Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ndalo mag Rito

  Ka higa mar 1843 nokadho chutho, bende Yesu ne ok obiro, jogo ma noserito birone gi yie ne oriwo gi kiawa kendo ne parore ahinya kinde moko. To kata chunygi nobedo malit kamano, ji mang’eny nosiko mana ka ginono Ndiko, ka ginono ahinya tiend wechego ma ne obedo nyanonro mar genruok margi; kendo ne gimedo nono weche mokor mondo tiend wechego omed fwenyorenigi maler. Ne gineno kaka weche mag Biblos noyangore ratiro ka gisiro chutho puonj margi kuom gi ma ne gigeno ni biro timore e piny. Ranyisi mathoth noyangore ratiro ma nonyiso kaka biro mar Kristo obedo machiegini. Jo moyie ne ok ong’eyo tiend gino ma nosetimorenigi; to ne ging’eyo malong’o kaka Nyasaye noseritogi e ndalo ma nosekadho.KKS 64.4

  Yie margi nobedo motegno ahinya ka ne gisomo suche manyiso kaka dekruok mar ndalo nobedie. E higa mar 1842, Roho mar Nyasaye nowuoyo kod Charles Fitch koketo paro e chunye mondo ogor kido moro maporo higini mag wach mokor, ma jogo ma Joadventista nogalo kaka gino e mobedo chopruok mar weche ma janabi Habakkuk nondiko niya: “Ndik fweny, kendo yange malong’o e wi kite.” Kata kamano, onge ng’ato kata achiel e ndalono ma noparo wach dekruok mar ndalo ma nokor kanyo nogono. To achien, ka chuny ji noseneno malit, eka tiend wechego noyangore ratiro. Kama e kaka janabi owacho: “Ndik gigo mineno, chane malong’o e mbeche mondo ng’a maring’o onyal somogo ahucha. Nikech fweny pod en mar ndalo moketi to gikone okayo machiegni kendo ok noriasre kata odeko, rite arita nikech nobi adiera ok noriwni.” Habakkuk 2:2, 3.KKS 65.1

  Jogo ma nobedo ka rito ne gibedo mamor nikech En maneno giko nyaka a chakruok noseng’iyo nyaka chop tieng’no; kendo ka noneno chon kaka chunygi ne biro doko malit, nomiyogi weche manyalo jiwo chunygi kendo medonigi geno. Ka di ne bed ni migepe machalo kamago onge ei Biblos, manyiso kaka ne giluwo yo makare, eka yie mar jogo di ne olal e ndalogo mag chandruok.KKS 65.2

  Ngero mar nyiri apar mondiki e Mathayo 25 oyango maler tiend weche ma notimore ni jogo ma ne rito biro mar Kristo, koporogi kod kit timbe mag kisera mar jo madak yo Wuok Chieng’. “Eka pinyruodh polo noporre kod nyiri apar, ma nokawo techegi, kendo nowuok mondo girom ni wuon kisera.” “To ka wuon kisera noriwore, ne ginur giduto, kendo nindo noterogi.”KKS 66.1

  Lokruok mar ji mang’eny, ma notimore nikech yalo ote mar jamalaika mokwongo, nobedo machalre kod wuok mar nyiri ma nodhi e kisera; to kadho mar ndalono ma ji nogeno ni Yesu dibie, kendo lit ma jogo noneno, kod dekruok, e ma ne chalre kod dekruok mar wuon kisera. Bang’ ka ndalono ma noketi nosekadho, to jo moyie madieri ne pod gisiko mana ka giriwore kuom yie kaka giko mar gik moko duto osudo machiegini; to bang’e matin, wach nonenore ratiro kaka kinda kod ketruok margi nochako swekore matin tin, kendo ne gichako dok chien e kidono ma opor wachne e ngech nyiri apar, kaka ne ginur e kinde ma wuon kisera nodeko.KKS 66.2

  Machiegini gi ndalogo to kido mar jimbo puonj dini nochako landore. Ji mamoko kuom jogo ma ne luongore ni gin jokinda kuom yie wach ote mar Nyasaye, ne gichako kwero Wach Nyasaye, ka ok giyie ni en e jatelo ma kende ma wachne ok nyal lal, kendo manyalo nyiso ji yo makare; to ne giriasore nono ni Roho mar Nyasaye otelonigi, ma ne gichako luwo paro kod dwaro margi giwegi. Nene nitie jo mamoko ma nonyiso kinda maonge rieko, ka gitimo wich teko kendo ka gikwero jogo duto ma nodagi yie kodgi kuom gik ma ne gitimo. To ji mang’eny kuom jogo ma ne rito duok Kristo ne ok gimor kod puonj mar jogo ma jojimb puonj dini, kod gik ma ne gitimo; nikech timbe ma jogo notimo nokelo achaya ni nying Nyasaye.KKS 66.3

  Yalo wach ote mokwongo e higa mar 1843, kod koko mar adiewuor ma notimore e higa mar 1844, e ma noturo teko mag puonjgo mag miriambo kendo pogruok ma ne dwaro betie. Jogo ma noluwo puonj makare to ne giwinjore kanyakla; chunygi nopong’ kod hera ng’ato ka ng’ato, kendo ne gihero Yesu ma ne girito mondo giromne. Yie achielno, kod geno achielno ma nigi hawi, nomiyogi teko maduong’ mokalo rieko mar dhano, kendo nobedonigi kaka okumba ma nogeng’onigi aserini mag Satan.KKS 67.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents