Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PIERO ARIYO - HIGINI GANA ACHIEL

  NACHAKO ang’iyo piny kendo. Ne osetieki jo maricho duto, kendo kitundini maggi noke e wang’ piny. Mirimb Nyasaye nosebiro ni jo madak e wang’ piny e yor masirini abiriyo mogik ma nomako piny, mana masirini malit ma nomiyogi muodo lakgi kendo kuong’o Nyasaye nikech rem ma ne giyudo. Jokwath mag miriambo e ma mirimb Jehova nobedo mager kuomgi moloyo. Wengegi noselal nono, kendo lewegi bende notwo ei dhoggi, mana e kinde ma ne gichungo e wi tiendgi. Ka dwond Nyasaye noseluongo jo maler kendo resogi ae piny, ogandano mar jo maricho nochako timo gero kendgi. Piny nopong’ gi remo, kendo jo motho nopong’o piny a tung’ piny kuchiel nyaka ko machielo.KKS 122.1

  Piny ne chalo kaka thim modong’ nono. Yiengini mar piny nosesienyo mier madongo gi matindo, kendo ne gidhurore tuche tuche. Gode nosea karegi, ka giweyo buche madongo dongo. Kite mobarore, ma nam nowito, kata ma nomukore kendgi e wang’ piny, ne gike koni gi koni e wang’ piny. Yien madongo nopudhore, kendo ne gike koni gi koni e wang’ piny. Piny machalo kamano ero e ma nobedo kar dak mar Satan gi jomalaikane kuom higini gana achiel. Kanyo e ma nosikie, kowuotho koni gi koni e wang’ piny mochwanyore ochwanyore kamano, kendo none gik mobiro nikech ng’anjo ma nong’ajo ni chik Nyasaye. Kuom higini gana achiel enosiki mana koneno nyak mar kuong’ ma ne okuong’go piny nikech en.KKS 122.2

  Notweye mondo osiki mana e piny ka, ma ok noyud thuolo mar chopo e pinje mamagi, mondo otem kata chando chuny jogo ma ne ok oketho. Ndalogo Satan none lit maduong’ ahinya. Nyaka chakre podhone, to osesiko mana kotimo timbe maricho. To e ndalogo nomaye tekone kendo enobedi mana koparo apara gik maricho duto mosetimo nyaka chakre podhone, kendo enobedi maluor ahinya kotetini kinyise gik malich mabiro timore e ngimane e ndalo manyime, kaka nosande nikech richo duto mosetimo, kendo yudo chwat nikech keth duto mosewuondo go ji mi ne gidonjee.KKS 123.1

  Nawinjo malaika, kod jo maler mowar ka gigoyo koko mar mor, kendo dwondegi ne chalo gi dwond thumbe gana apar, ma gibedo mamor nikech Satan ne ok nyal biro temogi kata chandogi kendo, kendo nikech nosewar ji madak e pinje mamoko e luete mondo kik otemgi.KKS 123.2

  Eka naneno kombe ruodhi, kendo Yesu kod jo mowar ne gibedo e kombego; kendo ji maler nobedo kaka ruodhi kod jodolo mag Nyasaye. Kristo, kaachiel kod joge, ne ging’ado bura ni jo maricho ma notho, ka giporo timbegi kod gik mondiki e Kitap Chik, mana Wach Nyasaye; kendo ne ging’ado ni ng’ato ka ng’ato bura kuom timbe ma notiyo gi ringruok. Eka ne giporo ni jo maricho sand mowinjore kodgi, kaka tichgi obet; kendo gigo duto nondiki but nyinggi e kitap tho. Yesu kod jo maler nong’ado bura ni Satan kod jomalaikane bende. Chwat mar Satan to nyaka obed maduong’ moloyo mano ma jo ma nowuondo oyudo. Sand mare opogore kod margi mabor ma ok nyal por kod margi. Bang’ ka jogo ma nowuondo osetho duto, Satan owuon to onego obedie mondi ka pod owinjo rem.KKS 123.3

  Ka ng’ado bura mar jo maricho ma notho noserumo, e giko mar higini gana achiel, Yesu noa e dalano, kendo jo maler kod oganda jomalaika noluwo bang’e. Yesu nolor e wi got maduong’, kendo ka tiende nonyono godno, got nopogore diere ariyo kendo nobedo kaka pap maduong’ kendo malach. Eka ne wang’iyo kendo ne waneno dala maduong’ maberno, ma nigi mise kod dhorangeye apar gariyo, rangeye adek e bathe koni gi koni, kod jomalaika achiel e dhorangach ka dhorangach. Ne wagoyo koko niya, “Dala! Dala maduong’! Olor oa ka Nyasye e polo!” Kendo nolor piny gi berne duto kod duong’ne maler macharo wang’, kendo nochungo e wi pap malach ka ma Yesu noselosoni.KKS 124.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents