Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan sa Kinabuhi

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Nagapanalangin sa mga Kabataan

  Si Jesus mahigugmaon kanunay sa kabataan. Siya midawat sa ilang binata nga simpatiya ug ilang nabuksan, wala pa mamansahi nga gugma. Ang mapasalamatong pagdayeg nga gikan sa ilang putli nga mga ngabil, honi sa Iyang mga dalunggan, ug nagpahayahay sa Iyang espiritu sa dihang gilupigan pinaagi sa pakighimamat kauban sa mga malalangon ug salingkapaw nga mga tawo. Bisan asa ang Manunubos moadto, ang kalumo sa Iyang panagway, ug ang Iyang malolot, maloloy-on nga batasan nakadaug sa gugma ug pagsalig sa mga kaba-taan.TK 725.1

  Taliwala sa mga Judeo batasan alang sa mga kabataan nga pagadad-on ngadto sa mga magtutudlo, aron kapandungan sa mga kamot sa pagpanalangin; apan ang mga tinon-an naghunahuna ang Iyang bulohaton importante kaayo nga pagasamokon niini nga paagi. Sa diha nga ang mga inahan moduol Kaniya uban sa ilang gagmayng kabataan, ang mga tinon-an motan-aw kanila uban sa walay kahimuot. Sila naghunahuna nga kining mga kabataan linghod pa kaayo nga mahatagan sa kaayohan pinaagi sa pagduaw kang Jesus, ug mihukom nga Siya dili mahimuot sa ilang presensia. Apan diha sa Iyang mga tinon-an nga Siya wala mahimuot. Ang Manunubos nakasabut sa pag-amoma ug lulan sa mga inahan nga naninguha sa pagbansay sa ilang kabataan sumala sa pulong sa Dios. Siya nakabati sa ilang mga pag-ampo. Siya sa Iyang kaugalingon nakadani kanila ngadto sa Iyang presensia.TK 725.2

  Usa ka inahan uban sa iyang bata mibiya sa iyang puloy-anan sa pagpangita kang Jesus. Sa dalan iyang gisultihan ang usa ka silingan sa iyang buhat, ug ang silingan buot nga si Jesus magpanalangin sa iyang kabataan. Busa ingon niana pipila sa mga ginikanan miadto sa dungan, uban sa ilang diutayng kabataan. Ang uban sa kabataan milabay na sa mga katuigan sa pagkamasuso ngadto sa pagkabata ug pagkabatan-on. Sa diha ang mga inahan nagpahibalo sa ilang handum, si Jesus nakabati uban sa kaluoy sa maulawon, nagahilak nga hangyo. Apan Siya nagpaabut aron sa pagtan-aw kon unsaon sa mga tinon-an pagtagad sila. Sa dihang Iyang nakita sila nga miabog sa mga inahan, nagahunahuna nga nakahimo sa usa ka tabang Kaniya, Iya gipakita kanila ang ilang sayup, ug nagaingon, “Pasagdi ang gagmayng kabataan nga moari kanako, ug ayaw sila pagdidi; kay alang kanila ang ginharian sa mga langit.” Iyang gi-alsa ang mga kabataan sa Iyang mga bukton, Iyang gipandong ang Iyang mga kamot sa ibabaw nila ug gihatagan sila sa panalangin nga maoy ilang tuyo sa paganha.TK 727.1

  Ang mga inahan nangalipay. Sila namauli sa ilang puloy-anan nga malipayon ug napanalanginan sa mga pulong ni Kristo. Sila nadasig sa pagpas-an sa ilang mga lulan uban sa bag-ong kalipay, sa pagbuhat nga malaumon alang sa ilang kabataan. Ang mga inahan karong mga adlawa makadawat sa Iyang mga pulong uban sa samang pagtuo. Si Kristo maoy usa ka matuod, personal “Pasagdi ang gagmayng kabataan nga moari kanako, ug ayaw sila pagdid-i; kay alang kanila ang ginharian sa mga langit .” nga Manluluwas karong mga adlawa maingon sa Iyang pagkinabuhi nga tawo taliwala sa katawhan. Siya mao gayud ang katabang sa mga inahan karong mga adlawa maingon sa Iyang pagtigum sa gagmayng kabataan sa Iyang mga bukton sa Judea. Ang mga kabataan sa atong mga puloy-anan sama ra nga gilukat sa Iyang dugo sama sa kabataan sa dugay nang panahon.TK 727.2

  Si Jesus nasayud sa lulan sa matag kasingkasing sa inahan. Siya may inahan nga nakigbisug kauban sa kakabus ug kawalad-on, nagakaluoy sa matag inahan sa iyang mga kahago. Siya nga nagahimo sa taas nga panaw aron sa paghupay sa nabalaka nga kasingkasing sa usa ka Canaanhon nga babaye, magahimo sa ingon alang sa mga inahan karong mga adlawa. Siya nga mi-uli sa babayeng balo sa Nain sa iyang bugtong anak lalaki, ug Siya nga sa Iyang pag-agulo sa krus nahinumdum sa Iyang kaugalingong inahan, natandog karong mga adlawa pinaagi sa kasub-anan sa inahan. Sa matag kasub-anan ug sa matag kinahanglan Siya magahatag sa kalipay ug tabang.TK 728.1

  Tugoti ang mga inahan sa pagduol kang Jesus uban sa ilang mga kalibug. Sila makakaplag grasia igo nga ikatabang kanila sa pagdumala sa ilang kabataan. Ang mga ganghaan nabuksan alang sa matag inahan nga mopahamutang sa iyang lulan sa tiilan ni Jesus. Siya nga miingon, “Pasagdi ang mga kabataan nga moari kanako, ug ayaw sila pagdid-i,” sa gihapon nagadapit sa mga inahan sa pag-una sa ilang gagmayng kabataan aron panalanginan Niya. Bisan pa ang masuso nga anaa sa mga bukton sa inahan makapuyo ilalum sa landong sa Makagagahum pinaagi sa pagtuo sa mainampuon nga inahan. Si Juan Bautista napuno sa Espiritu Santo gikan sa pagkatawo. Kon kita magakinabuhi diha sa pakigsulti sa Dios, kita usab makapaabut sa diosnong Espiritu nga mo-umol sa atong gagmayng kabataan, bisan pa sa sayo nilang mga gutling.TK 728.2

  Diha sa mga kabataan nga nadala sa paghimamat kauban Niya, si Jesus nakakita sa mga lalaki ug mga babaye nga mangahimong manunonod sa Iyang grasia ug mga sakup sa Iyang ginharian, ug ang uban kanila mangahimong mga martir alang Kaniya. Siya nahibalo nga kini nga mga kabataan mamati Kaniya ug modawat Kaniya ingon nga ilang Manunubos labi ka dali kay sa hamtong nga mga tawo, daghan kanila mga kalibutanon ug mga gahig kasingkasing. Siya, ang Halangdon sa langit, wala mosaway sa ilang mga pangutana, ug gihimo Niya nga yano ang hinungdanong mga leksyon aron pagpahiuyon sa ilang binata nga salabutan. Siya mitisok sa ilang mga hunahuna sa mga binhi sa kamatuoran, nga sa kapulihayng mga tuig mogitib, ug mamunga ngadto sa kinabuhing walay katapusan.TK 729.1

  Matuod gihapon nga ang mga kabataan maoy labing madali modawat sa mga pagtulon-an sa Maayong Balita; ang ilang mga kasingkasing naablihan sa diosnong mga inpluwensiya, ug malig-on nga mopabilin sa mga leksyon nga nadawat. Ang gagmayng kabataan tingali mahimong Kristohanon, nga adunay kasinatian sumala sa ilang mga panuigon. Kinahanglan sila edukahon sa espirituhanong mga butang, ug ang mga ginikanan kinahanglan mohatag kanila sa matag bintaha, aron sila maka-omul sa mga kinaiya kasama sa kinaiya ni Kristo.TK 729.2

  Mga amahan ug mga inahan kinahanglan mag-isip sa ilang mga kabataan ingon nga mga linghod nga mga sakup sa panimalay sa Ginoo, gikatugyan kanila aron edukahon alang sa langit. Ang mga leksyon nga kita sa atong kaugalingon nakakat-on gikan kang Kristo kinahanglan atong ihatag sa atong mga kabataan, maingon nga ang mga batan-ong mga hunahuna makadawat kanila, sa inanay magabukas kanila sa katahum sa mga prinsipio sa langit. Sa ingon niana ang Kristohanong puloy-anan mahimong usa ka tunghaan, diin ang mga ginikanan maga-alagad ingon nga mga sakup-magtutudlo, samtang si Kristo sa Iyang kaugalingon mao ang pangulo nga magtutudlo.TK 729.3

  Sa pagbuhat alang sa pagkabig sa atong kabataan, kinahanglan kita dili mangita alang sa kalit nga pagbati ingon nga gikinahanglan nga kamatuoran sa pagkakabig sa sala. Ni gikinahanglan ang pagpahibalo sa sibo nga panahon nga sila nakabig na. Kinahanglan kita magatudlo kanila sa pagdala sa ilang mga sala ngadto kang Jesus, mangayo sa Iyang pasaylo, nga magatuo nga Siya magapasaylo ug magadawat kanila maingon nga Siya midawat sa mga kabataan sa diha nga Siya personal dinhi sa yuta.TK 730.1

  Samtang ang inahan magatudlo sa iyang kabataan sa pagsugot kaniya tungod kay sila nahigugma kaniya, siya magatudlo kanila sa unang leksyon sa Kristohanong kinabuhi. Ang gugma sa inahan nagarepresentar sa bata sa gugma ni Kristo, ug ang mga diutayng kabataan nga nagasalig ug nagasugot sa ilang inahan, nagakat-on sa pagsalig ug pagsugot sa Manunubos.TK 730.2

  Si Jesus mao ang sumbanan sa mga kabataan, ug Siya usab ang howaranan sa amahan. Siya nagasulti ingon sa usa nga may awtoridad, ug ang Iyang pulong may gahum; apan bisan pa diha sa tanan Niyang pakighimamat uban sa bagis ug isug nga mga tawo Siya wala magagamit sa usa nga dili maloloy-on ug walay batasan nga mga pulong. Ang grasia ni Kristo sa kasingkasing makahatag sa usa ka natawo-sa-langit nga dignidad ug pag-ila sa husto. Kini magapalukmay sa harasharas, ug ipasakup ang tanan nga bastos ug dili maloloy-on. Kini magahatud sa mga amahan ug mga inahan sa pagatiman sa ilang mga anak ingon nga mga masinabuton nga mga tawo, maingon nga sila sa ilang kaugalingon buot pagatagdon nga sama.TK 730.3

  Mga ginikanan, sa pagbansay sa inyong mga kabataan, ton-i ang mga leksyon nga gihatag sa Dios sa kinaiyahan. Kon kamo magabansay sa rosa, kon rosas, kon lirio, unsaon nimo paghimo? Pangutan a ang hardenero kon unsa nga paagi siya maghimo sa matag sanga ug dahon nga molambo nga matahum kaayo, ug sa pagpatubo diha sa maayong pagka-angay ug katahum. Siya mosulti kaninyo nga dili sa binagis nga paghikap, wala sa kalit nga panlimbasug; kay kini mobali lang sa talandugon nga mga sanga. Mao ang pinaagi sa ginagmay nga mga pagtagad, sa masubsub gisubli. Iyang gihumod ang yuta, ug gipanalipdan ang nagatubo nga mga tanum gikan sa bangis nga hangin ug gikan sa makapaig nga adlaw, ug ang Dios naghimo kanila nga molambo ug mamulak ngadto sa katahuman. Sa inyong pag-atiman sa inyong kabataan, sunda ang paagi sa hardenero. Pinaagi sa lumo nga mga paghikap, pinaagi sa mahigugmaon nga mga pag-alagad, tinguhaa ang pag-umol sa ilang mga kinaiya sumala sa sumbanan sa kinaiya ni Kristo.TK 731.1

  Dasiga ang pagpahayag sa gugma ngadto sa Dios ug ngadto sa usa ug usa. Ang katarungan ngano nga dunay daghan kaayo nga mga tig-ag kasingkasing nga mga lalaki ug mga babaye mao nga ang matuod nga gugma giila ingon nga kaluyahon, ug kini gipaluya ug gipugngan. Ang maayo nga kinaiya niini nga mga tawo gipugngan sa pagkabata; ug gawas nga ang kahayag sa langitnong gugma motunaw sa ilang bugnaw nga pagkahakug, ang ilang kalipay madaut sa walay katapusan. Kon buot kita nga ang atong mga kabataan makabaton sa lumo nga espiritu ni Jesus, ug ang simpatiya nga gipakita sa mga manulonda alang kanato, kinahanglan atong dasigon ang mahinatagon, mahigugmaon nga pagbati sa pagkabata.TK 731.2

  Tudlo-i ang mga kabataan sa pagtan-aw ni Kristo diha sa mga kinaiyahan. Dad-a sila sa gawas, ilalum sa halangdon nga mga kahoy, ngadto sa tanaman; ug diha sa tanan nga matahum nga mga binuhat sa kinaiyahan tudlo-i sila sa pagkakita sa pahayag sa Iyang gugma. Tudlo-i sila nga Siya naghimo sa mga balaod nga nagagahum sa tanang mga butang buhi, nga Siya naghimog mga balaod alang kanato, ug nga kining mga balaod alang sa atong kalipay ug kasadya. Ayaw sila pala-aya uban sa taas nga mga pag-ampo ug malaay nga mga pagtambag, apan pinaagi sa mga leksyon sa mga butang sa kinaiyahan tudlo-i sila sa pagkamatinumanon sa sugo sa Dios.TK 732.1

  Samtang inyong madaug ang ilang pagsalig diha ka-ninyo ingon nga mga sumosunod ni Kristo, masayon na unya ang pagtudlo kanila sa dakung gugma diin Siya nahigugma kanato. Samtang kamo magasulay sa paghimo nga yano sa mga kamatuoran sa kaluwasan, ug pagtudlo sa kabataan ngadto kang Kristo ingon nga usa ka personal nga Manunubos, ang mga manulonda anha sa inyong kiliran. Ang Ginoo mohatag sa mga amahan ug inahan sa grasia sa pagpa-intiris sa ilang gagmayng kabataan diha sa bililhon nga sugilanon sa Masuso sa Betlehem, nga mao gayud ang paglaum sa kalibutan.TK 732.2

  Sa diha nga si Jesus nagsulti sa mga tinon-an sa dili pagdili sa mga kabataan sa pagduol Kaniya, Siya nagasulti sa tanan Niyang mga sumosunod sa tanang katuigan,—sa mga opisyales sa iglesia, sa mga ministro, sa mga katabang, ug tanang Kristohanon. Si Jesus nagadani sa kabataan, ug Siya nagsugo kanato, Tugoti sila sa pag-ari, nga daw moingon Siya, Moanhi sila kon dili ninyo sila pagdid-an.TK 732.3

  Ayaw himo-a nga ang inyong dili sama kang Kristo nga kinaiya maoy dili morepresentar kang Jesus. Ayaw abuga ang mga gagmayng kabataan pinaagi sa inyong dili maayong pagtagad ug kabangis. Ayaw sila hatagi sa pagbati nga ang langit dili mahimong usa ka makapahimuot nga dapit kanila kon ikaw atua didto. Ayaw pagsulti mahitungod sa tinuhoan ingon nga usa ka butang nga ang kabataan dili makasabut, kon paglihok nga sila wala paabuta nga modawat kang Kristo sa ilang pagkabata. Ayaw sila hatagi sa bakak nga panghunahuna nga ang tinuhoan ni Kristo maoy usa ka tinuhoan nga walay kalipay, ug nga sa pagduol ngadto sa Manunubos kinahanglan ilang biyaan ang tanan nga makapahimo sa kinabuhi nga masadyaon.TK 733.1

  Samtang ang Espiritu Santo magalihok sa mga ka-singkasing sa mga kabataan, pakig-alayon sa Iyang buhat. Tudlo-i sila nga ang Manunubos nagatawag kanila, nga wala nay butang nga makahatag Kaniya sa labi pa ka dakung kalipay kay sa alang kanila sa paghatag sa ilang mga kaugalingon ngadto Kaniya diha sa pagbukad ug kalab-as sa ilang mga panuigon.TK 733.2

  Ang Manunubos nagaila uban sa walay kinotuban nga kalolot sa mga kalag nga Iyang gilukat uban sa Iyang dugo. Sila ang gi-angkon sa Iyang gugma. Siya nagatanaw kanila uban sa dili ikabungat nga pangandoy. Ang Iyang kasingkasing madani, dili lamang sa mga buotan nga mga kabataan, apan kanila nga pinaagi sa panulondon dunay dili maayo nga mga bahin sa ilang kinaiya. Daghang mga ginikanan wala makasabut kon unsa ang gidak-on sa ilang pagkaresponsabli alang niining mga kinaiya sa ilang kabataan. Sila wala nianang kalolot ug kaalam sa pag-atiman sa mga masinalaypon nga ilang napahimo nga mao sila. Apan si Jesus nagtan-aw niini nga mga kabataan uban sa kaluoy. Siya mosubay gikan sa hinungdan ngadto sa sangputan.TK 733.3

  Ang Kristohanong magbubuhat tingali maoy ahenti ni Kristo sa pagdani niining mga kabataan ngadto sa Manunubos. Pinaagi sa kaalam ug nagakaigo sa panahon ug dapit nga mga pagbuhat siya makabugkos kanila sa iyang kasingkasing, siya tingali makahatag kanila sa kaisug ug paglaum, ug pinaagi sa grasia ni Kristo maka kita kanila nga nangausab sa kinaiya, aron kanila ikaingon, “Alang niini kanila ang ginharian sa Dios.”TK 734.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents