Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  SURA APAR GABIRIYO - NDALO MAG CHANDRUOK MAR YAKOBO

  NANENO jo maler ka gia e mier madongo gi mier matindo, ka giriwore kaachiel ji buora buora, kendo ka gidhi dak oko kwonde thim ma ji ongee. Jomalaika nomiyogi chiemo gi pi, to joketh nochandore ka gisiko gi kech gi riyo. Eka naneno jodong piny ka gichokore kaachiel mondo gilos wach, kendo Satan gi jomalaikane ne gilworogi ka gimoko gi tich. Naneno barua moro, ma noor e gwenge duto mag piny, kendo baruano nogolo chik ni ka jo malergo ok oweyo yie margi mopogore gi mar jowadgi, ka ok giweyo Sabato mondo gilem e ndalo mokwongo mar juma, eka bang’ ndalo moko moketi jopiny ne nigi thuolo mondo gineggi. E kindeno mar tem maduong’ to jo maler nodhil ka giling’ mos, ka gipadore kuom Nyasaye kendo ka gigeno singruok mare ka doyudnigi yo moro mar tony.KKS 112.1

  E gwenge moko, to jo maricho nomwomore kuom jo makare mondo gineggi ka ndalo ma noketi ne pok ochopo; to jomalaika nolokore askeche kendo ne gi- kedonigi. Satan nogombo mondo oyud kinde mar ketho jo maler mag En Man Malo Moloyo, to Yesu nochiko jomalaikane mondo giritgi. Nyasaye ne nyalo yudo duong’ kuom timo muma kod jogo ma norito chikne. nogombo mondo giresgi, to nochungi mondo giriti mondi; nikech nonego jo Nyasaye madhi kikombeno mar chandruok kendo mondo obatisgi kod batisono. Jomalaika, nikech ne girito gino ma nochikigi, ne gisiko mana ka giritogi. Nyasaye ne ok nyal yie mondo jopiny ocha nyinge. Koro kinde ne chiegini chopo ma nonego Nyasaye onyis tekone gi duong’ne koreso joge makare. Nikech duong’ mar nyinge to nores jogo ma norite gi kinda, jogo ma nyinggi nondiki e kitap ngima.KKS 112.2

  Nonyiso jaduong’ Noa. Ka koth nochwe kendo Ataro nobiro, Noa kod joode ne gidonjo ei yie, kendo Nyasaye noloronigi e yie kanyo. Noa nosesiemo jogo ma nodak e piny ka ataro ne pok obiro, nosiemogi gi kinda, to gin ne gichaye kendo nyiere. Kendo ka koth nochako pong’o piny, ma ng’ato gi ng’ato nochako nimo ei ataro, ne gineno yie ma Noa noloso, ma ne gisenyiero kendo loko wachne ka tugo, ne ginenogo kolewore mos e wi pi, koting’o Noa ng’at makare, kod joode. Kamano naneno kaka jo Nyasaye, mosesiemo ji gi kinda kuom mirimb Nyasaye mabiro, gin bende noresgi kamano. Nyasaye ok nyal yie mondo jo maricho oketh joge ma ne rito mondo ogolgi otergi e polo, mana jogo ma nodagi kulore kendo lamo ondiek kendo kawo kido mare. Naneno ni ka da Nyasaye oyie ni jo maricho mondo gineg jo makare, to Satan kod ogandane duto, kod jogo mamon gi Nyasaye, digibed mamor. To mano loch maduong’ manade ma Satan dibedgo, ka dobed gi teko e kindeno mar Iwenye mogik mar loyo jogo moserito gi kinda biro mar Jalo ma gihero! Jogo ma nonyiero wach mar idho mar jo maber e polo, ginine kaka Nyasaye rito joge, kendo ginine koresogi gi duong’ miwuoro.KKS 113.1

  Ka jo maler noringo ka gia e mier madongo gi mier matindo, to jo maricho nolawogi mondo gineggi. To ligengini ma jogo noting’o mondo gineggo jo Nyasaye notur kendo ne gilwar piny chal ka gionge teko moro, kaka tiang’. Jomalaika mag Nyasaye norito jo maler. Ka ne giyuak godiechieng’ gotieno mondo oresgi, yuak gi nochopo e nyim Nyasaye.KKS 114.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents