Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  34 - Makahimo ba ang mga Patay sa Pakigsulti Kanato?

  Ang pagalagad sa balaan nga mga manulunda, sumala sa gipahayag sa Kasulatan, maoy labing makalipay nga kamatuuran ug bililhon alang sa matag sumusunod ni Cristo. Apan ang pagtolonan sa Biblia bahin niini nahimo nga hanap ug natuis sa mga sayup pinaagi sa nabantog nga teyolohiya. Ang doktrina bahin sa natural nga imortalidad, nga sa unsa gihulam gikan sa pilosopiyang pagano, ug sa kangitngit sa dako nga pagkahulog gikan sa kamatuuran nga gisukip sa Cristohanong pagtoo, maoy mipuli sa kamatuuran, nga sa tin-aw kaayo gitudlo sa Kasulatan, nga “ang mga minatay walay nahibaloan sa bisan unsa nga butang.” Mga pundok sa katawhan midangat sa pagtoo nga ang mga espiritu sa mga patay mao ang “mga espiritu nga nagaalagad gipadala aron sa pagalagad alang kanila nga mga manununod sa kaluwasan.” Ug kini bisan pa sa pagpamatuud sa Kasulatan sa pagkaanaa sa langitnon nga mga manulunda, ug sa ilang pagkadugtong sa kasaysayan sa tawo, sa wala pay usa ka tawo nga namatay.DP 316.3

  Ang doktrina nga ang tawo may pag-hunahuna samtang siya patay na, ilabina sa pagtoo nga ang mga espiritu sa mga patay mobalik aron sa pagalagad sa mga buhi, maoy nagandam sa dalan alang sa moderno nga espirituwalismo. Kon ang mga minatay dawaton ngadto sa presensya sa Dios ug sa balaan nga mga manulunda, ug hatagan sa kahigayunan sa pagbaton sa kahibalo nga labaw kaayo kay sa ilang nabatonan kanhi, ngano nga dili man sila mobalik dinhi sa yuta aron sa pagpahayag ug sa pagtudlo sa mga buhi? Kon, sumala sa gitudlo sa nabantog nga mga teyolohiya, nga ang espiritu sa mga patay nagatan-aw sa ilang mga higala dinhi sa yuta, ngano nga dili man sila tugutan sa pagpakigsulti kanila, aron sa pagpasidaan kanila batok sa daotan, o sa paglipay kanila taliwala sa kasub-anan? Unsaon man niadtong mga nanagtoo nga adunay kasayuran ang mga minatay pagsalikway sa miabut kanila ingon nga diosnon nga kahayag nga gisulti sa nahimaya nga mga espiritu? Ania kining usa ka dalan nga giila nga sagrado, nga maoy gigamit ni Satanas sa iyang pagbuhat alang sa kalampusan sa iyang katuyoan. Ang nahulog nga mga espiritu nga nagbuhat sa iyang kamandoan magpakita ingon nga mga mensahero gikan sa kalibutan sa espiritu. Samtang nagaangkon sa pagdala sa mga buhi ngadto sa pagpakigsulti sa mga patay, ang prinsipe sa daotan nagbuhat sa iyang malimbungon nga kabuyohan diha sa mga hunahuna.DP 317.1

  Aduna siyay gahum sa pagpakita atubangan sa katawhan sa dagway sa ilang mitaliwan nga mga higala. Hingpit kaayo ang pagkamini; ang naandan nga panagway, ang mga pulong, ang paningog, nakopya sa kahibulungan nga pagkatin-aw. Daghan ang nangalipay sa pasalig nga ang ilang mga hinigugma nagpahimulus sa kalipayan sa langit; ug sa walay pagduda sa katalagman, ilang patalinghugan ang “malinglahon nga mga espiritu, ug mga doktrina sa mga yawa.”DP 317.2

  Kon sila madala sa pagpatoo uban sa pasalig nga sa pagkamatuud mobalik ang ilang mga minatay aron sa pagpakigsulti kanila, magpakita si Satanas kanila niadtong nanganaog na sa lubnganan nga wala maandam. Magangkon sila nga malipayon didto sa langit, ug gani adunay tinuboy nga mga katungdanan didto, ug busa mikaylap ang pagpanudlo sa sayup nga pagtolon-an nga walay kalainan taliwala sa matarong ug daotan. Ang nagpakaaron-ingnon nga mga bisita gikan sa kalibutan sa mga espiritu usahay maghatag og mga pasidaan ug mga pahimangno nga husto. Dayon sa makuha na nila ang pagsalig sa katawhan, ilang itudlo ang mga pagtolon-an nga magpaluya sa pagtoo sa Kasulatan. Uban sa dagway sa matinud-anon nga tinguha alang sa kaayohan sa ilang mga higala sa yuta, ilang itudlo ang labing piligro nga mga sayup. Tungud kay ilang gitudlo ang pila ka mga kamatuuran, ug nga usahay makahimo pod sila pagtagna sa mga butang nga umalabot, kini makahatag og pagsalig sa ilang mga pahayag; ug ang ilang sayup nga mga pagtolon-an gidawat sa mga panon sa kasayon, ug gitoohan sa pagkamatuud, nga sila daw maoy labing balaanon nga mga kamatuuran sa Biblia. Gihiklin ang balaod sa Dios, gitamay ang Espiritu sa kalooy, ang dugo sa pakigsaad giisip nga dili balaan nga butang. Ang mga espiritu naglimud sa pagka-Dios ni Cristo, ug gani nagbutang sa Magbubuhat nga sama lang sa Iyang gibuhat. Busa ilalum sa bag-o nga pagtakuban ang dako nga rebelde magpadayon sa iyang pakiggubat batok sa Dios, nga nagsugod sa langit, ug duulan na sa unum ka libo ka mga tuig nagpadayon dinhi sa yuta.DP 317.3

  Daghan ang nagtinguha sa pag-asoy sa espirituhanong mga pagpakitakita pinaagi sa hingpit nga pag-ila kanila ingon nga paglimbong ug lipatlipat lamang pinaagi sa kamut sa mga ahente niini. Apan samtang matuud ang mga sangputanan sa mga lingla, sagad gipatootoo ingon nga matuud nga mga pagpasundayag, adunay usab, sa gihapon, mga pagpakita usab sa dili kasarangan nga gahum. Ang katingalahan nga rappings o pagtuktuk nga maoy pagsugod sa moderno nga espirituwalismo nagsugod dili sa tawhanong pagpanglimbong o pagpangdani, kundili mao ang laktod nga buhat sa daotan nga mga manulunda, nga maoy nagpaila sa usa sa labing malampuson nga makalaglag sa kalag nga mga pangilad. Daghan unya ang malit-agan sa pagpatoo nga ang espirituwalismo maoy usa lamang ka tawhanon nga pagsuhidsuhid; kon paatubangan sa nawong ug nawong sa mga pagpakita niini wala silay kapilian kundili ang pag-ila niini ingon nga usa ka katingalahang gahum, dayon malimbungan na sila, ug magadawat niini ingon nga dakung gahum sa Dios.DP 317.4

  Kining mga tawhana wala magtagad sa pamatuud sa Kasulatan bahin sa mga kahibulungan nga gibuhat ni Satanas ug sa iyang mga ahente. Pinaagi sa yawan-on nga panabang ang mga salamangkiro ni Faraon nakahimo sa pag-awat sa buhat sa Dios. Nagpamatuud si Pablo nga sa dili pa ang ikaduha nga pag-anhi ni Cristo adunay sama nga mga pagpakita sa gahum ni Satanas. Ang pag-anhi sa Ginoo unahan sa “paglihok ni Satanas pagaubanan sa tanang kagahum ug bakak nga mga ilhanan ug katingalahan, ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong.” 2 Tesalonica 2:9, 10. Ug si apostol Juan, naghulagway sa gahum nga naghimo og mga kahibulungan nga magpakita sa katapusan nga mga adlaw, nagpamatuud: “Siya nagahimog dagkung mga milagro, hangtud gani sa pagpakanaug ug kalayo sa yuta gikan sa langit sa atubangan sa mga tawo; ug pinaagi sa mga milagro nga gitugot kaniya sa pagpanghimo.” Pinadayag 13:13, 14. Walay mga paglipatlipat nga gitagna dinhi. Ang katawhan malimbungan pinaagi sa mga milagro nga ang mga ahente ni Satanas adunay gahum sa paghimo, dili kay magpakaaron-ingnon nga ila kining mabuhat.DP 318.1

  Ang prinsipe sa kangitngit nga sa dugay na nga panahon nagagamit sa iyang mga gahum nga iyang paluyohan sa pagbuhat sa paglimbong, maayo kaayo nga nagpahaum sa iyang mga pagsulay sa tanan nga pundok sa katawhan ug mga kahimtang. Ngadto sa mga tawo nga maalamon ug dungganon iyang ipakita ang espirituwalismo diha sa maalamon ug talahuron nga mga paagi, ug dayon malampuson siya sa pagdala sa daghan ngadto sa iyang lit-ag. Ang kaalam nga ipaambit sa espirituwalismo gihulagway ni apostol Juan, nga “dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kahitasan, kondili yutan-on, tawhanon, yawanon.” Santiago 3:15. Hinoon, kini gitago sa dako nga limbongan, kon ang pagtago makahatag sa labing maayo alang sa iyang tuyo. Siya nga makapakita nga nagbisti sa kahayag sa langitnon nga mga serapin sa atubangan ni Cristo didto sa kamingawan sa pagsulay, siya moduul sa katawhan sa labi pa ka madanihon nga paagi ingon nga manulunda sa kahayag. Siya moapila sa pangatarungan pinaagi sa pagpahayag sa makapatuboy nga mga tema; malipay siya diha sa mga pagpaanyag uban sa makapahimuut nga mga talan-awon, ug iyang danihon ang mga gana pinaagi sa iyang larino nga mga paglarawan sa gugma ug kalooy. Iyang palihukon ang mga paghanduraw ngadto sa hatag-as nga mga pagbayaw, magdala sa katawhan ngadto sa dako nga pagpagarbo sa ilang kaugalingon nga kaalam nga sa ilang kasingkasing gitamay ang Dios. Kadtong gamhanan nga binuhat nga makadala sa Manunubos ngadto sa hilabihan ka hataas nga bukid, ug makadala sa Iyang atubangan sa tanan nga gingharian sa yuta ug sa ilang himaya, magtintal sa katawhan sa paagi nga madaot ang ilang pagsabut o pagbati niadtong wala mapanalipdi sa balaan nga gahum.DP 318.2

  Magalingla si Satanas sa katawhan karon sama sa iyang paglingla ni Eva didto sa Eden pinaagi sa pagulog-ulog, pinaagi sa pagpasilaub sa handum sa pagbaton og kahibalo nga wala itugot, pinaagi sa pagpadasig sa handum alang sa pagtuboy sa kaugalingon. Ang paghandum niini nga mga daotan maoy hinungdan sa iyang kalaglagan, ug pinaagi kanila siya naghandum sa paghiagum sa katawhan sa ilang kalaglagan. “Mahimo kamo nga sama sa Dios,” matod pa niya, “mahibalo sa maayo ug dautan.” Genesis 3:5. Ang espirituwalismo nagtudlo “nga ang tawo gibuhat alang sa pag-uswag; nga maoy iyang padulngan gikan sa iyang pagkahimugso ngadto sa kauswagan, bisan hangtod sa eternidad, ngadto sa pagka-Dios.” Ug usab: “Ang matag usa ka hunahuna maghukum sa kaugalingon ug dili ang uban.” “Mahusto ang paghukum, kay hukum man kini sa kaugalingon.... Ang trono anaa sa sulud nimo.” Matod pa sa usa ka espiritista nga magtutudlo, samtang ang “pagkaamgo sa espirituwal” mahigmata sa sulud niya: “Mga isigkatawo nako, ang tanan mga gagmay nga dyos nga wala mahulog.” Ug matod usab sa lain pa: “Bisan kinsa nga matarung ug hingpit nga nilalang, usa ka Cristo.”DP 318.3

  Busa, baylo sa pagkamatarong ug pag-kahingpit sa Dios nga walay kinutuban, ang matuud nga tumong sa pagdayeg sa pagsimba; sa baylo sa pagkahingpit sa Iyang balaod, ang matuud nga sukdanan sa tawhanon nga kahimoan, kini gipulihan ni Satanas sa makasasala, masalaypon nga kinaiya sa tawo ingon nga mao lamang ang tumong sa pagdayeg, ang bugtong nga sukdanan sa paghukum, o sulundan sa kinaiya. Kauswagan kini dili sa pagpataas, kundili padulong sa ubus.DP 319.1

  Usa ka balaod sa salabutan ug sa espirituwal nga kinaiyahan, nga pinaagi sa pagsud-ong, kita mangausab. Ang hunahuna maganam pagsagup sa mga butang nga diin iyang gitugutan nga mopahiluna. Magtuhup kini nianang iyang naandan sa paghigugma ug pagbalaan. Dili gayud ang tawo mosaka nga labaw pa ka taas kay sa iyang sukdanan sa pagkahingpit o pagkamaayo o sa kamatuuran. Kon ang kaugalingon maoy iyang kinatas-an nga higugmaon, dili gayud niya mabatonan ang labaw pa sa iyang masakaan. Kundili, maganam pa gayud hinoon siya og pagkaunlod. Ang grasya sa Dios mao lamang ang gahum nga makapatuboy sa tawo. Kon pasagdan ang kaugalingon, ang iyang dalan, dili gayud mapakayas nga kini mopadulong paubus.DP 319.2

  Alang sa mapatuyangon sa kaugalingon, ang mahigugmaon sa kalipayan, ang maibogon sa unud, ang espirituwalismo nagpahayag sa iyang kaugalingon nga mas dili kaayo malinglahon kay sa niadtong ligdong ug maalamon nga tawo; ug ang labaw ka daotang dagway niini mohaum sa ilang mga handum. Si Satanas nagtoon sa matag usa ka timaan sa kaluyahon sa tawhanon nga kinaiyahan, iyang hinumduman ang mga sala nga gusto buhaton sa matag usa ka tawo, unya iyang sigurohon nga ang mga kahigayunan makapatagbaw sa kalagmitan sa pagbuhat og daotan.DP 319.3

  Iyang tintalon ang mga tawo sa pagpatuyang bisan sa mga butang nga gitugot, nga maghimo kanila pinaagi sa walay pagpugong, sa pagpaluya sa ilang mga lawas, pangisip, ug sa moral nga gahum. Nakapangdaot na siya ug magapangdaot pa gayud siya sa libohan pinaagi sa pagpatuyang sa kahinam, ug busa magaguba sa tibuuk nga kinaiyahan sa tawo. Ug sa paghingpit sa iyang buhat, nagpahayag siya pinaagi sa mga espiritu, nga “ang matuud nga kahibalo magbutang sa tawo ibabaw sa tanang balaod;” nga “bisan unsa man nga butang, kini husto;” nga “ang Dios dili maghukum;” ug nga ang “tanang sala nga nabuhat dili daotan.” Kon ang mga tawo madala ngadto sa pagtoo nga ang handum mao ang labing hataas nga balaod, nga ang kagawasan maoy pagtugot, ug nga ang tawo responsabli lamang sa iyang kaugalingon, kinsa may mahibulong nga ang pagkadunot ug ang pagkadaotan nagdagsang sa bisan diin? Daghan nga panon nga mahinangup sa pagdawat sa mga pagtolon-an nga mopasagad kanila diha sa kagawasan sa pagsunud sa mando sa makasasalang kasingkasing. Ang renda sa mga pagpugong sa kaugalingon gibutang diha sa liog sa kaulag, ang mga gahum sa hunahuna ug kalag gipailalum sa mga tinguha sa mga mananapon nga kinaiya, ug si Satanas magsadya sa pag-abog sa pagpasulud sa iyang pukot sa mga linibo nga nagangkon nga mga sumusunod ni Cristo.DP 319.4

  Apan kinahanglan walay usa nga malimbungan sa mga pagpatootoo sa espiritu-walismo. Ang Dios naghatag sa kalibutan og igo nga kahayag aron ilang masakpan ang iyang mga lit-ag. Sumala sa gipakita na, ang teyoriya nga maoy naghulma sa patukuranan sa espirituwalismo nagpakigaway sa labing tin-aw nga mga pahayag sa Biblia. Ang Biblia nagpamatuud nga ang mga patay walay nahibaloan sa bisan unsang butang, nga ang ilang mga hunahuna nawagtang na; wala na silay bahin sa bisan unsang butang nga nabuhat ilalum sa adlaw; wala silay nahibaloan sa mga kalipay o mga kasub-anan niadtong ilang mga minahal dinhi sa yuta.DP 319.5

  Dugang pa, ang Dios nagdili gayud sa tanan nga pagkaaron-ingnon nga pakigsulti sa mga espiritu sa mga patay. Sa kaadlawan sa mga Hebreohanon adunay pundok sa katawhan nga nagangkon, nga daw sama sa mga espiritista karon, nga makigsulti sa mga patay. Apan ang “naila nga mga espiritu,” gipaila sa Biblia ingon nga mga “espiritu sa mga yawa” (Itandi sa Numeros 25:1-3; Salmo 106:28; 1 Corinto 10:20; Pinadayag 16:14). Ang buhat sa pakigharong sa mga naila nga mga espiritu gipahayag nga dulumtanan sa Ginoo, ug sa kasolemne gidili pag-ayo ubus sa silot sa kamatayon. Levitico 19:31; 20:27. Ang mismo nga ngalan sa pagkaespiritista gidili na karon sa higpit. Ang pagangkon nga ang mga lalaki makahimo sa pakigharong sa daotan nga mga espiritu giila nga mga tumotumo lang niadtong panahon sa Mangitngit nga Katuigan. Apan ang espirituwalismo nga adunay ginatusan ka libo ka mga sakup, Oo, sa minilyon, nga misulud na sa mga talad sa syensya, nga misulong na sa mga simbahan, ug naayonan sa mga hut-ong sa balaoran, ug bisan pa sa mga hukmanan sa mga hari—kini nga dako kaayo nga limbong maoy pagpabuhi, ubus sa bag-o nga pagtakuban, sa pagpakigsulti sa mga espiritu nga gidili ug gidumtan sa karaang panahon.DP 319.6

  Kon wala nay lain nga ebidensya sa matuud nga kinaiya sa espirituwalismo, igo na alang sa Cristohanon nga ang mga espiritu walay kalainan taliwala sa pagkamatarong ug sa sala, taliwala sa labing halangdon ug labing putli sa mga tinun-an ni Cristo ug ang labing kurakot nga mga sulugoon ni Satanas. Pinaagi sa pagrepresentar sa labing daotan sa mga katawhan ingon nga tua sa langit, ug nga labing tinuboy didto, miingon si Satanas sa kalibutan: “Bisan unsa ikaw ka dautan; bisan kon motoo ikaw o dili sa Biblia. Pagkinabuhi sumala sa imong kahimut-an; ang langit maoy imong puluy-anan.” Ang mga magtutudlo nga mga espirituwalista sa dayag nagpamatuud: “Ang tagsatagsa nga nagabuhat ug dautan maayo atubangan ni Jehova, ug sila gikahimut-an niya; kun, hain man ang Dios sa justicia?” Malaquias 2:17. Nagsulti ang pulong sa Dios: “Alaut kanila nga nagangalan sa dautan nga maayo, ug sa maayo nga dautan; nga nagabutang sa kangitngit nga ilis sa kahayag, ug sa kahayag nga ilis sa kangitngit.” Isaias 5:20.DP 320.1

  Ang mga tinun-an, ingon nga gisoon sa mga bakakon nga mga espiritu, naghimo kanila nga nahisumpaki sa ilang mga sinulat nga ubus sa pagmando sa Balaang Espiritu sa dinhi pa sila sa yuta. Ilang gilimud ang balaan nga sinugdan sa Biblia, ug niini ilang giguba ang patukaranan sa paglaum sa mga Cristohanon, ug ilang gipalong ang kahayag nga nagpadayag sa dalan ngadto sa langit. Si Satanas nagpatoo sa kalibutan nga ang Biblia tinumutumo lang nga sugilanon, o usa ka libro nga gipahaum sa pagkabata sa katawhan, apan karon dili na kaayo tagdon, o isalikway ingon nga kinaraan na. Ug aron mapulihan ang pulong sa Dios, siya maghimo og espirituwal nga mga pasundayag. Mao kini ang agianan nga bug-os nailalum sa iyang paggahum; niini nga paagi iyang mapatoo ang kalibutan sa bisan unsay iyang gusto. Ang libro nga maoy maghukum kaniya ug sa iyang mga sumusunod iyang ipadaplin, bisan diin sumala sa iyang gusto; ang Manluluwas sa kalibutan isipon nga sama lamang sa yano nga tawo. Ug maingon sa Romanhon nga nagbantay sa lubnganan ni Jesus nagpalakaw sa bakak nga taho nga maoy gitingal kanila sa mga pari ug mga tigulang aron sa paglimud sa iyang pagkabanhaw, mao man usab sa mga tumotoo sa espiritual nga mga pasundayag misulay pagsaysay nga walay milagrosong panghitabo sa mga kaagi sa kinabuhi sa Manluluwas. Human sa pagbutang kang Jesus sa luyo, ilang ipatagad sa katawhan ang ilang mga milagro, sa pagpamatuud nga labaw pa kini kay sa mga buhat ni Cristo.DP 320.2

  Matuud nga nag-ilis na karon sa dagway ang espirituwalismo, ug pinaagi sa pagtabon sa mga bahin nga salawayon, nagsul-ub sa Cristohanon nga saput. Apan ang mga pagpamatuud niini diha sa walihanan ug sa pinatik gipadayag atubangan sa katawhan sa daghan na nga mga tuig, ug niini ang matuud nga kinaiya napadayag. Kini nga mga pagtolon-an dili ikalimud ni matago.DP 320.3

  Bisan sa iyang presente nga dagway, dili gayud angayan nga ibaliwala, kini karon labaw pa ka delikado, tungud kay labaw pa ka kini ka malimbungon. Bisan pa og kaniadto nagdumili kini kang Cristo ug sa Biblia, sa karon nagdawat na kini niining duha. Apan ang Biblia gisabut sa paagi nga makapahimuut lamang sa kasingkasing nga wala mabag-o, samtang ang solemne ug mahinungdanon nga mga kamatuuran gipakawalay pulus. Ang gugma giila nga maoy labing mahinungdanon nga kinaiya sa Dios, apan gipakaulawan kini ngadto sa maluyahon nga mga pagbati nga walay pag-ila kaayo sa kalainan taliwala sa maayo ug daotan. Ang hustisya sa Dios, ang Iyang mga pagsaway sa sala, ang gisugo sa Iyang balaan nga balaod, gisalipdan. Ang mga tawo gitudloan sa dili pagtagad sa napulo ka sugo ingon nga usa ka patay nga sulat. Makapahimuut, makapailad nga mga sugi-lanon, magdani sa mga pagbati, ug makapahimulag sa katawhan sa Biblia ingon nga patukuranan sa ilang pagtoo. Si Cristo gidumilian gayud sama kaniadto; apan gibutaan gayud ni Satanas ang mga mata sa katawhan nga dili na makaila sa limbong.DP 320.4

  Adunay pipila lamang nga adunay matarong nga pagsabut sa malimbungon nga gahum sa espirituwalismo ug sa pagkapiligro sa pagpasakup ilalum sa kabuyohan niini. Daghan ang nagduladula niini, ingon nga pagtagbaw lamang sa ilang kahibulong. Wala gayud sila sa tinud-anay nagatoo niini ug nga malisang sa paghunahuna nga magpasakup sa paggahum sa mga espiritu. Apan mosulay lang gihapon sila sa pagtunub sa gidili nga dapit, ug ang gamhanan nga Tigpukan dayon mopalihok sa iyang gahum nga dili uyon sa ilang kabubut-on. Tuguti sila nga sa makausa madaldal sa pagpahisakup sa ilang mga hu-nahuna sa iyang pagdumala, ug siya dayon magbihag kanila. Imposibli kaayo, sa ilang kaugalingong kusog, pag-ikyas gikan sa makabihag, madanihong niya nga lumay. Walay lain kundili ang gahum sa Dios, nga ihatag agi og tubag sa ilang mainitong pagampo sa pagtoo, ang makaluwas niining nalit-agan nga mga kalag.DP 321.1

  Ang tanan nga magpatuyang sa daotang mga taras sa kinaiya, o magtuyo sa paglipay sa naila na nga sala, nagdapit sa mga pagtintal ni Satanas. Mibulag sila sa Dios ug sa mga manulunda nga nagbantay kanila; samtang ang daotan magpakita sa iyang mga limbong, wala na silay panalipod, ug sayon na lang sila tukbon. Kadtong magbutang sa ilang kaugalingon diha sa iyang gahum, wala gayud makaamgo kon unsay ilang dangatan. Ug sa ilang pagkasakup, gamiton na sila ingon nga iyang mga sinugo sa paglingla sa uban ngadto sa kalaglagan.DP 321.2

  Matod ni manalagna Isaias: “Ug sa diha nga sila manag-ingon kaninyo: Mangadto kamo niadtong mga espiritista ug mga salamangkiro, nga managpiyakpiyak ug managyagubyob: dili ba unta mangadto ang katawhan sa pagpangita sa ilang Dios? alang sa mga buhi nangadto sila sa mga patay? Ngadto sa Kasugoan ug sa pagpamatuod! kong sila dili managsulti sumala niining pulonga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila.” Isaias 8:19, 20. Kon nahigugma pa unta pagdawat ang katawhan sa kamatuuran nga tin-aw kaayong gipahayag sa Kasulatan, mahitungud sa kinaiyahan sa tawo ug kahimtang sa mga patay, ila unta makita ang mga pagpatootoo ug mga pagpakita sa espirituwalismo nga buhat kini ni Satanas uban sa gahum ug mga timaan ug mga bakak nga katingalahan. Apan sa baylo nga magbiya sa kagawasan nga mauyunan kaayo sa unudnon nga kasingkasing, ug magsalikway sa ilang gihigugma nga mga sala, ang panon sa katawhan nagsira sa ilang mga mata aron dili makakita sa kahayag, ug nagpadayon paglakaw, bisan pa sa mga pasidaan, samtang maglaang si Satanas sa ilang palibot, hangtod nga sila iyang matukub. “Tungod kay sila nanagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran, aron mangaluwas unta sila,” tungod niini “ang Dios nagapadala kanila ug gahum sa pagkahisalaag aron sila managpanoo sa bakak.” 2 Tesalonica 2:10, 11.DP 321.3

  Kadtong nagasupak sa mga pagtolonan sa espirituwalismo nagpakigaway dili lamang sa mga tawo, kundili kang Satanas ug sa iyang mga manulunda. Nalambigit sila sa pakigsangka batok sa mga patukuranan ug mga kagamhanan sa daotan nga mga espiritu sa hatag-as nga mga dapit. Dili gayud mosibog si Satanas bisan usa ka tiil sa iyang gibarogan gawas kon siya abugon sa gahum sa langitnon nga mga mensahero. Kinahanglan ang katawhan sa Dios makahimo sa pagsukol kaniya, sama sa gihimo sa atong Manluluwas, uban sa mga pulong: “Nahasulat na.” Makahimo si Satanas karon sa pagkutlo og mga pulong sa Kasulatan sama kaniadto sa kaadlawan ni Cristo, ug iyang dauton ang Iyang pagtolon-an aron mapalig-on ang iyang mga limbong. Kadtong mobarog niini nga panahon sa katalagman kinahanglan mosabut sa pamatuud sa Kasulatan.DP 321.4

  Daghan ang atakihon sa mga espiritu sa mga yawa nga magpakitakita sa dagway sa ilang mga paryente o mga higala, ug magpamatuud sa labing delikado nga mga patootoo. Kini nga mga nagapangduaw modangup sa atong talandugon nga mga pagbati sa kalooy, ug magbuhat og mga milagro sa pagpalig-on sa ilang mga pagtakuban. Kinahanglan andam kita sa pagsukol kanila uban sa kamatuuran sa Biblia nga ang mga patay walay nahibaloan sa bisan unsa, ug nga kining nagpakitakita mao ang espiritu sa mga yawa.DP 322.1

  Ania na karon sa atong atubangan ang “takna sa pagsulay nga moabut sa tibuok kalibutan, sa pagsulay kanila nga nanagpuyo sa yuta” Pinadayag 3:10. Ang tanan kansang pagtoo wala mapalig-on diha sa pulong sa Dios malimbungan ug mabuntog. Si Satanas “magbuhat uban sa tanang pagkamalimbongon sa dili pagkamatarung” aron sa paggahum sa mga anak sa katawhan, ug ang panglimbong maganam og kadaghan. Apan molampos lamang siya sa iyang tumong kon ang mga tawo motahan sa kinabubut-on sa iyang mga pagsulay. Kadtong mainiton nga nagapangita sa kahibalo sa kamatuuran, ug maningkamot sa pagputli sa ilang mga kalag pinaagi sa pagtuman, ug magabuhat kutub sa ilang mahimo sa pagpangandam alang sa away, makakaplag diha sa Dios sa kamatuuran, sa siguro nga panalipod. “Tungod kay gibantayan mo man ang akong sulti sa pagkamainantuson, pagabantayan ko ikaw” (Pinadayag 3:10), mao ang saad sa Manluluwas. Mas madali pa ang Iyang pagpadala sa manulunda sa langit aron sa pagpanalipod sa Iyang katawhan, kay sa pagbiya sa usa ka kalag nga nagsalig Kaniya alang sa pagbuntog kang Satanas.DP 322.2

  Si manalagna Isaias nagpakita sa makalilisang nga limbong nga moabut sa mga daotan, nga naghimo kanila nga mobati nga daw siguro sa pag-ikyas gikan sa mga paghukum sa Dios: “Kami nanaghimo og usa ka pagpakigsaad uban sa kamatayon, ug uban sa Sheol kami nanagkauyon; sa diha nga moagi ang mahurosong bunal, kini dili modangat kanamo; kay ang kababakan nahimong nga among dalangpanan, ug ilalum sa kabakakan kami nanagtago sa among kaugalingon.” Isaias 28:15. Dinhi sa gihulagway nga pundok naapil kadtong sa ilang kagahi sa paghinulsul naglipay sa ilang kaugalingon sa kasigurohan nga walay silot alang sa makasasala; nga ang tanang tawo bisan unsa kadaotan, pagabayawon ngadto sa langit, nga mahimo nga mga manulunda sa Dios. Apan ang labaw pa gayud nga pagpasantup mao kadtong nakigsabut sa kamatayon ug sa panag-uyon sa impyerno, nga misalikway sa mga kamatuuran nga gihatag sa langit nga maoy panalipod alang sa mga matarong sa adlaw sa kagubot, ug magdawat sa tagoanan sa mga bakak nga gitanyag ni Satanas—ang malimbungon nga mga pagtakuban sa espirituwalismo.DP 322.3

  Kahibulungan nga dili masaysay mao ang pagpakabuta sa katawhan niini nga kaliwatan. Linibo ang nagsalikway sa pulong sa Dios ingon nga dili takus katoohan, ug sa malaumon nga pagsalig nagdawat sa mga limbong ni Satanas. Ang mga dili matinoohon ug ang mga tamayan nagsaway niadtong misupak sa pagtoo sa mga manalagna ug mga tinun-an, ug ilang gitipas ang ilang kaugalingon pinaagi sa pagtuboy sa pagtamay sa solemne nga mga pamatuud sa Kasulatan bahin kang Cristo ug sa plano sa kaluwasan, ug ang pagpanimalus nga ipahamtang sa mga nagsalikway sa kamatuuran. Ilang gipabati ang dakung kalooy alang sa mga hunahuna nga hiktin kaayo, mahuyang, ug matootoohon sa pag-ila sa mga pagangkon sa Dios, ug pagtuman sa mga gisugo sa Iyang balaod. Ilang gipakita ang dako nga kasigurohan nga daw, naghimo gayud sila og kasabutan sa kamatayon ug pakig-uyon sa impyerno—nga daw ilang gipabarog ang dili maagian, dili malutsan nga babag taliwala sa kanila ug sa panimalus sa Dios. Walay bisan unsa nga makapukaw sa ilang mga kahadlok. Hingpit kaayo ang ilang pagtugyan ngadto sa manunulay, suud kaayo ang ilang pagkadugtong kaniya, ug hupong kaayo sila sa iyang espiritu, nga wala silay gahum ug walay hilig sa paggawas gikan sa iyang lit-ag.DP 322.4

  Dugay na kaayo si Satanas nangandam alang sa iyang katapusan nga paningkamot sa paglimbong sa kalibutan. Ang patukuranan sa iyang buhat gipabarog pinaagi sa pasalig nga gihatag kang Eva didto sa Eden. “Dili gayud kamo mamatay.” “Sa adlaw nga kamo mokaon niini, mabuka ang inyong mga mata, ug mahimo kamo nga sama sa Dios, nga manghibalo sa maayo ug dautan.” Genesis 3:4, 5. Sa ginagmay iyang giandam ang dalan alang sa iyang kinadakan nga limbong sa pag-ugmad sa espirituwalismo. Wala pa siya makaabut sa tibuuk nga katumanan sa iyang mga pamaagi; apan maabut kini sa katapusan nga nasalin nga panahon. Matod sa manalagna: “Nakita ko ang tulo ka mahugaw nga mga espiritu sama sa mga baki;...sila mao man ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro, nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigum kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakung adlaw sa Dios.” Pinadayag 16:13, 14. Gawas niadtong napanalipdan sa gahum sa Dios, pinaagi sa pagtoo diha sa Iyang pulong, ang tibuuk kalibutan mabanlas ngadto niini nga kalibog. Ang katawhan dali kaayo nga gipakatulog ngadto sa makamatay nga kasigurohan, nga mapukaw lamang sa pagbubu sa kaligugut sa Dios.DP 322.5

  Matod sa Ginoong Dios: “Ug ang justicia himoon ko nga latid, ug ang pagpakamatarung mao ang pamato; ug ang graniso molaglag sa dalangpanan sa kabakakan, ug ang mga tubig mosalanap sa dapit nga tagoanan. Ug ang inyong pagpakigsaad uban sa kamatayon pagapalaon, ug ang inyong pagpakigsaad uban sa Sheol dili molungtad; sa diha nga ang mahurosong bunal moagi na, nan kamo pagatamakan niini.” Isaias 28:17, 18.DP 323.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents