Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Život naplněný pokojem

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  30. kapitola — Výběr a příprava domova

  Evangelium dovede pozoruhodným způsobem zjednodušovat problémy života. Jeho rady rozřeší mnohé zmatky a uchrání nás před mnoha omyly, budeme-li jich dbát. Učí nás hodnotit věci podle jejich pravé ceny a věnovat se co nejvíc těm, které mají největší hodnotu, to znamená tomu, co přetrvá. Takové poučení potřebují dostat ti, na nichž spočívá odpovědnost vybrat místo pro domov. Nesmějí se nechat odvrátit od nejvyššího cíle. Musí mít na mysli, že domov na zemi má být symbolem domova na nebesích a přípravou na něj. Život je výchovnou školou, z níž mají rodiče a děti postoupit do vyšší školy v Božích příbytcích. Hledáte-li místo pro založení domova, musí tento cíl určovat výběr. Nedejte se ovládnout touhou po zbohatnutí, příkazem módy nebo společenskými zvyklostmi. Zvažujte, co se nejvíce blíží jednoduchosti, čistotě, zdraví a pravým hodnotám.ZNP 192.1

  Svět kolem nás se svými městy se stává semeništěm neřestí. Na všech stranách je vidět a slyšet zlo. Všude se vyskytují pokušení lákající ke smyslnosti a rozptýlení. Zkaženost a zločinnost neustále roste. Každý den jsou zaznamenávány násilnosti, jako loupeže, vraždy, sebevraždy a nepopsatelné zločiny.ZNP 192.2

  Život ve městech je falešný a vyumělkovaný. Silná vášeň po vydělávání peněz, vír vzrušení a hledání zábav, touha po okázalosti, přepychu a výstřednosti, to všechno jsou síly, které odvracejí mysl mnoha lidí od pravého smyslu života. Otevírají dveře pro rozmanitá zla. Na mladé lidi mají takřka neodolatelný vliv.ZNP 192.3

  Jedním z nejzákeřnějších a nejnebezpečnějších pokušení, která zachvacují děti a mládež ve městech, je touha po zábavách. Volna je dost. Koňské dostihy a jiné hry přitahují tisíce lidí. Mnoho vzrušujících zábav je odvrací od prostých povinností života. Peníze, které měly být ušetřeny na užitečnější věci, se promrhají v zábavách.ZNP 192.4

  Působení syndikátů a kartelů, činnost odborových organizací a stávky způsobují, že život ve městech je stále obtížnější. Stojíme před vážnými nesnázemi. Mnoho rodin se bude muset z měst vystěhovat.ZNP 192.5

  Prostředí ve městech často ohrožuje zdraví. Stálá nutnost potýkat se s nemocemi, zamořený vzduch, špatná voda, nezdravé potraviny, přeplněné, tmavé, nevyhovující byty, to jsou jen některé z mnoha závažných problémů, se kterými se ve městech setkáváme.ZNP 193.1

  Nebylo Božím úmyslem, aby se lidé nahrnuli do měst a tísnili se v bytech nalepených na sebe a v činžácích. Na začátku Bůh umístil naše prarodiče do krásného a zdravého prostředí s příjemnými zvuky a přeje si, abychom podobnou radost prožívali i my dnes. Čím více se přiblížíme původnímu Božímu plánu, tím příznivější budou naše vyhlídky na zachování tělesného, duševního a duchovního zdraví.ZNP 193.2

  Drahé bydlení, nákladný nábytek, okázalost, přepych a pohodlí nevytvářejí podmínky potřebné k šťastnému a užitečnému životu. Ježíš přišel vykonat na tento svět největší dílo, jaké kdy bylo mezi lidmi vykonáno. Přišel jako Boží vyslanec, aby nám ukázal, jak žít, abychom dosáhli nejlepších výsledků. Jaké prostředí vybral věčný Otec pro svého Syna? Odlehlé místo v horách Galileje. Rodinu, která se řádně živila poctivou prací. Život v prostotě. Každodenní boj s nesnázemi a těžkostmi. Obětavost, hospodárnost a trpělivou, radostnou službu. Chvíle učení po matčině boku s rozvinutým svitkem Písma. Chvilky klidu za ranního rozbřesku nebo večer v zeleném údolí. Studium přírody a rozjímání o stvoření a prozřetelnosti. Společenství člověka s Bohem. Takové byly podmínky a možnosti Ježíšova raného života.ZNP 193.3

  Tak tomu bylo u velké většiny nejlepších a nejušlechtilejších mužů všech dob. Čtěme životopis Abrahama, Jákoba, Josefa, Mojžíše, Davida a Elíši. Zamysleme se nad životy mužů pozdější doby, kteří čestně plnili své úkoly na důležitých a odpovědných místech a svým vlivem nejúčinněji zapůsobili na povznesení světa.ZNP 193.4

  Mnoho těchto mužů vyrůstalo na venkově. Neznali přepych. Neprožili své mládí v zábavách. Mnozí byli nuceni zápasit s chudobou a těžkostmi. Záhy se naučili pracovat. Práce pod širým nebem pomohla rozvinout všechny jejich schopnosti a posílila je. Byli nuceni spoléhat na vlastní síly, a tak se naučili bojovat s nesnázemi a překonávat překážky. Tím si vypěstovali odvahu a vytrvalost. Naučili se sebedůvěře a sebeovládání. Chráněni do značné míry před špatnou společností, spokojovali se s přirozenými radostmi a spořádanými lidmi. Byli prostí ve svých chutích a střídmí ve svých zvycích. Byli zásadoví a vyrostli v čestné, silné a spolehlivé muže. Když pak byli povoláni ke svému životnímu úkolu, přistupovali k němu vybaveni tělesnou i duševní silou, bystrostí ducha, schopností plánovat i konat a neochvějností odolávat zlu. To z nich učinilo muže, kteří se stali pozitivní silou v boji za dobro na světě.ZNP 193.5

  Můžete dát svým dětem lepší dědictví než majetek či něco podobného. Můžete jim dát dar zdravého těla, neporušené mysli a ušlechtilé povahy. Lidé, kteří chápou, v čem spočívá pravý životní úspěch, si budou počínat moudře. Při výběru místa pro založení svého domova budou mít na paměti nejlepší věci života.ZNP 193.6

  Nevybírejte si k bydlení místo, kde je možno vidět jen díla lidských rukou, kde věci a zvuky často vzbuzují v lidech pomyšlení na zlo, kde shon a zmatek přinášejí únavu a neklid. Jděte tam, kde se můžete dívat na Boží dílo. Nacházejte odpočinek v kráse, tichu a klidu přírody. Nechte svůj zrak spočinout na zelených polích, hájích a pahorcích. Vzhlédněte k modré obloze, nezastřené městským prachem a kouřem, a dýchejte posilující vzduch. Jděte tam, kde stranou městského života a jeho zábav a rozmařilostí můžete dát svým dětem svou společnost, kde je můžete učit poznávat Boha z jeho díla a vychovávat je pro poctivý a užitečný život.ZNP 194.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents