Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chiew Maduong’ Kuom Weche Modok Kor ka Nyasaye

  Wach nyis machwowo chuny nolandore kwonde duto, kosiemo joketh, mana jopiny kod jo kanisa, mondo giring mirima mabiro. Kaka Yohana Jabatiso notimo, ma notelo ni Kristo, joyalogo noketo mana le e tiend yath, ka ginyiso ji duto mondo ginyag olembe mowinjore ni loko chuny. Yalo maggi ma ne mako chuny to nopogore chutho gi singo moko mag kuwe ma ji mathoth nohero, kendo ma ne githoro winjo kiyalo e kanisini mamoko. Wach oteni nochiewo chuny ji kwonde duto ma nochopoe.KKS 55.1

  Weche mayot ma noa e Biblos, ma Roho Maler noyango ni ji, to ne gichwowo chuny ji gi teko ma ne ok ginyalo tamo. Jopuonj madongo mag dini moko noweyo tenyruok margi machon, ma giyango kaka gibedo ka marach. Ne gineno dok chien margi, bende kitgi ma ne gin go mar hero piny kod mor mar piny, sunga margi kod ich lit. Mang’eny kuomgi nodwaro jehova ka gilokore kendo ka gichayore kendgi giwegi. Koro ne giloko kit herano ma ne giherogo piny, mi ne gichako tego wengegi e polo. Roho mar Nyasaye nolornigi, kendo ne giriwo dwondegi kaachiel ka gilando wach niya; “Luoruru Nyasaye, kendo miyeuru duong’; nikech saa mong’adie bura osechopo.” Fweny 14:7.KKS 55.2

  Joketh ne oyuak gi pi wang’ ka gipenjo niya: “Onego watim ang’o mondo wakuwo?” Jogo ma ngimagi yandi opong’ gi miganga ne gidwaro mondo gidwok gik moko kare ni jogo ma ne gimayo. Ji duto ma noseyudo kuwe e chunygi kuom Kristo to ne gidwaro mondo giland gwethne ni ji mamoko bende. Chunye wuone nolokore ir nyithindgi, kendo chunye nyithindo bende nolokore ir jonyuolgi. Chuny mar sunga kod ngunya duto norumo. Ji nohulo richogi gi chuny makare, kendo ji notiyo matek mar konyo joutgi giwegi kendo lemonigi mondo gin bende giyud warruok.KKS 55.3

  Ndalo duto ne gisiko ka gilemo gi kinda. Kwonde duto ne nitie jo ma chunygi lit, ka gilamo Nyasaye kod sayo. Ji mathoth nolemo otieno thole mondo ging’e malong’o ka oseweyonigi richogi, kata ne gilemo ni joutgi kata yagi modak butgi mondo gin bende giyud lokruok chuny. Yie mogurore kamano ne ok oa nono. Ka di ne jo Nyasaye siki gi kinda maduong’ machalo kamano kuom lemo, ka gitero yuakgi e kom ng’wono, di koro nitie kuwe maduong’ e chunygi kod dongruok e yor ngima mar chuny moloyo mano ma gin godo ndalogi. Ndalogi to ji lemo matin kende, bende onge lokruok madieri ni richo kuom ji mang’eny; kendo nikech yie ma nigi tim onge, kamano ji mathoth orem yudo ng’wono ma Jawarwa nochiwo maonge pok.KKS 56.1

  Ji mathoth nobiro e chokruok ma jogo notimo ma ne kiyo biro mar Yesu. Jopith gi jochan, jo madongo kod jo matindo, duto ne gibiro ka dwaro mar chunygi ochunogi, ka gidwaro winjo wach mar duok Kristo gi itgi giwegi. Nyasaye nogeng’o jogo ma ne dwaro geng’o tichne e yor piem, ni mondo jotichne oyud thuolo mar nyiso tiend wach yie margi. Kamoro jaote ne nyalo bedo manyap, to Roho mar Nyasaye nomedo wachne teko. Jomalaika bende nolor e chokruokgo, kendo pile jo moyie nomedore ni kanisa. Chokruok mag ji mang’eny nokuwe mos kendo ne gichiko itgi ahinya mondo giwinj weche miyalonigi kuom ranyisi mag biro Kristo mar ariyo kaka okayo machiegini. Jo madongo gi jo matindo, nyithindo gi rawere, duto ne giwinjo teko mar Nyasaye komulo chunygi. Ji nodok miechgi ka gipako Nyasaye gi wende, kendo gotieno ka piny okuwe ne inyalo winjo dwonde ji ka giwer mamit. Kuom jogo ma nodhiyo e chokruokgo, onge ng’ato kata achiel ma wiye ne nyalo wil gi weche malichgo ma ne giwinjo.KKS 56.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents