Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  SURA APAR GABICH - DWOL MADUONG’

  NANENO jomalaika ka giringo koni gi koni ei polo, ka gilor e piny, kendo ka giidho e polo, ka giikore ni chopruok mar gimoro maduong’ ma ne biro timore. Kendo naneno jamalaika moro maratego ma noor mondo olor e piny, mondo oriw dwonde kod dwond jamalaika mar adek, kendo mondo omed wach oteno teko. Jamalaikano ne nigi teko kod duong’ miwuoro, kendo ka nolor, ler mar duong’ne nomenyo piny. Ler ma nolworo jamalaikano nokwako piny duto, kendo nokok gi dwol maduong’ niya, “Osepodho, Babulon maduong’ osepodho, kendo nodoko kar dak mar jochiende, gi gund chuny duto mochido, gi gund winy duto mokwer kendo michayo.” Fweny 18:2.KKS 104.1

  Wach ote monyiso podho mar Babulon, ma jamalaika mar ariyo nogoyo milomene, ogo milomene ma nyadiriyo, kendo omed nyiswa bende kuom timbe mag anjawo mosebedo kadonjo e kanisa chakre higa mar 1844. Tich mar jamalaikani eni obiro mana e kinde maber mondo oriwre kod tich maduong’ mogik mar jamalaika mar adek e kindeno mogoyo milomene gi dwol maduong’. Kendo kamano jo Nyasaye giikore mondo gichungi e saa mar temruok, ma koro obedonigi machiegini. Naneno ler maduong’ ka lor kuomgi, kendo ne giriwore kaachiel gi chir mondo giland wach ote mar jamalaika mar adek.KKS 104.2

  Jomalaika moko noor kaa e polo mondo gibi gikony jamalaika marategono, kendo nowinjo dwonde duto ka giwacho niya, “Auru kuome, un joga; mondo kik uriwru e richone, kendo kik unwang’ masichene. Nikech richone osebiwore nyaka e polo, kendo Nyasaye oseparo richone.” Fweny 18:4, 5. Wach oteni ne chalo kaka ote moro momedore kuom mano mar adek, kendo noriwore kod oteno kaka koko mar odiewuor noriwore kod wach ote mar jamalaika mar ariyo e higa mar 1844. Duong’ mar Nyasaye nolor kuom jomalergo ma ne rito, kendo ne gigolo siem malich mogik gi chir, ka gigoyo milome mar podho mar Babulon, kendo luongo jo Nyasaye mondo giwuogi kuome, mondo kik kethgi kaachiel kode.KKS 105.1

  Ler ma nolor ni jogo ma ne rito nolandore kwonde duto, kendo jo kanisa duto ma ne nigi ler, ma ne pok owinjo kendo dagi wach ote mag jomalaika adekgo, gin ne giwinjo luong, kendo ne gi giwuok kuom kanise ma nopodhogo. Nyaka wach ote adekgo ne chakre, to ne nitie ji mathoth ma nosedoko madongo, ma koro wengegi noseyepo, kendo lerno nomenyonigi yo kendo ne gin thuuolo mar yiero ngima kata tho. Ji mamoko noyiero ngima, kendo ne gichungo kaachiel gi jogo ma ne rito Ruodhgi kendo mako chikne duto. Ote mar jamalaika mar adek nonego ochop tichne; notemo chuny ji duto, kendo jogo makare nowinjo luongno, mi ne gia e dinde mamoko.KKS 105.2

  Teko moa malo nochuno jomakare, kendo nyisruok mar teko mar Nyasaye nokelo luoro maduong’ ni osiepegi kod jogo mak oyie, kendo nogeng’ogi mondo kik gihedhre mar geng’o tich jogo ma Roho mar Nyasaye notelonigi, bende ne gionge gi teko mar timo kamano. Luong mogik nodhi nyaka ni misumbini; kendo jo mogeno Nyasaye e kindgi ne giwer gi mor maduong’ ka girito warruok margi.* Ruodhi mag misumbinigo ne ok nyal geng’ogi; luoro kod wuoro nomako dhogi. Ji notimo honde miwuoro, ne gichango jotuo, kendo jo moyie notimo ranyisi miwuoro. Luet Nyasaye nosiro tich kanyo, kendo jomaler duto, nikech chunygi nofwenyorenigi, ne giriwore kod jogo ma ne mako chik duto mag Nyasaye, mak giluoro chandruok moro manyalo wuoknigi achien; kendo ne gilando wach ote mar jamalaika mar adek gi teko. Naneno kaka wach oteni norum gi teko maduong’ moloyo koko chande mar odiewuor.KKS 105.3

  Jotich Nyasaye nowuok mondo giland wach oteno moa e polo, ka gin gi teko maduong’ moa malo, kendo wengegi ne rieny ka gichiwore gi chuny maler ni Nyasaye. Ji duto ma noke e dinde mamoko noruako luongno, kendo jo makare nowuok ae kanise mibiro ketho, mana kaka ne ogol Lut e Sodom ka pok okethe. Jo Nyasaye noyudo jip nikech teko maduong’ ma nolornigi kendo noikgi mondo gidhil e saa mar temruok. Kwonde duto nawinjo dwonde ji ka kok niya, “Ka eri e ma idwaroe kinda mar jo maler momako chik Nyasaye gi yie mar Yesu.” Fweny 14:12.KKS 106.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents