Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chunygi Noa to Ne Ok Ojwang’gi

  To wach manyime ne biro miyo chunygi kuyo kendo. Ndalono ma ne girito nokadho, to ne ok gineno Jawargi. Ne giserito biro mare kod geno maduong’, to koro ne gidhier nono mana kaka Mariam nobet ka nochopo e liend Yesu kendo noyudo bur ka ni nono, mi noyuak kowacho niya, “Gigolo Ruodha, kendo akiya ka ma giketee.” Yohana 20:13.KKS 71.1

  Jogo ma ne ok oyie, to ne gisebedo ka gibwok kendo ka giluor, ka giparo ni po nono wach oteno dibed adieri, kendo wachno nomako chunygi. Bang’ ka ndalono nosekadho, kidono mar luoro ne ok olal dichiel; jogo mak oyie ne ok ohedhore dichiel mar wacho jogo marach ma chunygi nobedo gi kuyo; to bang’e mos, ka ne ok gineno ranyisi moko mag mirimb Nyasaye, eka ne gigolo luor oko e chunygi, kendo ne gichako kendo mar timo achaya kod nyiero. Ji mathoth ma yandi nohulo kaka giyie kuom biro mar Ruoth, koro ne gichako kwero gino ma ne giyie mokwongo. Jomoko ma ne nigi geno maduong’ ahinya, to wigi nokuot ma ne gigombo mana mondo gia e wang’ piny. Ne ging’ur ni Nyasaye mana kaka Jona notimo, kendo ne gineno ni dibednigi maber mondo githo moloyo bedo mangima. Jogo ma noyie kod puonjno mana nikech luwo bang’ jowadgi, mak giguro yie margi kuom Wach Nyasaye, koro ne gichako loko parogi. Jonyiero noyuwayo jo manyap kod joluoro kendo ne gikawogi, mi ne giriwore kanyakla ka giwacho kaka koro onge gi ma dimigi bedo gi luoro kendo, kata mana gimoro mirito. Ndalo nosekadho, to Ruodhgi ne ok obiro, kamano ne giparo kaka piny biro mana siko kamano kuom higini gana mathoth.KKS 71.2

  Jo moyie ma jokinda to noseweyo duto mana nikech Kristo, kendo nene giyie kaka Kristo ne pod nitie e kindgi moloyo kaka nobet chon. Nene giyie kaka gisemiyo piny siem mogik, kendo koro ne girito mana Ruodhgi maler gi jomalaika mav polo mondo oruakgi ka ma ginite; chutho ne gipogore mabor kod jogo mak oyie. Nene giselemo gi dwaro maduong’, ka giwacho niya, “Bi, Ruoth Yesu, bi piyo.” To ne ok obiro. Kendo koro ka ne giparo mar chako chandore kendo kod parruok gi thagruok mag ngimani, ka giparo achaya kod nyiero mar ji, wachno nobedonigi tem maduong’ ma ne dwaro mondo gibed kod yie gi dhil maduong’ chuth.KKS 72.1

  To kata kamano, lit ma ne gineno ne ok duong’ maromo kod lit ma jopuonjre Yesu noneno e ndalo mar birone mokwongo. Chieng’ cha ma Yesu nodonjo e dala Jerusalem gi mor maduong’, jolupne nowuoro kaka nobiro bedo e kom duong’ mar Daudi, kendo ores Joisrael e luet jowasikgi. Gi chuny mopong’ gi mor kod geno, ne gilaro miyo Ruodhgi duong’. Ji mathoth noyaro lepgi e yo mondo onyon kokadho, kendo ne gibolo bende othidhe nyime e yo. Giduto ne gikok gi mor ka giwacho niya, “Hosanna ni wuod Daudi!”KKS 72.2

  Nyiego gi ich wang’ nomako Jofarisai nikech mor maduong’no motimore; to Yesu nodwokogi kowacho niya, “Ka jogi oling’, to kitegi biro kok.’‘ Luka 19:40. Wach mokor to nyaka ochopi kare. Jopuonjre ne chopo mana dwaro mar Nyasaye; kata kamano, gino ma ne gikiyo nobayogi. To bang’ ndalo manok ne gineno Jawargi ka otho tho malich, kendo ne giyike ei liel. Gigo duto ma ne girito ne ok ochopo kata matin, kendo geno margi notho mana chieng’ tho Yesu. To bang’ ka Ruodhgi nosechier oa kuom jo motho, eka ne ging’eyo kaka weche ma nokor chon nochopo kargi kaka “Kristo e monego osande, eka ochier kuom ji motho.” Tich Joote 17:3. Kamano bende wach ma nokor nochopo e wach ote mar jamalaika mokwongo kod mar ariyo. Ote mag jomalaika ariyogo nowuok mana e kinde ma nowinjore kodgi, kendo nene gitimo mana tich ma nowinjore mondo gitim.KKS 72.3

  Jopiny norito ahinya, ka giwacho ni ka ndalo okadho bende Kristo ok obiro, eka puonj mar rito biro mar Kristo nyalo rumo chutho. To kata ne nitie ji mathoth ma nokwero yie margi nikech ne giyudo tem maduong’ kamano, to ne nitie ji mamoko ma nosiko mana ka gichungo matek. Ne ok gineno both moro kuom kwano ndalo mag wach mokor. Jowasikgi marateke bende, ma notemo kedo kodgi, to ne ok giyudo wach ma ginyalo loyogi godo. Adieri, Ruoth ne ok obiro kaka ne gigeno, to kata mana wachno ne ok nyal nego yie margi ma gibedogo kuom Wach Nyasaye.KKS 73.1

  Nyasaye ne ok oweyo joge; Roho mare ne pod osiko mana kod jogo ma ne ok orikini mar kwero lerno ma ne giseyudo, kod kwero puonj mar duok Yesu. Jaote Paulo, ka nong’iyo nyime kuom higini mag tienge ma bang’e, nondiko weche mag siem kod jip ma nobedo konyruok maduong’ ni joritgo ka ne otem yie margi kamano; owacho niya: “E momiyo kik uwit chir maru man gi pok maduong’. Kinda e ma onego ubedgo, mondo utim gi ma Nyasaye dwaro, kendo unwang’ gi ma nosingo. Nikech pod odong’ mana kinde matin kende, eka Jal ma biro nobi, kendo ok nodeki. To ng’ata makare nobed mangima kuom yie; to kodok chien, chunya ok nomor kode. To ok wan kuom jogo ma dok chien kendo lal, to wan kuom jogo man kod yie ma giresogo chunygi. Jo Hibrania 10:35-39.KKS 73.2

  Gimoro achiel ma ne nyalo konyogi nene en mana siko ka giluwo lerno ma Nyasaye omiyogi, kod mako singruok mage, kendo timo kinda kuom somo kendo nono Ndiko Maler, kod rito gi kinda nyaka Roho mar Nyasaye mednigi ler mar fwenyonigi tiend gigo ma gisomo.KKS 74.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents