Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ndiko Maler Nyalo Ritowa

  Naneno kaka oganda mag polo opong’ gi mirima kuom tich wang’ teko ma kamani mar Satan. Natemo nono gi momiyo wuondgo duto nyalo biro e chuny ji, to Nyasaye nigi jomalaika marateke, kendo ka oorogi ginyalo turo teko jawasigu dichiel. Eka naneno ni Nyasaye ong’eyo kaka Satan dotem yore duto mar ketho dhano; e momiyo Nyasaye noyie mondo ondik ni ji Wachne, kendo kanyo noseyango dwarone ratiro kuom dhano, ma kata ng’at manyap manade to wach ok nyal tame winjo mit olal. Ka Nyasaye nosemiyo dhano Wachne, noritogo maber mondo Satan gi jomalaikane kik gikethe, kata mana jatich moro manade mar Satan kik kethe. Ka po nono ni iketho kitepe moko, to kitabuni enosiki mana ka entie. To ka ndalo mag giko osudo machiegini, ndalo ma wuond Satan nobedi mang’eny moloyo, to Biblos bende mondo omedre mondo ng’ato ka ng’ato madware to onyalo mana yude, kendo ng’ato ka ng’ato moyie, to oyud gi monyalo ritore go ni wuond mag Satan.KKS 93.1

  Naneno kaka Nyasaye norito Biblos gi yo miwuoro; to e ndalo moko ka ne Biblos obedo manok ahinya, jorieko moko notemo loko weche moko, ka giparo kaka giyango tiende maler chutho, to kare ne gimedo mana dino tiend gino ma noyangore chon, nikech ne giloso wechego mondo giwinjre kod puonj maggi giwegi, ma nobedo mana puonj mag chik dhano. To naneno kaka Wach Nyasaye oriwore achiel, kochalo kod thiwini motudore maber, ma migawo moro omakore gi machielo, komedo yango tiende maler. Jogo madwaro adieri chutho to ok onego gilal ma ok giwinjo tiend wach, nikech Wach Nyasaye oyangore ratiro, konyiso ji yor ngima kod weche mobedo mayot winjo; to Roho Maler bende nitie ma telo ni ji mondo gine yor ngima mondiki ei Biblos kanyo.KKS 93.2

  Naneno kaka jomalaika mag Nyasaye ok ginyal geng’o dwaro mar ng’ato. Nyasaye oketo ngima gi tho e nyim dhano. Koro dhano nya|o yiero gi mohero. Ji mathoth gigombo yudo ngima, to pod gisiko mana ka giwuotho e yo malach. Giyiero mondo kik giwinj chik Nyasaye, kata nosetimonigi ng’wono gi miwafu ka nooro Wuode mondo othonigi. Jogo modagi yie warruok ma Yesu nochandorene kamano, to nyaka giyud chwat. To naneno kaka Nyasaye ok noket ji mondo gisiki ka giwinjo rem maonge gikone, to bende ok notergi e polo; nikech kokelogi mondo giriwre kanyakla gi jomaler to ginyalo neno lit moloyo. To Nyasaye nokethgi chutho, kendo kargi nolal nono ka chal ne gionge chon; kamano nonyis kaka buche ogik kare. Nochweyo dhano kod buru mar lowo, kendo jo ma wigi tek bende jo mak ler duto nowang’gi kod mach mondo gidog ni buru. Naneno kaka ng’wono kod hera mar Nyasaye kuom wachni oromo ahinya mar miyo ji duto wuoro ber mar Nyasaye kod long’one kendo miyo nyinge duong’. Bang’ ka oseketh jo maricho duto e wang’ piny, oganda polo duto nowach ni “Amina!”KKS 94.1

  Satan oneno maber kuom jogo maluongore gi nying Kristo, to gisiko mana ka gipadore kuom wuond ma en owuon ema nokelo. Tichne maduong’ pod en mana fwenyo wuond mamoko, kendo tekone kod riekone mar wuondo ji pod osiko mana komedore. Nomiyo Papa gi jopadri mag kanisa mar Rumi obedo gi sunga, kendo nomiyogi duwo chuny ji ni mondo gisand jogo ma nodagi ruako puonjgo mag miriambo. Yaye, mago sand gi rem malich manade ma jolup Kristo nodhilie! Jomalaika mag Nyasaye osendiko mago duto. Satan kod jomalaikane ne gigoyo siboi ka giwacho ni jomalaika ma ne rito jomalergo kaka giduto ne ibiro negogi, mondo Jakristo madieri kik dong’ e wang’ piny kata achiel. Naneno kaka kanisa mar Nyasaye nobedo maler chuth e ndalogo. Jo ma chunygi richo ne ok nyal donjo ei kanisa, nikech Jakristo madieri, ma nohedhore nyiso yie ma ne engo kuom Kristo, to en othoro yudo sand malit, kidiye e kor yath, kata wang’e gi mach, kata sand duto manade ma Satan ne nyalo kelo mondo ohinygo dhano.KKS 94.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents