Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PIERO ARIYO GACHIEL - CHIER MAR ARIYO

  EKA Yesu kod oganda jomalaika maler, kod jo mowar maler duto, ne giwuok e dala. Jomalaika nolworo Jaduong’gi kendo ne gikowe ka nowuotho, kendo oganda mar jo mowar malergo ne giluwo bang’gi. Eka Yesu noluongo jo maricho ma notho koluongogi gi dwol maduong’; kendo ne giwuok gi ringregi monyoch, ma nigi tuo, mana kaka ne gidonjo ei liete. Mano wach malich! Gi ma ok digomb kata ng’iyo gi wang’i! Jogo ma nochier e chier mokwongo to ne giwuok jo maler mangi kido mak tho; to e chier mar ariyo ji duto nobed gi kido maricho gi mbelini duto ma ne nie dendgi, mobedo ranyisi mag kuong’ ma nobiro kuom dhano nikech keth. Ruodhi kod jo ma ne nigi nying’ e wang’ piny, jo madongo gi jo matindo, jorieko kod jopoya, giduto giniwuogi kanyakla. Giduto ginine wuod dhano; jogo bende ma nochaye ka ginyiere, ma nosidhone ndiga mar kudho kendo ma nochwade, giduto gininene e duong’ne duto kaka ruoth. Jogo duto ma nong’ulo kuome olawo e kinde ma niyale, duto giniluor wang’e kod duong’ mar nenruokne. Jogo duto ma noguro msimari e luetene kod tiendene, ginine kwondego ma ne giguro. Jogo bende ma nochwowo ng’edene gi tong’, ginine mbelini mag timgi malit ka ni e dende. Kendo gining’e kaka En e Jalo ma ne giguro kendo nyiero chieng’ thone chande. Kendo ginichak yuak malich, ka giringo mondo gipondi ka gia e wang’ jalo ma Ruodh ruodhi kendo Jaduong’ mar jodongo.KKS 125.1

  Giduto ginidwar mondo gipondi e bwo Iwendini, mondo giumgi ni wang’ En ma ne gichayo. Kendo jo marichogo, ka teko maduong’no ogoyogi nyang’eng’o, giwinjo lit nikech duong’ maler mare, kendo ginigo koko gi dwol achiel maduong’ ka gi wacho niya, “Hawi mondo obed kuom ng’atno mabiro e nying Ruoth!”KKS 126.1

  Eka Yesu kod jomalaika maler, kod jo maler kaluwo bang’gi, ne gidonjo kendo ei dala maler, kendo yuagruok malich mag jogo ma bura oloyo nopong’o piny. Mi naneno Satan kochako tichne kendo. Nokadho e kind joge, kendo nomiyo jo manyap kod jo monyoch duto teko, kendo nowachonigi kaka en kod jomalaikane gin gi teko ahinya. Nosiemonigi ji tara mathoth ma nosechier. Kanyo ne nitie jolweny marateke kod ruodhi ma nobedo rateke e Iweny, bende ma noseloyo ogendini mathoth e Iwenje. Kanyo ne nitie raroche marateke kod jolweny madongo ma Iweny moro ne pok oloyo e wang’ piny. Napoleon, jatend Iweny ma jasunga, ma nomiyo ogendini tetini nikech en bende ne en kanyo. Ne nitie jo maraboche kanyo, ma nenruokgi chalo ka mar yawuot ruodhi, jo ma nopodho e Iweny ka ne chunygi pod gombo yudo locho.KKS 126.2

  Ka giwuok e lietegi to gichako mana paro wechego ma thogi nong’ado. Giniwuogi gi gombono mar locho, mana gombono ma ne gin go e kinde ma ne tho oyudogi. Mokwongo Satan notiek loso wach kod jomalaikane, eka nowuo kod ruodhi ma jolochgo kod jo marateke. Eka nong’i ogandano maduong’, kendo enowachnigi kaka oganda manie dalano en mana oganda mar ji manok bende manyap, kendo kaka ginyalo dhi mondo gikaw dalano, kendo riembo jogo mantie iye, kendo kawo mwandu kod duong’ne duto.KKS 126.3

  Jogo owinjo wuondno mar Satan, kendo giduto giniikre dichiel mar dhi e Iweny. Ei oganda jogo nitie jo mariek ma luetgi ng’won, kendo ginilos gund gi Iwenje mayore yore. Eka ka Satan otelonigi, ogandano nochak wuoth. Ruodhi kod jolweny noluw bang’ Satan machiegini, to jo modong’ noluwie kidieny kidieny. Mony ka mony nobed kod jatendgi, kendo ginichanre maber e piny mochwanyoreno ka gichiko Dala Malerno. Yesu nolor dhorangeye dala, kendo oganda maduong’ mar Satan nolwore, kendo ginichanre maber ka jolweny, ka girito kedo Iweny maduong’.KKS 127.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents