Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Tamruok

  Ji mang’eny ne ok oyie kod wachno ma ne ilando ni ji kinyisogi ndalo mar biro mar Kristo, mi ne giikore mar tamo wachno, chakre jayalo mar kanisa nyaka jaketh maduong’ ma ok dew wach, mohedhore kata thiano ni Nyasaye. Giduto ne giwacho mana ni “Onge ng’at mong’eyo ndalono kata saano!” Ne gidino itgi chutho ni weche makare ma tiendgi ler ma jotich Nyasaye nonyisogi kuom ndalo mag wach mokor, kendo kuom ranyisigo ma Yesu owuon nowacho kaka notimre ka birone osudo machiegini.KKS 57.1

  Ji mang’eny ma ne wacho kaka gihero Jawargi to nowacho kaka ok gitamore ni kik yal ni ji wach biro mar Kristo; to gi ma ne gidagi to ne en mana keto ndalo mar birone. Nyasaye, ma wang’e neno duto, to nong’eyo paro duto ma ne nie chuny jogo. Nene ok gidwar mana winjo ni Kristo biro biro mondo ong’ad ni piny bura makare. Ne gin jotich ma ok kare, tichgi ne ok owinjore e nyim Nyasaye ma janon chuny ji duto, kendo ne giluoro romo ni Ruodhgi. Nene ok giikore mar ruako Yesu, mana kaka Joyahudi bende ne ok oikore e ndalo mag biro Kristo mokwongo. Satan kod jomalaikane ne gimor mokalo kendo ne githiano ni Kristo kod jomalaikane, ka giwacho kaka jogo ma luongore ni mage to gin gi hera matin kende kuome, kendo chutho ne ok gidwar mondo obi.KKS 57.2

  Jorit ma ok kare nogeng’o dongruok mar tich Nyasaye. Ka chuny ji nochako fwenyorenigi, kendo ne gichako dwaro yor warrok, jotelo marichogo nodinonigi yo ni kik giyang adiera mar Wach Nyasaye, ka gitemo lalogi kuom loko tiend wach Nyasaye ataro. Satan kod joyalo mak oketore ni tich Nyasaye nene giriwore e wachni, ka gigoyo milome ni, Kuwe, kuwe; to Nyasaye to ne ok otalo wach moro mar kuwe. Ji mathoth nodagi donjo e pinyruodh Nyasaye giwegi, kendo ne gigeng’o jogo bende ma ne dwaro donjoe, mana kaka Jofarisai machon notimo. Remb jogo duto chieng’ nodwar mana e wigi.KKS 58.1

  Kwonde duto ma wach ote mar injili nodhiyoe, to Jokristo ma jo mamuol mochiwore ni Nyasaye chutho e jo ma nokwongo ruako puonjno. Jogo ma nosomo Biblos giwegi e ma ne nyalo yango kaka puonj kuom weche mokor ma thoth ji oyie godo to ne ok owinjore chutho kod weche mag Biblos. Kendo kwonde duto ku ma ji ok oyie wuondore kod puonj mag miriambo mag jopadri gi jotend kanisini ma noloko tiend wach ataro, mana kwonde duto ma ji noketo chunygi mos kuom nono Wach Nyasaye kendgi giwegi, to puonjno mar duok Kristo ka ne giporogo kod weche ma gisomo e Biblos, ne giyango chutho kaka en wach moa ka Nyasaye.KKS 58.2

  Ji mathoth mak oyie kod puonjno to ne gisando jowadgi moyie. Jo mamoko bende noling’ mak gihulo yie ma ne gin go, nikech ne gidwaro mondo kik golgi e kanisa ma ne gintie; to ji mamoko bende ne nitie ma noyie winjo wach Nyasaye, kendo chunygi ne okwerogi ni kik gipand weche makare ma Nyasaye nomiyogi. Nene nitie ji mang’eny ma nong’ad nyinggi oko e kanisa ma ne gintie mana nikech ne giyie kendo hulo kaka Kristo biro duogo. Jogo eko ma nodhil e tem machalo kamago, to wach ma janabi owacho nobedonigi mamit mar hoyo chunygi; “Oweteu masin kodu magolou oko nikech uhero nyinga, gisewacho niya, Jehova mondo oyudi duong’, mondo wane mor ma ungo; to wigi nokuodi.” Isaya 66:5.KKS 58.3

  Jomalaika mag Nyasaye norit gi kinda ahinya weche ma ne biro timore bang’ siemgo duto. Ka kanisini duto nodagi wach oteno, jomalaika noa kuomgi gi kuyo. To kata kamano, ei kanisinigo ne nitie ji mathoth ma ne pok oyudo tem kuom wach mar duok Kristo. Ji mang’eny nowuondore ka gichiko itgi ni weche mag chwogi, mondegi, jonyuolgi, kata nyithindgi, ka jogo miyogi paro ni ka gichiko itgi ni puonj kuom duok Kristo to giselal. To Nyasaye nooro jomalaikane mondo girit jogo; nikech ne pod nitie ler moro ma ne biro wuoknigi e kom duong’ mar Nyasaye.KKS 59.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents