Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan sa Kinabuhi

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Judas

  Ang kasaysayan ni Judas nagapresentar sa usa ka masulob-on nga katapusan sa usa ka kinabuhi nga unta mahimong pasidunggan sa Dios. Kon si Judas namatay pa unta sa wala pa ang iyang katapusang panaw paingon sa Jerusalem, siya unta pagaisipon nga takus sa usa ka dapit taliwala sa napulog duha, ug usa nga hidlawon sila. Ang kaluod nga nagsunod kaniya sulod sa mga katuigan dili unta mopabilin, kon dili pa ang mga kinaiya nga gipakita sa pagtapus sa iyang kasaysayan. Apan tungod sa usa ka katuyoan nga ang iyang kinaiya gipadayag sa kalibutan. Mahimong usa ka pasidaan kini alang sa tanan nga, sama kaniya, mobudhi sa balaan nga mga gisalig.TK 1033.1

  Sa dili pa gayud ang Pasko, si Judas nagbag-o sa iyang pakigsabut uban sa mga saserdoti aron sa pagtugyan kang Jesus sa ilang mga kamot. Unya gihikay nga ang Manluluwas pagadakpon diha sa usa sa Iyang adtoanan alang sa pagpamalandong ug pag-ampo. Sukad sa bangkiti sa balay ni Simon, si Judas nakabaton sa kahigayonan sa pagpanghunahuna mahitungod sa buhat nga iyang gikakontrato nga paghimo, apan ang iyang katuyoan wala mausab. Alang sa katloan ka mga salapi —bili sa usa ka ulipon —iyang gibaligya ang Ginoo sa himaya ngadto sa kaulawan ug kamatayon.TK 1033.2

  Si Judas sa kinaiya may kusog nga gugma alang sa salapi; apan wala siya kanunay magdautan sa paghimo sa usa ka buhat nga sama niini. Iyang gimahal ang dautan nga espiritu sa gugma sa salapi hangtud kini nahimong magmamando nga motibo sa iyang kinabuhi. Ang gugma sa diosdios sa salapi mikapin sa iyang gugma alang kang Kristo. Pinaagi sa pagkaulipon sa usa ka bisyo siya mitugyan sa iyang kaugalingon kang Satanas, aron pagatalaron sa bisan unsang gidak-on sa sala. talaron sa bisan unsang gidak-on sa sala.TK 1034.1

  Si Judas mikuyog sa mga tinon-an sa diha nga mga panon sa katawhan misunod kang Kristo. Ang pagtulonan sa Manluluwas mitandog sa ilang mga kasingkasing samtang sila nagpabilin nga nalamat sa Iyang mga pulong, gisulti sa sinagoga, sa daplin sa dagat, ibabaw sa bukid. Si Judas nakakita sa mga masakiton, sa mga piang, sa mga buta, midugok ngadto kang Jesus gikan sa kalungsuran ug mga dakbayan. Iyang nakita ang mga himalatyon gibutang sa Iyang tiilan. Siya nakasaksi sa gamhanan nga mga buhat sa Manluluwas sa pag-ayo sa mga masakiton, pag-abug sa mga yawa, ug pagbanhaw sa mga minatay. Siya mibati sa iyang kaugalingong pagkatawo sa kamatuoran sa gahum ni Kristo. Siya miila sa pagtulon-an ni Kristo ingon nga labaw sa tanan nga iyang nadunggan. Siya nahigugma sa dakung Magtutudlo, ug mihandum sa pag-uban Kaniya. Siya mibati sa usa ka handum nga mausab sa kinaiya ug kinabuhi, ug siya milaum sa pagbaton niini nga kaagi pinaagi sa pagpakigdugtong sa iyang kaugalingon kauban kang Jesus. Ang Manluluwas wala mosikway kang Judas. Siya mihatag kaniya sa dapit taliwala sa napulog duha. Siya misalig kaniya sa pagbuhat sa bulohaton sa magwawali. Siya mihatag kaniya sa gahum sa pag-ayo sa mga masakiton ug pag-abug sa mga yawa. Apan si Judas wala makadangat sa pagtugyan sa iyang kaugalingon sa hingpit ngadto kang Kristo. Siya wala mosalikway sa iyang kalibutanong tingusbawan kon gugma sa salapi. Samtang siya midawat sa katungdanan sa pagkaministro ni Kristo, wala niya dad-a ang iyang kaugalingon sa pagpasakup sa diosnong pag-umol. Siya mibati nga siya makapabilin sa iyang kaugalingong paghukom ug opinyon, ug siya nakapatubo sa usa ka pamatasan sa pagpangitag sayup ug pagsumbong.TK 1034.2

  Si Judas gitahud pag-ayo sa mga tinon-an, ug dunay dakung kabuyoan ibabaw kanila. Siya sa iyang kaugalingon adunay usa ka taas nga opinion sa iyang kaugalingong kalipikasyon, ug nagtan-aw sa iyang mga igsuon ingon nga minos kaayo kaniya sa paghukom ug sa katakus. Wala sila makakita sa ilang mga kahigayonan, siya naghunahuna, ug mamintaha sa mga kahimtang. Ang iglesia dili gayud mouswag uban sa mobo sa panglantaw nga mga pangulo. Si Pedro pungtanon; siya molihok sa walay konsiderasyon. Si Juan, nga nagatipig sa mga kamatuoran nga nangahulog gikan sa mga ngabil ni Kristo, giisip ni Judas ingon nga kabus sa pagdumala sa paninapi. Si Mateo, kansang pagbansay nakatudlo kaniya sa pagkasibo sa tanang mga butang, partikular mahitungod sa pagkamaminatud-on, ug siya kanunay namalandong sa mga pulong ni Kristo, ug nahimong hilabihan sa paghunahuna kanila nga, sumala sa hunahuna ni Judas, siya dili kasaligan sa paghimo sa maneguro, layog-panlantaw sa patigayon. Sa ingon niana iyang giisip ang tanang tinon-an, ug mi-ulo-ulo sa iyang kaugalingon nga ang iglesia sa masubsub mataral diha sa pagkalibug ug kaulawan kon dili pa tungod sa iyang katakus ingon nga usa ka magdudumala. Si Judas miisip sa iyang kaugalingon ingon nga usa nga may katakus, nga dili hibintahaan. Sa iyang kaugalingong pagtagad siya usa ka dungog alang sa bulohaton, ug ingon nga mao siya kanunay siya morepresentar sa iyang kaugalingon.TK 1035.1

  Si Judas nabutaan sa iyang kaugalingong kaluyahon sa kinaiya, ug si Kristo nagbutang kaniya diin siya makabaton sa kahigayonan sa pagtan-aw ug pagkorihir niini. Ingon nga mamahandi alang sa mga tinon-an, siya gitawag sa pagtagana alang sa mga kinahanglan sa diutayng pundok, ug pagtabang sa mga kinahanglan sa mga kabus. Sa diha sa lawak sa pagsaulog sa Pasko nga si Jesus miingon kaniya, “Ang imong pagabuhaton, buhata sa madali” (Juan 13:27), ang mga tinon-an naghunahuna Siya nagsugo kaniya sa pagpalit nianang gikinahanglan sa fiesta, kon sa paghatag mga butang alang sa mga kabus. Diha sa pag-alagad sa uban, si Judas makapatubo unta sa dili hakug nga espiritu. Apan samtang namati matag adlaw sa mga leksyon ni Kristo ug nagasaksi sa Iyang dili-hakug nga kinabuhi, si Judas mipatuyang sa iyang maibugon nga kinaiya. Ang gagmay nga mga kantidad nga midangat sa iyang mga kamot nahimong usa ka makanunayong tentasyon. Masubsub sa diha nga siya nakahimo sa diutay nga pag-alagad alang kang Kristo, kon naggahin sa panahon alang sa tinuhoanong mga katuyoan, siya misuhol sa iyang kaugalingon gikan sa uyamot nga pundo. Sa iyang kaugalingong mga mata kini nga mga paglamolamo misilbi sa pagbalibad sa iyang buhat; apan sa igtatan-aw sa Dios siya usa ka kawatan.TK 1036.1

  Ang kanunay gisubli nga pahayag ni Kristo nga ang Iyang ginharian dili niining kalibutana nakapangdol kang Judas. Siya nagtimaan sa usa ka linya diin ibabaw niini siya nagpaabut nga si Kristo mobuhat. Siya nakaplano nga si Juan Bautista kinahanglan pagaluwason gikan sa atub. Apan ania karon, si Juan gipasagdan nga punggotan sa liog. Ug si Jesus, inay mokuha sa Iyang harianong katungod ug manimalus sa kamatayon ni Juan, mipahulay kauban sa Iyang mga tinon-an didto sa usa ka dapit sa uma. Si Judas gusto sa labi pang agresibo nga pakig-away. Siya naghunahuna nga kon si Jesus dili mosanta sa mga tinon-an sa pagduso gayud sa ilang mga piano, ang bulohaton labi pa gayud ka malampuson. Siya mitimaan sa nagadugang nga pagdumot sa mga pangulong Judeo, ug nakakita sa hagit nila nga wala tagda sa diha nga sila nagkinahanglan gikan kang Kristo sa usa ka ilhanan gikan sa langit. Ang iyang kasingkasing nabuksan alang sa walay pagtuo, ug ang kaaway misangkap sa mga hunahuna sa pagduhaduha ug pagsupil. Nganong si Jesus nagtandog man kanunay nianang makapaluya? Nganong gitagna Niya ang pagsulay ug paglutos alang sa Iyang kaugalingon ug sa Iyang mga tinon-an? Ang pamasin sa usa ka taas nga dapit diha sa bag-ong ginharian naghatud kang Judas sa pagdala sa bulohaton ni Kristo. Ang iyang mga paglaum mabalo ba? Si Judas wala makadisidir nga si Jesus dili Anak sa Dios; apan siya nagduhaduha, ug naninguha sa pagkaplag saysay sa Iyang gamhanan nga mga buhat.TK 1036.2

  Wala igsapayan sa kaugalingon nga pagtulon-an sa Manluluwas, si Judas sa kanunay nagduso sa hunahuna nga si Kristo mohari ingon nga hari sa Jerusalem. Diha sa pagpakaon sa lima ka libo iyang gisulayan sa pagdala kini. Niini nga higayon si Judas mitabang sa pagpanghatag sa pagkaon ngadto sa gigutom nga katawhan. Siya nakabaton sa kahigayonan sa pagtan-aw sa kaayohan nga diha sa iyang gahum sa paghatag ngadto sa uban. Siya nakabati sa katagbawan nga kanunay moabut diha sa pag-alagad sa Dios. Siya mitabang sa pagdala sa mga masakiton ug nanag-antus gikan sa panon sa katawhan ngadto kang Kristo. Siya nakakita kon unsay paghupay, unsay kalipay ug pagmaya, modangat sa tawhanong mga kasingkasing pinaagi sa maka-ayo nga gahum sa Tig- pasig-uli. Siya tingali nakasabut sa mga paagi ni Kristo. Apan nabutaan siya pinaagi sa iyang kaugalingong hinakug nga mga handum. Si Judas maoy una sa pagkuha sa bintaha sa kadasig nga nasugdan pinaagi sa milagro sa mga tinapay. Siya mao ang mipahaluna sa proyekto nga kuhaon si Kristo pinaagi sa gahum ug himuon Siyang hari. Ang iyang mga paglaum taas. Ang iyang pagbalo hilabihang paita.TK 1037.1

  Ang wali ni Kristo sa sinagoga mahitungod sa tinapay sa kinabuhi maoy liso-anan diha sa kasaysayan ni Judas. Siya nakabati sa mga pulong, “Gawas kon mokaon kamo sa unod sa Anak sa Tawo, ug moinom sa iyang dugo, wala kamoy kinabuhi diha kaninyo.” Juan 6:53. Siya nakakita nga si Kristo nagtanyag sa espirituhanon kay sa kalibutanong kaayohan. Siya nag-isip sa iyang kaugalingon nga layog-panlantaw, ug naghunahuna nga siya makakita nga si Jesus mawalay dungog, ug nga Siya dili makahatag sa taas nga katungdanan sa Iyang mga sumosunod. Siya miyugot nga dili makighiusa sa iyang kaugalingon nga suod kaayo kang Kristo aron siya makapahawa. Siya mobantay. Ug siya mibantay.TK 1038.1

  Gikan niadtong panahona siya mipahayag sa mga pagduhaduha nga nakapalibug sa mga tinon-an. Siya misugod sa mga panaglalis ug makapasalaag nga mga pahayag, nagsubli sa mga pangatarungan nga gi-aghat sa mga eksriba ug mga Fariseo batok sa mga pag-angkon ni Kristo. Ang tanan nga ginagmay ug dagku nga mga kasamok ug mga krus, ang mga kalisud ug dayag nga mga pagbalda sa pagpauswag sa ebanghelio, si Judas naghubad niini ingon nga mga kamatuoran batok sa iyang pagkatinuod. Siya mopresentar mga teksto sa Kasulatan nga walay kalabtanan sa mga kamatuoran nga gipresentar ni Kristo. Kini nga mga teksto, gibulag sa ilang kadugtong, nakapalibug sa mga tinon-an, ug nakapadugang sa kaluya nga sa kanunay nagdotdot kanila. Apan kining tanan gihimo ni Judas sa usa ka paagi nga mopakita nga siya but-anon. Ug samtang ang mga tinon-an nangita sa kamatuoran aron sa paglig-on sa mga pulong sa Dakung Magtutudlo, si Judas motaral kanila nga wala mahimatikdi sa lain nga dalan. Sa ingon niana sa usa ka tinuhoanon, ug daw maalamon nga paagi, siya mipresentar sa mga butang diha sa usa ka lahi nga kahayag gikan nianang gihatag ni Jesus kanila, ug gipataban sa Iyang mga pulong ang usa ka kahulogan nga wala Niya ipasabut. Ang iyang mga sugyot sa kanunay nagpadasig sa usa ka ambisyoso nga handum alang sa lumalabay nga pagpalabi, ug sa ingon niana nakapaliso sa mga tinon-an gikan sa hinungdanon nga mga butang nga ila untang atimanon. Ang pagkabahinbahin mahitungod kon kinsa ka-nila ang labing daku sa kinadak-an gisugdan ni Judas.TK 1038.2

  Sa diha nga si Jesus mipresentar sa dato batan-ong pangulo sa mga gikinahanglan sa pagkatinon-an, si Judas wala mahimuot. Siya naghunahuna nga ang usa ka sayup nahimo. Kon ang maong mga tawo ingon niini nga pangulo madugtong kauban sa mga tumotuo, sila makatabang sa pagsuportar sa bulohaton ni Kristo. Kon si Judas gidawat pa lang ingon nga usa ka magtatarnbag, siya naghunahuna, siya makasugyot sa daghang mga piano alang sa bintaha sa diutay nga iglesia. Ang iyang mga prinsipio ug mga paagi molahi gikan kang Kristo, apan niini nga mga butang siya naghunahuna sa iyang kaugalingon nga labing maalam pa kay kang Kristo.TK 1039.1

  Sa tanan nga gisulti ni Kristo sa Iyang mga tinon-an, dihay butang diin, diha sa kasingkasing, si Judas misupak. Ilalum sa kabuyoan niya ang levadura sa walay paghigugma sa makusog naghimo sa iyang bulohaton. Ang mga tinon-an wala makakita sa matuod nga ahen-siya niining tanan; apan si Jesus nakakita nga si Satanas naghatag sa iyang mga kinaiya kang Judas, ug sa ingon niana nakabukas sa usa ka iliganan nga pinaagi niini, makainpluwensiya sa ubang mga tinon-an. Kini, usa ka tuig sa wala pa ang pagbudhi, si Kristo mipahayag, “Dili ba gipili ko man kamo, ang napulog duha,” Siya miingon, “ngani ang usa kaninyo yawa?” Juan 6:70.TK 1039.2

  Bisan pa si Judas wala maghimo sa dayag nga pagsupak ni mangutana sa mga leksyon sa Manluluwas. Wala siya maghimog bagolbol sa gowa hangtud sa panahon sa bangkiti sa balay ni Simon. Sa diha nga gidihog ni Maria ang mga tiil ni Jesus, si Judas nagpakita sa iyang maibugon nga kinaiya. Sa pagbadlong gikan kang Jesus ang iyang espiritu daw nahimong apdo ka pait. Nasamaran nga garbo ug handum alang sa pagpanimalus miguba sa tanang ali, ug ang kadalo nga sa dugay nang panahon gipatuyangan mihupot kaniya. Mao kini ang kasinatian sa matag usa nga magpadayon sa paghilabut sa sala. Ang mga bahin sa pagkahugaw nga dili suklan ug dag-on, motubag sa tentasyon ni Satanas, ug ang kalag mataral nga bihag sumala sa iyang kabubut-on.TK 1040.1

  Apan si Judas wala pa gayud sa hingpit motig-a. Bisan pa human sa makaduha siya misaad sa iyang kaugalingon sa pagbudhi sa Manunubos, adunay kahigayonan sa paghinulsol. Sa panihapon sa Pasko si Jesus nagpamatucd sa iyang pagkadios pinaagi sa pagpadayag sa katuyoan sa magbubudhi. Siya sa maloloton milakip kang Judas diha sa pag-alagad sa mga tinon-an. Apan ang katapusang pangalyupo sa gugma wala tagda. Unya ang kaso ni Judas nadisidihan, ug ang mga tiil nga gihugasan ni Jesus milakaw aron sa paghimo sa bulohaton sa magbubudhi.TK 1040.2

  Si Judas nangatarungan nga kon si Jesus igalansang, ang hitabo kinahanglan mahinabo. Ang iyang kaugalingon nga buhat sa pagbudhi sa Manluluwas dili makapausab sa sangputanan. Kon si Jesus dili mamatay makapapugos lang Kaniya sa pagtugyan sa Iyang kaugalingon. Sa tanang hitabo, si Judas makakuha usa ka butang pinaagi sa iyang pagbudhi. Siya nag-isip nga siya nakahimo sa usa ka dakung bintaha sa pagbudhi sa iyang Ginoo.TK 1040.3

  Si Judas wala, bisan pa, motuo nga si Kristo motugot sa Iyang kaugalingon nga dakpon. Sa pagbudhi Kaniya, maoy iyang tuyo sa pagtudlo Kaniya sa usa ka leksyon. Siya mituyo sa pagdula sa iyang bahin nga magahimo sa Manluluwas nga maminatngonon gikan karon sa pagatiman kaniya sa nagakaigo nga pagtahud. Apan si Judas wala masayud nga siya nagtugyan kang Kristo ngadto sa kamatayon. Daw unsa ka subsub, samtang ang Manluluwas nagtudlo sa mga sambingay, ang mga eskriba ug mga Fariseo nadala kauban sa Iyang makasantup nga mga ilustrasyon! Daw unsa ka subsub nga sila nakapahamtang sa silot sa ilang mga kaugalingon! Makadaghan sa diha nga ang kamatuoran nadala sa ilang mga kasingkasing, sila napuno sa kapungot, ug mikuha sa mga bato aron paglabay Kaniya; apan subli-subli Siya nakahimo sa Iyang paagi sa pagkalagiw. Tungod kay nakakalagiw Siya sa daghang mga lit-ag, naghunahuna si Judas, Siya sa seguro dili motugot sa Iyang kaugalingon “nga pagadakpon.TK 1041.1

  Si Judas midisidir sa pagbutang sa kaso sa pagsulay. Kon si Jesus tinuod gayud nga Mesias, ang katawhan, alang kanila Siya nakabuhat ug daghan, motabang Kaniya, ug moproklamar Kaniya nga hari. Kini mohusay sa walay katapusan sa daghang mga hunahuna nga karon anaa sa walay kasegurohan. Si Judas makabaton sa kredito nga nakapahimutang sa hari sa trono ni David. Ug kini nga buhat mobutang kaniya sa unang katungdanan, sunod kang Kristo, diha sa bag-ong ginharian.TK 1041.2

  Ang mini nga tinon-an mibuhat sa iyang bahin sa pagbudhi kang Jesus. Diha sa tanaman, sa iyang pagingon sa mga pangulo sa panon, “Ang akong halokan, mao kana siyang tawhana: dakpa ninyo siya” (Mat. 26: 48), siya sa hingpit nagtuo nga si Kristo mokalagiw gikan sa ilang mga kamot. Unya kon basulon siya, siya makaingon, Wala ba ako moingon kaninyo dakpa ninyo siya ug ayoha ninyo pagdala?TK 1042.1

  Si Judas nakakita sa mga mananakup ni Kristo, nagabuhat sumala sa iyang mga pulong, giayo Siya paggapos. Sa katingala iyang nakita nga ang Manluluwas mitugot sa Iyang kaugalingon nga dad-on. Sa hinam siya misunod Kaniya gikan sa tanaman ngadto sa husay atubangan sa mga pangulong Judeo. Sa matag lihok siya nangita Kaniya sa pagpahibulong sa Iyang mga kaaway, pinaagi sa pagpakita kanila ingon nga Anak sa Dios, ug dili mopalampus sa tanan nilang mga piano ug gahum. Apan samtang ang matag takna miagi, ug si Jesus nagpasakup sa tanan nga pag-abuso nga gibutang Kaniya, usa ka makalilisang nga kahadlok midangat sa magbubudhi nga siya nakabaligya sa iyang Agalon ngadto sa Iyang kamatayon.TK 1042.2

  Samtang ang husay midangat sa iyang katapusan, si Judas dili na maka-antus sa pagsakit sa iyang sad-an nga tanlag. Sa kalit usa ka pagaw nga tingog milanog sa sulod sa lawak, nagdala sa usa ka lagting nga kalisang sa tanang kasingkasing: Siya walay sala; luwasa Siya, Caifas.TK 1042.3

  Ang taas nga forma ni Judas karon nakita nga miduot sulod sa nahibulong nga panon sa katawhan. Ang iyang nawong luspad ug namiyahok, ug dagkung mga bul-og sa singot nagbarug sa iyang agtang. Mihaguros ngadto sa trono sa hukmanan, iyang gisalibay atubangan sa hataas nga saserdoti ang pila ka buok salapi nga maoy bayad saTK 1042.4

  “Nakasala ako,” usab mitiyabaw si Judas, “sa akong pagtugyan sa dugo nga matarung.” iyang pagbudhi. Sa maikagon mihawid sa kupo ni Caifas, siya mipakiluoy kaniya sa pagbuhi kang Jesus, nagpahayag nga Siya wala makahimog butang nga takus sa kamatayon. Si Caifas sa kasuko miwakli kaniya, apan nalibug, ug wala masayud kon unsay isulti. Ang pagbudhi sa mga saserdoti gipadayag. Namatud-an nga ilang gihiphipan ang tinon-an aron mobudhi sa iyang Agalon.TK 1042.5

  “Nakasala ako,” usab mitiyabaw si Judas, “sa akong pagtugyan sa dugo nga matarung.” Apan ang hataas nga saserdoti, nakapabalik sa iyang pagmando sa kaugalingon, mitubag uban sa pagbiaybiay, “Unsa may amo niana? Imo ra kana.” Mat. 27:4. Ang mga saserdoti buot kaayo sa paghimo kang Judas nga ilang galamiton; apan ilang gisaway ang iyang pagkaubos. Sa diha nga siya mibalik kanila uban sa usa ka pagsugid, sila miabug kaniya.TK 1044.1

  Si Judas karon mibutang sa iyang kaugalingon diha sa mga tiilan ni Jesus, nag-ila Kaniya ingon nga Anak sa Dios, ug nagpakiluoy Kaniya sa pagluwas sa Iyang kaugalingon. Ang Manluluwas wala mobasul sa Iyang magbubudhi. Siya nahibalo nga si Judas wala mohinulsol; ang iyang pagsugid napugos gikan sa iyang sad-an nga kalag tungod sa makalilisang nga pag-ila sa kondenasyon ug sa pagpaabut alang sa hukom, apan wala siya mobati sa lalum, makadugmok sa kasingkasing nga kasubo, nga iyang gibudhian ang walay mansa nga Anak sa Dios, ug gilimod ang Usa nga Balaan sa Israel. Apan bisan pa si Jesus wala mosulti sa usa ka pulong sa kondenasyon. Siya mitan-aw sa kaluoy kang Judas, ug miingon, “Alang niini nga takna mianhi ako dinhi sa kalibutan.”TK 1044.2

  Usa ka hongihong sa katingala mitadlas sa tibuok katiguman. Uban sa kahibulong sila nakakita sa pag-antus ni Kristo sa Iyang magbubudhi. Usab dihay milabay kanila nga usa ka konbeksyon nga kini nga Tawo labi pa kay sa mamalatyon. Apan kon Siya Anak sa Dios, sila nangutana, nganong wala man Niya luwasa ang Iyang kaugalingon gikan sa Iyang mga higot ug pagdaug sa Iyang mga magsusumbong?TK 1044.3

  Si Judas nakakita nga ang iyang mga pakiluoy nahimong kawang, ug miharos siya gikan sa lawak nga nagasinggit, Ulahi na! Ulahi na! Siya mibati nga dili siya mabuhi magtan-aw nga si Jesus ilansang, ug sa iyang pagkawalay paglaum migula ug nagbitay sa iyang kau-galingon.TK 1045.1

  Sa ulahi nianang adlawa, sa dalan gikan sa lawak ni Pilato ngadto sa Kalbaryo, dihay miabut nga pagsamok sa mga singgit ug pagbiaybiay sa mga dautan nga pundok nga naghatud kang Jesus sa dapit nga lansangan Kaniya. Samtang sila miagi sa usa ka pahulayan nga dapit, ilang nakita sa puno-an sa kahoy nga patay, ang lawas ni Judas. Usa ka makapalagut nga talan-awon. Ang iyang kabug-aton miputol sa pisi nga iyang gigamit sa pagbitay sa iyang kaugalingon sa kahoy. Sa pagkahulog, ang iyang lawas hilabihan nga pagkabalibali, ug ang mga iro nagkaon na kaniya. Ang iyang bangkay dihadiha gilubong; apan minos na ang pagbiaybiay sa panon, ug daghan nga mga luspad nga mga nawong nagpakita sa mga hunahuna sa sulod. Ang balus nga silot daw nagduaw na niadtong mga sad-an sa dugo ni Jesus.TK 1045.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents