Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Awa

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitulo 13 - Ang Kamatayon Ni Esteban

  Nagdaghan kaayo ang mga tinon-an sa Jerusalem. Nagatubo ang pulong sa Dios, ug daghan sa mga pari nagmatinumanon sa pagtoo. Si Esteban nga puno sa pagtoo, nagbuhat og dagkung kahibulongan ug mga milagro taliwala sa katawhan. Daghan ang nangasuko; kay ang mga pari mitalikod gikan sa ilang mga tradisyon, ug gikan sa mga halad, ug nagdawat kang Jesus ingon nga dakung halad. Si Esteban, uban sa gahum gikan sa ibabaw, nagbadlong sa mga pari ug mga anciano, ug nagbayaw kang Jesus sa tubangan nila. Dili sila makaharong sa kaalam ug gahum nga niini siya nagasulti, ug sa ilang pagkaamgo nga dili sila makadaug sa bisan unsa batok kaniya, nagsuhol sila og mga tawo sa pagsulti sa mga pulong sa pasipala batok kang Moises ug sa Dios. Ilang giukay ang katawhan, ug gidakop si Esteban, ug pinaagi sa bakakon nga mga saksi, nagsumbong kaniya nga nagsulti sa mga pulong batok sa templo ug sa balaod. Nagpamatuod sila nga ilang nadungog siya nga kining Jesus nga Nazaretnon moguba sa mga nabatasan nga gihatag ni Moises kanila.ADA 61.1

  Ang tanan nga naglingkod sa paghukom batok kang Esteban nakakita sa kahayag sa himaya sa Dios sa iyang dagway. Ang iyang dagway nagasidlak sama sa nawong sa usa ka manolonda. Nagbarug siya nga puno sa pagtoo ug ang Espiritu Santo, ug nagsugod sa mga manalagna, iyang gidala sila ngadto sa pag-anhi ni Jesus, sa paglansang kaniya, sa iyang pagkabanhaw ug pagkayab, ug nagpakita kanila nga ang Ginoo nagpuyo dili sa mga templo nga binuhat og mga kamot. Nagsimba sila sa templo. Bisan unsay isulti batok sa templo nagpuno kanila sa labaw pa kadaku sa kasuko kay sa isulti kini batok sa Dios. Ang Espiritu ni Esteban naukay sa langitnong kaligutgot sa iyang pagtuaw batok kanila sa pagkadautan, ug sa pagkawala- matinuli sa kasingkasing. Kamo sa kanunay nagasupak sa Espiritu Santo. Ilang gibantayan ang mga tulomanon sa gawas, samtang dautan ang ilang mga kasingkasing ug puno sa makamatay nga kadautan. Gipaila sila ni Esteban sa pagkamalditohan sa ilang mga amahan sa paglutos sa mga manalagna, sa pag-ingon, Inyong gipamatay sila nga nagpakita sa dili pa ang pag-anhi sa Usa ka matarung, kinsa kamo mao na karon ang nagabudhi ug mga mamumuno.ADA 61.2

  Napungot ang pangulong mga pari ug mga pangulo samtang ang yano, makasamad nga kamatuoran gisulti; ug ilang gidam-agan si Esteban. Ang kahayag sa langit nagasidlak ibabaw kaniya, ug samtang siya nagahangad sa langit, usa ka panan-awon sa himaya sa Dios gihatag kaniya, ug ang mga manolonda naglupad ibabaw kaniya. Nagtuaw siya, Ania karon akong nakita ang langit nga naablihan, ug ang Anak sa Tawo nagatindog sa toong kamot sa Dios. Ang mga tawo dili maminaw kaniya. Nagasinggit sila sa makusog nga tingog, ug nanabon sa ilang mga dalunggan, ug midalagan pag-usa ngadto kaniya, ug gipagawas siya sa ciudad, ug gibato siya. Ug miluhod si Esteban, ug mituaw sa makusog nga tingog, Ginoo, ayaw sila pakasad-a niini.ADA 62.1

  Akong nakita si Esteban nga usa ka gamhanang tawo sa Dios, sa pinasahe gituboy aron sa pagkuha sa importante nga dapit sa iglesia. Nalipay si Satanas sa pagbato kang Esteban hangtud namatay; kay siya nahibalo nga daku kaayo ang kasubanan sa mga tinon-an bahin sa iyang kamatayon. Apan hamubo lamang ang pagdaug ni Satanas; kay may usa nga nagatindog niadto nga panon, nagasaksi sa kamatayon ni Esteban nga kaniya magpadayag si Jesus. Bisan og wala siya moapil sa pagbato kang Esteban, apan mitugot siya sa iyang kamatayon. Si Saulo maibugon sa paglutos sa iglesia sa Dios, nangita kanila, nagdakop kanila sa ilang mga balay, ug nagtugyan kanila ngadto sa mopatay kanila. Gigamit ni Satanas si Saulo sa pagka-epektibo. Apan ang Dios makaputol sa gahum sa Yawa, ug magpahigawas kanila nga mga bihag niya. Malaamon nga tawo si Saulo, ug madaugon si Satanas sa paggamit sa iyang mga hiyas aron pagtabang kaniya sa rebelyon batok sa Anak sa Dios, ug kadtong nanagpanuo kaniya. Apan gipili ni Jesus si Saulo ingon nga sudlanan nga pinili sa pagwali sa iyang ngalan, sa pagpalig-on sa mga tinon-an sa ilang bulohaton, ug labaw pa nga mokuha sa dapit ni Esteban. Dakung tinahud si Saulo sa mga Judio. Ang iyang kakugi ug kaalam nakapahimuot kanila ug nakapalisang sa daghang mga tinon-an.ADA 62.2

  Tan-awa sa Buhat cap. 6 & 7.ADA 62.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents