Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Na Angot Kita sa lya

  Gin-angot sang Dios ang aton mga kasing-kasing sa lya. paagi sa di-maisip nga mga tanda sa langit kag sa kalibutan. Paagi sa mga bagay sang kinaugali, kag ang labing madalum kag labing malolo nga dutan-on nga kaangtanan nga mahangpan sang tawhanon nga tagipusoon, ginapangita Niya para ipahayag ang lya kaugalingon sa aton. Apang ining mga butang indi makapangatubang sang lya paghigugma. Maskin pa ining tanan nga mga pamatuod ginpahayag na, ang kaaway sang kaayohan gintakpan niya ang mga huna-huna sang mga tawo, para nga magtan-aw sila sa Dios nga may kahadluk; ginahunahuna nila Sia nga maid-id kag dimapinatawaron. Si Satanas amo ang nagaganyat sa ila sa paghunahuna nga ang Dios isa sa nagakabuhi nga may pinasahi nga nagapangibabaw nga kinabatasan nga amo ang matul-iron nga kinamatarung — isa ka walay kalooy nga hukom, isa ka mapiguson, matul-id nga manugsokot. Ginalarawan niya ang Manunuga nga isa ka nagakabuhi nga nagabantay nga may mahisaon nga pagtan-aw para magmutik sang mga kasawayan kag sala sang mga tawo para makamitlang Sia sang paghukom sa ila. Para magihit ining madalum nga langdong, sa paagi sa pagpahayag sa Kalibutan sang walay dulonan nga gugma sang Dios, bangud sini si Jesus nagkari sa pagpangabuhi upod sa mga tawo.PKC 3.1

  Ang Anak sang Dios nagkari gikan sa langit para ipakita ang Amay, “Wala sang bisan sin-o nga nakakita sa Dios, kondi ang bugtong nga Anak sang Dios, nga yara sa luyo sang Amay, amo gid lamang ang nakakita sa Dios, Sia amo ang nagapahayag sa Iya.” Juan 1:18. “Wala sang nakakilala sa Anak luwas sa Amay. Kag wala man nakakilala sa Amay luwas sa Anak kay bisan sin-o nga luyag ipahayag sang Anak ang Amay”. Mateo 11:27. Sang sa tion nga ang isa ka gintoton-an nagpangabay, “Ipakita sa amon ang Amay,” Si Jesus nagsabat, “Dugay na ang aton pag-inupdanay. Felipe, wala pa ikaw makakilala sa akon? Ang nakakita sa Akon nakakita sa Amay. Nga-a bala masiling ka, “ipakita sa amon ang Amay?” Juan 14:8,9.PKC 3.2

  Ang Bulahaton ni Jesus

  Sa pagsaysay Niya sang Iya dutan-on nga buluhaton, si Jesus nagbutyag, “Ang Espiritu sang Ginoo yari sa Akon.PKC 4.1

  “Kagginpili Niya Ako sa pagwali Sang Maayong
  Balita sa mga imol Qinpadala Niya Ako sapagbantala
  Sang Kahilwayan sa mga bihag. Sa pag ayo sa mga bulag.
  Sa paghilway sa mga ginapigos. “ Lucas 4:18.
  PKC 4.2

  Amo ini ang Iya tulomanon. Nagpanglakaton Sia kag naghimo sang maayo nga buhat kag sa pag-ayo sang tanan nga ginapigus ni Satanas. May yara nga mga bugos nga minuro sa diin nga wala ikaw mabatian ni isang ugayong sang may nagamasakit sa bisan kay sin-o nga puluy-an. Ini gin-agihan Niya kag ginpa-ayo tanan nga ila masakiton. Ang Iya mga binuhatan naghatag sing pamatuod sang Iya nga langitnon nga katungdanan. Gugma, kaawa, kag kalulo, ini sila nakita sa tagsa ka hulag sang Iya kinabuhi; ang Iya tagipusoon nagpadulong nga may malum-ok nga kahanuklog sa mga anak sang tawo. Nagpakatawo Sia, agud madab-ot Niya ang mga kinahanglanon sang tawo. Ang mga labing kubos kag manubo indi mahadlok sa pagpalapit sa Iya. Bisan ang mga gamay nga kabataan nag-amag sa Iya. Naluyag sila magsaka sa Iya mga tuhod kag nagtan-aw sang Iya mabinalak-on nga guya, malulo nga may paghigugma.PKC 4.3

  Malolo Siya

  Si Jesus indi nagpugong sang ni isa ka tinaga sang kamatuoran, apang gihapon ginbungat Niya ini sa paagi nga mahigugmaon. Ginagamit Niya ang daku gid nga paghalong kag mapasunairon, mainawa-on nga pagpakisayud sa mga tawo. Indi Sia nagbinarubal, indi gid nagbungat sang isa ka indi kinahanglanon nga mahapdi nga tinaga, ni naghatag sang indi nagakabagay nga kahapdi sa isa ka mabinatyagong nga tawo. Indi Sia nagmulay sang kaluyahon sang tawo. Nagpulong Sia sang kamatuoran apang sa gihapon ginapalabay Niya ang mga pagpasalimpapaw, pagpangduhaduha, kag kalainan; apang may mga luha sa lya tingug sang nagbungat Sia sang may nakasamad nga kasawayan. Naghibi Sia nahanungud sang Jerusalem, ang dakbanwa nga lya nga ginmahal nga amo ang nagbalibad sa pagbaton sa lya, nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Ginsikway nila Sia subong Manluluwas, apang gintalupangud Niya sila nga may kahanuklog nga pagkalolo. Ang lya kabuhi isa sang kaugalingon nga pag-antus kag mabinalak-on nga pagtatap sa lya mga tinuga. Ang tagsa ka tawo himili sa lya mga mata. Samtang Sia sa gihapon nagdala sang lya kaugalingon nga may langitnon nga pagkadungganon. Nagtalupangod Sia nga may pinakamalolo nga pagatamud sa tagsa nga katapu sang panimalay sang Dios. Sa tanan nga mga katawohan nakita niya ang mga tawo nga nahulog sa sala nga amo ang lya katungdanan luwason.PKC 5.1

  Ginpahayag Niya ang Dios

  Amo ini ang gawi ni Cristo nga ginpahayag Niya ang lya Kinabuhi. Amo ini ang ugali sang Dios. Amo ini ang gikan sa tagiposoon sang Dios nga Amay nga ang sapa sang langitnon nga pagkahanuklog makita sa kay Cristo, nagailig patuhoy sa kaliwatan sang tawo. Si Jesus, ang mapinalangga-on mainawa-on nga manluluwas amo ang Dios “nagpakita sa dagway sang tawo.” 1 Timoteo 3:16PKC 5.2

  Bangud nga kinahanglan luwason kita si Jesus nagkabuhi kag nagantus kag nagpakamatay. “Nangintawo Sia sing Kasakit,” agud nga kita makapakigbahin sang dalayon nga himaya. Ang Dios nagpahanugot sa lya mahal nga Anak, nga puno sang bugay kag kamatuoran. sa pagkari gikan sa isa ka kalibutan nga may indi masaysay nga kahimayaan. tuhoy sa isa ka kalibutan nga nadagtaan kag nakigas sa kasal-anan. gindulman sang anino sang kamatayon kag panghimalaut. Gintugtan Sia sang Amay sa pagtaliwan gikan sa luyo Niya nga amo ang ginapasimba sang mga anghel para magantus sang pagkahuya, pagpasipala, pagpaubus, pagkaakig, kag kamatayon. “Ang silot sang lya pag-antus naghilway sa aton; gin-ayo kita tungod sang mga bunal nga lya na riaagum.” Isaias 53:5. Lantawa Sia sa banlas nga puok sa Getsemane, sa ibabaw sang krus! Ang himpit nga anak sang Dios gin-angkon Niya ang salabton sang kasal-anan. Sia sadtong sa gihapon isa ka kaupod sang Dios nagbatyag sa lya kaugalingon ang makakulugmat nga pagbulagay sang Dios kag tawo nahanungod sang sala nga nagpatunga sa ila nga duha. Ini nag-ahat pagowa sa may kakagha nga singgit sa lya mga bibig: “Dios ko, Dios ko, ngaa bala ginpatumbayaan Mo Ako?” Mateo 27:46. Amo yadto ang palas-anon sang sala, ang igbalatyag sang iya makakulogmat nga pagkalabing daku, sang lya pagbulag sang kalag sang Dios — amo ini nga nagbigtas sang tagipusoon sang Anak sang Dios.PKC 6.1

  Ang Amay Nagahigugma sa Aton

  Apang ining daku nga pag-antus indi ginhiwat tunud sa pagtubo sa tagipusoon sang Amay sang paghigugma sa tawo, indi sa paghimo sa lya nga magmaluloy-on sa iban. Indi, indi! “Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagaynga ginhatag Niya ang Iya bugting nga Anak, agud nga ang tagsatagsa nga nagatuo sa Iya may Kabuhi nga walay sing katapusan.” Juan 3:16 Ang Amay nagahigugma sa aton, indi tungod sing daku nga Iya ginbayad kay nahamut-an Niya kita. Si Cristo amo ang alagyan nga paagi sa Iya kag makabuhos sia sang Iya walay dulonan nga paghigugma sa nahulog nga kalibutan. “Amo ini ang amon mensahi nga ang Dios nagahimo sang tanan nga mga tawo nga Iya man mga abyan paagi kay Cristo.” 2 Corinto 5:19. Ang Dios nagantus kaupod sang Iya Anak. Sa Iya kasakit sa Getseamane, ang Iya pagkamatay sa duog nga gintawag “Ang Bagol” (Calvario), ang tagipusoon sang Walay dulonan nga paghigugma nagbayad sang bili sang aton katubusan.PKC 6.2

  Si Jesus nagsiling, “Ang Amay nagahigugma sa Akon, kay handa Ako sa paghatag sang Kabuhi, agud nga Akon mabaton ini liwat.” Juan 10:17 Ang Iya buot isiling, “Ang akong Amay nagahigugma sa inyo sing daku nga tungod sina bisan pa Ako ginahigugma Niya sing labi bangud sa paghalad Ko sang Akon kabuhi Tal-us kag sumalakdag, sa pagpanabat sang inyo mga salabton nga mga kalapasan, napamahal Ako sa Akon Amay; bangud sa akon Pag-antus,ang Dios mahimo nga makatarungan, luwas pa sina, ang Manugpamatarung sa iya nga nagatuo sa kay Jesus.”PKC 7.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents