Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  SURA APAR - KA MALER MAR NYASAYE

  WES mar Biblos ma nobedo nyanonro mar puonj maduong’ mar biro mar Kristo ne en mana Daniel 8:14, mawacho niya: “Nyaka ndalo gana ariyo gi piero apar adek; eka nopwodh ka maler.” Ji duto ma ne rito biro mar Ruoth nong’eyo wechegi malong’o chuth. Ji gana mathoth ma ne rito biro mar Yesu to ne gihero wuoyo e wach mokorni kwonde duto ma ne gidhiye, kendo nobedo kaka thuon wach mar yie margi. Ne gineno kaka geno margi mar duok Kristo nopadore kuom gigo ma nokor kanyo. Nosenyisgi kaka giko mar ndalo mokorgo nochopi e higa mar 1844 e ndalo mag opon. Kamano jogo ma ne rito biro mar Kristo, kaachiel gi Jokristo mamoko duto, ne giparo kaka piny owuon, kata mana migap piny, e mobedo ka maler ma nokor, kendo ne giparo kaka pwodhruok mar ka maler en mana pwodho piny gi mach e ndalo maduong’ mar giko. Nene ging’eyo kaka pwodho piny nogo biro timore e biro mar Kristo mar ariyo. Kamano nene ging’ado wach kaka Kristo ne biro duogo e piny e higa mar 1844.KKS 75.1

  To ndalo ma ne giketono nochopo, to Ruoth ne ok obiro. Jomoyie nong’eyo kaka Nyasaye ok nyal riambo; to gineno ni nyaka gin e ma ne giboth kuom loko tiend wach mokor; to adieri, both ne ni kanye? Ji mathoth nong’ado mana wach gi rikini ka gikwer ni ndalo 2,300 ok nogik e higa mar 1844. Onge tiend wach moro ma gigolo mar nyiso gi momiyo ging’ado wach kamano, mak mana ni Kristo ne ok obiro e kinde ma ne giritee. Ne gigoyo mbaka ka giwacho ni ka ndalo mag wach mokor nogik e higa mar 1844, to kare Kristo di ne obiro mar pwodho ka maler, kopwodho piny gi mach; to nikech ne ok obiro, kare ndalogo ne pok ogik.KKS 75.2

  Ji mang’eny kuom jogo ma ne rito biro mar Yesu noweyo yo machon ma ne gikwanogo ndalo mag wach mokor, kendo nikech mano ne gikwero puonj ma nogurore kuom wach mokorno; to ne nitie ji manok ma ok noyie kwero puonj ma Wach Nyasaye osiro, kendo ma Roho mar yasaye obedonigi janeno kaka gin weche makare. Nene giyie kaka ne gisefwenyo puonj motegno ahinya ei Biblos, kendo ne giyie luwo adierigo ma ne giseyudo, ka gimedo mana nono Biblos mosmos. Ne gimedo lemo gi kinda ka gimedo nono yo ma ne gilokogo tiend wach mokor, kendo ne ginono Ndiko mondo gine both margi. Nikech ne ok gineno both moro kuom poro ma giporogo tiend ndalogo mag kor, kuom mano chunygi noywayogi mondo gimed nono tiend wech mag ka maler mar Nyasaye mondo giyang wach ni en ka manade.KKS 76.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents