Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  31 - Ahensya sa mga Espiritu nga Daotan

  Ang kadugtungan sa makita ug sa dili makita nga kalibutan, ang pagministeryo sa mga manulunda sa Dios, ug ang ahensya sa mga espiritu nga daotan, gipadayag sa tin-aw diha sa Kasulatan, ug natagik sa hilabihan gayud uban sa kasaysayan sa tawo. Adunay nagatubo nga kalagmitan sa dili pagtoo nga adunay daotan nga mga espiritu, samtang ang balaan nga mga manulunda nga “nagaalgad kanila nga mahimong mga manununod sa kaluwasan” (Hebreohanon 1:14) giila sa kadaghanan ingon nga mga espiritu sa mga minatay. Apan ang Kasulatan wala lamang magtudlo sa pagkaanaa sa mga manulunda, sa maayo ug daotan, apan nagpahayag sa dili malalis nga kamatuuran nga kini dili mga espiritu nga mibulag gikan sa patay nga mga tawo.DP 294.2

  Sa wala pa malalang ang tawo, diha nang daan ang mga manulunda; kay sa pagpahimutang sa mga patukuranan sa yuta, “ang mga bitoon sa kabuntagon nagausa sa pag-awit, ug ang tanang anak sa Dios nagasinggit sa kalipay.” Job 38:7. Sa human nakasala ang tawo, adunay mga manulunda nga gipadala aron sa pagbantay sa kahoy sa kinabuhi, ug kini diha na sa wala pa mamatay ang tawo. Ang mga manulunda labaw gayud sa kahimtang kay sa mga tawo, kay ang salmista nagkanayon nga ang tawo gibuhat nga “ubos lang og dyutay kay sa mga manulunda.” Salmo 8:5.DP 294.3

  Gisultihan kita sa Kasulatan bahin sa kadaghanon, ug sa gahum ug himaya, sa langitnon nga mga binuhat, sa ilang mga kadugtungan sa kagamhanan sa Dios, ug usab sa ilang kalabutan sa buhat sa pagtubus. “Gitukod ni Jehova ang iyang trono didto sa kalangitan; ug ang iyang gingharian nagagahum sa ibabaw sa tanan.” Ug ang manalagna nag-ingon, “Ug nadungog ko ang tingog sa daghan nga manulonda, nga nagalibut sa trono.” Sa presensya sa lawak sa Hari sa mga hari sila nagahulat—“mga manulonda nga gamhanan sa kalig-on,” “kamong mga alagad niya, nga nanagbuhat sa iyang kabubut-on,” “nga nagpatalinghog sa tingog sa iyang pulong.” Salmo 103:19-21; Pinadayag 5:11. Napulo ka libo ka napulo ka libo ug linibo ka kaliboan, nga mga langitnong mga mensahero ang nakita ni propeta Daniel. Si apostol Pablo nagpamatuud bahin kanila ingon “nga usa ka dili maisip nga panon.” Daniel 7:10; Hebreohanon 12:22. Ingon nga mga mensahero sa Dios sila nagangadto, ingon “sa dagway sa usa ka kidlap sa kilat,” (Ezekiel 1:14), nga hilabihan ka dan-ag sa ilang himaya, ug hilabihan ka kusog sa ilang paglupad. Ang manulunda nga mitungha sa lubnganan sa Manluluwas, adunay dagway “ingon sa kilat, ug ang sapot maputi ingon sa nieve,” nga nakapakurog sa kalisang sa mga bantay, ug sila nahimo nga “ingon sa mga patay nga mga tawo.” Mateo 28:3, 4. Samtang si Sennacherib, ang maldito nga hari nga Asiryanhon, nagpakaulaw ug nagpasipala sa Dios, ug nanghulga sa Israel sa kalaglagan, “ug nahitabo niadtong gabhiona nga ang manulonda ni Jehova migula, ug gipamatay sa diha sa kampo sa mga Asiriahanon ang sa usa ka gatus ug kawaloan ug lima ka libo.” Adunay “miputol sa tanang gamhanang mga tawo, sa kaisug ug sa mga pangulo ug mga capitan,” sa kasundalohan ni Sennacherib. “Busa siya mipauli uban sa nawong nga maulawon ngadto sa iyang kaugalingong yuta.” 2 Hari 19:35; 2 Cronicas 32:21.DP 294.4

  Ang mga manulunda gipadala nga adunay mga katuyoan sa kalooy ngadto sa mga anak sa Dios. Ngadto kang Abraham, uban ang mga saad sa panalangin; ngadto sa mga ganghaan sa Sodoma, sa pagluwas kang Lot gikan sa kalayo sa kalaglagan; ngadto kang Elias, sa diha nga halos na siya mamatay tungud sa kaluya ug kagutum didto sa kamingawan; ngadto kang Eliseo uban sa mga karwahi ug mga kabayo nga kalayo nagalibut sa gamay nga lungsod diin siya gitanggong sa iyang mga kaaway; ngadto kang Daniel, samtang siya nangayo sa diosnong kaalam didto sa sawang sa pagano nga hari, o sa gihulog siya sa gahong aron mahimong biktima sa mga leon; ngadto kang Pedro, nga gihukman ngadto sa kamatayon sa bilanggoan ni Herodes; ngadto sa mga binilanggo sa Filipos; ngadto kang Pablo ug sa iyang kaubanan niadtong gabii nga adunay dako nga unus sa dagat; pagabli sa hunahuna ni Cornelio aron makadawat sa maayong balita; sa pagpadala kang Pedro, uban sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa Hentil nga dumuloong—busa ang mga manulunda, sa tanang katuigan nagaalagad sa katawhan sa Dios.DP 295.1

  Ang magbalantay nga manulunda gitudlo alang sa matag usa ka sumusunod ni Cristo. Kini nga mga langitnong mga magbalantay manalipod sa mga matarong gikan sa gahum sa daotan. Si Satanas mismo nakasaksi niini sa diha nga siya miingon, “Mahadlok ba lamang si Job sa Dios sa walay hinungdan? Wala ba ikaw mag-alad kaniya, sa libut sa iyang balay, ug libut sa tanan niyang butang, sa tanang kiliran?” Job 1:9, 10. Ang ahensya sa Dios nga manalipod sa Iyang katawhan gihulagway sa salmista niini nga mga pulong, “Ang manolunda ni Jehova magapahaluna sa paglibut sa mga nangahadlok kaniya, ug magaluwas kanila.” Salmo 34:7. Nagsulti ang Manluluwas alang niadtong nagatoo Kaniya, “Matngoni ninyo nga walay usa niining mga gagmay nga inyong pagatamayon; kay sultihan ko kamo nga sa langit ang ilang mga manolunda kanunayng nagasud-ong sa nawong sa akong Amahan nga anaa sa langit.” Mateo 18:10. Ang mga manulunda nga gitudlo sa pagalagad sa mga anak sa Dios kanunay makaduul sa Iyang presensya.DP 295.2

  Busa ang katawhan sa Dios, nga nabantang sa malimbungon nga gahum ug walay hunong nga daotang tuyo sa prinsipe sa kangitngit, ug diha sa pakigaway batok sa tanan nga kagamhanan sa mga daotan, gipasaligan sa walay hunong nga pagpanalipod sa langitnon nga mga manulunda. Dili ihatag ang pasalig nga wala kinahanglana. Kon gihatagan sa Dios ang Iyang mga anak sa saad sa grasya ug panalipod, kini tungud kay adunay gamhanan nga mga ahensya sa daotan nga kinahanglan hibalagon—ahensya nga hilabihan ka daghan, determinado, walay pagkaluya, kansang daotang tinguha ug gahum walay usa nga luwas sa kadaot kon walay kasayuran ug walay pagpakabana.DP 295.3

  Ang mga daotang espiritu, sa sinugdan gibuhat nga walay sala, managsama sa kinaiyahan, sa gahum, ug himaya sa balaan nga mga manulunda nga karon maoy mga mensahero sa Dios. Apan sa ilang pagkahulog pinaagi sa sala, sila nagsabot sa pag-usa alang sa kaulawan sa Dios ug sa kalaglagan sa mga tawo. Nahiusa kang Satanas sa iyang pagrebelde, ug uban kaniya sila gihulog gikan sa langit, sila, sulud sa tanang nagsunud nga kaliwatan, nagtabang kaniya sa iyang pakiggubat batok sa diosnon nga kagamhanan. Gisultihan kita sa Kasulatan bahin sa ilang panagkumbuya ug pangagamhanan, sa ilang nagkalainlain nga mga kamandoan, sa ilang pagsabut ug pagkamalimbungon, bahin sa ilang daotan nga mga plano batok sa pakigdait ug kalipay sa mga tawo.DP 295.4

  Ang kasaysayan sa Daang Tugon adunay panagsa lang nga paghisgot sa ilang presensya ug ahensya; apan niadtong panahon nga si Cristo dinhi sa yuta ang mga daotang espiritu nagpakita sa ilang gahum sa labing makapaalinggat nga paagi. Si Cristo mianhi aron sa pagtuman sa plano nga gipahigayon alang sa pagtubus sa tawo, ug si Satanas nangusganong miangkon sa iyang katungud sa paggahum sa kalibutan. Milampos siya sa pag-ugmad sa pagpasimba og mga dyosdyos sa tanang bahin sa yuta gawas sa Palestina. Ngadto sa mao na lang nga yuta nga wala magpasakup sa hingpit sa gahum sa panulay, mianhi si Cristo aron sa pagpasidlak sa kahayag sa langit ngadto sa katawhan. Ania ang duha ka nag-indigay nga mga gahum nga nagangkon nga labing gamhanan. Gidupa ni Cristo ang Iyang mga bukton sa gugma, sa pagdapit sa tanan nga modawat aron sa pagkakaplag og pasaylo ug pakigdait diha Kaniya. Nakita sa mga panon sa kangitngit nga wala sila makabaton sa walay kinutuban nga pagmando, ug nakasabut sila nga kon molampos ang buluhaton ni Cristo, sa dili madugay matapos ang ilang paghari. Napungut si Satanas sama sa kinadenahan nga leon, ug masukihong nagpakita sa iyang gahum ibabaw sa mga lawas ug sa kalag sa mga tawo.DP 295.5

  Ang kamatuuran nga ang mga tawo gigamhan sa mga yawa, tin-aw nga gisulti sa Bag-ong Tugon. Ang mga tawo nga gisakit dili lang kay nanagantos sa mga balatian gikan sa natural nga mga hinungdan. Hingpit ang pagsabut ni Cristo kon unsay Iyang giatubang, ug Iyang naila ang presensya ug ahensya sa daotan nga mga espiritu.DP 296.1

  Ang makatandog nga pananglitan sa ilang gidaghanon, gahum, ug pagkadautan, ug usab sa gahum ug kalooy ni Cristo, gisulti diha sa Kasulatan bahin sa pag-ayo niadtong mga nayawaan didto sa Gadara. Kadto nga mga makalolooy nga buang, nagatamay sa tanan nga pagbadlong, nagkulokulo, nagbula ang baba, bangis, mipuno sa kahanginan sa ilang mga pagtiyabaw, nagdagmal sa ilang mga lawas, ug namiligro sa tanan nga moduul kanila. Ang ilang nagadugo ug nangadaot nga mga lawas ug hilabihan nasamok nila nga mga hunahuna nagpakita og talan-awon nga nakapahimuut pag-ayo sa prinsipe sa kangitngit. Usa sa mga yawa nga nagagahum sa mga nanagantos nag-ingon, “Ang akong ngalan mao si Legion, kay daghan kami.” Marcos 5:9. Sa kasundalohan sa Roma ang usa ka legion adunay tulo ngadto sa lima ka libo ka mga tawo. Ang mga panon ni Satanas gibansay usab matag panon, ug ang usa ka panon nga nasakupan niini nga mga yawaa dili mokubus sa usa ka legion.DP 296.2

  Sa mando ni Jesus, ang daotan nga mga espiritu mipahawa gikan sa ilang mga biktima, nagbiya kanila nga malinawon na nga naglingkod sa tiilan sa Manluluwas, dili na sabaan, maalamon, ug malumo. Apan ang mga demonyo gitugutan sa pagkahig sa panon sa mga baboy ngadto sa dagat; ug alang sa mga lumulupyo sa Gadara ang ilang alkansi daw labaw pa kay sa mga panalangin nga nahatag ni Cristo, ug gihangyo ang balaan nga Mananambal sa pagbiya. Mao kini ang resulta nga gihandum ni Satanas nga iyang mabatonan. Pinaagi sa pagbasol kang Jesus tungud sa ilang alkansi, iyang gipalihok ang hinakog nga mga kahadlok sa katawhan, ug nagbabag kanila sa pagpatalinghog sa Iyang mga pulong. Si Satanas kanunay nagapasangil sa mga Cristohanon nga maoy hinungdan sa alkansi, dimalas, ug pagantos, sa baylo nga kinahanglan tugutan ang pasangil nga mahulog sa dapit diin siya nahisakup—sa iyang kaugalingon ug sa iyang mga ahente.DP 296.3

  Apan wala matuis ang mga katuyoan ni Cristo. Iyang gitugutan ang mga daotan nga espiritu sa paglaglag sa panon sa mga baboy agi og badlong sa mga Judio nga nagbuhi niining dili mahinlo nga mga mananap aron lang sila makaganansya. Kon wala pa pugngi ni Cristo ang mga yawa, manglukso unta sila ngadto sa dagat, dili lamang ang mga baboy, kundili ang nanagbuhi ug ang mga tag-iya usab. Ang pagluwas sa mga nagbuhi ug mga tag-iya niini nahimo lamang tungud sa Iyang gahum, tungud sa Iyang kalooy sa pagluwas kanila. Dugang pa, gitugutan kini nga hitabo aron makasaksi ang mga tinun-an sa minaldito nga gahum ni Satanas ibabaw sa tawo ug mananap. Buut sa Manluluwas nga makabaton og kaalam ang Iyang mga tinun-an bahin sa kaaway nga ilang pagahibalagon, aron dili sila malimbungan ug madaog sa iyang mga paagi. Iya usab kabubut-on nga ang mga tawo sa mao nga dapit makakita sa Iyang gahum sa pagpalingkawas gikan sa pagpang-ulipon ni Satanas ug sa pagbuhi sa iyang mga bihag. Ug bisan mipahawa na si Jesus ang mga tawo nga sa dakung kahibulungan naluwas, nagpadayon sa pangsangyaw sa kalooy sa Dios.DP 296.4

  Lain pa nga mga hitabo nga susama niadto nasulat diha sa Kasulatan. Ang anak nga babaye sa taga-Sirofenicia nga inahan gisakit sa hilabihan sa yawa, nga gihinginlan ni Jesus pinaagi sa Iyang pulong. Marcos 7:26-30. Ang “usa ka tawo nga giyawaan, nga buta, ug amang,” (Mateo 12:22); usa ka batan-ong lalaki nga adunay espiritu sa pagkaamang, nga sa kanunay iyang gilabay “ngadto sa kalayo, ug ngadto sa mga tubig aron sa pagpatay kaniya,” (Marcos 9:17-27) ang buang, nga gisakit sa usa ka “espiritu sa mahugaw nga yawa,” (Lucas 4:33-36), nagsamok sa kahilum sa Igpapahulay didto sa sinagoga sa Capernaum—ang tanan giayo sa mabination nga Manluluwas. Halos sa matag higayon, si Cristo nagatawag sa yawa ingon nga maalamon nga linalang, nagamando kaniya sa paggawas gikan sa iyang biktima ug sa dili na pagsakit kaniya pag-usab. Ang mga nanagsimba sa Capernaum, nakakita sa Iyang kusganong gahum, “nahibulong ug nanag-ingon ang usa sa usa, Unsa ba kining pulonga? Kay uban sa pagbulot-an ug sa kagahum siya mosugo sa mga mahugawng espiritu, ug sila manggula.” Lucas 4:36.DP 297.1

  Kadtong gisudlan og mga yawa sagad gipakita nga anaa sa dako nga pagantos; apan adunay walay pahagawas niini nga prinsipyo. Aron sa pagbaton og labaw nga gahum, ang uban nag-abiabi sa yawan-on nga kabuyohan. Kini sa tinuud gayud wala mahisupak sa mga demonyo. Kining klaseha mao kadtong gidumalahan sa espiritu sa pagkasalamangkero—si Simon Magus, si Elymas ang diwatahan, ang dalaga nga sige og sunudsunud kang Pablo ug ni Silas didto sa Filipos.DP 297.2

  Wala nay lain nga labaw ka matalagmanon gikan sa kabuyohan sa daotan kay sa kanila kinsa, bisan pa sa laktod ug daghan nga pamatuud sa Kasulatan, midumili sa pagtoo sa pagkaana sa ahensiya sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Samtang kita magpabilin nga walay alamag bahin sa ilang mga lingla, sila makabintaha pag-ayo kanato nga dili lang mailhan; daghan ang motoo sa ilang mga sugyot samtang nagatoo sila sa ilang kaugali ngon nga nagasunud sa kaugalingon nga kaalam. Mao, nga samtang nagkahaduul na kita sa pagsira sa panahon, samtang si Satanas nagabuhat uban sa kinadak-an nga gahum sa paglimbong ug paglaglag, iyang isabwag sa bisan diin nga dapit ang pagtoo nga dili tinuud nga anaa. Maoy iyang pamaagi ang pagtago sa iyang kaugalingon ug sa matang sa iyang pagbuhat.DP 297.3

  Wala nay lain nga gikahadlukan pag-ayo sa dakung maglilimbong kay sa atong pagkahinasa sa iyang mga pamaagi. Ang labaw ka maayo sa pagtakuban sa iyang kinaiya ug mga katuyoan, ang iyang paghimo sa iyang kaugalingon nga dili labaw kaayo makapaukyab sa pagbati kay sa pagtamay o kasuko. Malipay kaayo siya nga ilarawan diha sa katawanan o makapalagot nga butang, dili maayong pagkalalang, katunga mananap ug katunga tawo. Malipay siya nga makadungog nga ang iyang ngalan gigamit sa dula ug sa pagbugalbugal niadtong nagtoo sa ilang mga kaugalingon nga maalamon ug taas og kahibalo.DP 297.4

  Kini tungud kay nagmaskara siya sa tumang kahanas nga ang pangutana gipangutana sa kadaghanan: “Anaa ba gayuy Satanas?” Maoy ebidensiya sa iyang kalampusan nga ang mga teyoriya naghimo nga bakak sa labing tin-aw mga pamatuud sa Kasulatan nga sa kinatibuk-an gidawat sa rilihiyoso nga katilingban. Ug kay si Satanas makagahum dayon sa mga hunahuna niadtong walay pagmatngon sa iyang kabuyohan, busa ang Pulong sa Dios naghatag kanato sa daghan kaayo nga pananglitan sa iyang mananakod nga buhat, ug magtukas sa atong atubangan sa iyang tinago nga mga kasundalohan, ug nga magbutang kanato diha sa pagbantay batok sa iyang mga panghasi.DP 297.5

  Ang gahum ug ang kadaotan ni Satanas, ug sa iyang panon tingali makapakugang kanato, kon wala pa kita makakaplag og salipdanan ug pagkaluwas pinaagi sa labaw nga gahum sa atong Manunubos. Kita maayo kaayong mipahimutang sa atong mga balay sa mga trangka ug mga kandado aron pagpanalipod sa atong mga butang ug sa atong mga kinabuhi gikan sa daotang mga tawo; apan panangsa lang kaayo kita maghunahuna bahin sa daotang mga manulunda nga sa kanunay mangitag paagi sa pagsulud kanato, ug kansang mga pangataki, sa atong kaugalingon nga kusog, walay paagi sa pagpanalipod. Kon tugutan, sila makahimo pagsamok sa atong mga hunahuna, pagsakit sa atong mga lawas, pagguba sa atong mga katigayunan ug sa atong mga kinabuhi. Ang ila lamang kalipay anaa sa kasub-anan ug kalaglagan. Makahahadlok ang kahimtang niadtong mosukol sa diosnon nga mga pagangkon, ug mosugut sa mga tentasyon ni Satanas, hangtod nga pasagdan na lang sila sa Dios sa pagpailalum sa paggahum sa daotan nga mga espiritu. Apan kadtong magasunud kang Cristo kanunay siguro ilalum sa Iyang pagbantay. Mga manulunda nga labaw ka kusganon ipadala gikan sa langit aron sa pagpanalipod kanila. Ang daotan dili makalapus sa bantay nga gibutang sa Dios palibot sa Iyang katawhan.DP 297.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents