Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Kinahanglanon Sang Isa Ka Makasasala Sa Kay Cristo

  Ang tawo sa panguna pa lamang napasangkapan sia sang lutaw nga ikasarang kag maayong timbang nga kaisipan. Sia amo ang lubos sa iya pagkinabuhi, kag paghangpanay nila sang Dios. Ang iya mga panghunahuna putli, ang iya mga handom, balaan. Apang sa kalalangan sang pagkamalalison ang iya ikasarang naginmalauton, kag ang pagkahadluk nagpaibabaw sa bahin sang paghigugma. Ang iya kinaugali nagluya tungod sang kasal-anan, nga di-mahimo niya sa iya ikasarang sa pagsumpong sa gahum sang kasal-anan. Ginhimo sia nga bihag ni Satanas, kag kon ang Dios indi nagpatunga nagpabilin sia subong pa sa gihapon. Ang tuyo ni Satanas nga balabagan ang buko sang Dios sa pagtuga sang tawo, kag pun-on ang kalibutan sang kalisdanan kag kalaglagan. Kay itudlo niya ining tanan nga kalalat-an nga amo ang bunga sang hikut sang Dios sa pagtuga sang tawo.PKC 10.1

  Sang ang tawo wala pa sala, nagpadayon sia sang mabimayaon nga paghangpanay sa Dios. “Sia amo ang yabi nga nagbukas sang tanan nga tinago nga manggad sang kaalam kag ihibalo sang Dios. “Apang sa tapus ang tawo. indi na sia makatukib sang himaya sa pagkaisahan sa lya. Ang makasasala indi na malipay sa atubangan sang Dios; luyag niya magpalayo sa pag-inupdanay sang mga balaan nga nagakabuhi. Kon sia matugtan nga magsulod sa langit, indi sia magmalipayon. Ang Espiritu sang dimaiyaiyahon nga paghigugma nga nagagahum didto - - - ang tagsa-tagsa ka tagipusoon nagasabat sa tagipusoon sang Walay Dulonan nga Paghigugma - - - indi makatandog sang isa ka nagasabat nga kwerdas sa iya kalag. Ang iya isipan, iya mga kawilihan, iya mga katuyuan mangindumuluong sa aton mga nagapahulag sang mga matarung nga nagaluntad didto. Manginlibagon sia nga tingug sa tulalay sang langit. Ang langit manginduog sang pag-antus; maghandum sia nga magpanago gikan sa lya, nga Amo ang kapawa, ang alibutod sang iya kalipayan. Indi ini paluyagluyag nga sugo sa bahin sang Dios nga sikwayon ang makakasala sa langit: sila gintakpan sa gowa tungud sang ila kahimtarig nga indi bagay magkabuylog. Ang kahimayaan sang Dios maginmapanglamon nga kalayo. Malipay pa sila pagpili sang kalaglagan, nga sila matago sa nawong ni Jesus nga nagpalamatay sa pagtubos sa ila.PKC 10.2

  Dimahimo sa atin nga ang kaugalingon makatalimwas gikan sa lungib sang kasal-anan sa diin kita nalugdang. Ang aton mga tagipusoon maJinauton, kag indi naton mabaylohan, “Sin-o ang makakuha sang matinlo gikan sa higko? Wala sang isa.””Gani, an? isa ka tawo maginkaaway sang Dios kon ang iya punghunahuna ginagamhan sang tawonhon nga kinaugali kag wala sia nagatuman sang kasugoan sang Dios, kag matuod gid nga indi sia makatanum sini. ”Job 14:4, Rom 8:7. Ang kinaalam, ang tinun-an, ang paggamit sang kabubut-on, ang pagpaninguha sang tawo, tanan ini may iya kadapatan apang ini sila walay mahimo. Makatubas ini sila sang pakita sa tawo, sang pagpatul-id sang kagawian, apang indi sila makailis sang tagipusoon; indi sila makapatinlo sang tuburan sang kabuhi. Kinahanglan may isa nga gahum nga nagahikut halin sa tagipusoon. nga among bag-ong kabuhi gikan sa ibabaw, sa wala pa ang tawo makabaylo halin sa sala pakadto sa pagkabalaan. Inang gahum amo si Cristo. Ang lya bugay lamang makapapagsik sang patay nga mga ihibalo sang isa ka kalag, kag makapawili sa Dios, sa pagkabalaan.PKC 11.1

  Ang manluluwas nagsiling, ” - - - wala sing isa nga makakita sang Ginharian sang Dios kon indi dia matawo liwat,” kon indi sia makabaton sang bag-ong tagipusoon, bag-ong mga handum, mga panapat kag handum, padulong sa bag-o nga kabuhi, indi sia makakita sang ginharian sang Dios.” Juan 3:3. Ang isipan nga ang kinahanglan lamang ang pag-uswag sang kinaayo nga dira sa tawo sa iya kinaugali, ini ang makapahawak nga pagdaya. “Pero ang tawo nga wala sa iya ang Espiritu indi makabaton sang mga butang nga ginhatag sang Espiritu sang Dios: Wala gid kahulogan ini nga mga butang sa iya kay kabuangan ini para sa iya, kay mahangpan lang ini sa esporotuhanon nga paagi.” “Indi ka magkatingala nga ako nagsiling sa imo, Dapat kamo tanan matawo liwat.” ” I Corinto 2:14; Juan 3:7. Ang bangud sa kay Cristo, riasulat, “Ang pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi, kag ini nga kabuhi, nagdala sang kapawa sa mga tawo” - - - ang lamang nga “ngalan sa bilog nga kalibutan nga ginahatag sang Dios sa mga tawo nga makaluas sa aton.” Juan 1:14;Binuhatan 4:12.PKC 11.2

  Indi tuman lamang nga makabatyag kita sang mapinalanggaon nga kaluoy sang Dios, para makita naton ang pagkamabinuligon sang Dios, malulo nga pagka Amay ang lya kinaugali. Indi tuman lamang nga mahangup ang kinaalam kag kinamatarung sang lya kasugoan, para makita nga ini napasad sa walay katapusan nga pagsulondan sang paghigugma. Si Pablo nga apostol nakita niya ini tanan sang siya nagtuaw, ” - - - nagasugot ako nga ang kasugoan maayo. “Ang kasugoan mismo balaan kag ang sugo balaan, matarung kag maayo.” Apang nagdugang sia, sa iya mapait nga kalisud sa tagipusoon kag nadula nga paglaum, “pero ako akon mamalatyon nga tawo, nga ginbaligya subong ulipon sa sala. “Roma 7:16,12,14Nagahandum sia sang kaputlian, sang bagay nga matarung nga sa iya kaugalingon indi niya mahimo, kag sia naghilibion nga mabaskug, “O kailo man ako nga tawo, sin-o bala ang makahilway sa akon sa sining lawas nga nagadala sa akon kamatayon?“Roma 7:24. Amo ini ang pagbalakhuon nga nagataliwan gikan sa nabugatan nga tagipusoon sa tanan nga mga pungsod kag sa tanan nga panahon. Sa tanan, may isa lamang, ang kahusayan, “Yari ang Cordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan.” Juan 1:29.PKC 12.1

  Madamu ang mga larawan nga may ara magamit ang Espirirtu sang Dios sa paglaragway sang kamatuoran para ipahangup sa tawo nga nagahandum nga mahilway sa lulan sang kasal-anan. Sang sa tapus sang iya sala sa pagdaya kay Esau, si Jacob nagpalagyo gikan sa puluy-an sang iya amay, nabug-atan sia sang iya pagbatyag sang iya sala. Mamingaw kag tinapok ang iya kahimtangan napalayo siya gikan sa tanan nga mahal sa iya kinabuhi, ang isa ka panghunahuna, labi sa tanan nagtum-ok sang iya kalagm amo ang kahadluk nga ang iya sala nagbulag sa iya sa Dios, nga sia ginsikway sang langit. Sa iya kasulub-on naghigda sia para mapahuway sa hayag nga duta, sa palibut sa iya amo lamang ang mapung-aw nga mga banglid kag sa ibabaw, ang langit maaliwanag nga may bitu-on. Sa iya pagtulog, ang isa kamatalanhaga nga kasanag nagsilak sa iya pananamgo; Kag talupangda! gikan sa mga kapatagan sa diin sia naghigda may ara masangkad nga mahandungon nga mga hagdanan nga nagapadulong pasaka didto gid sa mga ganhaan sang langit, kag sa ibabaw sina ang manununda sang Dios nagaagi pasakapanaug, samtang gikan sa kahimayaan sa ibabaw, ang langitnon nga tingug nabatian ang balita sang katawhayan kag pagla-um. Bangud sina ginapakilala sa kayjabob ang sabat sang iya kinahanglanon kag handum sang iya kalag - - isa ka Manluluwas. Sa kalipay kag pagpasalamat nakit-an niya napahayag nga isa ka paagi nga diin siya nga makasasala makabalik magpakibahin sa Dios. Ang katingalahan nga hagdanan sang iya damgo nnagadagway kay Jesus nga Sia lamang ang paagi nga nagapatunga sa pagpaalinton sang Dios kag tawo.PKC 13.1

  Amo ini gihapon nga talandaan nga ginsambit ni Cristo sa ila sugilanon ni Nataniel, sang siya nagsiling, “Matuod gid. makita ninyo ang langit nga nabuksan kag ang mga anghel sang Dios nga nagasakapanaug sa ibabaw sang Anak sang Tawo!” Juan 1:51. Ang kalibutan ginsipak gikan sa langit, sang pagtalikud sang tawo sang Dios.. Sa tabuk sang kadadalman mga nagaulot, wala mahimo nga pagpakisayud. Apang sa paagi kay Cristo, ang kalibutan sa liwat ginangot sa langit. Sa lya kahimpitan gintaytayan ni Cristo ang kadadalman nga ginbuhat sang kasal-anan. para ang manugbantay nga manununda makapadayon sang ila paghirup sa tawo. Ginpahiugyon ni Cristo ang mga nahulog sa sala nga mga tawo bangud sa ila kaluyahon kag dikasarang sa Puno sang walay latid nga kagamhanan.PKC 14.1

  Apang walay kapuslanan ang mga handum sang mga tawo sa kauswagan, walay kapuslanan ang tanan nga kinabudlayan sa pagtib-ong sa katawohan, kon ginpabayaan nila ang isa nga Pamuno sang paglaum kag bulig sa nahulog nga kaliwatan. “Ang tagsa ka maayo nga dulot kag himpit nga bugay”(Santiago 1:17) nagagikan sa Dios. Wala sang tutuo nga pagkahimpit nga pamatasan nga luas pa nga gikan sa lya. Kag ang dalan lamang padulong sa Dios amo si Cristo. Nagsiling Sia, “Ako amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi; wala sang makapalapit sa Amay, kondi paagi sa Akon.” Juan 14:6.PKC 14.2

  Ang tagipusoon sang Dios nagahidlaw sa lya mga dutan-on nga anak kaupod sang isa ka paghigugma labi pa kagamhanan sa kamatayon. Sa paghatag Niya sa lya Anak ginbubo Niya sa aton tanan ang langit sa isa ka dulot. Ang kabuhi kag kamatayon kag pagtubos sang aton Tagluas, ang bahin sang mga manununda ang pagpakiluoy sang Espiritu. ang Amay nagahikut sa langit. kag paagi sa tanan nga bagay. ang walay untat nga kabalaka sang mga langitnon nga nagakabuhi. - - - tanan ginpabulig sa pagsakdag sa kaluwasan sang tawo.PKC 14.3

  O magtalupangud kita sang magkahayanghag nga pagantus nga ginhimo para sa aton! Magkilala kita sang pagpangabudlay kag paghimud-os sa pagbayad sang langit para maggawad ang nalaglag, kag ibalik sila sa puloy-an sang Amay. Katuyuan nga labi ka dalisay, kag talatapan nga labi kagamhan dili nga mas-a magpalakat; ang lubos nga padya para sa matarung nga buhat, ang maagum sang langit, ang katilingban sang mga manununda, ang pagpakigbahin, kag paghigugma sang Dios sang lya Anak, ang pagtib-ong kag dugang sang aton tanan nga kagamhan sa sulod sang walay katapusan nga panuigon - - - indi bala ini mga gamhanan nga manugpasilabo kag mga paisug para pagduso sa aton sa paghatag sang aton Manunuga kag Manunubos.PKC 15.1

  Sa isa ka bagay, ang paghukom sang Dios batok sa sala; ang indi malikawan nga silot, ang kahuloyan sang aton gawi, kag ang katapusan nga kalaglagan, nahamtang sa Kasulatan sang Dios pata pagpaandam sa aton batuk sa pag alagad kay Satanas.PKC 15.2

  Indi bala kita magtamud sang pagkaawa sang Dios? Ano pa ang madugang nga mahimo niya? Ibutang naton ang aton kaugalingon sa tama nga kahilabtanan sa lya, nga nagahigugma sa aton sang pinasahi nga paghigugma. Paghimuslan naton ang paagi nga ginbugay sa aton nga para makabaylo sa lya dagway, kag paramaguliay sa paghiupod sa mga Manununda, para magkahirupay kag magpakigbahin sa Amay kag sa Anak.PKC 15.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents