Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Onyisa Wach ma Notimore ni Joyahudi Machon

  Kendo ne onyisa wach milome ma ne ogo mar lando wach biro mokwongo mar Kristo. Yohana Jabatiso e ma noor gi chuny kod teko mar Elija mondo olos yor Yesu. Jogo ma nodagi winjo wach ote mar Yohana to ne ok giwinjo kata puonj mag Yesu. Tamruok margi maduong’ mondo kik giwinj wach oteno ma ne nyiso biro mar Kristo, to nomiyo chunygi odoko matek ma ok ne giyie weche ma noyango ratiro kaka ne En Messia. Satan notelo ni jogo ma nodagi winjo wach ote mar Yohana, mar miyo mondo gisiki mana gi wich teko, kendo ne gidhi nyime kamano nyaka ne gidagi Kristo mi ne gigure. Kuom timo kamano ne gichopo e okang’ ma koro ne ok ginyal yudo gweth chieng’ Pentekosito, ma ne nyalo nyisogi yo mochiko ka maler manie polo.KKS 87.2

  Nanga mar hekalu ma noyiech diere ariyo chieng’ tho Yesu nonyiso ni nyaka a kanyo Nyasaye ok nyal yie kod gik michiwo kod misengini mag Joyahudi. Nyarombo mar Nyasaye achiel ma noseyang’ noromo, kendo Roho Maler ma nolor chieng’ Pentekosito e ma nogolo chuny joote a kuom ka maler mar pinyni konyisogi ka maler manie polo, ma Yesu Owuon nosedonjee gi rembe ma nochwer, kotimo ni jopuonjre mage winjruok. To Joyahudi nosiko e mudho chutho kuom wachno. Nene giwito ler duto ma ne nyalo telonigi nyaka giyud warruok, to ne gisiko mana ka gineno misengini ma ne gitimo, ma ne onge gohala chutho. Ka maler manie polo nosekawo kar ka maler mar piny, to gin ne ok ging’eyo kaka wach nosetimore kamano. Kamano tich Kristo mar sayo ni ji e ka maler nobedonigi kayiem nono.KKS 88.1

  Ji mathoth wuoro ahinya kuom gino ma Joyahudi notimo mar kwero kendo guro Kristo; kendo ka gisomo wach wich kuot ma Kristo noyudo ka ji ne yanye, gin giparo kaka gihero Kristo, kendo gin dine ok gikwere kaka Petro notimo, bende di ne ok gigure kaka Joyahudi notimo. To Nyasaye, mong’eyo chuny ji duto, osetemo yie mar jogo duto ma wacho kaka gihero Yesu.KKS 88.2

  Jopolo duto nonono ahinya kaka ji noruako wach ote mar jamalaika mokwongo. To ji mang’eny ma ne wacho kaka gihero Yesu, kendo ma pi wang’gi nochwer ka gisomo sigand msalaba mar Kristo, to ne gichako mana jaro weche mabeyo mag birone. Kar ruako wach oteno gi mor to ne giwacho mana kaka en wuond nono. Ne gimon kod jogo ma nohero birone, ma ne gidinonigi mondo kik gidonj ei kanisini. Jogo ma nodagi winjo wach ote mokwongo, to ne ok ginyal konyore gi mano mar ariyo, bende ne ok giyudo konyruok moro kuom puonj cha miluongo ni “koko mar odiewuor” ma ne biro ikogi mondo, e yo mar yie, gidonj gi Yesu e ka maler moloyo manie polo. Kendo nikech ne gidino itgi mondo kik giwinj wach ote mar jomalaika ariyo mokwongo, parogi nodinore mondo kik gine ler kuom ote mar jamalaika mar adek, ma ne nyiso yo mochiko e ka maler moloyo manie polo.KKS 88.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents