Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ano ang Himuon sang Pangduhaduha

  Madamu, labi na gid sila nga mga bata pa sa kabuhi nga Cristiano, kon kaisa may panahon nga matublag ang ila planghunahuna sang pangduhaduha. May yara sa Balaan nga Kasulatan nga madamu nga mga butang nga indi nila maathagan ukon mahangpan, kag si Satanas nagagamit sini para mag-uyog ang ila pagtuo sa Mga Kasulatan subong nga isa ka bugna gikan sa Dios. Nagapamangkot sila, “Paano ako makahibalo sang tadlong nga dalan? Kon ang Balaan nga Kamatuoran amo ang matuod nga Pulong sang Dios, paano ako makaluwas gikan sining mga pangduhaduha? Ang Dios dili nagahinyo nga magtuo kita nga wala nagahatag sang tuman nga pamatuod sa diin mapasandigan naton ang pagtuo. Ang iya pulong, tanan ini natukod paagi sa panaysayon nga nagatalupangud sang aton katarungan, kag ini nga panaysayon bugana. Bisan pa sina ang Dios indi gid naggihit sang kahigaguyan sang pangduhaduha. Ang aton pagtuo dapat matukod sa kamatuoran, indi sa paagi sa pagpasundaya. Sa ila nga maluyag magpangaduhaduha magabaton sila sining kahigayunan: samtang sa ila nga nagahandum gid nga makahibalo sang kamatuoran. makatukib sang buganan nga pamatuod sa diin sila makatukod sang ila nga pagtuo.PKC 103.1

  Ini indi mahimo sa walay kapt-uran nga mga kaisipan sa paghangup sang lubos sang kinaugali ukon mga bulohaton sang Isang Walay-Katapusan. Sa labi gid katul-id nga kaalam, ang labi gid kataas nga gintudluan nga kaisipan, ina nga balaan nga Nagakabuhi dapat dalayon magpabilin nga nasul-oban sang katanghagaan. “Matungkad mo bala ang kadaku kag gahumsang Dios? Ang D ios sobra pa sa langit, labaw pa sa langit — ang Dios nakahibak sang kalibutan sang mga patay, pero wala ka makahibalo sini.” Job 11:7,8.PKC 103.2

  Si Apostol Pablo nagtuaw, “Daw ano kadalum ang lya kaalam kag ihibalo! Sin-o bala ang makasaysay sang lya paghukom? Sin-o bala makahangup sang lya paagi?” Roma 11:33. “Ang mga panganod kag kadudulman yara sa palibut Niya: ang lya ginharian napasad sa katarungan kag hustisya.” Salmo 97:2. Luwas pa sina, makahangup kita sang lya mga pagdumala sa aton, kag ang mga tinutuyo nga katuyuan Niya para sa makahimutad kita sang lya walay dulonan nga paghigugma kag kaluoy sa aton, nagtingub sa lya nga may walay katubtuban nga kagamhanan. Makahangup kita sini sa aton luyag sang lya mga katuyuan, bangud ini para sa aton kaayohan kag dapat naton mahibalo-an; kag luas sini, kinahanglan kita magsalig sa kamut nga gamhanan sa tanan, sa tagipusoon nga puno sang paghigugma.PKC 104.1

  Ang Pulong sang aton Dios tulad sang kinaugali sang langitnon nga Tagsulat, nagapahayag sang katanghagaan nga indi gid mahangpan sing lubod sang may kapat-uran nga mga nagakabuhi. Ang pagsulod sang sala sa kalibutan, ang pagkatawo ni Cristo, paguswag, ang pagbanhaw, kag madamo pa nga iban nga tulon-an nga napahayag sa Kasulatan, amo ina ang mga katanghagaan nga dugang gid kadalum para sa tawonhon nga paino-ino ipaathag, ukon bisan pa, mahangpan sing bug-os. Apang wala kita kabangdanan nga magpangduhaduha sang Pulong sang Dios bangud kay indi kita makahangup sang katanghagaan sang katanhagaan sang lya balaan nga tuytoy, sa kinatubo nga kalibutan una kita nga ginapalibutan sang mga katanghagaan nga indi naton matungkad. Ang labi gid ka kubos nga mga buhat sing nagakabuhi nagapakilala sang tulugmanon nga ang mga labi gid ka maalam nga manugbuko nagwalay gahum magpaathag. Bisan diin yara ang mga katingalahan nga malayo sa aton ighalangup. Dapat bala kita matingala sa pagtukib nga sa balaan nga kalibutan may yara nga mga katalanghagaan nga indi naton matungkad? Ang kaiwatan yara lamang sa kaluyahon kag kakitid sang tawonhon nga panghunahuna. Ang Dios naghatag sa aton sa kasulatan sing tuman nga pamatuod sang ila langitnon nga pinasahi kag indi kita magpangduhaduha sang lya Pulong bangud kay indi kita makahangup sang tanan nga katalanhagaan sang lya pagtuytoy.PKC 104.2

  Si Apostol Pedro nagasiling nga may yara sa Kasulatan nga “may mabudlay nga mga butang sa iya mga sulat nga indi husto ang pagsaysay sang wala makahibalo kag mahuyang nga mga tawo — Gani nagadala sila sang kalaglagan sa ila kaugalingon.” 2 Pedro 3:16. Ang kabudlayan sang Kasulatan ginapilit sang mga mapangduhaduhaon subong pangatarungan batuk sa Balaan nga Kasulatan; apang tubtub karon gikan sini, sila nagatindug nga mabakud nga pamatuod sang lya langitnon nga bugna. Kon ina indi nagalakip sang paathag sang diosnga indi naton madali mahangpan; kon ang lya pagkadaku kag pagkadungganon mahangpan sang may kapat-uran nga panghuna-huna sa sina nga tion ang Balaan nga Kasulatan indi nagdala sang maathag nga pamatuod sang langitnon nga kagmhanan. Ang tunay nga pagkataas kag katanhagaan sang mga tulun-an nga ginpahayag, kinahanglan magpasilabo sang pagtuo sa sini nga amo ang Pulong sang Dios.PKC 105.1

  Ang Balaan nga Kasulatan nagabukas sang kamatuoran nga may pagkabunayag kag himpit nga pagpaanyu sa mga kinahanglanon kag mga paghandum sang tawonhon nga tagipusoon, nagpakahalawhaw kag nagpalumay sang labi gid ka mataas nga may pinaiiran nga mga panghunahuna samtang ini nagapahanugot sa mga manubo kag wala tinun-an sa pagmutik sang dalan sang kaluwasan. Kag luas pa sini, ining mga bunayag nga ginpahayag nga mga kamatuoran nagapanagiyahan sang mga tulun-an tungod sina walay pat-ud sa unhan sang ikasarang sa paghangup sang tawo, nga mabaton naton ina lamang apang ang Dios nagbantala sina. Bangud sina ang huluwaran sang pagtubos ginapahamtang nga hayag sa aton, para nga ang tagsatagsa ka tawo makakita sang mga tikang nga himuon niya sa paghinulsol sa Dios, kag pagtuo sa aton Ginoo Jesu_Cristo, para maluas sa paagi nga kaugalingon sang Dios; luas pa sina sa idalum sining mga kamatuoran nga tama gid kahapus mahangpan nagahamyang ang mga katalanhagaan nga amo ang gintaguan sang lya himaya — mga katalanhagaan nga nagalutos sang panghunahuna sang iya pagpangusisa, luas pa sina nagapabaskog sa matinud-on nga nagapangita sang kamatuoran nga may paghangkad kag pagtuo. Sa dugang pa nga pagtungkad sang Balaan nga Kasulatan. ang labing madalum pa ang iya pagsalig nga ina amo ang Pulong sang buhi nga Dios, kag ang tawonhon ga katarungan magduko sa atubangan sang Kamahalan sang langitnon nga bugna.PKC 105.2

  Sa pagkilala nga indi kita makahangup sing lubos sang mga daku nga kamatuoran sang Kasulatan nagasugot nga ang may dulonan nga pagisip kulang sa paghangup sang bagay nga walay dulonan; ina nga tawo may latid ang iya tawonhon nga kinaalam kag indi makahangup sang mga katuyuan sang may pagkaalam sa tanan nga butang.PKC 106.1

  Bangud kay indi sila makatungkad sang lya tanan nga mga talinhaga, ang mapangduhaduhaon kag ang di tumuluo nagasikway sang Pulong sang Dios; kag indi tanan nga nagaangkon nga nagatuo sa Kasulatan luas sa katalagman sa sini nga katuyuan. Ang Apostol nagasiling, “Magandam kamo nga wala sine isa sa inyo nga may malaut kag indi matinuohon, nga tagipusoon, sa bagay nga nagapahilayo sia sa Dios nga buhi.” Hebreo 3:12. Ina nagakaigo nga magtuon sing mainamligon sang mga panuflo sang Balaan nga Kasulatan, kag magusisa “sang tanan, bisan ang indi matungkad nga tinutuyo sang Dios,” 1 Corinto 2:10, nga nabutyag sa Kasulatan. Samtang, “May secreto nga wala ginapahayag sang Ginoo nga aton Dios.” “Pero ginapahayag Niya ang lya Kasuguan, kag kita kag aton mga kaliwat dapat magtuman sini sa walay katapusan.” Deutoronomio 29:29. Apang buhat ni Satanas magpatalang sang mga kagamhanan sang panghunahuna sa pagusisa. May yara pat-ud nga pagkamatinaastason nga nagasimpon sa pagtulutimbang sang mga kamatuoran sang Kasulatan, nga ang mga tawo nagabatyag sang pagkamatinalk-on kag pagkalutos kon indi sila makapaathag sang tagsatagsa ka bahin sang Kasulatan sa ila sa kabulusgan. Ina napakahuya gid kaayo sa ila sa pagbaton nga sila indi makahangup sang binugnaan nga mga pulong. Dili sila riagsugot nga maghulat sing mapailubon tubtub nga angcios makabanta sa pagpahayag sang kamatuoran sa ila. Ginabatyag nila nga ang ila walay bulig nga kinaaalam tuman nga makahatag sa ila sang kapawa nga makahangup sang Kasulatan, kag kon mapaslawan sang paghimo sini ang gua sina,indi sila magkilala sang lya kagamhanan. Matuod nga may damu nga mga pagtulotimbang kag mga pagtuo nga sa paghangup sang iban nga mga tawo nga naghalin sa Balaan nga Kasulatan nga wala sing sadsaran sa ila panudlo, kag sa pagkatutuo batuk sa bug-os nga kahulogan sang bugna. Ining mga butang nanginkabandan sang pangduhaduha kag palaligban sang mga kadamuan nga mga panghunahuna. Inid sila, hininuo, may salabton sa Pulong sang Dios, kundi sa paglubag sina sang tawo.PKC 106.2

  Kon mahimo lamang sang mga gintuga nga nagakabuhi sa paga-abut sang bug-os nga paghangup sang Dios kag ang lya mga binuhatan, sa madason, pagkatapos nalambut ini nga tuyo, wala sila sang dugang pa nga katukiban sang kamatuoran; wala sang panghunahuna ukon kasingkasing. Ang Dios indi na manginlabing mataas; kag ang tawo, nakaabut na sang dulonan sang kinaalam kag nadangatan, maguntat sa pagpadayon. Magpasalamat kita sa Dios, nga indi amo ina. Ang Dios walay katapusan; sa lya ang “yabi nga nagabukas sang tanan nga tinago nga manggad sang kinaalam kag ihibalo sang Dios.” Colosas 2:3, kag sa bugos nga katubtuban ang mga tawo mahmo nga magpadayon sa pagusisa, padayon pagtuon, kag bisan pa sina, indi mahubsan ang mga manggad sang lya kinaalam, ang lya pagkahimpit ang lya kagamhanan.PKC 107.1

  Ang Dios nagapanuyo nga bisan diri sini nga kinabuhi ang kamatuoran sang lya Pulong maghumlad sa dalayon sa lya mga katawohan. May yara isa lamang ka paagi nga ining kinaalam madangat. Makaabut kita sa paghangup sang pulong sang Dios lamang paagi sa pagpathag sang Espiritu sa sina nga paagi, ang Pulong gindulot, “Kon parti sa tawo, ang iya mismo espiritu nga yara sa sulod niya amo ang nakahibalo sang tanan nahanungod sa iya. Sa amo man nga bagay, ang Espiritu gid lang sang Dios amo ang nakahibalo sang tanan nahanungod sa Dios.” “Ang Espiritu nagausisa sang tanan, bisan ang indi matungkad nga mga tinutuyo sang Dios.” I Corinto 2:10. Kag pangako sang Manluluas sa lya mga sumolunod amo ini, “Pero kon magaabot ang Espiritu sang kamatuoran Sia magtuytoy sa inyon sa bug-os nga kamatuoran, — kag Sia magbaton sang Akon iriusiling kag lya ini ipahayag sa inyo.” juan 16:13, 14.PKC 108.1

  Ang Dios nagalankag sa tawo nga maghanashanas sang lya ikasarang nga pangatarungan; kag pagtuon sang Balaan nga Kasulatan magapabakud kag magtib-ong sang kaisipan subong sang wala nga tion nga tinun-an makasarang. Bisan pa sina, magandam kita sa pagsimba sa katarungan, nga sakup sang kasaypanan kag kaluyahan sang katawohan. Kon indi kita magbaton nga ang Kasulatan naggal-um sa aton paghangup, nga ang mga hayag kaayo nga mga kamatuoran indi maathagan, may yara kita nga may kahapusan kag pagtuo sang diutay nga bata, handa magtuon.kag nagapakiuoy sang bulig sang Balaan nga Espiritu. Ang pamatyag sang gahum kag kinaalam sang Dios kag aton di-ikasarang sa paghangop sang lya pagkadaku, dapat magpasilabo sa aton sa pagpaubos, kag dapat magbukas kita sang lya Pulong, subong sang sa mag palapit kita sa lya atubangan nga may balaan nga pagkahadluk. Kon magpalapit kita sa Balaan nga Kasulatan, ang katarungan magkilala sang isa ka gamhanan nga labing matatas sa iya kaugalingon, kag ang tagipusoon kag kaalam dapat magduko sa waiay katapusan nga SI AMO AKO. .PKC 108.2

  May yara madamu nga mga butang sa kahimutaran nga mabudlay ukon makalilibug nga ang Dios makahimo mapaathag kag mapabunayag sa mga tawo nga nagapangita bangud sina sang paghangup. Apang kon wala sang Balaan nga Espiritu sa gihapon magmangin may salabton kita sa paglubag sang Kasulatan ukon paghangup sing sayup. May yara nga madamu nga paglubad sang Balaan nga Kasulatan nga wala sing kapuslanan kag sa madamu nga mga halimbawa nga isa ka pat-ud nga kasamaran. Kon ang Pulong sang Dios ginabuksan nga wala sing paghangad kag wala sing pangamuyo; kon ang mga panghunahuna kag mga pagkalulo indi na pahamtang sa Dios, ukon nakapagkisantu sa iya kabubut-on, ang pagisip nagaluman sang pangduhaduha. Kag sa tutuo nga pagtuon sang Balaan nga Kasulatan, ang pangduhaduha magligon. Ang kaaway magagaw sang pagbulut-an sang mga panghunahuna, kag magpanugyan sia sang mga paglubad nga indi tadlong. Kon anong tion ang mga tawo indi tama sa pulong kag sa buhat nagapangita sang pagpakighangpan sila ayhan sa ila paghangup sang Kasulatan. kag indi kita mahilway sa pagsalig sa ila mga paathag. Ina sila nga nagabilid sang mga Kasulatan para mapangita sang mga pagsalangsang, wala sing balaanon nga ighalangup. Kaupod sang ila linubag nga ighalangop makita nila ang mga kabangdanan sang pangduhaduha kag di-pagtuo sa mga butang nga tunay nga maathag kag bunayag.PKC 109.1

  Itago mo subong sang ginahimo nila. ang tunay nga kabangdanan sang pangduhaduha kag di-pagtuo, sa kalabanan nga hitabo.amo ining gugma sa kasal-anan. Ang mga panudlo kag mga pagdumili sang Pulong sang Dios indi ginabaton sing malipayon sang mga bugalon, mahigugmaon sang sala nga tagiposoon, kag sila nga maluyagon magsunod sang iya mga kinahanglanon amo ang handa sa pagduhaduha sa lya gahum. Para makaabut sa kamatuoran maghupot kita sang matinutud-on nga handom sa paghibalo sang kamatuoran. kag may kaluyagon sang tagiposoon sa pagtuman sina. Kag ang tanan nga nagapalapit sa painoino nga magtuon sang Balaan nga Kasulatan. makakita sang bugana nga pamatuod nga ina Pulong sang Dios, makadangat sila sa paghangup sang iya mga kamatuoran nga makahiwat sa ila nga mangin maalamon tubtub sa kaluwasan.PKC 110.1

  Si Cristo nakabungat. “Ang bisan sin-o nga luyag magtuman sang kabubut-on sang Dios makahibalo kon ining akon ginatudlo gikan sa Dios ukon akon-akon lamang.” Juan 7:7. Sa baylo sang pagpang-usisa kag pagpamatuk nahanungud sang butang nga indi mo mahangpan. magpamati ka sa kapawa nga nagasilak na sa imo. kag magabaton ka sang labi kadaku nga kapawa. Sa bugay ni Cristo himuon mo ang tagsa nga katungdanan nga ginhimo nga mahapus sa imo paghangup kag ikaw hatagan sang paghangup kag pagbuhat sadto nga mga butang nga ikaw nagpangduhaduha sa karon.PKC 110.2

  May yara nga pamatuod nga bukas sa tanan — ang labi gid nga mataas nga gintun-an, kag labi gid sa ihibalo — ang pamatuod sang pinanilagan. Ang Dios nagaagda sa aton nga magpamatuod sa aton kaugalingon ang kamatuoran sang lya Pulong, ang pagkamatuod sang lya mga pangako. Nagpangabay Sia ‘Tilawi kag tan-awon ninyo kon daw ano kaayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangupsa lya.” Salmo 34:14Sa baylo sang pagsalig sa pulong sang iban kinahanglan magtilaw kita para sa aton kaugalingon. Nagpahayag Sia “Pangayo kamo kag kamo magbaton,” juan 16:24. Ang lya mga panug-an matuman. Indi gid sila nagpaslaw; indi gid sila mapaslawan. Kag sang lumapit kita sa kay Jesus, kag magkalipay sang pagkabug-os sang lya pahigugma, ang aton pangduhaduha kag kadudulman magmangin dulaan sa kapawa sang lya himaya.PKC 110.3

  Si Apostol Pablo nagsiling nga ang Dios “Kay ginluwas Niya kita gikan sa gahum sang kadudulman kag ginhaylo kita sa kaharian sang lya mahal nga Anak.” Kag ang tagsatagsa nga nakaagi gikan sa kamatayan pakadto sa kina.buhi makasarang “magpamatuod paagi sini nga ang Dios matuod,” Juan 16:24. Sia makapamatuod sini “Kinahanglanon ko ang bulig, kag nakita ko kay Jesus. Ang tanan nga kinhanglanon ko natuman, ang akon kalag nabusog: kag karon ang Balaan nga Kasulatan amo ang tagna ni Jesu-Cristo. Magpamangkot ka ngaa nagatuo ako kay Jesus? — Bangud kay Sia sa akon ang Langitnon nga Manluluas. Ngaa nagapati ako sa Balaan nga Kasulatan? Bangud kay natukiban ko nga ina ang tingog sang Dios sa akon kalag.” Mahimo nga may yara kita nga pamatuod sa aton kaugalingon nga ang Balaan nga Kasulatan tutuo, nga si Cristo amo ang Anak sang Dios, Nahibalo kita nga indi kita nagasunod sang malag-it nga tinukib nga mga patuga.PKC 111.1

  Si Pedro nagapanagubilin sa iya mga kauturan nga “Sa baylo magpadayon kamo sa pagtubo sa gracia kag pagkilala sang aton Ginoo kag Manluluas nga si Jesu- Cristo.” 2 Pedro 3:18. Kon ang mga katawohan sang Dios nagatubo sa bugay, magadalayon sila maka angkon sang labing maathag nga panghangup sa lya Pulong. Makahimutad sila sang bag-o nga kapawa kag katahum sa iya balaan nga mga kamatuoran. Ini may ara nga kamatuoran sa kasaysayan sang simbahan sa tanan nga mga panahon, kag sa subong sini magpadayon tubtub sa katapusan. “Ang dalanon sang matarung kaangay sang pagbutlak sang adlaw nga nagasanag tubtub nga adlaw na.” Hulubaton 4:18.PKC 111.2

  Paagi sa pagtuo makala-aw kita sa palaabuton kag makahangup sang panug-an sang Dios para sa pagtubo sang kaalam ang tawonhon nga mga ihibalo nga nagahiliugyon sa langitnon, kag ang tagsatgsa kaigalahum sang tawo nadihon sa bunayag nga pakig-angot sa Pamuno sang kapawa. Mahimo kita magkalipay nga ang tanan ga nagapagumon sang aton paino-ino sa mga pagtuytoy sang Dios magmangin maathag, ang mga butang nga mabudlay mahangup sa sina nga tion makakita sang kasanag; Kag sa diin ang aton may latid nga mga paino-ino nakatukib lamang sang ginumon-gumon kag di-matuman nga mga panapat, makasugata kita sang labi gid ka himpit kag matahum nga pagkaisahan. “Ang aton makita karon bahin pa lang, pero sa ulihe mahibaluan ko ang tanan, pareho sang pagkahibalo sang Dios nahanungud sa akon.” 1 Corinto 13:12.PKC 112.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents