Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  De problemen van demoeder

  Wat de ouders zijn, bepaalt, voor een groot gedeelte, wat de kinderen zullen worden. De lichamelijke conditie der ouders, hun geaardheid en begeerten, hun geestelijke en zedelijke neigingen worden min of meer in hun kinderen teruggevonden.GG 32.1

  Hoe verhevener de beginselen, des te hoger zullen de verstandelijke en geestelijke talenten zijn, en hoe beter de physieke krachten der ouders ontwikkeld zijn, des te beter zullen ze hun kinderen toerusten voor het leven. Door het beste wat in hen is, te cultiveren, zullen de ouders een invloed uitoefenen tot bestwil van de maatschappij en tot verheffing van toekomstige generaties.GG 32.2

  Vaders en moeders moeten begrip hebben voor hun verantwoordelijkheid. De wereld is voor de jonge mensen vol valstrikken. Ontelbaar velen worden aangetrokken door een leven van zelfzuchtige en zinnelijke genoegens. Zij zijn niet in staat de verborgen gevaren of het gevaarlijke eindpunt te onderscheiden van het pad, dat voor hen de weg tot het geluk is. Door het toegeven aan begeerte en hartstocht,verspillen zij hun energie en millioenen gaan verloren voor deze wereld en de komende. Ouders moesten er aan denken, dat hun kinderen deze verleidingen op hun weg zullen ontmoeten. Reeds vóór de geboorte van het kind moet de voorbereiding beginnen, die het in staat zal stellen de strijd tegen het kwaad met succes te voeren.GG 32.3

  In bijzondere mate rust de verantwoordelijkheid op de moeder. Zij, door wier levensbloed het kind wordt gevoed en zijn physiek gestel wordt opgebouwd, oefent daarop ook verstandelijke en geestelijke invloeden uit, welke mede helpen geest en karakter te vormen. Het was Jochébed, de Hebreeuwse moeder, die, sterk in het geloof, „het gebod des konings niet vrezende”, Mozes, de bevrijder van Israël, het leven schonk (Hebreën 11:23). Het was Hanna, de vrouw van gebed, zelfopoffering en goddelijke inspiratie, die Samuël het leven gaf, het door God onderwezen kind, de onkreukbare rechter, de stichter van Israëls heilige scholen. Het was Elisabeth, de bloeden geestverwante van Maria van Nazareth, die de moeder was van de wegbereider van de Heiland.GG 32.4

  De nauwgezetheid, waarmede de moeder over haar gewoonten moet waken, wordt in de Schriften geleerd. Toen de Heere Simson wilde verwekken tot een bevrijder van Israël, verscheen „de Engel des Heeren” aan de moeder met bijzondere instructies aangaande haar gewoonten alsmede wat betrof de behandeling van haar kind. „Zo wacht u toch nu,” zeide hij, „en drink geen wijn noch sterke drank, en eet niets onreins” (Richteren 13 :13, 14).GG 33.1

  Het effect van de invloeden van vóór de geboorte, wordt door vele ouders als van weinig gewicht beschouwd, maar de hemel deelt dat inzicht niet. De boodschap, gezonden door een engel Gods, en op de meest plechtige wijze tweemaal gegeven, laat zien, dat dit onze nauwgezette aandacht waard is.GG 33.2

  In de woorden, gesproken tot de Hebreeuwse moeder, spreekt God tot alle moeders in elk tijdperk. „Van alles,” zeide de engel, „wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten.” Het welzijn van het kind zal beinvloed worden door de gewoonten van de moeder. Haar lusten en begeerten moeten beheerst worden door een beginsel. Er is iets dat zij moet schuwen, iets dat zij moet tegengaan, wil zij Gods bedoeling met haar, om haar een kind te schenken, nakomen. Is zij, vóór de geboorte van het kind, vol eigenliefde, is zij zelfzuchtig, ongeduldig en veeleisend, dan zullen deze trekken in de geaardheid van het kind worden teruggevonden. Op deze wijze hebben vele kinderen bijna onoverwinnelijke neigingen als een geboorterecht meegekregen.GG 33.3

  Maar indien de moeder met onwrikbare trouw aan de juiste beginselen vasthoudt, indien zij matig en vol zelfverloochening is, wanneer zij vriendelijk, goed geaard en onzelfzuchtig is, zal zij op haar kind deze zelfde kostelijke karaktertrekken overbrengen. Zeer nadrukkelijk was het bevel inzake het verbod voor de moeder om alcohol te drinken. Elke druppel sterke drank, die zij drinkt om aan haar begeerte te voldoen, vormt een gevaar voor de lichamelijke, verstandelijke en zedelijke gezondheid van haar kind, en is een directe zonde tegen haar Schepper.GG 33.4

  Vele raadgevers dringen er op aan, dat elke wens van de moeder ingewilligd wordt; dat, zo zij een of ander voedsel, ook al is dat schadelijk, verlangt, haar lust moet bevredigd worden. Zo’n raad is verkeerd en nadehg. Wat nuttig en nodig is voor het gestel van de vrouw, mag in geen geval verwaarloosd worden. Twee levens hangen van haar af en aan haar wensen moet met zorg worden tegemoet gekomen, terwijl zij moet krijgen wat ze nodig heeft. Maar in deze tijd moet zij bovenal, wat betreft diëet en op elk ander gebied, vermijden, wat de physieke en geestelijke krachten vermindert. Door het gebod van God Zelve is zij onder de ernstigste verplichting gesteld, om zelfbeheersing te beoefenen.GG 34.1

  Aan de krachten van de moeder moeten de meest liefdevolle zorgen besteed worden. In plaats van haar kostbare krachten te geven aan uitputtende arbeid, moeten haar zorgen en lasten verlicht worden. Vaak is de echtgenoot en vader onbekend met de physieke wetten, terwijl hij die toch in verband met het welzijn van zijn gezin, moet kennen. Opgaande in de strijd om het bestaan, of in zijn streven om maar geld te verdienen, soms terneergedrukt door moeiten en zwarigheden, laat hij op de vrouw en moeder lasten rusten, die in de meest kritieke periode haar krachten te boven gaan, waardoor zwakte en ziekte ontstaan.GG 34.2

  Menig echtgenoot en vader kan een goede les leren uit de nauwgezette zorgen van een trouwe herder. Wanneer er bij Jacob op aangedrongen wordt om een spoedige en moeilijke reis te ondernemen, zegt hij:GG 34.3

  „... weet, dat deze kinderen teder zijn, en dat ik zogende schapen en koeien bij mij heb; indien men deze maar één dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven.” „Ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen naar de gang van het werk, hetwelk voor mijn aangezicht is, en naar de gang dezer kinderen” (Genesis 33 :13, 14).GG 34.4

  Laat de echtgenoot en vader op de moeizame levensweg „zich zachtkens voegen naar de gang” van de zijnen, zodat deze in staat zijn de reis te volgen. Laat hij, te midden van ‘s werelds wroeten naar rijkdom en macht, leren zijn gang te vertragen ten einde degene die geroepen is aan zijn zijde te wandelen, te kunnen helpen en ondersteunen.GG 34.5

  De moeder moet zorgen dat er een blijde, zonnige, tevreden invloed van haar uitgaat Elke poging in deze richting zal overvloedig beloond worden zowel in het lichamelijke welzijn als in het zedelijk karakter van de kinderen. Een blijmoedige geest zal het geluk van haar gezin bevorderen en in zeer grote mate haar eigen gezondheid ten goede komen.GG 34.6

  Laat de man zijn vrouw helpen door zijn medeleven en bestendige toegenegenheid. Indien hij wenst dat zij zich jong en opgewekt gevoelt, zodat ze een zonnetje in het gezin zal zijn, laat hij dan helpen haar lasten te dragen. Zijn vriendelijkheid en liefdevolle bejegening zullen haar een bemoediging zijn in het huwelijksleven en het geluk, dat hij verspreidt, zal vrede en blijdschap brengen in zijn eigen hart.GG 35.1

  De echtgenoot en vader, die stuurs, zelfzuchtig en heerszuchtig is, is niet alleen zelve ongelukkig, maar hij legt een druk op alle huisgenoten. Hij zal de gevolgen oogsten, wanneer hij ziet hoe neerslachtig en bedrukt zijn vrouw wordt, terwijl zijn kinderen zijn ondraaglijk humeur gaan overnemen.GG 35.2

  Indien de moeder beroofd wordt van de hulp en handreiking, die ze moest krijgen, indien ze genoodzaakt is haar krachten uit te putten door te veel arbeid of door drukkende zorgen, zullen de vitale kracht, de veerkrachtige geest en het prettige humeur de kinderen onthouden worden, welke zij toch van de moeder hadden kunnen erven. Hoeveel beter zal het dan toch zijn, om het leven voor moeder zonnig en opgewekt te maken, haar te bewaren voor moeizame arbeid, neerdrukkende zorgen en gebrek, zodat de kinderen een grote lichaamsen zielsgesteldheid krijgen, en zij in staat zijn door eigen energie zich door het leven te slaan.GG 35.3

  Verheven is de roeping en zwaar de verantwoordelijkheid, die gelegd wordt op de schouders van vaders en moeders, waar zij toch voor hun kinderen de plaats van God innemen. Hun karakter, hun dagelijks leven, hun opvoedingsmethoden, moeten de kleinen als ‘t ware Zijn woorden verklaren. Hun invloed zal het vertrouwen van het kind in de beloften des Heeren winnen of afstoten.GG 35.4

  Gelukkig zijn de ouders, wier leven een juiste weerkaatsing is van het Goddelijke, zodat de beloften en geboden Gods in het kind dankbaarheid en eerbied opwekken; wier tederheid, gerechtigheid en geduld het kind een beeld geven van de liefde en gerechtigheid en lankmoedigheid Gods; en die, door het kind te leren hen hef te hebben, te vertrouwen en te gehoorzamen, hem daardoor leren om zijn Vader in de hemel hef te hebben, te vertrouwen en te gehoorzamen. Ouders, die een kind zo’n gave schenken, hebben hem begiftigd met een schat, kostbaarder dan de rijkdom van al de eeuwen — een schat, die duurzaam is als de eeuwigheid.GG 35.5

  In de kinderen, aan haar zorgen toevertrouwd, heeft iedere moeder een heilige taak, haar door God opgelegd. „Neem deze zoon, deze dochter,” zegt Hij, „voed dit kind voor Mij op; geef het een karakter, gepolijst als een diamant, opdat het in alle eeuwigheid mag schitteren in de hemelse hoven des Heeren.”GG 36.1

  Het werk van de moeder lijkt haar vaak een onbelangrijke taak. Het is een arbeid, die maar zelden wordt gewaardeerd. Anderen weten maar weinig van haar vele zorgen en lasten- Haar dagen worden in beslag genomen door een aaneenschakeling van kleine bezigheden, die alle vragen om lijdzaamheid, zelfbeheersing, takt, wijsheid, en opofferende liefde; en toch kan ze er niet prat op gaan, dat ze nu iets groots heeft verricht Ze heeft er alleen voor gezorgd, dat het huishouden zijn geregelde gang heeft; vaak vermoeid en bezwaard, moest ze er steeds aan denken de kinderen een vriendelijk woord te zeggen, hen gezellig bezig te houden en hun voetjes te leiden op het rechte pad. Toch heeft ze het gevoel, dat ze niets heeft gedaan. Maar dat is niet zo.GG 36.2

  Hemelse engelen waken over de afgetobde moeder, en nemen nota van de lasten, waaronder zij elke dag gebukt gaat. Haar naam zal misschien niet in de wereld bekend zijn, maar deze is geschreven in het boek des levens des Lams.GG 36.3

  Er is een God in de hemel, en het licht en de heerlijkheid van Zijn troon schijnen op de trouwe moeder, wanneer ze bezig is haar kinderen op te voeden, opdat deze de invloeden van het kwaad kunnen weerstaan. Er bestaat geen werk, dat in belangrijkheid het hare evenaart. Zij brengt niet, evenals de schilder, schone kleurrijke vormen op het linnen, en evenmin, als de beeldhouwer, schept ze uit marmer een beeld. Ook brengt ze geen verheven gedachten, gelijk de schrijver, in een machtig proza, noch brengt ze, zoals de componist, haar gevoelens over in een melodie.GG 36.4

  Haar taak is, om, met de hulp van God, in een menselijke ziel de gelijkenis te ontwikkelen van het goddelijke.GG 36.5

  De moeder, die dit erkent, zal haar kansen beschouwen als de meest kostbare. Met alle ernst zal zij er naar streven, aan de hand van haar eigen karakter en door haar opvoedingsmethoden, haar kinderen het hoogste ideaal voor ogen te stellen. Oprecht, geduldig en moedig zal ze haar best doen haar eigen talenten te vermeerderen, opdat zij op de juiste wijze de beste verstandelijke krachten kan toepassen bij de opvoeding van haar kinderen. In alle oprechtheid zal zij zich bij elke schrede afvragen: „Wat heeft God gezegd?” IJverig zal ze Zijn Woord bestuderen. Zij zal haar ogen gericht houden op Christus, zodat haar persoonlijke dagelijkse ervaring in de beslommering van zorgen en plichten een juiste weerkaatsing is van het ene, waarachtige Leven.GG 39.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents