Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ng’ato Kik Wuondre

  Chutho to gigi ok onego wuond ng’ato. Nyasaye osemiyo ji duto ler moromo menyonigi kwonde ma oba- dho nitie. Ka da ni onge gi machielo manyalo nyiso ji obadhono, to en wach moromo mondo Jokristo ong’e kaka jochiende ok opogo kind dimbruok kod keth, ok oketo pogruok kind jaote motegno mar Kristo kod jatich marach chuth mar Satan. Nikech onyalo poro wach kuom jo maricho kaka gintie e polo, kendo kaka gin gi duong’ moro kanyo, ma chalo kaka dowachi niya: Onge wach kata ibed ng’a marach manade; onge wach kata iyie kuom Nyasaye gi Biblos mare kata ka ok oyie; tim kaka idwaro; polo en mari.KKS 99.4

  To bende, ka chunye mag miriambogo oporo kit joote, to ginyisogi ka chal gikwero gigo ma ne gindiko ka Roho Maler otelonigi ka ne gin e piny ka. Gikwer kaka Biblos ok en Wach Maler mar Nyasaye, kendo kamano giketho mise mar genruok mar Jokristo, kendo giumo lerno mafwenyo yo mochiko polo.KKS 100.1

  Satan temo wuondo ji madak e piny kaka Biblos en mana kitabu mar sigana ma dhano e mondiko, kata ni en mana kitabu mowinjore mana kod jogo ma nodak e piny e higini machon, kendo koro ok onego ji odewe ahinya, kata owinjore mana mondo giwite kaka gi ma ndalone osekadho. Koro kar Wach Nyasaye to Satan kelo mana nyisruok mag tim jochiende. Kanyo e ka ma tekone nitie chutho; kendo mano e yo monyalo miyogo piny oyie weche duto kaka en owuon odwaro. Kitabuno mabiro ng’ado bura ni Satan kod jolupne to otemo geng’o berne, ni mondo ji ochaye; kendo Kristo, ma Jawar mar piny duto, to okwano mana ka dhano adhana. Mana kaka askeche kande ma norito liend Yesu nolando wach miriambo ma jodolo gi jodongo noketo e dhogi, mar kwero kaka Yesu ne ok ochier, e kaka jogo bende mayie kod timbe gi nyisruok mag jochiende, gitemo wuondo ji kaka onge wach moro miwuoro kata modhiero kuom ngima mar Jawar. To bang’ ka gisetemo dwoko Yesu chien kamano, eka gichako yuwayo wang’ ji mondo gine honde ma gitimo giwegi, ka giwacho kaka hondego ma gitimo oloyo gik ma Kristo notimo.KKS 100.2

  Janabi Isaya owacho niya, “Ka giniwachnu niya, Dwaruru wach kuom jo ma nigi jochiende kod ajuoke, kod jogo mamim; dak ji penj Nyasachgi weche? Jo mangima didwar wach kuom jo motho? Kuom chik kod wach nyis! Ka ok giwuoyo machalo kod wachni, adieri to ler onge kuomgi.” Isaya 8:19, 20. Ka dine ji yie ruako ler mondiki malong’o ei Biblos, kaka jo motho ok ging’eyo gimoro, eka da gineno kuom timbe mag jochiende kaka Satan e matiyo kod teko gi ranyisi kod wuond miwuoro. To nikech en gi matek ni paro mar ringruok mondo owe gik moneno ni long’one kendo kwero richo ma gisetimo kendo hero, to ji mang’eny umo wang’gi ni ler, ma gisiko e kit timgi machon ka ok gidew siem, mit Satan ochikonigi obadho kendo gigoree. “Nikech gidagi hero adiera ma di migi kwo. E momiyo Nyasaye ooronigi chuny ma wuondo ji, mondo giyie miriasia.” 2 Jo Thess. 2:10, 11.KKS 101.1

  Jogo ma tamore winjo puonj mag dini moyie kaka inyalo wuoyo kod jomotho, to gikedo Iweny; ok gikedi gi dhano kende, to mana gi Satan kod Jomalaikane bende. Gidonjo mana e Iweny mar kedo kod loch gi teko, gi ruodh piny mag mudho, kod chunye mag richo. Satan ok nowe kinde kata matin mak mana ka teko mag joote moa e polo e moriembe. Onego jo Nyasaye bed moikore mar tamogo, mana kaka Jawarwa notamogo gi weche Biblos niya, “Nondiki.” Satan pod nyalo mana wacho weche mag Biblos, mana kaka notimo e ndalo mag Kristo, kendo onyalo loko puonj mag Biblos e yo marach mar miyogi winjore kod wuond mage. To weche mondiki ratiro ei Biblos gibedonwa kaka gi Iweny moromo kedo chutho e Iwenjno.KKS 101.2

  Jogo ma dwaro chungo e ndalo mag chandruok to nyaka giwinj malong’o tiend wach nyis mondiki ei Biblos, mowuoyo kuom kit dhano kaka obet kod kit jo motho, nikech e ndalo mabiro jochiende nobi ni ji mathoth ka gichalo chutho kod jo libambagi kod osiepegi mosetho, kendo ginikelnigi puonj madongo mag miriambo. Jochiende ma jolimbego ginifulnwa weche matimore e ngimawa, kendo ginitim honde miwuoro mondo oum wuond maggi. Onego waikre mar tamogi kod adieri mondiki ei Biblos kaka jo motho ok ging’eyo gimoro, kendo kaka jogo mafwenyorenwa gin mana jochiende maricho.KKS 102.1

  Satan osebedo koikore kuom higini mang’eny ahinya ni tim wuond mogik mobiro wuondogo piny. Mise mar tichne mar wuondno ero to nogurogo mana e puoth Eden ka nosingore ni Hawa kowachone ni, “Ok unutho ngang’...chieng’no ma nucham olemb yadhno eka wengeu noyepi, kendo unubed kaka nyseche, kung’eyo ber gi rach. Chakruok 3:4, 5. Satan osebedo koikore mosmos matin tin ni tich maduong’no moketo e nyime, koyuwayo ji mondo giyie kod puonj mar miriambono mar wuoyo kod jo motho. Kata kamano, to pok ochopo chutho weche duto modwaro timo; to enochopgi mana e ndalo mag giko, kendo puonjno biro mana yuwero thoth mag ji ma giniyie kod wechego mag wuond. Ka ndalo medo kadho to Satan omedo mana dino wang’gi ni kik ging’e kaka gibet ka marach, to chieng’ moro ginichiew ka mirimb Nyasaye biro ni piny, mana ka ndalo mar konyruok osekadho.KKS 102.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents