Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Olok Ndalo Kod Chik

  Bang’ ka nosegol Biblos ma jafweny keth, Satan nochako timo dwarone. Nene osekor wach chon kaka loch mar papa “nopar mondo olok ndalo kod chik.” Daniel 7:25. Loch mar Rumi ne ok odeko timo kamano. Miyo jogo ma noa e chilo gimoro mobedo kar nyiseche manono ma ne gilamo chon, kendo yienegi kamano mondo gibed Jokristo kuom nying’ kende, e momiyo lamo gik maket kod lamo rapar mag jo madongo moko mosetho nodonjo mos mos ei kanisa mar Kristo. Achien, chik nowuok matek ma noguro kit lamo gik maket ma loch mar papa noketono. Kuom tieko tichno mar piem gi Nyasaye, kanisa mar Rumi nogolo oko chik Nyasaye mar ariyo, makwero lamo gik maket, kendo nopogo chik mar apar e migepe ariyo, mondo kar kwan chik apar duto osiki kare.KKS 19.1

  Chuny mar weyo kinde ni kido mar lamo gik maket nomedo yawo yo mar timo tama machielo kuom chik Nyasaye. Satan notemo mondo olok chik mar ang’wen bende, kendo notemo yuwayo ji mondo giwe Sabato machon, ndalono ma Jehova nogwedho kendo owalo, maler; kendo nowuondo ji mondo giriti ndalo maduong’ mar jogo ma ne lamo gik maket, ma ne gidendo ni “ndalo maduong’ mar wang’ chieng’.” Mokwongo, wachni mar temo loko ndalo ne ok obedo ratiro. Kuom higini miche moko bang’ tho Yesu, to Jokristo duto ne rito Sabato makare. Ne gimiyo nying Nyasaye duong’, kendo nikech ne giyie kaka chik Nyasaye ok gilokre, kamano ne gichungo matek ka giketo teko kuom buche mag Nyasaye. To Satan notiyo gi jokonyne, kendo ne giwuondo ji mondo gitim dwarone. Ka ne gidwaro miyo ndalo mokwongo mar juma (Sunday) duong’, ne gikete kaka rapar mar miyo ndalo mar chier Kristo duong’. Chieng’no ji ne timo lemo mar dini; to bende ne gikete kaka ndalo mar mor, to Sabato makare bende ne pod girite kaka ndalo mowal maler.KKS 19.2

  Constantine ma ruodh Rumi, ka ne pod en jachilo, nogolo chik mar chuno ji duto mondo girit ndalo mokwongo mar juma (Sunday) kaka ndalo moro maduong’ e pinje duto mobedo e bwo loch mar Pinyruodh Rumi. Ka noselokore kendo luongore ni Jakristo, to nosiko mana koketo teko kuom ndalo mokwongo mar juma, kendo ka koro noselokore obedo jadini, nomedo teko kuom chik chande mondo ndalono ma yandi orito chon koro oyud duong’ kuom dini manyien moruako. To duong’ ma nomi ndalo mokwongo mar juma e ndalogo ne pok obedo motegno chutho ma ne nyalo tamo Jokristo mondo kik girit Sabato makare mar Nyasaye. Koro ne onego gitim wach machielo; onego gimi sabato mar miriambono duong’ machalre chutho gi Sabato maler mar Nyasaye. Bang’ higini manok ka Constantine nosegolo chik, eka Askofu maduong’ mar Rumi noluongo “Sunday” ni ndalo maler mar Ruoth. Kamano mos mos ji nochako paro kaka ndalo mokwongo mar juma ne en ndalo maler moromo miyo duong’ chutho. To kata kamano Jokristo ne pod rito Sabato ma Nyasaye noketo mokwongo.KKS 20.1

  To jawuond maduong’ ne pok otieko tichne. Noketo chunye mondo ochok Jokristo manie piny duto e bwo lochne, kendo mondo oti tichne mana kuom Papa masungore kendo ma nodendore kowacho kaka en jaote mar Kristo mobedo kare. Satan nochopo dwarone e yor jogo ma jochilo ma nolokore marach rach, kod jopadri ma nohero piny. Buche madongo dongo nochokore ndalo moko, kendo jotend kanisa moa e pinje duto nochokore kanyo. Ei buchego machiegini duto ma ne gichokoree, to ne gituro teko mar Sabato madieri ma Nyasaye noketo, to “Sunday” e ma ne gimiyo duong’ moloyo. Kamano ndalo mar mor nolokore ndalo maler ma ji duto nomiyo duong’, to Sabato mar Biblos ne giluongo mana ni Sabato mar Joyahudi machon, kendo jogo ma ne rite ne giromo gi kuong’.KKS 21.1

  Jacha chik koro noseloyo kuom sindo kendo sungore “kokwero gimoro amora miluongo ni Nyasaye, kata milamo.” 2 Jo Thess. 2:4. Nohedhore mar loko chik maler achielno ma siemo ni ji duto Nyasaye mangima kendo madieri. E chik mar ang’wen e moluongie Nyasaye ni Jachwech polo gi nyiseche mamoko duto mag miriambo. Nyasaye noketo ndalo mar abiriyo kendo nowale maler, mondo obed rapar mar chwech kod ndalo mar yuweyo ni dhano. Noketo Sabato mondo dhano osiki koparogo Nyasaye mangima kaka En e mobedo chakruok mar ngima duto, kendo kaka En e mowinjore ka ji miye duong’ kendo lame. Pile Satan okedo matek mondo ogol ji kuom winjruok gi Nyasaye, kendo mondo kik gimak chikne gi luor makare; mano e momiyo otemo keto tekone ahinya kuom chikno moluongo Nyasaye ni Jachwech.KKS 21.2

  Joprotestant koro wacho kaka chier mar Kristo chieng’ “Sunday” nomiyo ndalono obedo Sabato mar Jokristo. To ei Biblos ngima ok wayud ka mwasomoe wachno. Kristo kata joote bende ok ne gimiyo ndalono duong’ kata matin. Rito “Sunday” kaka ndalo mar yuweyo mar Jokristo nochakore mana kuom “wach modhiero mar chayo chik” chande, ma nochako mana tichne chon, kata e ndalo mag Paulo. Kidira manyien mar “Sunday” ma nochakore kuom dini mar Katholika, to Ruoth Nyasaye noyie kode karang’o? Ere tiend wach maduong’ ma nyalo kelo lokruok mar kidira kamano, to ei Biblos ok ondikee?KKS 22.1

  Ka higini piero apar abich nosekadho bang’ nyuol Kristo, to teko mar dini mar Katholika nosegurore chuth. Noseketo kom mar duong’ e dala maduong’ mar ruodh Rumi, kendo ne oland wach kaka Askofu Maduong’ mar Rumi e mobedo wi kanisini duto. Koro teko mar lamo gik maket noweyo kinde ni loch mar Papa. Thuol nosemiyo ondiek “tekone, gi kom duong’ne, kod nyalo maduong’.” Fweny 13:2. Kendo koro higini 1260 mag sand nochakore ma janabi Daniel kod Yohana nokoro. (Daniel 7:25; Fweny 13:5-7). Koro loch mar Kanisa mar Rumi nochako chuno Jokristo mondo giyier, kata ginyalo weyo kinda gi yie margi mondo giluw timbe kod kit lemo mar Kanisa mar Rumi, kata mondo gibed e ut twech nyaka chieng’ githo, kata mondo githo tho malit kifuono fuondegi, kata mondo owang’gi gi mach, kata ng’ado ng’utgi. Weche ma Yesu nokoro chon nochopo kargi. “Kata jonywolu, gi omineu gi oweteu gi osiepeu, nondhogu; kendo ginimi jo moko kuomu nonegi. Kendo ji duto nosin kodu nikech nyinga.” Luka 21:16, 17. Sand mar jo makare nochakore gi gero malich moloyo kaka ne giseneno chon, kendo piny duto nolokore mana alap mar Iweny. Kuom higini miche mathoth to jo kanisa mar Kristo nokonyore mana kopondo ni josandne. Janabi owacho kama: “Dhakono to noringo e thim, ku ma ne Nyasaye oikone kar bet, mondo omiyee chiemo kuno ndalo gana achiel gi piero apar ariyo gi piero auchiel.” Fweny 12:6.KKS 22.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents