Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  SURA OCHIKO - KOKO MAR ODIEWUOR

  TO KA wuon kisera nodeko, ne ginur kendo nindo noterogi. To odiewuor koko nowuok niya, Neuru, wuon kisera! Wuoguru mondo uromne. Eka nyigo duto noa malo, kendo noloso techegi.” Mathayo 25:5-7.KKS 68.1

  E kor higa mar 1844 jogo ma ne kiyo biro mar Yesu ne gineno both margi kuom kwano higini mag wach mokor, kendo ne giketogo kare. Ndalo 2,300 mondiki e Daniel 8:14, ma ji duto noyie kaka gibiro rumo e biro mar Kristo, ne giparo kaka ndalogo biro rumo e chiri mar higa 1844; to koro nene gineno kaka ndalogo nochwalore nyime nyaka opon mar higano, kendo jogo ma ne rito biro Yesu to ne gijiwo parogi kaka Ruoth biro biro e giko mar ndalogo. Lando wach ote kuom ndalono nobedo okang’ machielo kuom chopruok mar ngech kisera, ma nosenenore ratiro kaka oporo weche ma notimore kuom jogo ma ne rito biro mar Kristo.KKS 68.2

  Mana kaka e ngech nyiri apar koko nowuok odiewuor, ma ne nyiso kaka wuon kisera biro, e kaka nobet e chopruok mar wach mokor bende; bang’ ndalo chwiri mar higa 1844, ma ne ji okwongo paro kaka biro bedo giko mar ndalo 2,300, nyaka gik ndalo mag opon mar higa 1844 nogono, ma ne giyudo achien kaka e ma nonego ndalogo rumie adieri, koko nowuok mana kaka ondiki ei Biblos niya, “Neuru, Wuon kisera biro! Wuoguru mondo uromne.”KKS 68.3

  Wachno nolandore e wang’ piny mana kaka ataro landore e piny. Nolandore e dala ka dala, kendo e gweng’ ka gweng’, nyaka jo Nyasaye duto ma ne rito biro mar Ruodhgi nowinjo wachno. Kido mar jimbo puonj dini e yo ma ok kare to nolal mana kilando wachno, mana kaka tho momoko e lum lal ka chieng’ owuok. Jo Nyasaye nochako chungo motegno kendo mi chunygi nochako pong’ kod geno gi chir.KKS 69.1

  Tijno nodhi nyime gi teko moa malo kendo ne onge rikini moro marach ma jothor bedee ka dhano temo timo tich gi tekone owuon mak Wach Nyasaye kod teko mar Much Nyasaye e motelone. Ndalogo ne chalo mana kaka ndalo mag Joisrael machon, ka Nyasaye nooronigi weche mag siem e dho jotichne, ka ne gisetimo tim moro marach, kendo koro ne giduogo ir Nyasaye gi chunygi duto. Wachno noting’o kit puonj duto ma Nyasaye tiyogo kuom tienge duto. Mor gi ilo moo ne bedo maonge, to ji duto ne nono chunygi mos, ka gihulo richogi kendo ka gipogore chutho kod piny. Ikruok mar romo ni Ruoth e ma nobedo tich maduong’ mar jogo ma chunygi ne chandorene. Ji duto nolemo gi chuny achiel kendo ne gichiwore ni Nyasaye chutho.KKS 69.2

  Ji noyie wach oteno mar koko mar odiewuor, to ok nikech jo ma noyalo wachno noloyogi gi wach, kata obedo ni Biblos noseyango tiende ratiro mak nyal goyoe kiawa. To puonjno nobedo gi teko chutho ma nomako chuny ji. Nene onge penjo wach kata mana riwo gi kiawa, Chieng’ chande ma Kristo nodonjo Jerusalem gi duong’, jogo ma noa e tunge piny koni gi koni mar timo sawo mar Pasaka, ne gichokore e god Zeituni, kendo ka no giriwore kod jogo ma ne wuotho kod Yesu gi ma ne timore noyuwayogi gin bende mi ne giriwore gi jogo ka gikok gi dwol maduong’ niya, “Hawi mondo obed kuom ng’atno mabiro e nying Ruoth.” Mathayo 21:9. Mana kamano e kaka nobet kuom jogo mak oyie ma nobiro e chokruok mag jogo ma ne rito biro mar Kristo —ma moko kuomgi nobiro mana nono gi matimore, kendo moko bende nobiro mana nyiero —gin bende ne giwinjo e chunygi giwegi kaka teko maduong’ ne nitie kuom wach ote ma ne iyalo niya, “Neuru, Wuon kisera biro! Wuoguru mondo uromne.’‘ E kindeno ji ne nigi yie ma ne nyalo miyo Nyasaye dwoko alam —yie ma nomiyogi chiko wang’gi mana ni yudo pok maduong’ mabiro. Roho mar ng’wono nolor kuom jogo ma ne dware gi kinda, mana kaka ajiki mar koth okuweyo piny e ndalo mag oro. Jogo ma nogeno kaka gibiro neno Jawargi machiegini, ne gibedo gi mor maduong’ e chunygi. Kendo ka duong’ mar Nyasaye nomedo yangore ni jogo moyie, teko mar Roho Maler nomedo yomo chunygi.KKS 69.3

  Jogo duto ma noyie wach oteno, ne giritore ahinya kendo ne gibedo gi chuny mamuol ka girito ndalono ma nowinjore mondo girom ni Ruodhgi. Gokinyi pile ne gineno kaka owinjore mondo gitim winjruok kod Nyasaye e yor lemo. Chunygi noriwore kachiel, kendo ne gilemo ahinya ni jowadgi. Ne gihero chokore kanyakla ka gidhi kendgi mondo giwuo kod Nyasaye, kendo dwond sayo noa e kwonde mayore yore koidho malo e polo ir Nyasaye. Moloyo kata dwaro chiembgi mar ringruok to ne gin gi dwaro maduong’ mar ng’eyo ka Jawargi owinjogi, kendo ka ne nitie kiawa moro ei chunygi, to ne gilemo nyaka nogol wachno ma nodino chunygi. Ka ne giparo ng’wono mar Nyasaye kuom weyonigi kethgi, ne gigombo ahinya neno En ma ne gisehero kendo rito.KKS 70.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents