Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan sa Kinabuhi

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Pan/akaw Kamo, Tudloi ang Tanang mga Nasud”

  Nagabarug nga usa ria lang ka lakang gikan sa Iyang langitnong trono, si Kristo mihatag sa sugo ngadto sa Iyang mga tinon-an. “Kanako gikahatag ang tanang kagahum sa langit ug sa yuta,” Siya miingon. “Busa panglakaw kamo ug tudloi ang tanang kanasuran.” “Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang Maayong Balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan.” Marcos 16:15. Gibalikbalik ang mga pulong, aron ang mga tinon-an makahangup sa ilang kahulogan. Ibabaw sa tanan nga mga pumopuyo sa yuta, halangdon ug dili, dato ug kabus, ang kahayag sa langit pasidlakon diha sa hayag, ug kusog nga mga bidlisiw. Ang mga tinon-an mahimong mga masigkamagbubuhat kauban sa ilang Manunubos sa bulohaton sa pagluwas sa kalibutan.TK 1187.1

  Ang sugo gikahatag ngadto sa napulog duruha sa diha nga si Kristo nakighibalag kanila sa taas nga lawak; apan karon ipahatag sa labi pa ka daku nga gidaghanon. Sa meting sa usa ka bukid sa Galilea, ang tanang mga tumotuo nga sarang matigum gipatigum. Niini nga meting si Kristo sa Iyang kaugalingon, sa wala pa ang Iyang kamatayon, nakatudlo sa dapit ug panahon. Ang manulonda sa lubnganan nakapahinumdum sa mga tinon-an sa Iyang saad sa pagpakigtagbo kauban kanila didto sa Galilea. Ang saad gisubli ngadto sa mga tumotuo nga nagakatigum sa Jerusalem panahon sa semana sa Pasko, ug pinaagi kanila midangat kini sa daghang mga gimingaw nga nanagbangotan sa kamatayon sa ilang Ginoo. Uban sa dakung intiris ang tanan nagpaabut sa pagpakigsulti. Sila miadto sa dapit nga tiguman pinaagi sa libut kaayo nga dalan, miabut gikan sa nagkalainlaing mga direksyon, aron sa paglikay sa pagduda sa mga abughoan nga mga Judeo. Uban sa nahibulong nga mga kasingkasing sila nangabut, nanagsulti sa mainiton mahitungod sa balita nga midangat kanila mahitungod kang Kristo.TK 1187.2

  Sa panahon nga gikatandoan, hapit lima ka gatus sa mga tumotuo nanagkatigum sa ginagmayng mga pundok sa kilid sa bukid, ikag sa pagkat-on sa tanan nga angay katon-an gikan niadtong nanagpakakita kang Kristo sukad sa Iyang pagkabanhaw. Gikan sa usa ka pundok ngadto sa usa ang mga tinon-an miagi, nga nanagsulti kanila sa tanan nga ilang nangakita ug hingdunggan mahitungod kang Jesus, ug nangatarungan gikan sa mga Kasulatan maingon sa Iyang gihimo kanila. Si Tomas misugid sa sugilanon sa iyang pagkawalay pagtuo, ug misulti kon naunsa pagkapaylas sa iyang mga pagduhaduha. Sa kalit lamang si Jesus mibarug sa ilang taliwala. Walay usa nga makasulti kon giunsa ug diin Siya gikan. Daghan nga presente wala sukad makakita Kaniya; apan sa Iyang mga kamot ug mga tiil nakita ang mga ulat sa paglansang; ang Iyang panagway sama sa nawong sa Dios, ug sa pagkakita nila Kaniya, sila misimba Kaniya.TK 1189.1

  Apan ang uban nagduhaduha. Magamao gayud kana kanunay. Adunay uban nga malisud alang kanila sa pagkinabuhi sa pagtuo, ug sila magabutang sa ilang mgaTK 1189.2

  ‘‘Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan,” ang tugon ni Jesus sa Iyang mga tinon-an “ug iwali ninyo ang Maayong Balita ngadto sa tibuok kabuhatan.” kaugalingon sa dapit sa pagduhaduha. Kini sila mawadan ug daku tungod sa ilang pagkawalay pagtuo.TK 1189.3

  Mao ra kiniy pakigsulti ni Jesus kauban sa daghang mga tumotuo human sa pagkabanhaw. Siya miabut ug misulti kanila nga nagaingon, “Kanako gikahatag ang tanang kagahum sa langit ug sa yuta.” Ang mga tinon-an nakasimba Kaniya sa wala pa Siya mosulti, apan ang Iyang mga pulong, nangahulog gikan sa Iyang mga ngabil nga nasirhan sa kamatayon, nakapadasig kanila uban sa lahi nga gahum. Siya karon nabanhaw nga Manluluwas. Daghan kanila nakakita Kaniya nga naggamit sa Iyang gahum sa pag-ayo sa mga masakiton ug pagmando sa mga ahensiya ni Satanas. Sila nanagtuo nga Siya nakabaton sa gahum nga motukod sa Iyang ginharian sa Jerusalem, gahum sa pagpahunong sa tanang pagsupak, gahum ibabaw sa tanang elemento sa kinaiyahan. Siya nakapahilum sa nasuko nga mga katubigan; Siya nakalakaw ibabaw sa nagaputi nga mga dagkung balud; Siya nakabanhaw sa mga minatay ngadto sa kinabuhi. Karon Siya nagpahayag nga “tanang kagahum” gikahatag Kaniya. Ang Iyang mga pulong nakadala sa mga hunahuna sa Iyang mga namati ibabaw sa yutan-on ug lumalabay nga mga butang ngadto sa langitnon ug walay katapusan. Sila gibayaw ngadto sa labing taas nga panghunahuna sa Iyang dignidad ug himaya.TK 1190.1

  Ang mga pulong ni Kristo sa daplin sa bukid maoy anunsio sa Iyang sakripisyo alang sa tawo nga hupong ug kompleto. Ang mga gikinahanglan sa pagpasig-uli natuman; ang buhat nga maoy Iyang tuyo sa pag-anhi sa kalibutan nahuman. Siya paingon na sa trono sa Dios, aron pasidunggan sa mga manulonda, sa mga punoan, ug sa kagamhanan. Siya nakasulod sa Iyang bul6haton sa pagpanglaban. Nabistihan sa walay kinutoban nga awtoridad, Siya mihatag sa Iyang sugo sa mga tinon-an; “Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinon-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo; ug tan-awa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtud sa katapusan sa kapanahonan.” Mat. 28:19, 20.TK 1190.2

  Ang Judeong katawhan gihimong mga tipiganan sa mga balaang kamatuoran; apan ang pagka, Fariseo naghimo kanila nga dili maglabut sa uban, labing fanatiko sa tanan nga tawhanong rasa. Ang tanang butang mahitungod sa mga saserdoti ug mga pangulo —ang ilang pamisti, pamatasan, mga seremoniya, ug mga tradisyon — nakapahimo kanila nga dili takus sa paghimog kahayag sa kalibutan. Sila mitan-aw sa ilang mga kaugalingon, ang nasud nga Judeo, ingon nga kalibutan. Apan si Kristo nagsugo sa Iyang mga tinon-an sa pagpahibalo sa usa ka pagtuo ug pagsimba nga walay pag-ila sa klase, kon nasud, usa ka pagtuo nga ikapahiuyon sa tanang katawhan, tanang kanasuran, ug tanang matang sa mga tawo.TK 1191.1

  Sa wala pa mobiya sa Iyang mga tinon-an, si Kristo sa klaro mipahayag sa kinaiya sa Iyang ginharian. Siya mipahinumdum sa ilang mga hunahuna kon unsa ang Iyang gikasulti kanhi mahitungod niini. Siya mipahayag nga dili Niya tuyo ang pagtukod sa usa ka lumalabay, apan usa ka espirituhanong ginharian. Dili Siya mohari ingon nga yutan-ong hari sa trono ni David. Usab Iyang gi-abli kanila ang mga Kasulatan, nga nagpakita nga ang tanan Niyang gi-agian gitudlo sa langit, diha sa mga panagsabut taliwala sa Iyang Amahan ug Kaniya. Ang tanan gitagna sa mga tawo nga gimandoan sa Espiritu Santo. Siya nakaingon, Inyong nakita nga ang tanan nga Akong gipadayag kaninyo mahitungod sa pagsikway Kanako ingon nga Mesias natuman. Ang tanan nga akong gikasulti kaninyo mahitungod sa pagpakaulaw Kanako nga akong antuson ug sa kamatayon nga Akong kamatyan, napamatud-an. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw Ako. Susiha ninyo ang mga Kasulatan sa makugihon, ug inyong makita nga tanan niining mga butang ang mga gisaysay pagsibo sa tagna mahitungod Kanako nangatuman.TK 1191.2

  Si Kristo nagsugo sa Iyang mga tinon-an sa paghimo sa bulohaton nga Iyang gikabilin sa ilang mga kamot, magsugod sa Jerusalem. Ang Jerusalem mao ang talanawon sa Iyang katingalahang pagpaubos alang sa tawhanong rasa. Didto Siya nag-antus, gisikway, ug gisilotan. Ang yuta sa Judea mao ang Iyang natawhan. Didto nabistihan sa bisti sa pagkatawhanon, Siya mikinabuhi uban sa mga tawo, ug pipila lang ang nakasabut kon daw unsa ka duol ang langit sa yuta sa diha nga si Jesus diha sa taliwala nila. Sa Jerusalem ang bulohaton sa mga tinonan kinahanglan magasugod.TK 1192.1

  Tungod sa pag-antus nga gi-agian ni Kristo didto, ug sa wala kahimut-i nga paghago nga Iyang gikahatag, ang mga tinon-an mangalyupo unta sa usa ka labi pang masaaron nga kaumhan; apan wala sila mohimo sa maong pangalyupo. Ang maong yuta diin Siya nagkatag sa binhi sa kamatuoran pagatikaron sa mga tinon-an, ug ang binhi mogitib ug mohatag sa dagaya nga ani. Sa ilang bulohaton ang mga tinon-an mohibalag sa paglutos pinaagi sa pangabugho ug pagdumot sa mga Judeo; apan kini giantus sa ilang Agalon, ug sila dili mokalagiw gikan niini. Ang unang mga tanyag sa kaluoy kinahanglan pagahimuon sa mga mamumuno sa Manunubos.TK 1192.2

  Ug dinhay daghan sa Jerusalem nga sa tago mituo kang Jesus, ug daghan nga nalimbongan sa mga saserdoti ug mga pangulo. Kanila usab ang ebanghelio ipresentar. Sila pagatawgon ngadto sa paghinulsol. Ang kahibulongang kamatuoran nga pinaagi kang Kristo lamang nga ang kapasayloan sa mga sala mabatnan, himuon nga yano. Samtang ang tibuok Jerusalem nakutaw pinaagi sa makapadasig nga mga hitabo sa nangaging pipila ka mga semana, ang pagwali sa ebanghelio makapahimo sa labing lalum nga pagpasantup.TK 1192.3

  Apan ang bulohaton dili mohunong dinhi. Kini ipakaylap sa labing kinatumyan sa yuta. Sa Iyang mga tinon-an si Kristo miingon, Kamo mga saksi na Kanako sa Akong kinabuhi ug pagsakripisyo sa kaugalingon alang sa kalibutan. Kamo nakasaksi sa Akong mga paghago alang sa Israel. Bisan tuod sila dili moduol Kanako aron sila makabaton-sa kinabuhi, bisan tuod ang mga saserdoti ug mga pangulo naghimo Kanako sumala sa ilang gilista, bisan tuod sila misikway Kanako sumala sa gitagna sa mga Kasulatan, sila makabaton sa lain pa nga kahigayonan sa pagdawat sa Anak sa Dios. Kamo nakakita nga ang tanan nga miduol Kanako, nagsugid sa ilang mga sala, Ako sa walay pagpugong gidawat. Siya nga mo-anhi Kanako dili Ko igasalikway. Ang tanan nga buot, mapasig-uli sa Dios, ug makadawat sa kinabuhing dayon. Kaninyo, Akong mga tinon-an, Akong gitugyan kini nga mensahi sa kaluoy. Kini ihatag ngadto sa Israel una sa ngatanan, ug unya sa tanang kanasuran, sinultihan ug katawhan. Kini igahatag sa mga Judeo ug sa mga Hentil. Ang tanan nga motuo pagatigumon ngadto sa usa ka iglesia.TK 1193.1

  Pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo ang mga tinon-an makadawat sa usa ka kahibulongang gahum. Ang ilang pagpamatuod mapalig-on pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan. Mga milagro mahimo, dili lamang sa mga tinon-an, apan pinaagi usab niadtong modawat sa mensahi. Si Jesus miingon, “Sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa; magasulti silag mga bag-ong sinultihan; makakupot silag mga bitin, ug kon makainom silag bisan unsa nga makahilo, dili sila mangadaut; ang mga masakiton pagapandongan nila sa ilang mga kamot, ug mangaayo sila.’’ Marcos 16:17, 18.TK 1193.2

  Niadtong panahona ang paghilo kanunay gigawi. Mga tawong walay prinsipio dili moduhaduha sa pagpapahawa pinaagi sa paghilo niadtong mobabag sa ilang ambisyon. Si Jesus nahibalo nga ang mga kinabuhi sa Iyang mga tinon-an ma-anaa sa katalagman. Daghan gahunahuna nga sila nagahimo sa serbisyo sa Dios sa pagbutang sa kamatayon sa Iyang mga saksi. Busa Siya misaad panalipud kanila gikan sa maong katalagman.TK 1194.1

  Ang mga tinon-an makabaton sa samang gahum nga nabatnan ni Jesus sa pag-ayo “sa tanang balatian ug tanang sakit diha sa katawhan.” Pinaagi sa pag-ayo sa Iyang ngalan sa mga sakit sa lawas sila mopamatuod sa Iyang gahum alang sa pag-ayo sa kalag. Mat. 4:23; 9:6. Usa ka bag-ong gasa karon gisaad. Ang mga tinon-an mowali taliwala sa ubang kanasuran, ug sila pagahatagan sa gahum sa pagsulti sa ubang sinultihan. Ang mga apostol ug ilang mga kauban mga tawong walay edukasyon, apan bisan pa ang pagbobo sa Espiritu sa adlaw sa Pentecostes, ang ilang sinultihan, bisan sa ilang kaugalingon kon sa usa ka langyaw nga sinultihan, nahimong putli, yano, ug sibo, sa pulong ug sa panlitok.TK 1194.2

  Sa ingon niana si Kristo mihatag sa Iyang mga tinonan sa ilang bulohaton. Siya naghimo sa hupong nga tagana alang sa paghimo sa ilang bulohaton, ug mikuha sa Iyang kaugalingon sa responsibilidad sa iyang kalampusan. Samtang sila nagatuman sa Iyang mga pulong, ug mibuhat kadugtongan Kaniya, sila dili mapakyas. Panlakaw kamo sa tanang mga nasud, Siya nagsugo kanila. Lakaw kamo sa labing layo nga bahin sa gipuy-an nga kalibutan, apan hibalo-i nga ang Akong presensia tua didto. Paghago diha sa pagtuo ug pagsalig, tungod kay ang panahon dili moabut nga Ako mobiya kaninyo.TK 1194.3

  Ang sugo sa Manluluwas sa mga tinon-an naglakip sa tanang tumotuo. Kini nagalakip sa tanang tumotuo kang Kristo hangtud sa katapusan sa panahon. Usa ka igkalamatay nga sayup ang paghunahuna nga ang buhat sa pagluwas sa mga kalag nagasalig lamang sa ministro nga consagrado. Sa tanan kang kinsa ang langitnong pagmando miabut, mopahiluna sa ilang pagsalig kauban sa ebanghelio. Ang tanan nga modawat sa kinabuhi ni Kristo gitudlo sa pagbuhat alang sa kaluwasan sa ilang mga isigkatawo. Alang niini nga bulohaton ang iglesia gitukod, ug ang tanan nga mokuha alang sa ilang kaugalingon sa balaan nga panaad diha nakapanaad sa pagkahimong masigkamagbubuhat kauban kang Kristo.TK 1195.1

  “Ang Espiritu ug ang Pangasaw-onon nag-ingon, Umari ka. Ug siya nga nagpatalinghug paingna, Umari ka.” Pin. 22:17. Ang matag usa nga makabati mosubli sa pagdapit. Bisan unsay buhat sa kinabuhi, ang iyang unang intiris mao ang pagdaug mga kalag alang kang Kristo. Siya dili tingali makasulti sa mga pundok apan makabuhat siya sa mga tinagsa ka tawo. Kanila siya makasulti sa pahamatngon nga madawat gikan sa iyang Ginoo. Ang pagministerio wala magalakip lamang sa pagwali. Kadtong nanagministro nga nagahupay sa masakiton ug nanag-antus, nagatabang sa nagkinahanglan, nagasulti sa mga pulong sa paglipay sa mga nawadan sa paglaum ug kadtong diutay sa pagtuo. Duol ug sa layo ang mga kalag nabug-atan sa usa ka pag-ila sa sala. Dili ang kalisud, paghago, kon kakabus ang nakapaubos sa katawhan. Mao ang sala, ang sayup nga buhat. Kini magadala sa paghiwasa ug walay katagbawan. Si Kristo buot nga ang Iyang mga ulipon magaministro alang sa masakiton sa sala nga mga kalag.TK 1195.2

  Ang mga tinon-an magasugod sa ilang bulohaton diin sila mahimutang. Ang labing lisud ug labing dili masaaron nga uma dili pagalabyan. Busa ang matag usa sa mga magbubuhat ni Kristo magasugod kon hain siya. Sa atong kaugalingong mga familia tingali may mga kalag nga gigutom alang sa kaluoy, gigutom sa tinapay sa kinabuhi. Tingali adunay mga kabataan nga bansayon alang kang Kristo. Adunay mga diwatahan bisan sa atong mga pultahan. Magabuhat kita nga matinumanon sa bulohaton nga duol kaayo. Unya himoa ang atong mga panlimbasug nga ipalapad sumala sa pagmando sa kamot sa Dios sa dalan. Ang bulohaton sa daghan tingali mopakita nga gikutohan tungod sa mga kahimtang; apan bisan asa kini, kon buhaton uban sa pagtuo ug pagkamakugihon kini mabati sa labing layo nga dapit sa kalibutan. Ang bulohaton ni Kristo sa dinhi pa sa yuta nagpakita nga nasulod lang sa usa ka hiktin nga uma, apan mga panon sa katawhan gikan sa tanang kayutaan nakabati sa Iyang mensahi. Ang Dios kanunay mogamit sa labing yano nga paagi aron sa paghimo sa labing daku nga sangputanan. Maoy Iyang piano nga ang matag bahin sa Iyang bulohaton magasalig sa matag laing bahin, ingon nga usa ka ligid sulod sa usa ka ligid, ang tanan nga nagalihok sa harmoniya. Ang labing mapainubsanon nga magbubuhat, gitandog sa Espiritu Santo, motandog sa dili makita nga mga kuerdas, kansang dahunog molanog sa kinatumyan sa yuta, ug magahimo sa usa ka honi sa tibuok katuigan.TK 1196.1

  Apan ang sugo, “Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan,” dili kalimtan. Kita gitawag sa pag-iyahat sa atong mga mata sa mga “rehiyon sa unahan.” Si Kristo naggisi sa padir sa utlanan, nga nagabahin sa daang dautan hunahuna batok sa nasud, ug nagatudlo sa usa ka gugma alang sa tanang tawhanong panimalay. Siya nagabayaw sa mga tawo gikan sa hiktin nga maglibut diin ang ilang kahakug nagbuot; Siya nagawala sa tanang mga linya sa teritorio ug artipisyal nga mga pag-ila sa sociedad. Siya nagahimo sa walay kalainan taliwala sa mga silingan ug langyaw, mga kahigalaan ug mga kaaway. Siya nagatudlo kanato sa pagtan-aw sa matag nagkinahanglan nga kalag ingon nga atong igsuon, ug sa kalibutan ingon nga atong kaumhan.TK 1196.2

  Sa pag-ingon sa Manluluwas, “Panlakaw kamo ug tudloi ang kanasuran,” Siya usab miingon, “Ug kanila nga motuo maganunot kining maong mga ilhanan: sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa; magasulti silag mga bag-ong sinultihan; makakupot silag mga bitin, ug kon makainom silag bisan unsa nga makahilo, dili sila mangadaut; ang mga masakiton pagapandongan nila sa ilang mga kamot, ug mangaayo sila.” Ang saad layo ug laputan maingon usab sa sugo. Dili ang tanang gasa ihatag sa tumotuo. Ang Espiritu magabahin “nagaapodapod niini ngadto sa matag usa sumala sa iyang kabubuton.” 1 Cor. 12:11. Apan ang mga gasa sa Espiritu gisaad nga ihatag sa matag tumotuo sumala sa iyang kinahanglan alang sa bulohaton sa Ginoo. Ang saad sama ra ka lig-on ug kasaligan karon maingon sa kaadlawan sa mga apostoles. “Kanila nga motuo maganunot kining maong mga ilhanan.” Mao kini ang pribilihiyo sa mga anak sa Dios, ug ang pagtuo mohawid sa tanan nga posibli nga mabatnan ingon nga pagrekomendar sa pagtuo.TK 1197.1

  “Ang mga masakiton pagpandongan sa ilang mga kamot, ug mangaayo sila.” Kini nga kalibutan maoy usa ka daku nga balay sa mga masakiton, apan si Kristo mianhi aron sa pag-ayo sa masakiton, pagpahibalo sa pagluwas sa binihag ni Satanas. Siya sa Iyang kaugalingon mao ang maayong panglawas ug kusog. Siya mihatag kinabuhi sa mga masakiton, sa mga gisakit, kadtong hingyawaan. Wala Siyay gisikway ni bisan kinsa nga moduol sa pagdawat sa gahum nga makaayo. Siya nasayud nga kadtong nangalyupo Kaniya sa tabang nagdala sa balatian sa ilang kaugalingon; apan bisan pa wala Siya magdumili sa pag-ayo kanila. Ug sa diha nga ang virtud gikan kang Kristo misulod niining kabus nga mga kalag, sila nakabig sa ilang sala, ug daghan ang nangaayo sa ilang espirituhanong balatian, maingon man sa lawasnon. Ang ebanghelio aduna gihapon sa samang gahum, ug ngano nga kita karong mga adlawa dili man makasaksi sa samang sangputanan?TK 1197.2

  Si Kristo nagabati sa mga kasakit sa matag nagaantus. Sa diha nga ang mga yawa magagisi sa lawas, si Kristo nagabati sa tunglo. Kon ang hilanat nagadilaab sa kinabuhi nga korinti, siya nagabati sa kasakit. Ug Siya karon andam sa pag-ayo, maingon man sa Siya dinhi pa personal sa yuta. Ang mga ulipon ni Kristo maoy mga representante, mga iliganan alang sa Iyang pagbuhat. Siya nagahandum pinaagi kanila sa paghimo sa Iyang makapaayo nga gahum.TK 1198.1

  Diha sa paagi sa pag-ayo sa Manluluwas, adunay mga leksyon alang sa mga tinon-an. Sa usa ka higayon Siya nagdihog sa mga mata sa usa ka buta pinaagi sa yanang, ug misugo kaniya, “Lakaw, panghilam-os didto sa tubod sa Siloe. . . . Ug siya miadto ug nanghilam-os ug mibalik siya nga makakita na.” Juan 9:7. Ang pag-ayo mahimo lamang pinaagi sa gahum sa dakung Mag-aayo, apan si Kristo migamit sa yano nga mga ahensiya sa kinaiyahan. Samtang wala Siya magatugot sa panambal sa drugas, Siya miuyon sa paggamit sa yano ug kinaiya nga mga tambal.TK 1198.2

  Sa daghan nga nagkasakit nga nakadawat sa pag-ayo, si Kristo miingon, “Ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang labi pang mangil-ad.” Juan 5:14. Busa Siya nagtudlo nga ang balatian maoy sangputanan sa paglapas sa mga balaod sa Dios, kinaiya ug espirituhanon. Ang dakung kalisud diha sa kalibutan dili unta mahinabo, kon ang mga tawo nagkinabuhi pa kauyon sa piano sa Maglalalang.TK 1198.3

  Si Kristo mao ang giya ug magtutudlo sa’ karaang Israel, ug Siya ang nagtudlo kanila nga ang maayong panglawas maoy ganti sa pagkamasinugtanon sa mga balaod sa Dios. Ang Daku nga Mananambal nga nagayo diha sa mga masakiton sa Palestina nakasulti ngadto sa Iyang katawhan gikan sa haligi nga panganud, nagsulti kanila kon unsay ilang buhaton, ug unsa ang buhaton sa Dios alang kanila. “Kung magpatalinghug ka sa masingkamuton gayud sa tingog ni Jehova nga imong Dios,” Siya miingon, “ug magabuhat ka niadtong matarung sa iyang mga mata, ug magapatalinghug sa iyang mga sugo, ug magabantay sa tanan niya nga mga tulomanon, walay bisan unsang sakita sa mga gipadala ko sa mga Egiptohanon nga igapadala ko kanimo; kay ako mao si Jehova nga magaayo kanimo.” Exo. 15:26. Si Kristo naghatag sa Israel sa sibo nga pahamatngon mahitungod sa ilang mga pagginawi sa kinabuhi, ug Siya nagpasalig kanila, “Pagakuhaon ni Jehova gikan kanimo ang tanan nga balatian.” Deut. 7:15. Kon sila motuman sa mga kondisyon, ang saad gipalig-on diha kanila. “Ug sa iyang mga banay walay mausa nga maluya nga tawo.” Salmo 105:37.TK 1199.1

  Kini nga mga leksyon alang kanato. Anaay mga kon-disyon nga pagatumanon sa tanan nga magapreserbar sa maayong panglawas. Ang tanan kinahanglan magtuon kon unsa kining mga kondisyon. Ang Ginoo dili mahimuot sa pagkawalay alamag mahitungod sa Iyang mga balaod, kinaiya o espirituhanon. Kita kinahanglan mahimong magbubuhat kauban sa Dios alang sa pagpabalik sa maayong panglawas sa lawas maingon man sa kalag.TK 1199.2

  Ug kita kinahanglan motudlo sa uban kon unsaon pagpreserba ug pagbawi sa maayong panglawas. Alang sa masakiton kinahanglan kita mogamit sa mga tambal nga gitagana sa Dios sa kinaiyahan, ug kita kinahanglan motudlo kanila ngadto Kaniya nga mao lamang ang makaayo. Maoy atong bulohaton sa pagpresentar sa masakiton ug nanag-antus ngadto kang Kristo diha sa mga bukton sa atong pagtuo. Atong tudloan sila sa pagtuo sa dakung Mag-aayo. Kinahanglan kita mokupot sa Iyang saad, ug mag-ampo alang sa pagpakita sa Iyang gahum. Ang dugokan gayud sa ebanghelio mao ang pagpasig-uli, ug ang Manluluwas buot nga kita mo-aghat sa masakiton, sa walay paglaum, ug mga gisakit sa paghupot sa Iyang kusog.TK 1200.1

  Ang gahum sa gugma diha sa tanang pag-ayo ni Kris-to, ug pinaagi lamang sa pagpakig-ambit niana nga gugma, pinaagi sa pagtuo, nga kita mangahimong galamiton alang sa Iyang bulohaton. Kon kita malimot sa pagdugtong kauban kang Kristo, ang korinti sa makahatag kinabuhi nga kusog dili moilig diha sa dagaya nga mga sapasapa gikan kanato ngadto sa katawhan. Dihay mga dapit diin ang Manluluwas sa Iyang kaugalingon dili makahimo sa dagku nga mga bulohaton tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Busa karon ang pagkawalay pagtuo maoy nagpahimulag sa iglesia gikan sa diosnong Magtatabang. Ang iyang hawid sa walay katapusan nga mga tinuod mahuyang. Pinaagi sa iyang kakulang sa pagtuo, ang Dios nabalo, ug nakawatan sa Iyang himaya.TK 1200.2

  Diha sa paghimo sa bulohaton sa Dios nga ang iglesia adunay saad sa Iyang presensia. Panglakaw kamo ug panudloan ang tanang mga nasud, Siya nagaingon; “ania karon, ako magauban kaninyo hangtud sa katapusan sa kalibutan.” Ang pagkiiha sa Iyang yugo maoy usa sa mga kondisyon sa pagdawat sa Iyang gahum. Ang kinabuhi gayud sa iglesia nagasalig diha sa iyang pagkamatinumanon sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang walay pagtagad niini nga bulohaton maoy seguro nga pagdapit sa espirituhanong kaluya ug pagkadunot. Diin walay aktibo nga pagbuhat alang sa uban, ang gugma mohinay, ug ang pagtuo mopid-ok.TK 1200.3

  Si Kristo nagatuyo nga ang Iyang mga ministro magaedukar sa iglesia diha sa bulohaton sa ebanghelio. Sila motudlo sa katawhan unsaon sa pagpangita ug pagluwas sa mga nangawala. Apan mao ba kini ang buhat nga ilang gihimo? Ania karon, pipila ang naghago sa pagpaypay sa diutayng siga sa kinabuhi diha sa usa ka iglesia nga andam nang mamatay! Pipila sa mga iglesia ang giatiman sama sa masakiton nga mga nating karnero niadtong angay unta nga mangita sa nangawala nga mga karnerol Ug sa tanang panahon minilyon ibabaw sa minilyon nga walay Kristo nagakawala.TK 1201.1

  Ang diosnong gugma nakutaw sa iyang dili matugkad nga kahiladman alang sa mga tawo, ug mga manulonda nangahibulong sa pagtan-aw sa mga nanagdawat sa dakung gugma sa usa lang ka hapawhapaw nga pagpasalamat. Mga manulonda nangahibulong sa mabaw nga pag-ila sa gugma sa Dios. Ang langit nagabarug nga nasuko sa pagpasagad nga gipakita ngadto sa mga kalag sa mga tawo. Buot ba kita masayud kon unsay pagtagad ni Kristo niini? Unsay bad-on sa amahan ug inahan, kon sila nasayud nga ang ilang anak, nawala diha sa tugnaw ug niebe, ug gilabyan lang, ug gipasagdan nga mamatay, niadtong makaluwas unta kaniya? Dili ba sila sa makalilisang masubo, hilabihan nga masuko? Dili ba sila magahukom kanila nga mga mamumuno uban sa kasuko nga sama ka init sa ilang mga luha, mainit maingon sa ilang gugma? Ang mga pag-antus sa matag tawo maoy mga pag-antus sa anak sa Dios, ug kadtong dili mokawhat sa matinabangong kamot sa ilang mga nagakawala nga isigkatawo magahagit sa Iyang makatarunganong kasuko. Mao kini ang kasuko sa Kordero. Alang niadtong nanag-angkon kauban kang Kristo, apan indeferente sa mga kinahanglan sa ilang isigkatawo, Siya magapahayag sa dakung adlaw sa Paghukom, “Ambut tagadiin kamo; pahawa kamo kanako, tanan kamo nga mamumuhat ug kadautan.” Lucas 13:27.TK 1201.2

  Sa sugo sa Iyang mga tinon-an, si Kristo wala lamang magalatid sa ilang bulohaton, apan naghatag kanila sa ilang mensahi. Tudlo-i ang mga katawhan, Siya miingon, “sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo.” Ang mga tinon-an magatudlo kon unsay gitudlo ni Kristo. Kanang Iyang gikasulti, dili lamang sa personal, apan pinaagi sa tanang mga manalagna ug mga magtutudlo sa Daang Tugon, dinhi gilakip. Ang tawhanong mga pagtudlo wala ilakip. Walay dapit alang sa tradisyon, alang sa mga teoriya sa tawo, ug mga panapus nga remark, o kon aksyon sa iglesia. Walay mga balaod nga gitukod sa awtoridad eklisiastika gilakip sa sugo. Walay usa niini nga ang mga ulipon ni Kristo magatudlo. “Ang kasugoan ug ang mga manalagna,” uban sa rekord sa Iyang kaugalingon mga pulong ug mga buhat, mao ang bahandi nga gikatugyan sa mga tinon-an nga ipahatag sa kalibutan. Ang ngalan ni Kristo mao ang ilang pulong bantayanan, ilang tsapa sa pag-ila, ilang bugkos sa panaghiusa, ang awtoridad sa ilang aksyon, ug tinubdan sa ilang kalampusan. Walay butang nga wala magadala sa Iyang timaan ang pagailhon sa Iyang ginharian.TK 1202.1

  Ang ebanghelio ipresentar, dili ingon nga usa ka walay kinabuhi nga teoriya, apan ingon nga usa ka buhi nga gahum sa pag-usab sa kinabuhi. Ang Dios nagahandum nga ang mga magdadawat sa Iyang grasia mahimong mga saksi sa iyang gahum. Kadtong kansang kina-buhi labing dautan ngadto Kaniya Siya nagadawat sa walay pagpugong; kon sila maghinulsol, Siya magahatag kanila sa Iyang diosnong Espiritu, magabutang kanila sa labing taas nga katungdanan sa pagsalig, ug magapadala kanila ngadto sa kampo sa dili madapigon aron sa pagpahibalo sa Iyang walay kinutoban nga kaluoy. Buot Niya ang Iyang mga ulipon makabaton sa pagpamatuod sa kamatuoran nga pinaagi sa Iyang grasia ang mga tawo makapanag-iya sa kinaiya nga sama kang Kristo, ug makalipay diha sa pasalig sa Iyang dakung gugma. Siya buot nga kita modala sa pagpamatuod sa kamatuoran nga Siya dili matagbaw hangtud ang tawhanong rasa mabakwi ug mapabalik sa ilang balaan nga mga pribilihiyo ingon nga mga anak lalaki ug mga anak babaye.TK 1202.2

  Diha kang Kristo ang pagkamaloloton sa magbalantay sa karnero, ang gugma sa ginikanan, ug ang dili katupngan nga grasia sa maloloy-ong Manluluwas. Ang Iyang mga panalangin Iyang ipresentar sa labing makapadani nga mga pulong. Dili Siya matagbaw lang sa pagpahibalo niini nga mga panalangin; Siya nagapresentar kanila sa labing madanihon nga paagi, aron sa pagpagula sa handum sa pagpanag-iya kanila. Busa ang Iyang mga ulipon kinahanglan mopresentar sa kadato sa himaya sa dili ikagsaysay nga Gasa. Ang kahibulongan nga gugma ni Krito motonaw ug mopasakup sa mga kasingkasing, diin ang paghubit sa mga doktrina dili makahuman bisan unsa. “Paglipay kamo, paglipay kamo akong katawhan, nag-ingon ang inyong Dios.” “Oh ikaw nga nagasugilon ug mga maayong balita sa Sion, tumungas ka sa usa ka hataas nga bukid; Oh ikaw nga nagasugilon ug mga maayong balita sa Jerusalem, ipatugbaw sa makusog ang imong tingog; ipatugbaw kana, ayaw kahadlok; ingna ang mga ciudad sa Juda, Ania karon ang inyong Dios! . . . Siya magapasibsib sa iyang panon sama sa usa ka magbalantay sa karnero; iyang tigumon ang mga nating karnero diha sa iyang bukton ug kugoson sila sa iyang dughan.” Isa. 40:1, 9-11. Sulti-i ang katawhan mahitungod Kaniya nga mao “Ang labaw sa taliwala sa napulo ka libo,” ug ang Usa “sa ngatanan hiligugmaon.” Awit ni Salomon 5:10, 16. Ang mga pulong lamang dili makasulti niini. Himo-a kana nga ikapakita diha sa karakter ug ikapakita sa kinabuhi. Si Kristo nagabutang alang sa Iyang hulagway sa matag tinon-an. Ang matag usa ang Dios nagtagana na daan nga mahimong “mahisama sa dagway sa iyang Anak.” Rom. 8:29. Sa matag usa ang mapailubong gugma ni Kristo, Iyang pagkabalaan, kaaghop, kaluoy, ug kamatuoran igapahayag ngadto sa kalibutan. Ang mga nahaunang tinon-an milakaw sa pagwali sa pulong. Ilang gipadayag si Kristo sa ilang mga kinabuhi. Ug ang Ginoo nagbuhat uban kanila, “nagpamatuod sa ilang pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban niini.” Marcos 16:20. Kini nga mga tinon-an nangandam sa ilang mga kaugalingon alang sa ilang bulohaton. Sa wala pa ang adlaw sa Pentecostes sila nanagkatigum, ug gisalikway ang tanang mga walay pagsinabtanay. Sila nahiusa. Sila nagtuo sa saad ni Kristo nga ang panalangin igahatag, ug sila nanag-ampo sa pagtuo. Wala sila mangayo alang sa usa ka panalangin alang sa ilang mga kaugalingon lang; sila nabug-atan sa lulan alang sa pagluwas sa mga kalag. Ang ebanghelio kinahanglan pagadad-on sa kinatumyan nga mga bahin sa yuta, ug sila miangkon sa gasa sa gahum nga gisaad ni Kristo. Unya nahitabo nga ang Espiritu Santo gibobo, ug linibo ang nangakabig sa usa ka adlaw.TK 1203.1

  Magamao usab karon. Inay ang mga pagbanabana sa mga tawo, himo-a nga ang pulong sa Dios maoy iwali. Himo-a nga ang mga Kristohanon mohiklin sa ilang panagbahinbahin, ug maghatag sa ilang kaugalingon sa Dios alang sa pagluwas sa mga nangawala. Himo-a sila nga sa pagtuo mangayo sa panalangin, ug kana moabut. Ang pagbobo sa Espiritu sa kaadlawan sa mga apostoles mao ang “nahaunang ulan” ug mahimayaon ang sangputanan. Apan ang “nahaulahing ulan” labi pa gayud ka dagaya. Joel 2:23.TK 1204.1

  Ang tanan nga magatugyan sa kalag, lawas, ug espiritu ngadto sa Dios, sa kanunay makadawat sa usa ka bag-ong gasa sa lawasnon ug inutok nga gahum. Ang dili mahurot nga mga himan sa langit anaa sa ilang pagpangayo. Si Kristo magahatag kanila sa gininhawa sa Iyang kaugalingong espiritu, ang kinabuhi sa Iyang kaugalingong kinabuhi. Ang Espiritu Santo mobutang sa iyang labing taas nga kusog sa pagbuhat sa kasingkasing ug hunahuna. Ang grasia sa Dios magadaku ug magapilopilo sa ilang utokan, ug ang matag kahingpitan sa diosnong kinaiya moabut sa pagtabang kanila sa ilang bulohaton sa pagluwas sa mga kalag. Pinaagi sa pagpakigalayon kauban kang Kristo sila mahimong hingpit diha Kaniya, ug diha sa ilang tawhanong kaluyahon sila maka-arang sa paghimo sa mga buhat sa Makagagahum.TK 1205.1

  Ang Manluluwas nangandoy sa pagpakita sa Iyang grasia ug pagtimaan sa Iyang kinaiya sa tibuok kalibutan. Mao kini ang Iyang linukat nga kabtangan ug Siya nagahandum sa paghimo sa mga tawo nga gawas, ug putli ug balaan. Bisan tuod si Satanas nagabuhat aron sa pagbabag niini nga katuyoan, apan bisan pa ang dugo nga giula alang sa kalibutan adunay mga pagdaug nga mabatnan nga magdala sa himaya ngadto sa Dios ug sa Kordero. Si Kristo dili matagbaw hangtud ang kadaugan kompleto, ug “Siya makakita gikan sa kasakit sa iyang kalag ug matagbaw.” Isa. 53:11. Ang tanang kanasuran sa yuta makabati sa ebanghelio sa Iyang grasia. Dili ang tanan makadawat sa Iyang grasia; apan “usa ka kaliwat maga-alagad kaniya; kini igasugilon ni Jehova ngadto sa sunod nga kaliwatan.” Sal. 22:30. “Ang ginharian ug ang dominio, ug ang pagkadaku sa mga ginharian ilalum sa tibuok nga langit, igahatag ngadto sa katawhan sa mga balaan sa Halangdon Uyamot,” ug “kay ang yuta mapuno sa kahibalo ni Jehova ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat.” “Sa ingon niana sila nga gikan sa kasadpan mahadlok sa ngalan ni Jehova ug sa iyang himaya gikan sa subangan sa adlaw.” Dan. 7:27; Isa. 11:9; 59:19.TK 1205.2

  “Pagkatahum sa ibabaw sa kabukiran sa mga tiil niadtong nanagdala sa mga maayong balita, nga nanagmantala sa pakigdait; nga nanagdala ug mga maayong balita sa kaayohan, nga nanagmantala sa kaluwasan; nga nanag-ingon sa Sion: Ang imong Dios nagahari! . . . Hunat sa paglipay, panag-awit sa pagdungan, kamo nga nangagun-ob nga mga dapit; . . . kay gilipay na ni Jehova ang iyang katawhan. . . . Gihukasan ni Jehova ang iyang balaan nga bukton diha sa mga mata sa tanang mga nasud; ug ang tanang mga kinatumyan sa yuta nakakita na sa kaluwasan sa atong Dios.” Isa. 52:7-10.TK 1206.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents