Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Život naplněný pokojem

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Boží zaslíbení

  Lékař má vzácnou možnost upozorňovat své pacienty na zaslíbení Božího slova. Má vynášet z pokladnice věci nové a staré. Občas má promluvit slova útěchy a rady, po nichž pacienti touží. Lékař by měl mít v mysli zásobu svěžích myšlenek. Měl by proto pilně studovat Boží slovo, aby se důvěrně seznámil s jeho zaslíbeními. Měl by mluvit o případech lidí, které Kristus uzdravil, o jeho něžnosti a lásce. Neměl by nikdy opomenout obracet mysl nemocných ke Kristu, Lékaři všech lékařů.ZNP 54.8

  Táž moc, kterou Kristus používal, když chodil mezi lidmi, je i v jeho slově. Svým slovem Ježíš léčil nemoci a vyháněl démony. Svým slovem utišil jezero a křísil mrtvé. Lidé viděli, že jeho slovo mocně působilo. Mluvil Boží slovo, když promlouval se všemi proroky a učiteli Starého zákona. Celá Bible zjevuje Krista.ZNP 55.1

  Písmo svaté máme přijímat jako Boží slovo pro nás, a to nejen slovo psané, ale i mluvené. Když nemocní přicházeli ke Kristu, viděl v nich nejen ty, kdo žádají o pomoc, ale spatřoval v nich všechny, kdo k němu přijdou v budoucnu se stejnými potřebami a s touž vírou. Když řekl ochrnutému: “Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy” (Matouš 9,2), nebo když řekl ženě z Kafarnaum: “Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji” (Lukáš 8,48), řekl to i všem ostatním nemocným, hříchem obtíženým lidem, kteří budou vyhledávat jeho pomoc.ZNP 55.2

  Tak je tomu se všemi zaslíbeními Božího slova. Bůh jimi promlouvá ke každému z nás. Mluví přímo k nám, jako bychom mohli naslouchat jeho hlasu. Právě v těchto zaslíbeních nám Kristus představuje svou milost a moc. Tato zaslíbení jsou listy z toho stromu, který má “léčivou moc pro všechny národy”. Zjevení 22,2. Přijmeme-li Boží milost a moc a přivlastníme-li si jeho zaslíbení, budou silou pro naši povahu. Budou nás inspirovat a udržovat nás při životě. Nic nemá takovou uzdravující moc. Nic jiného nemůže dodat odvahu a víru, která dává vitalitu celé bytosti.ZNP 55.3

  Tomu, kdo se chvěje strachem před smrtí, tomu, kdo je unaven břemenem utrpení a hříchu, by měl lékař, má-li k tomu příležitost, opakovat tato Spasitelova slova (vždyť všechna slova Písma svatého jsou jeho):ZNP 55.4

  “Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. …Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval.” Izajáš 43,1-4. “Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu.” Izajáš 43,25. “Neboj se, já budu s tebou.” Izajáš 43,5.ZNP 55.5

  “Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.” Žalm 103,13.14.ZNP 55.6

  “Poznej však svou nepravost, že ses dopustil nevěry vůči Hospodinu, svému Bohu.” Jeremjáš 3,13. “Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.” 1. Janův 1,9.ZNP 55.7

  “Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím.” Izajáš 44,22.ZNP 56.1

  “Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.” Izajáš 1,18.19.ZNP 56.2

  “Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.” Jeremjáš 31,3. “Skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval.” Izajáš 54,8.ZNP 56.3

  “Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí.” Jan 14,1. “Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.” Jan 14,27.ZNP 56.4

  “Každý bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtrží mračen, jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi.” Izajáš 32,2.ZNP 56.5

  “Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne. Já Hospodin jim odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím.” Izajáš 41,17.ZNP 56.6

  “Toto praví Hospodin, který tě učinil: Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo.” Izajáš 44,2.3.ZNP 56.7

  “Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země.” Izajáš 45,22.ZNP 56.8

  “On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.” Matouš 8,17. “Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.” Izajáš 53,5.ZNP 56.9

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents