalikod uban sa pagtamay ug kasuko niadtong nangasagmuyo. Samtang nahulog ang mga pulong gikan sa mga ngabil sa nagatamay, Wala pa kamo makasaka! usa ka manolonda nagsulat kanila. Miingon ang maong manolonda, Ilang giyaga-yagaan ang Dios.ADA 113.1

  Gitudlo ako balik ngadto sa pagkayab ni Elias. Nahulog ang iyang kupo kang Eliseo, ug may dautang mga bata (o mga batan-on) nagsunod kaniya, nga nagyaga-yaga, misinggit, Saka opaw, Kayab opaw! Ilang gitamay ang Dios, ug nahiagum sila sa ilang silot didto. Ilang nakat-onan kini sa ilang mga ginikanan. Ug kadtong nagyam-id ug nagyaga-yaga sa hunahuna nga ang mga balaan mokayab, pahamtangan sa mga tunglo sa Dios, ug makaila nga dili kadto usa ka gamayng butang ang pagtiaw-tiaw kaniya.ADA 114.1

  Nagsugo si Jesus sa uban nga mga manolonda sa paglupad pagdali aron sa pagpabuhi ug pagpalig-on sa nagkaluya nga pagtoo sa iyang katawhan, ug pag-andam kanila sa pagsabut sa mensahe sa ikaduhang manolonda, ug sa kahinungdanon sa kalihokan nga sa dili madugay buhaton didto sa langit. Akong nakita kini nga mga manolonda nga nagdawat sa dakung gahum ug kahayag gikan kang Jesus, ug milupad dayon nganhi sa yuta aron sa pagtuman sa ilang kamandoan aron sa pagtabang sa ikaduhang manolonda sa iyang bulohaton. Usa ka dakung kahayag ang misubang ibabaw sa katawhan sa Dios samtang misinggit ang mga manolonda sa Dios, Ania karon, miabut na ang Pamanhonon, panggula kamo ug sugata siya. Ang kahayag gikan sa mga manolonda misuhot sa kangitngit sa bisan diin nga dapit. Misulay si Satanas ug ang iyang mga manolonda sa pagpugong sa kahayag nga dili mokaylap, ug sa gituyo nga sangputanan. Nakig-away sila sa mga manolonda sa Dios, ug nagsulti kanila nga gilimbongan sa Dios ang iyang katawhan, ug uban sa tanan nilang kahayag ug gahum, dili sila makahimo sa mga tawo sa pagtuo nga moanhi pag-usab si Jesus. Nagpadayon ang mga manolonda sa Dios sa ilang bulohaton, bisan si Satanas naningkamot sa pagabong sa dalan, ug pagpabulag sa mga hunahuna sa katawhan gikan sa kahayag. Kadtong nagadawat niini malipayon kaayo. Nagatutok ang ilang mga mata sa langit, ug naghandum sa pagpadayag ni Jesus. Ang uban diha sa dakung kalisdanan, naghilak ug nag-ampo. Ang ilang mga mata daw nagatutok sa ilang kaugalingon, ug wala sila mangahas sa paghangad sa ibabaw.ADA 114.2

  Usa ka bililhong kahayag sa langit mipahanaw sa kangitngit gikan kanila, ug ang ilang mga mata nga nagatutok sa ilang pagkaluya sa ilang kaugalingon, nabalhin sa pagtutok sa ibabaw, samtang ang pagpasalamat ug ang balaang kalipay nagpakita sa ilang mga dagway. Si Jesus uban sa mga panon sa manolonda nagtan-aw uban sa kalipay sa mga matinumanon nga nagapaabut.ADA 115.1

  Kadtong nagsalikway ug nagsupak sa kahayag sa mensahe sa unang manolonda, nawad-an sa kahayag sa ikaduha, ug dili makadawat sa kaayohan pinaagi sa gahum ug himaya nga naga- uban sa mensahe. Ania karon, miabut na ang Pamanhonon. Mitalikod si Jesus kanila uban sa pagyam-id. Ilang gipasubo ug gisalikway siya. Kadtong nagdawat sa mensahe giliminan sa usa ka panganod sa himaya. Nagpaabut ug nagbantay ug nag-ampo sila sa pagkigsayud sa kabubut-on sa Dios. Daku ang ilang kahadlok sa pagpasubo kaniya. Akong nakita si Satanas ug ang iyang mga manolonda nga naningkamot sa pagtabon niining balaan nga kahayag gikan sa katawhan sa Dios; apan samtang ang nanagpaabut nagmahal sa kahayag, ug nagpabulag sa ilang mga mata gikan sa yuta ngadto sa kang Jesus, walay gahum si Satanas sa pagsanta kanila sa pagdawat niining bililhong kahayag. Ang mensahe nga gikan sa langit nakapasuko kang Satanas ug sa iyang mga manolonda, ug kadtong nag-angkon sa paghigugma kang Jesus, apan nagyam-id sa iyang pag-anhi, nasuko ug nagtamay sa mga matinumanon, sa mga masaligon. Apan usa ka manolonda ang nagtimaan sa matag insulto, sa matag kasakitan, sa matag abuso nga ilang nadawat gikan sa ilang mga igsoon nga nanag-angkon nga mga Cristohanon. Daghan kaayo ang nagpataas sa ilang mga tingog sa pagsinggit, Ania karon, miabut na ang Pamanhonon, ug nagbiya sa ilang mga igsoon nga wala mahigugma sa pagpadayag ni Jesus, ug dili motugot kanila sa pagpabilin diha sa kamatuoran sa iyang ikaduhang pag-anhi. Akong nakita si Jesus nga milingiw sa iyang nawong gikan sa nagsalikway ug nagtamay sa iyang pag- anhi, ug dayon nagsugo sa iyang mga manolonda sa paggiya sa iyang mga tawo sa paggawas gikan sa mahugaw, aron dili sila mahugawan. Kadtong matinumanon sa mga mensahe nagabrug nga libre ug naghiusa. Usa ka balaan ug labing matahum nga kahayag misubang ibabaw kanila. Ilang gibiyaan ang kalibutan, gigisi nila ang ilang mga pagbati gikan niini, ug wala magsapayan sa ilang yutan-ong mga tumong. Ilang gisalikway ang ilang yutan-ong bahandi ug ang ilang mahinamon nga pagtan-aw gitumong ngadto sa langit, nagpaabut sa pagtan-aw sa ilang hinigugma nga Manluluwas. Usa ka sagrado, balaan nga kalipay midan-ag sa ilang mga dagway, ug nagsulti sa kalinaw ug kalipay nga nagahari sa sulod. Gisugo ni Jesus ang iyang mga manolonda sa paglakaw aron ug pagpalig-on kanila, kay nagkaduol na ang takna sa pagsulay kanila. Akong nakita ang nanagpaabut wala pa masulaye sumala sa gikinahanglan. Dili sila libre sa mga kasaypanan. Ug akong nakita ang kalooy ug pagkamaayo sa Dios sa pagpadala og pasidaan ngadto sa katawhan sa yuta, ug nagsubli sa mga mensahe sa pagdala kanila ngadto sa usa ka punto sa panahon, sa paggiya kanila ngadto sa makugihon nga pagsusi sa ilang kaugalingon, aron ilang hukasan ang ilang kaugalingon sa mga sayop nga gikabilin- bilin gikan sa mga pagano ug sa mga papista. Pinaagi niini nga mga mensahe ang Dios nagadala sa katawhan sa paggawas diin siya makabuhat alang kanila diha sa labi ka dakung gahum, ug diin sila makatuman sa tanan niyang mga sugo.ADA 115.2

  Tan-awa sa 2 Hari 2:11-25; Daniel 8:14; Habakuk 2:1-4; Mateo 25:6; Pinadayag 14:8, 18:1-5.ADA 116.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents