Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ikruok mar Romo ni Ruoth

  Jogo ma noseyie yalo mar ote kuom duok Kristo mar ariyo, ne girito biro mar Jawargi gi kinda ahinya. Kinde ma ne giritee mar romone nosegik. Nene girito ndalono gi bidhruok maduong’ e chunygi. Ne gisiko mana ka giwuoyo gi Nyasaye kendo yuweyo kuome, ka girito kuwe ma ne gibiro bedogo achien e pinyruodhe. Onge ng’ato kata achiel kuom jogo ma ne nigi geno maduong’ kamano ma wiye nyalo wil kod ndalono ma ne girito biro mar Ruoth. Ji noweyo tijegi ma ndalo duto kuom jumbe manok moko ka ndalono okayo machiegini ma ne gigeno nenoe Ruoth. Jo moyie to ne ginono paro duto mag chunygi ka gichalo ka jo mogeno ni gibiro tho, ka ging’eyo ni pod kinde matin kende, eka weche mag piny biro kadhonigi. Nene ok gitwang’o nengini mag idho e polo, (kaka jo moko wacho ni ne gitimo), to giduto ne gin gi gombo maduong’ mondo giyang wach ei chunygi kaka giikore mar romo ni Jawargi: nengini marachere ma ne giruako nene en mana ler mar chuny, ka chunygi oluokore maler gi remb Kristo kuom richo duto ma ne gisetimo.KKS 59.2

  Nyasaye noparo mondo otem joge. Ne nitie both kuom kwan mar ndalo mag wach mokor, to ne ok ginyal neno bothno nikech Nyasaye e ma noumogo. Jogo ma ne rito biro Kristo ne ok gineno bothno, kata mana jowa- sikgi ma nigi rieko matut ne ok gifwenyo both nogo. Jowasikgi to nowacho niya, “Kwan maru mar ndalo mag wach mokor obedo kare. Nitie wach moro maduong’ mabiro timore, to ok en gino ma Migosi Miller lando ni ji ni; en mana lokruok chuny mar piny ngima, ok en biro Kristo mar ariyo.”KKS 60.1

  Ndalo nogono ma ne ji rito birone to nokadho, kendo Kristo ne ok obiro mondo ores joge. Jogo ma norito Jawargi gi kinda, kuom yie kod hera maduong’, to chunygi nobedo malit ahinya. To Jehova nosetimo dwarone; nosetemo chuny jogo ma nowacho kaka ne girito birone. Ne nitie jo moko kuomgi kanyo ma ne rito mana kuom luoro kende. Nene giwacho mana gi dhogi ni giyie, to chunygi ko ngimagi nopogore chutho gi gigo ma ne giwacho. Ka ndalono ma ne irito nosekadho, to onge gimoro motimore, eka joluorogo nowacho kaka gin chunygi ok oneno malit; nikech ne ok giyie adieri kaka Yesu di bi. Gin e jogo ma nokwongo nyiero jo ma noyie adieri, ka ginyierogi kuom kuyo margi.KKS 60.2

  To Yesu kod jomalaika duto mag polo ne nigi hera maduong’ kuom jogo ma nosiko kuom yie ka tem nobironigi, jo ma ne pod osiko gi geno kata chunygi noneno malit kamano. Ka di ne gimoro yaw wenge jogo manie piny, mondo gine gik ma wang’ dhano ok nyal neno gi wang’ mar ringruok, to di ne gineno jomallaika ka rito jogo ma nochungo matek, ka kendo geng’onigi aserini mag Satan.KKS 61.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents