Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  37 - Ang Kasulatan Usa ka Panalipod

  “Ngadto sa Kasugoan ug sa pagpamatuod! kong sila dili managsulti sumala niining pulonga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila” Isaias 8:20. Ang katawhan sa Dios gigiyahan ngadto sa Kasulatan ingon nga ilang panalipod batok sa kabuyohan sa bakakon nga mga magtutudlo ug sa malinglahon nga gahum sa mga espiritu sa kangitngit. Mogamit si Satanas sa bisan unsa nga paagi sa pagpugong sa katawhan gikan sa pagbaton og kahibalo sa Biblia; kay ang dayag nga mga pagpasundayag niini nagpadayag man sa iyang mga limbong. Sa matag pagpabuhi sa pagtoo diha sa buluhaton sa Dios ang prinsipe sa kangitngit mosamut sa iyang mainiton nga pagbuhat; iya gibutang na karon ang labing mainiton nga mga paningkamot alang sa katapusan nga pakigbisog batok kang Cristo ug sa Iyang mga sumusunod. Ang katapusan nga labing dako nga paglimbog moabut kanato sa dili madugay. Ang anticristo magbuhat sa iyang kahibulungan nga mga buluhaton sa atong atubangan. Hilabihan ka suud ang panagway sa mini ngadto sa matuud, sa pagkaagi nga malisud ang pagila kanila gawas kon pinaagi na sa Kasulatan. Pinaagi sa ilang mga pagpamatuud ang matag usa ka pamahayag ug milagro kinahanglan masulayan.DP 341.1

  Ang tanan nga maningkamot sa pagtuman sa tanan nga mga kasugoan sa Dios supakon ug yagayagaan. Makabarog lamang sila diha sa Dios. Aron sila makalahutay sa pagsulay, kinahanglan sila makasabut sa kabubut-on sa Dios sumala sa gipahayag sa Iyang pulong; makapasidungog lamang sila Kaniya kon sila adunay husto nga pagsabut sa Iyang kinaiya, kagamhanan, katuyoan, ug magabuhat nga uyon niini. Walay lain kundili kadto lamang ang nagpalig-on sa hunahuna uban sa mga kamatuuran sa Biblia ang makabarog latas sa katapusang dako nga away. Ngadto sa matag usa ka kalag moabut ang masusihon nga pagsulay: Ako ba nga tumanon ang Dios kay sa mga tawo? Ang takna sa paghukum haduul na. Nagabarog ba ang atong mga tiil ibabaw sa bato nga dili mausab nga mao ang Pulong sa Dios? Andam ba kita sa pagbarog nga malig-on sa paglaban sa kasugoan sa Dios ug sa tinoohan ni Jesus?DP 341.2

  Sa wala pa Siya gilansang, gipasabut sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga tinun-an nga Siya pagapatyon, ug mobangon gikan sa lubnganan; ug ang mga manulunda presente didto aron sa pagpasantup sa Iyang mga pulong sa mga hunahuna ug mga kasingkasing. Apan ang mga apostoles nagpaabot sa ilang temporaryo nga kagawasan gikan sa Romanhon nga yugo; ug dili sila makadawat sa panghunahuna nga Siya nga maoy nahimutangan sa ilang mga paglaum, magantos sa makauulaw nga kamatayon. Ang mga pulong nga kinahanglan ilang hinumduman nangawala sa ilang mga hunahuna; ug sa pag-abut sa panahon sa pagsulay, wala sila maandam. Ang kamatayon ni Jesus nga sa bug-os nagaguba sa ilang mga paglaum nga daw wala lang sila mapasidan-i Niya. Busa diha sa mga tagna ang mga umalabot napadayag sa atong atubangan sama sa ka tin-aw sa pagpadayag niini ngadto sa mga tinun-an pinaagi sa mga pulong ni Cristo. Ang mga hitabo nga nalambigit sa pagsira sa kaluwasan ug sa buhat sa pagpangandam alang sa panahon sa kagubot, gipadayag sa tin-aw. Apan ang mga panon wala nay pagsabut niining mahinungdanon nga mga kamatuuran nga daw wala lang kini mapadayag. Si Satanas nagbantay sa pagagaw dayon sa pagpasabut nga maoy maghimo kanila nga maalamon ngadto sa kaluwasan, ug ang panahon sa kagubot moabut kanila nga dili mga andam.DP 341.3

  Sa panahon nga ang Dios magpadala sa Iyang katawhan og mga pasidaan nga mahinungdanon kaayo nga tungud niana kini gipadayag pinaagi sa balaan nga mga manulunda nga nagalupad taliwala sa kalangitan, iyang gisugo ang tanan nga katawhan nga may gahum sa pangatarungan sa pagtagad niini nga mensahe. Ang makalilisang nga paghukum nga ipahamtang niadtong mosimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan, (Pinadayag 14:9-11), kinahanglan magdala unta kanila sa makugihon nga pagtoon sa mga tagna aron sa pagkat-on sa mga timaan sa mananap nga mapintas, ug unsaon nila sa paglikay sa pagdawat niini. Apan ang mga panon sa katawhan nagpakabuta-bungol lamang sa pagpatalinghog sa kamatuuran, ug midawat hinoon sa mga tinumotumo nga mga sugilanon. Nagpahayag si apostol Pablo, samtang naglantaw siya sa katapusan nga mga adlaw, “Kay nagasingabut ang panahon nga ang mga tawo magadumili sa pagpaminaw sa matarung nga pagtolon-an.” 2 Timoteo 4:3. Kana nga panahon hingpit na nga miabut. Ang panon sa katawhan dili modawat sa kamatuuran sa Biblia, kay magbabag man kini sa mga handum sa makasasala, mahigugmaon sa kalibutan nga kasingkasing; ug si Satanas magatanyag sa mga limbong nga ilang gihigugma.DP 342.1

  Apan ang Dios adunay mga tawo dinhi sa yuta nga magpadayon sa pagsunud sa Biblia, ug ang Biblia lamang, ingon nga maoy sulundan sa tanan nga pagtolon-an, ug sukaranan sa tanan nga pagreporma. Ang mga panghunahuna sa maalam nga mga tawo, ang pagpatoo sa syensya, ang mga pagtolon-an o mga desisyon sa mga sakup sa mga konsilyo sa simbahan, ingon ka daghan ug pagkalibog sama sa mga iglesya nga ilang gipasakupan, ang tingog sa kadaghanan—walay usa o tanan niini nga kinahanglan tagdon ingon nga kamatuuran alang o batok sa bisan unsa nga punto sa rilihiyoso nga pagtoo. Sa dili pa dawaton ang bisan unsa nga mga pagtolonan o balaod, kinahanglan kita magasukna og dayag nga “Mao kini ang giingon sa Jehovah” ingon nga pasikaranan niini.DP 342.2

  Si Satanas sa kanunay nagapanglimbasog sa pagpangalinggat og pagtagad ngadto sa tawo imbis ngadto sa Dios. Siya nagagiya sa mga katawhan sa pagtutok ngadto sa mga obispo, sa mga pastor, sa mga propesor sa teyolohiya, ingon nga ilang magmamando, imbis sa pagpangita sa Kasulatan aron makakat-on sa ilang katungdanan alang sa ilang kaugalingon. Human niana, pinaagi sa pagmando sa mga hunahuna niining mga magtutudlo, siya makahaylo sa daghan nga katawhan sumala sa iyang kabubut-on.DP 342.3

  Sa pag-anhi ni Jesus aron sa pagsulti sa mga pulong sa kinabuhi, ang yano nga mga tawo nangalipay sa pagpatalinghog Kaniya; ug daghan, bisan pa ang mga pari ug mga magmamando, mitoo usab Kaniya. Apan ang pangulo sa mga saserdote ug ang mga pangulo sa nasod nagtinguha sa pagsilot Kaniya ug pagsupak sa Iyang mga pagtolon-an. Bisan og nangalibog sila sa pagpangita og ikasumbong batok Kaniya, bisan og dili nila ikalimud ang pagbati sa balaan nga gahum ug kaalam nga naguban sa Iyang mga pulong, apan ilang giputus ang ilang kaugalingon sa pagpangdaot; ilang gisalikway ang labing tin-aw nga kamatuuran sa Iyang pagkaMesias, basin sila mapugus sa pagkahimo nga mga tinun-an Niya. Kini nga mga kaatbang ni Jesus mao ang mga tawo kinsa maoy nagtudlo sa katawhan gikan pa sa ilang pagkabata sa pagtahod o pagbalaan, ngadto kang kansang kagahum sila gianad sa pagtuman. “Nganon man,” nangutana sila, “nga ang atong mga pangulo ug mga maalam nga mga eskriba wala man motoo kang Jesus? Dili ba unta kining rilihiyoso nga mga tawo magadawat kang Jesus kon matuud man Siya nga Cristo? Ang kabuyohan niadto nga mga magtutudlo maoy nakadala sa nasod sa mga Judio sa pagsalikway sa ilang Manunubos.DP 342.4

  Ang espiritu nga nagpalihok niadto nga mga pari ug mga pangulo mao gihapon ang nagapalihok karon sa daghan nga nanagangkon sa hataas nga pagkadiosnon. Ilang gidumilian ang pagsusi sa pamatuud sa Kasulatan bahin sa pinasahi nga mga kamatuuran niini nga panahona. Ilang itudlo ang ilang kadaghanon, bahandi, ug kabantog, ug moyam-id niadtong mga nagtudlo sa kamatuuran ingon nga dyutay ra, dili mga dungganon, nga adunay pagtoo nga nagpalahi kanila sa kalibutan.DP 342.5

  Nakita na ni Jesus nga ang dili takus nga pagangkon sa kagahum nga gipatoo sa mga eskriba ug mga Pariseo dili mohunong bisan pa sa pagkatibulaag sa mga Judio. Aduna Siyay matagnaon nga panlantaw sa buhat sa pagtuboy sa tawhanon nga katungud sa paggahum sa kaisipan nga maoy nagatunglo sa iglesya sa hilabihan ka makalilisang sa tanan nga katuigan. Ug ang Iyang makalilisang nga pagbadlong sa mga eskriba ug mga Pariseo, ug ang Iyang mga paghimatngon sa katawhan sa dili pagsunud niini nga mga buta nga mga pangulo, natala sa rekord ingon nga tambag sa umalabot nga mga kaliwatan.DP 343.1

  Ang Romanhon nga Iglesya nagagahin alang sa kaparian sa katungud sa paghubad sa Kasulatan. Tungud sa baroganan nga ang simbahan lamang ang takus makapasabut sa pulong sa Dios, kini gihikaw gikan sa mga tawo. Bisan og ang Repormasyon nagtanyag sa Kasulatan ngadto sa tanan, apan sa mao gihapon nga patukuranan nga gipadayon sa Roma nagdili sa panon sa katawhan sa mga simbahan nga Protestante sa pagsusi sa Biblia alang sa ilang kaugalingon. Gitudloan sila sa pagdawat sa mga pagtolon-an sumala sa pagkahubad sa iglesya; ug adunay linibo nga nangahas nga walay nadawat, bisan unsa kini ka tin-aw nga gipahayag sa Kasulatan, nga nahisupak sa ilang tinoohan, o sa naugmad nga mga pagtolon-an sa ilang simbahan.DP 343.2

  Bisan pa sa pagkapuno sa Biblia sa mga pasidaan batok sa bakakon nga mga mag-tutudlo, daghan gihapon ang magtugyan sa ilang mga kalag ngadto sa kaparian o pastor. Adunay libolibo karon nga nanagangkon og rilihiyon nga makahatag og wala nay lain pa nga rason alang sa mga bahin sa ilang pagtoo kay sa gitudlo kini sa ilang mga rilihiyosong pangulo. Ilang labyan ang mga pagtolon-an sa Manluluwas nga halos dili mamatikdan, ug magsalig lamang sa hingpit sa mga pulong sa ilang mga ministro. Apan dili ba masayup ang mga ministro? Unsaon nato pagtugyan sa atong mga kalag ngadto kanila gawas kon atong mahibaloan gikan sa Pulong sa Dios nga sila mga tigdala sa kahayag? Ang kakulang sa moral nga kaisog sa pagpadaplin gikan sa nabakbak nga dalan sa kalibutan, nagadala sa daghan sa pagsunud sa mga lakang sa maalam nga mga tawo; ug sa ilang pagalang-alang sa pagsuta sa ilang kaugalingon, nangahigot sila nga wala nay paglaum sa mga kadena sa kasaypanan. Ilang nakita nga ang kamatuuran niini nga panahona napadayag sa ka tin-aw diha sa Biblia, ug ilang gibati ang gahum sa Balaan nga Espiritu nga nagauban sa pagmantala niini; apan ilang gitugutan ang pagsupak sa kaparian sa pagpatalikod kanila gikan sa kahayag. Bisan og nadani na ang pagsabut ug kaisipan, kining nalimbungan nga mga kalag dili mangahas sa pagpalahi sa ilang mga hunahuna gikan sa ilang mga ministro; ug ang ilang matag usa ka paghukum, ang ilang walay katapusan nga mga kaayohan, maamong sa ilang pagkawalay pagtoo, sa garbo, ug pagsaway, sa uban.DP 343.3

  Daghan nga mga paagi ang buhaton ni Satanas pinaagi sa tawhanon nga kabuyohan sa paggapos sa iyang mga bihag. Iyang sigurohon ang mga panon alang kaniya sa pagdugtong kanila pinaagi sa sidahon nga mga higut sa paghigugma niadtong mga kaaway sa krus ni Cristo. Bisan unsay ilang mga kalabutan, sa mga ginikanan, kaigsoonan, managtiayon, o katilingbanon, parihas ra ang sangputanan; ang mga magsusupak sa kamatuuran naningkamot sa ilang gahum sa pagmando sa kaisipan, ug ang mga kalag nga naggapos ubus sa ilang pagbuut walay igo nga kaisog o kaugalingnan nga pagtuman sa ilang mga pagbati sa ilang katungdanan.DP 343.4

  Ang kamatuuran ug ang himaya sa Dios dili mabulag; imposibli alang kanato, uban sa Biblia nga dali lang natong maabut, sa paghimaya sa Dios pinaagi sa sayup nga mga pagtoo. Daghan ang nagtoo nga walay sapayan kon unsay toohan sa tawo, kon ang iyang kinabuhi matarong lamang. Apan ang kinabuhi mahulma pinaagi sa pagtoo. Kon atong maabut ang kahayag ug ang kamatuuran, ug dili nato palamboon ang kahigayunan sa pagpatalinghog ug pagtan-aw niini, ato lang gihapon kini gisalikway; atong gipili ang kangitngit inay sa kahayag.DP 343.5

  “Adunay usa ka dalan nga daw matarung alang sa tawo, apan ang katapusan niini mao ang mga dalan sa kamatayon.” Proverbio 16:25. Ang pagkawalay-alamag dili ikapangatarungan alang sa sayup o sala, diin adunay kahigayunan sa pagkasayod sa kabubut-on sa Dios. Ang usa ka tawo magapanaw, ug moabut sa usa ka dapit nga adunay daghan nga nagasanga nga mga dalan, ug usa ka karatula nga nagtudlo kon hain padulong ang matag usa ka dalan. Kon dili niya tagdon ang karatula, ug mosubay lang siya sa bisan unsa nga dalan nga iyang gihunahuna nga husto, tingali matinud-anon kaayo siya sa iyang pagtoo, apan sa katapusan mahisubay siya sa sayup nga dalan.DP 344.1

  Ang Dios naghatag kanato sa Iyang Pulong aron kita makasinati sa Iyang nga pagtolon-an, ug masayod kita kon unsay Iyang gisugo kanato. Sa pagduul sa usa ka abogado kang Jesus uban sa pangutana, “Unsay akong buhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon?” Gitudloan siya sa Manluluas ngadto sa Kasulatan, sa pagingon, “Unsay nahisulat sa kasugoan? unsa man ang imong nabasahan?” Ang pagkawalay-alamag dili makapasaylo sa batan-on o tigulang, o makapahigawas kanila gikan sa silot tungud sa paglapas sa kasugoan sa Dios, kay anaa sa ilang mga kamut ang usa ka matinumanon nga pagpahayag sa kasugoan ug sa mga patukuranan niini ug sa mga pagangkon niini. Dili igo ang pagbaton sa maayo nga mga tuyo; dili igo ang pagbuhat sa gitoohan sa usa ka tawo nga husto, o sa gisulti sa ministro kaniya nga husto. Namiligro ang iyang kaluwasan, ug kinahanglan iyang susihon ang Kasulatan alang sa iyang kaugalingon. Bisan unsa kalig-on ang iyang pagtoo, bisan unsa siya ka masaligon nga ang ministro nakahibalo sa kamatuuran, dili kini mao ang patukuranan. Aduna siyay karatula nga nag-tudlo sa matag dalan sa panaw padulong sa langit, ug kinahanglan dili siya magtagnatagna sa bisan unsa nga butang.DP 344.2

  Maoy una ug labing hataas nga katungdanan sa matag makatarunganon nga tawo sa pagtoon sa Biblia kon unsa ang kamatuuran, ug sa paglakaw sa kahayag, ug sa pagdasig sa uban sa pagsunud sa iyang panig-ingnan. Atong kugihan sa pagtoon ang Biblia sa matag adlaw, timbangon ang matag hunahuna, ug magtandi sa usa ngadto sa usa ka pahayag. Uban sa panabang sa Dios, atong hulmahon ang atong paghunahuna, ingon nga kita manubag sa atong kaugalingon atubangan sa Dios.DP 344.3

  Ang mga kamatuuran nga labi ka tin-aw nga gipahayag diha sa Biblia nalambigit sa pagduhaduha ug kangitngit pinaagi sa maalam nga mga tawo, kinsa, nagpagawal nga nagbaton sa dako nga kaalam, nagtudlo nga ang Kasulatan adunay kahibulongan, tinago, espirituhanon nga kahulugan nga dili madayag sa pinulongan nga gigamit. Kini nga mga tawhana bakakon nga mga magtutudlo. Ngadto niini nga matang sa katawhan si Jesus nag-ingon, “Wala kamo manghibalo sa Kasulatan, ni sa gahum sa Dios.” Marcos 12:24. Ang pinulongan sa Biblia kinahanglan ipasabut sumala sa dayag nga kahulugan, gawas kon adunay simbolo o sambingay nga gigamit. Si Cristo naghatag sa saad, “Bisan kinsa nga magabuhat sa Iyang kabubot-on, siya mahibalo sa pagtolon-an.” Juan 7:17. Kon ang mga tawo motoo lamang sa Biblia sumala sa mabasa, kon wala lamang untay mini nga mga magtutudlo nga magpahisalaag ug maglimbong sa ilang mga kaisipan, mahuman unta ang usa ka buluhaton nga makapahimuut sa mga manulunda ug magahatud sulud sa toril ni Cristo sa linibo ka libo nga nangasalaag sa kasaypanan.DP 344.4

  Ato nga gamiton ang tanan nga gahum sa kaisipan sa pagtoon sa Kasulatan ug paninguhaon ang salabutan sa pagsabut, sumala sa masabtan sa mga binuhat, ang lalum nga mga butang sa Dios; apan dili nato hikalimtan ang pagkamaaghup ug pagkamatinugyanon nga sama sa bata nga maoy matuud nga espiritu sa pagtoon. Ang mga malisud nga bahin Kasulatan dili mahimong gamhan sa mga paagi nga gigamit sa pakigdumog sa mga suliran sa pilosopiya. Kinahanglan dili kita magtoon sa Biblia uban nianang pagsalig sa kaugalingon nga maoy gihimo sa uban sa ilang pagsulud sa ganghaan sa syensya, kundili pinaagi sa mainampoon nga pagsalig sa Dios, ug sa matinud-anon nga pagtoon sa Iyang kabubut-on. Moduul kita uban sa mapainubsanon ug matodloan nga espiritu aron sa pagbaton og kahibalo gikan sa dako nga AKO MAO. Kay kon dili, ang daotan nga mga manulunda maoy magbuta sa atong mga hunahuna ug magpagahi sa atong mga kasingkasing aron nga dili na kita mahigugma pa sa kamatuuran.DP 344.5

  Daghan nga bahin sa Kasulatan diin giisip sa mga maalam ingon nga misteryo, o isipon nga dili mahinungdanon, puno sa paglipay ug pagtudlo kaniya nga namatoto sa tulunghaan ni Cristo. Usa sa katarungan ngano nga daghan sa mga teyologo walay tin-aw nga pagsabut sa pulong sa Dios, kay dili man sila motan-aw sa mga kamatuuran nga kinahanglan ilang kinabuhian. Ang pagsabut sa kamatuuran sa Biblia wala kaayo magsalig sa gahum sa pagpanabut sa pagsusi kay sa pagkausa ray tumong, ang mainiton nga handum alang sa pagkamatarong.DP 345.1

  Dili gayud ton-an ang Biblia kon walay pagampo. Ang Espiritu Santo lamang ang makapahimo kanato nga mobati sa kahinungdanon niana nga mga butang nga masayon kaayo sabton, o magsumpo kanato sa pagtuis sa mga kamatuuran nga malisud sabton. Buluhaton sa langitnon nga mga manulunda ang pagandam sa kasingkasing sa pagsabut sa pulong sa Dios nga makadani kanato sa katahum niini, matambagan sa mga pasidaan niini, o mapalihok ug mapalig-on sa mga saad niini. Atong ambiton ang paghangyo sa salmista: “Ablihi ang akong mga mata, aron akong makita ang kahibulongang mga butang gikan sa imong kasugoan.” Salmo 119:18. Ang pagsulay sagad dili masuklan tungud sa atong walay pagtagad sa pagtoon sa Biblia, ang gisulayan dili dayon mahinumdum sa mga saad sa Dios ug makig-asdang kang Satanas uban sa mga Kasulatan nga mga hinagiban. Apan ang mga manulunda nagalibot niadtong buut nga matodloan bahin sa balaan nga mga butang; sa panahon sa dagko nga panginahanglan, ilang ipahinumdum kanila ang mga kamatuuran nga gikinahanglan. Busa “kong ang kaaway moabut sama sa usa ka baha, ang Espiritu sa Ginoo magatuboy og sukdanan batok kaniya.” Isaias 59:19.DP 345.2

  Si Jesus nagsaad sa Iyang mga tinun-an: “Apan ang Manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinundom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.” Juan 14:26. Apan ang mga pagtolon-an ni Cristo kinahanglan tipigan pag-una sa hunahuna, aron ang Espiritu sa Dios magpahinumdum kanila niini panahon sa katalagman. “Sa akong kasingkasing ginatipigan ko ang imong pulong,” matod ni David “aron dili ako makasala batok kanimo” Salmo 119:11.DP 345.3

  Ang tanan nga magmahal sa ilang walay katapusan nga mga handum kinahanglan magbantay batok sa mga panulong sa pag-kawalay pagtoo. Uyugon ang mga haligi sa kamatuuran. Dili mahimo ang pagbantay saylo sa mga pagbiaybiay ug mga patoo, ug sa makamatay ug dangan nga mga pagtolon-an, sa moderno nga pagkawalay pagtoo. Ipahaum ni Satanas ang iyang mga pagsulay sa tanan nga katawhan. Iyang sawayon ang mga walay edukasyon uban sa pagtiawtiaw o sa pagyam-id, samtang iyang atubangon ang mga edukado sa mga pagsupak pinaagi sa paggamit sa syensya ug pinilosopo nga pangatarungan, ang tanan gitumong alang sa pagwala sa pagsalig o kasuko batok sa Kasulatan. Bisan ang mga batan-on nga dyutay pa og kasinatian naghunahuna sa pagsugyot sa mga pagduhaduha bahin sa mga prinsipyo sa Cristianismo. Ug kining binatan-on nga pagkawalay pagtoo, bisan mabaw, apan adunay kabuyohan. Daghang ang madala ngadto sa patiawtiaw sa pagtoo sa ilang mga amahan, ug sa paghimo niini bisan pa sa Espiritu sa grasya. Hebreohanon 10:29. Daghan nga kinabuhi nga adunay saad nga mahimo nga himaya ngadto sa Dios ug panalangin ngadto sa kalibutan, nahugawan tungud sa mabaho nga ginhawa sa pagkawalay pagtoo. Ang tanan nga nagasalig sa hinambog nga mga desisyon sa tawhanon nga pangatarungan, ug naghunahuna nga sila makasaysay sa balaan nga mga tinago, ug makadangat sa kamatuuran nga walay panabang sa kaalam sa Dios, mabitik sa lit-ag ni Satanas.DP 345.4

  Nagapuyo kita sa labing solemne nga panahon sa kasaysayan sa yuta. Ang padulngan sa mabaga nga panon sa katawhan hapit na mapahamtang. Ang atong kaugmaon nga kahimtang ug ang kaluwasan usab sa uban, nagsukad sa dalan nga atong gisubay karon. Kinahanglan kita mamandoan sa Espiritu sa kamatuuran. Ang matag sumusunod ni Cristo kinahanglan mangutana sa maminatud-on, “Ginoo, unsa ba ang buut mo nga pagabuhaton ko?” Kinahanglan kita magpaubus sa atubangan sa Ginoo, uban sa pagpuasa ug pagampo, ug sa pagpamalandong pag-ayo sa Iyang Pulong, ilabina sa mga talan-awon sa Paghukum. Kinahanglan mangita na kita karon sa halalum ug buhi nga kasinatian diha sa mga butang sa Dios. Wala kitay mga gutlo nga usikan. Mga hitabo nga mahinungdanon nagakahitabo na sa atong palibot; ania kita sa dapit nga gihamok ni Satanas. Ayaw pagkatulog, mga magbalantay sa Dios; ang kaaway nag-atang sa haduul, andam nga molukso ug motukub kanimo.DP 345.5

  Daghan ang nalimbungan labot sa ilang matuud nga kahimtang atubangan sa Dios. Ilang gipahalipayan ang ilang kaugalingon diha sa sayup nga mga buhat sa wala nila mahimo, ug mikalimut sa pag-isip sa mga maayo ug dungganon nga mga buhat nga gisugo sa Dios kanila, apan maoy wala nila buhata. Dili igo nga mahimo sila nga mga kahoy lamang sa tanaman sa Dios. Kinahanglan manubag sila sa Iyang gilauman kanila sa pagpamunga. Manubag sila sa ilang kapakyasan sa pagbuhat og mga maayo nga unta ilang mabuhat, pinaagi sa Iyang grasya nga magpalig-on kanila. Sa mga libro sa langit sila nalista ingon nga mga tigusik-usik sa yuta. Apan ang kaso niini nga matang sa katawhan wala pa mahubsi sa paglaum. Kadtong nagpasubo sa kalooy sa Dios ug nag-abuso sa Iyang grasya, ang kasingaksing nga mainantuson sa gugma sa dugay na nga panahon nagahangyo pa. ‘Tungod niini ginaingon: Pagmata, ikaw nga nagakatulog, ug bumangon ka gikan sa mga patay, ug pagahayagan ikaw ni Cristo. Busa pagbantay kamo pag-ayo sa inyong paggawi...managpahimulos sa kahigayonan kay ang kapanahonan karon puno sa kalisdanan.” Efeso 5:14-16.DP 346.1

  Kon moabut na ang panahon sa pagsulay, kadtong nagabaton sa pulong sa Dios nga ilang sukdanan sa kinabuhi mapadayag. Sa ting-init walay makita nga kalainan taliwala sa mga kanunay lunhaw nga mga tanum ug sa ubang kahoy; apan kon mohapak na ang tingtugnaw, ang mga tanum nga kanunay lunhaw magapabilin nga dili mausab, samtang ang uban nga kahoy matagakan sa iyang mga dahon. Busa ang bakakon nga mga kasingkasing dili pa tingali karon maila gikan sa matuud nga mga Cristohanon, apan ang panahon ania na sa atong palibot nga ang kalahian mapadayag. Pabaruga ang pagsupak, ang pagihig-ihig ug ang pagkadili mainantuson pasagdi pag-usab, padagkuta ang mga pagpanglutos, ug ang mga maduhaduhaon ug mga salingkapaw mangaluya ug motahan sa pagtoo; apan ang matuud nga Cristohanon mobarog nga malig-on sama sa usa ka pangpang, ang iyang pagtoo magdugang sa kalig-on, ang iyang paglaum maganam og kahayag, kay sa mga adlaw sa kauswagan.DP 346.2

  Matod sa salmista: “Kay ang imong mga pagpamatuod maoy akong gipalandong.” “Pinaagi sa imong mga lagda nakabaton ako ug salabutan: Tungod niini gidumtan ko ang tagsatagsa ka dalan sa kabakakan.” Salmo 119:99, 104.DP 346.3

  “Malipayon ang tawo nga makakaplag sa kaalam.” “Kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanum sa daplin sa katubigan, ug magakatag sa iyang mga gamut sa daplin sa suba, ug dili siya mahadlok kong moabut ang ting-init, hinonoa magmalunhawon ang iyang dahon; ug dili maghingiros sa tuig nga hulaw, ni mohunong kini sa pagpamunga.” Proverbio 3:13; Jeremias 17:8.DP 346.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents