Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Jotelo Kuom Pwodhruok Dini

  Kuom dwaro mar Nyasaye, Luther noparo mondo odhi Rumi. Nene nitie singruok moro mar yudo werruok e keth (Indulgence) ma papa noketo ni ji duto moyie wuotho gi chongegi e kamoro ma ne giluongo ni “Raidhi mar Pilato.” Chieng’ moro Luther ne idho kanyo gi chonge kamano, kendo gapoya dichiel nowinjo dwol machalo gi dwond mor polo kawachone niya, “Ng’at makare nobedi mangima kuom yie!” Nochungo piyo koluor kendo ka wiye okuot, kendo noa kanyo piyo mondo kik otim tim fuwo machalo kamano. Wiye ok nowil kod wechego nyaka ngimane duto. Chakre chieng’no, noneno malong’o moloyo chon kaka dhano ok nyal yudo warruok kuom timbe motimo; kendo en mana fuwo ka ng’ato geno kamano; kendo noneno kaka nowinjore mondo ji obed gi yie mapile kuom ber mar Kristo. Wengene noyepo, kendo ne ok ginyal imore kendo ni wuond mag Kanisa mar Rumi moa ka Satan. E kindeno ma noloko ng’eye ni Rumi, kare noloko kata chunye duto bende, kendo chakre ndalono pogruokne kod Rumi nomedo bedo maduong’, nyaka nowalore chutho koa kuom Kanisa mar Rumi.KKS 36.1

  Ka Luther noseduogo koa Rumi, noyudo duong’ (degree) mar “Doctor of Divinity,” (tiende ni jarieko kuom weche mag dini), e skul maduong’ (University) mar Wittenberg. Koro noyudo kinde mar chiwore kaka ohero kuom somo Biblos moloyo kaka notimo chon. Nosetimo singo maduong’ ei chunye owuon mar nono Wach Nyasaye ahinya, koyalogo ni ji kuom ndalo duto mag ngimane, kendo notamore winjo weche alosa kod puonj mag Kanisa mar Rumi. Koro ne ok obedo kaka jopuonj madongo mamoko, bende ne ok ochalo gi jopadri mamoko, to koro ne okwane kaka japuonj maduong’ chutho mar Biblos. Noseluonge obed jakwath mondo orit kwedh rombe mag Nyasaye, ma ne kech gi riyo oloyo mar wach makare. Nolando wach gi teko kaka ok owinjore mondo Jokristo ochik itgi ni puonj moro mopogore kod mago mondiki ei Wach Nyasaye. Wechegi eki ma nowacho to ne chalo ka gi mokedo gi loch mar papa chutho, nikech gin e ma ne gibedo nyanonro mar pwodhruok mar dini.KKS 36.2

  Koro Luther nomako tichne mar lando adiera gi chir. Ji nowinje kochungo kar yalo kosiemogi gi weche malich kod sirimo. Nonyiso ji kit richo kaka ojogo Nyasaye, kendo nopuonjogi kaka dhano, kuom tichne owuon, ok onyal golo richone, bende ok onyal tony kuom chwat mar richone mosetimo. Onge gimoro machielo manyalo waro jaketh, mak mana lokruok dhi ir Nyasaye kendo yie kuom Kristo. Onge ng’at manyalo ng’iewo ng’wono mar Kristo; en mich mochiw ni ji nono. Luther nong’ado ni ji rieko mondo kik ging’iew singruok mag kanisa kuom weruok mar keth (indulgences), to kuom yie mondo ging’i Jawar ma nogur. Nowuoyo kuom lit gi wich kuot ma noseneno e ngimane owuon, kotimore owuon nono kendo kotimo timbe moketne kaka chwat mar kethne, kogeno mondo oyud warruok; to mago duto nobedo kayiem nono; kendo noyango ni ji malong’o kaka ginyalo yudo kuwe gi mor mana kuom ng’iyo Kristo kende, ka giweyo genore kendgi giwegi kod tichgi.KKS 37.1

  Puonj mag Luther noyuwayo jo ma nigi paro makare e piny Germany duto. Yalo kod ndiko mage nokelo ler ma nomenyo chuny ji gana mathoth. Kar tim manono mag dini ma nosebedo e kanisa kuom higini mathoth, to ji nochako bedo gi yie madieri kuom Nyasaye. Mos mos chuny ji nochako a kuom timbe manono mag Kanisa mar Rumi. Chuny mar sin kod weche duto ma ok oa kuom papa nochako rumo matin tin mos mos. Wach Nyasaye, ma Luther nosirogo puonjne duto nochalo ligangla ma nigi dhoge koni gi koni, kendo nochwowo chuny ji. Kwonde duto to ji nochako chiew kendo bedo gi gombo mar dongruok e yor weche mag chuny. Kwonde duto kech kod riyo mar wach makare noloyo ji kaka ne pok otimore kuom tienge mathoth. Jogo machon noketore kuom timbe kod chik ma dhano oketo, bende ma noketo mana dhano e mobedo jagach margi, koro ne gichako lokore ka gidhi ir Kristo ma nogur.KKS 38.1

  Ndiko kod puonj mag Luther nolandore e pinje duto ma Jokristo ne dakie. Tich nolandore nyaka e piny Swizerland gi Holland. Kitepe ma nondiko nochopo nyaka piny Fransa kod Spain. Jo ma nodak e piny England noluongo puonjne ni wach mar ngima. Adier ma noyalo nolandore nyaka Belgium gi Italia. Ji gana mathoth nochiew ka gia e nindo ma ne gintie chon, kendo ne giruako geno, mor, kod ngima mar yie.KKS 38.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents