Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Mindentől, ami gonosznak látszik őrizkedjetek”

  (Testimonies Vol., V. p. 591-603.)

  Indíttatva érzem magamat, hogy azokhoz forduljak, akik hivatva vannak a világnak szóló intő üzenet hirdetésére. Jórészt a munkások személyétől függ, hogy azok, akiknek érdekében munkálkodnak megismerjék és elfogadják az igazságot. “Tisztítsátok meg magatokat, akik az Úrnak edényeit hordozzátok.” És Pál apostol kéri Timótheust: “Vigyázz magadra és a tanításra.” Ennek a műnek a munkások- nál kell kezdetét vennie. Nékik kell úgy egyesülniök Krisztussal, mint a szőlővessző a tőkével. “Én vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a venyigék,” mondja Krisztus. Ezzel a lehető legszorosabb összeköttetés van jelképezve. Ha a lombtalan ágat beleoltod a zöldelő szőlőtőkébe, úgy csakhamar ebből is élő ág lesz, amely nedvét és táplálékát a szőlőtőből szívja magába. Ez a nedv egyik rostból a másikba, egyik érből a másikba emelkedik, míg végül eléri a virágot és a gyümölcsöt is. A száraz ág a bűnöst jelképezi, aki ha Krisztussal egyesül, a lelke összeköttetésbe kerül az Isten Lelkével; a gyenge és halandó ember, a szent és végtelen Istennel; akkor eggyé lesz Krisztussal.BGR 270.3

  “Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” — mondá Krisztus. Vajjon összeköttetésben vagyunk-e ővele, akik Krisztus munkásainak nevezzük magunkat? Az általunk hordozott világraszóló üzenetnek el kell jutnia minden nyelvhez, néphez és nemzetséghez. Az Úr azonban egyikünktől sem követeli azt, hogy az ő kegyelme és ereje nélkül menjünk hirdetni az üzenetet, amit nem is tehetünk meg, ha oly módon akarjuk azt előadni az embereknek, amely annak fontosságával összhangban áll. Nagy kérdés ez ma számunkra: “Ugy adjuk-e elő ezen ünnepélyes és komoly igazságot, hogy annak fontossága mindenki számára nyilvánvaló lesz?” Ha a munkások Krisztusba vetik bizalmukat, úgy ő mindenkor velük kíván lenni. Ő sohasem gondolt arra, hogy misszionáriusai kegyelmétől és erejétől megfosztottan munkálkodjanak.BGR 271.1

  Krisztus kiválasztott bennünket a világból, hogy különleges és szent népe legyünk néki. Önmagát adta értünk, “hogy megváltson minket minden hamisságtól és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jócselekedetekre igyekezőt.” Isten munkásai legyenek az imának emberei, az írásnak buzgó kutatói, mint akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, hogy mások részére világosságul és erősségül szolgálhassanak. A mi Istenünk féltőn szerető Isten, aki azt kívánja tőlünk, hogy lélekben, igazságban és a szentség ékességében imádjuk őt. A zsoltáríró így szól: “Ha hamisságra néztem volna szívemben meg nem hallgatott volna az én Uram.” Mint munkásoknak jól kell vigyáznunk útainkra. Ha a zsoltáríró nem találhatott volna meghallgatásra, ha valami hamisság lett volna az ő szívében, hogy hallgatná meg az olyan férfiak imáit, akiknek szívében hamisság uralkodik!BGR 271.2

  Midőn elmult az 1844-es idő, vakbuzgóság (fanatizmus) lopódzott az adventisták soraiba. Isten intő üzenetekkel igyekezett a gonoszság behatolásának gátat vetni. A férfiak és nők között igen bizalmas viszony állott fenn. Én szemeik elé állítottam az igazság magasztos álláspontját, melyet el kell érnünk és annak a viselkedésnek tisztaságát, amelyet gyakorolnunk kell, ha Isten tetszését el akarjuk nyerni és az ilyen dolgokban szeplő és hiba nélkül meg akarunk állni. Olyan férfiak és nők ellen, kiknek gondolkozása nem volt tiszta, Isten részéről a legünnepélyesebb vádak lettek emelve. Habár ők azt állították, hogy ők Isten kölönös rokonszenvét élvezik, az általa adott üzenetet mégis megvetették és nem becsülték. Ellenem fordultak és így szóltak: “Hát csak általad szól az Isten, nem szól hozzánk is?” Ezek nem jobbították meg életük útját és Isten megengedte, hogy tovább haladjanak azon az úton, míglen bűnük nyilvánvalóvá nem lett.BGR 272.1

  Azonban még most sem vagyunk túl a veszélyen. Minden ember, aki hirdetni akarja e világnak az intő üzenetet, kemény próbára lesz téve és azon kísértésbe esik, hogy oly életet folytasson, amely által a hitet megtagadja. Sátán jól kigondolt terve az, hogy a munkásokat jellemhibáik által gyengítse az imában, és a befolyásban. A munkásoknak egyesülniök kell, hogy mindazt elítéljék és letapossák, ami érintkezésükben a legcsekélyebb módon is megközelíti a gonoszt. Hitünk szent. Munkánknak Isten törvénye megbecsülését kell helyreállítani. Nem szabad tehát olyan jellemmel rendelkeznünk, amely bárkit is gondolkozásában és viselkedésében alacsonyabb rendű viselkedésre késztet. Nékünk magasztos álláspontot kell elfoglalnunk. Az igazságot úgy kell elfogadnunk és hirdetnünk, ahogyan az Jézusban megnyilatkozott. Egy megszentelt szív sohasem fog tisztátalan cselekedetekre indítani. Ha valaki, aki azt állítja magáról, hogy az igazságot tanítja, és hajlamos arra, hogy legszívesebben leányok vagy asszonyok társaságában időzzön, ha szereti kezét bizalmas módon vállukra tenni és velük bizalmas módon beszélgetni, akkor őrizkedjetek tőle, mert az igazság tiszta alapelvei még nem hatották át az illető szívét. Az ilyen emberek nincsenek Krisztusban és Krisztus sincsen bennük. Mielőtt Isten az ilyenek munkáját jóváhagyhatná, előbb alapos megtérésen kell keresztülmenniök. A mennyből eredő igazság sohasem alacsonyíthatja le annak elfogadóját. Sohasem csábíthatja még a legcsekélyebb bizalmasságra sem. Ellenben megszenteli, felmagasztalja, nemesíti és szoros összeköttetésbe hozza a hívőt Jézussal. Oda juttatja őt, hogy Pál apostolnak ama intésére figyelmezzen: “Mindentől, ami gonosznak látszik őrizkedjetek, hogy az igazságnak útja emiatt ne káromoltassék”.BGR 272.2

  Egy dolgot jól meg kell figyelnünk: t. i., hogy őrizkedjünk ezen lezüllött kor bűneitől. Távol kell állanunk minden illetlen bizalmasságtól, mert Isten elitéli azt. Ez tiltott talaj és bizonytalan dolog, lábainkat erre a tiltott terepre helyezni. Minden szó és minden cselekedet oda irányuljon, hogy a jellemet nevelje és nemesítse. Bűnös dolog ezekről könnyelműen gondolkozni. Pál apostol figyelmezteti és elővigyázatra inti Timotheust, hogy prédikátori hivatá- sában csak jóval és tisztával foglalkozzék, hogy minden dologban való gyarapodása nyilvánvalóvá legyen. Ezen tanítás napjainkban komoly megfontolást igényel és igen szükséges. Ha az emberek többet gondolkoznának és kevésbé engednék magukat pillanatnyi érzelmek által uralni, akkor munkájukban sokkal nagyobb eredményt érhetnének el. Végtelen fontosságú dolgokat kezelünk és nem szabad saját jellemhibáinkat belevinni a munkába, hanem Krisztus jellemét kell kiábrázolnunk.BGR 273.1

  Nagy munkát kell még elvégezni. Embereket kell felemelni, Krisztus számára megnyerni és komoly tanításban részesíteni, hogy ők is törekedjenek arra, hogy isteni természet részeseivé legyenek, miután kiszabadultak a világ ártalmas gyönyöreiből. A munkások minden gondolata, szava és cselekedete azt a magasztos jelleget viselje, amely összhangban áll az általuk képviselt szent igazságokkal. Lehetséges, hogy fontos misszióterületeinken a nők és férfiak szükségképpen többé-kevésbé együtt kénytelenek dolgozni, de ha fenn áll is ez az eset, a lehető legnagyobb elővigyázatosságot ajánl. A nős férfiak legyenek tartózkodók és elővigyázatosak, nehogy valami rosszat mondhassanak felőlük. Olyan időben élünk, mikor megsokasodott az igazságtalanság. Mikor egyetlen meggondolatlan szó, vagy illetlen cselekedet igen nagy kárára lehet annak hasznavehetőségére nézve, aki ezt a gyengeséget elárulja. A munkások tartsák meg a szükséges határvonalat; hogy semmi olyasmi elő ne fordulhasson, amiből az ellenség tőkét kovácsolhatna. Ha vonzalmukkal az egyik, vagy másik felé fordulnak és kedvenceikkel szemben különös figyelmet és hizelgést tanusítanak, akkor Isten elvonja tőlük az ő Lelkét.BGR 274.1

  Ha a nős férfiak munkába mennek és gyermekeik, valamint háztartásuk gondját feleségeikre bizzák, akkor az asszony és anya is époly nagyfon- tosságú munkát végez, mint a férfi és az apa. Ha az egyik kint van misszióterületen, akkor a másik az otthonban misszionárius, akinek gondjai és nehézségei a férfi és apa gondjait és nehézségeit felülmulják. Az anya munkája szent és fontos, mert általa gyermekei értelmét és jellemét formálja, őket hasznos emberekké és a jövendő örökélet számára felkészültekké teszi. Lehetséges, hogy a misszióterületen dolgozó férfit embertársai megtisztelik, ellenben az otthon hűséges munkásnője semmiféle földi elismerésben nem részesül. De ha az anya családja érdekében dolgozik és azon fáradozik, hogy gyermekei jellemét az isteni példakép szerint formálja, akkor a jelentésttevő angyalok az ő nevét a világ legnagyobb misszionáriusainak nevei közé jegyzik fel. Isten nem úgy nézi a dolgokat, mint a halandó emberek. Mennyi óvatosságra van szüksége a férfinek és atyának, ha házassági fogadalmához hű akar maradni! Mennyire elővigyázatosnak kell lennie, hogy fiatal lányoknál, vagy férjezett nőknél, ne keltsen oly gondolatokat, amelyek nincsenek összhangban magasztos és szent hivatásával és Isten törvényével. Ezek a parancsolatok Krisztus szerint igen nagy terjedelműek és magukba foglalják a szívnek indulatait és szándékait is. Ebben a tekintetben igen sokan áthágják a törvényt. Szívük gondolataiban nem él az a tiszta és magasztos jellemkép, amelyet Isten megkövetel tőlük akármilyen állást is foglalnak el. Isten azonban számontartja gonoszságaikat és sokkal súlyosabban fogja megbüntetni őket, mint azokat, akik kevesebb világossággal és befolyással rendelkeztek.BGR 274.2

  Fájdalommal érint engem, midőn látom, hogy egyes férfiak mily sok dicséretben, hízelgésben és elkényeztetésben részesülnek. Az Úr megmutatta nékem, hogy azok, akik elfogadják ezen felmagasztalást, nem méltók arra, hogy nevét bűnös ajkukra felvegyék; és ennek dacára halandó emberek részéről, akik csak külsőleg itélnek mégis égig magasztaltatnak. Kedves testvérnőim! Ne dicsérjétek az atyafiakat és ne hízelegjetek szegény tévelygő férfiaknak, akár nősek, akár nőtlenek azok. Ti nem ismeritek az emberi gyöngeségeket és nem tudjátok, hogy fölösleges figyelmességtek és bizalmasságtok esetleg az ő vesztüket okozhatja. Megrettenek, ha arra gondolok, hogy egyesek mennyire rövidlátók és bölcsességet nélkülözők.BGR 275.1

  Azok a férfiak, akiknek szívében Krisztus lakozik és akik az Úr munkáját végzik, sohsem fognak erkölcsi álláspontjukból engedni, hanem éppen ellenkezőleg arra fognak törekedni, hogy azt egyre magasabbra emeljék. Ezek nem fognak örömet lelni a nők hizelgésében és kényeztetésében. Minden férfiúnak, akár nős, akár nőtlen az illető, így kell szólni: “Távozz tőlem! Én nem akarok alkalmat adni arra, hogy a legcsekélyebb dologban is rosszat mondjanak rólam, nékem a jó hír értékesebb minden aranynál és ezüstnél. Engedjétek, hogy azt szennytelenül megőrizzem, de ha mégis jó hírem az emberek támadásának középpontjába kerülne, akkor ez történjék ugyanazon oknál fogva, amiért Krisztusról is rosszat mondottak, mert utálták az ő jellemének tisztaságát és szentségét, amely állandó feddés volt az ő számukra.”BGR 276.1

  Azt kívánom, hogy minden, az Úr munkájában dolgozó munkásnak belevésődjön emlékezetébe az ima szükséges volta és hogy ezt soha szem elől ne tévessze. Igaz, hogy nem lehet mindég térdreborulva imádkozni, de a szív szüntelen felemelkedhetik Istenhez. Énok hasonlóképpen járt Istennel. Legyetek elővigyázatosak, nehogy önmegelégedettekké válván, Krisztust kiűzzétek szívetekből és többet tegyetek saját erőtökből, mint Krisztus Lelke által. Egyetlen drága pillanatot se pazaroljatok el könnyelmű beszélgetéssel. Midőn visszatértek a missziómunkából ne önmagatokat, hanem Jézust magasztaljátok. Magasztaljátok fel a golgothai keresztet. Ne engedjétek meg, hogy valaki dicsérjen benneteket és hizelegjen néktek, vagy hogy kezeiteket olyan sokáig szorongassa, mintha sohasem akarná többé elengedni. Féljetek minden ilyen megnyilatkozástól. Féljetek attól, ha fiatalok, vagy házasemberek hajlandóságot mutatnak arra, hogy családi helyzetüket elbeszéljék néktek. Ha kifejezik hajlamukat arra, hogy vágyódnak részvétetek után, akkor tudjátok meg, hogy itt van a legnagyobb elővigyázatosság ideje. Akik Krisztus Lelkével bírnak és Istennel járnak, azokban nem támadhat a részvét utáni szentségtelen vágy. Ők oly közösséggel rendelkeznek, amely teljesen kielégíti lelkük és szívük vágyát. Azok a nős férfiak, akik az asszonyok figyelmességeit, dicséreteit és hizelgéseit elfogadják, biztosak lehetnek abban, hogy ezen személyek szeretete és részvéte nem kívánatra méltók. A nők igen gyakran átveszik a kisértő szerepét. Ilyen, vagy amolyan ürügy alatt magukra irányítják a nős, vagy nőtlen férfiak figyelmét és addig vezetik őket, míglen áthágják Isten törvényét: ily módon odavész a férfiak használhatósága és lelkük üdvössége is veszélyben forog. József története mindazoknak tanulságára szolgál, akik hozzá hasonló kisértésbe estek. József alapelveiben sziklaszilárd és állhatatos volt és így szólott a kisértő nőnek: “Hogyan követhetném el e nagy bűnt és vétkezhetném az én Istenem ellen?” Az ő erkölcsi erejéhez hasonló erő szükséges ma is. Ha a nők azon volnának, hogy életüket megigazítsák és nemesítsék, akkor sokkal kevesebb veszély rejlene befolyásukban. De jelenlegi közömbösségük háztartási kötelességeik elvégzésével és Isten követelményeivel szemben, oly helyzetbe juttatja őket, amelyben igen erős befolyást gyakorolnak a rosszra; erejük kevés van és munkájuk nem viseli magán az Isten pecsétjét. Sem otthonukban sem azonkivül nem misszionáriusok és gyakran az ő otthonuk, a drága otthon, vigasztalan képet mutat. Aki Krisztus nevét vallja, köteles legyőzni minden férfiatlanságot, gyengeséget és balgaságot. Egyes emberek sohasem fognak eljutni a Krisztusban ékeskedő tökéletes kornak mértékére. Ezek gyermekiesek és önmegelégedettek. De az alázatos kegyesség mindezt kiküszöbölhetné. Az igazi vallás nem elégszik meg a gyermekies önmegelégedéssel, hanem a legvégső fokig becsületes.BGR 276.2

  Krisztus harcosainak soraiból a kisértés napján senkinek sem kellene meghátrálnia. Mindenkinek éreznie kell, hogy embertársainak a romlásból való felemelése képezi komoly feladatát. Abban a küzdelemben, amelyben az erkölcsiséget kívánatosnak, a bűnt pedig gyűlöletesnek kell tartani, senkinek sem áll jogában pihenőt tartani. Élő keresztény számára az örökkévalóságon kivül nincs más pihenő. Isten parancsolatainak engedelmeskedni azt jelenti, hogy minden körülmények között csak az igazat és igazságosat visszük véghez. Ez a keresztény férfiasság. Sokaknak azonban gyakran nagy szükségük van arra, hogy tanulságot vonjanak Krisztus életéből, aki hitünknek megkezdője és bevégzője. “Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állottatok ellent tusakodván a bűn ellen.” Be kell bizonyítanotok a keresztényi erényben való növekedésteket, még pedig azáltal, hogy még akkor is szelídek maradtok, ha igazságtalanul bántanak benneteket. Ha nem használtok durva kifejezéseket bebizonyítjátok, hogy tényleg az Üdvözítő lakik bennetek. Minden szavatok és minden cselekedetek szolgáljon arra, hogy az embereket közelebb vonjátok Krisztushoz. Nagy munka vár reánk. Véghezvitelére azonban kevés az idő, ezért tekintsétek élethivatástoknak, hogy bevéssétek mindenkinek elméjébe azt, miszerint Krisztusért nagy munkát kell még végezni. Vegyetek magatokra min- den olyan kötelességet, melyet mások, akik nem akarják meglátni élethivatásukat, nem voltak képesek felismerni és végezzétek el azt ti.BGR 278.1

  Isten népe még nem látja elég tisztán az erkölcsös életmód nagy fontosságát. Sokan vannak, akik azt állítják, hogy megtartják és védelmezik Isten parancsolatait, a valóságban azonban lábbal tapossák azt. A kisértések oly módon közelednek hozzájuk, hogy ők mentségeket találnak az áthágásra. A misszióterületre küldött férfiak és nők, Isten előtt olyanok legyenek, akik állandón Istennel járnak és beszélnek. Az Igehirdetés szent helyén állók pedig tanusítsanak szeplőtelen és tiszta magatartást, amelyhez a tisztátlanságnak legcsekélyebb foltja sem tapad. Ne tedd tönkre becsületed azáltal, hogy rálépsz a kisértés útjára. Ha egy nő bizalmasan és hosszasan szorongatja kezedet, akkor gyorsan rántsd vissza tőle és őrizkedj a bűntől. Hogyha részvéted iránti vágyát fejezi ki előtted, vagy arról panaszkodik, hogy férje nem szereti őt, nem ért vele egyet, úgy vigyázz nehogy ezt a hiányt te igyekezzél betölteni. Egyedüli helyes út az, ha részvétedet magadban tartod. Irányítsd az ilyen lelkek figyelmét minden terhek hordozójához, a legjobb és legigazabb tanácsadóhoz. Mert, ha ez a lélek valóban Krisztust választotta vezetőjéül, akkor az ő kegyelméből tanácsot fog neki adni, hogy zúgolódás nélkül legyen képes elhordozni az ő terhét. Ezenfelül minden tőle telhetőt el fog majd követni, hogy otthonát minél egyszerübbé, minél vonzóbbá és kedvesebbé tegye. Ha minden fáradozása dacára sem ért célt, akkor kegyelmet fog nyerni szeretett Mesterétől, aki megsegíti őt, hogy képes legyen elviselni kötelességeinek minden nehézségét. De ha valaki halandó lényekkel közli mindezeket, hogy ők töltsék be Krisztus helyét, akkor hűtlenséget tanusít Krisztussal szemben, aki minden esetben hajlandó betölteni az ember lelkének min- den űrjét. Panaszkodása által az ilyen lélek vétkezik Isten ellen. Sokkal jobban tenné azt, ha saját szívét komolyabban vizsgálná, hogy meglássa, nem az ő szívében leselkedik-e a bűn. Az olyan szív, amely ily kívánságokat rejteget magában, amely elfogadja az emberek részvétét és titkos figyelmességét, nem lehet tiszta és mocsoktalan az Isten szemeiben.BGR 279.1

  A gonosz asszonyok erős befolyásáról sok találó példát nyújt nékünk a Biblia. Midőn Bálámnak meg kellett volna átkozni Izráelt, ebben meg lett akadályozva, mert az Úr “nem vett észre Jákobban semmi hamisságot és nem látott gonoszságot Izraelben.” Bálám azonban engedvén a kisértésnek teljesen Sátán eszközévé lett és elhatározta, hogy amit Isten nem engedett meg egyenes úton, azt ő majd kerülő úton fogja végrehajtani. Tőrt vetett az izráeliták elé, hogy a szép midianita asszonyok által elcsábíttatván, Isten törvényének áthágására késztesse őket. Ily módon igyekezett oly álláspontot teremteni, hogy bűnt lehessen találni Izraelben és ennek következtében Isten kegyelme ne őrködjék többé felettük. Ennek következtében erejük meggyengült, úgy, hogy az ellenségnek nem volt többé félni valójuk tőlük, hiszen a seregek Ura nem járt többé seregével.BGR 280.1

  Legyen ez figyelmeztetés Isten népe számára az utolsó napokan. Ha ez a nép az igazságra és valóságos megszentelődésre törekszik, ha igyekszik Istennek minden parancsolatát hűségesen megtartani, akkor Sátán és eszközei nem győzhetik le őt. Akkor elerőtlenednek ellenségeik leghevesebb támadásai is, amelyek Isten plántálásának szőlőtőkéjét akarják megsemmisíteni. Sátán jól tudja, hisz megtanította erre Bálám szomorú tapasztalata is, hogy Jákobon nem fog varázslás és Izraelen a jövendőmondás, mivel semmi bűn nem találtatott közöttük; azért erejét és befolyását arra irányította, hogy megbontván közöttük az összhangot, beszennyezve jellemük tisz- taságát. Cselvetéseit ezer és ezer formában veti egyesek elé, hogy meggyengítse a jó cselekvésére irányuló erőiket.BGR 280.2

  Még egyszer szeretném elmétekbe vésni, minden szó, minden cselekedet tisztaságának szükséges voltát. Isten előtt önmagunk vagyunk felelősek azon személyes munkáért, melyet helyettünk senki más el nem végezhet, melynek célja az, hogy tanítás és személyes példaadás által megjavítsuk a világot. Mialatt társaséletet éltek, ne történjék ez a szórakozás kedvéért, hanem a lelkek megmentésének szándéka vezessen benneteket. Személyes fáradozásaitok révén lépjetek összeköttetésbe az üdvösség után vágyakozó lelkekkel. Nyissátok ki ajtaitokat a kísértésnek kitett ifjak előtt, akiket a gonosz minden oldalról megtámad, igyekezzetek inteni őket, ne távolodjatok el tőlük, hanem közeledjetek hozzájuk, hívjátok meg őket otthonotokba családi körötökbe és az istentiszteletre. Ezrekért és ezrekért kell ezt a munkát elvégezni. Sátán kertjének minden egyes fája csábító és mérges gyümölcsöt terem és jaj annak, aki ezekből szakít és eszik. Gondoljuk meg, hogy Isten a menny felé vezető útat széppé, világossá és vonzóvá akarja tenni a mi számunkra, hogy megszabadíthassuk a lelkeket Sátán veszedelmes varázslatából.BGR 281.1

  Isten azért adott nékünk értelmet, hogy nemes célra használjuk azt. Itt az ideje az örökélet próbaidejének. Ez az idő mindenki részére sokkal ünnepélyesebb, semhogy bárki is közönyös és gondtalan maradhasson. Másokkal való érintkezésünket tisztelet és mennyei gondolkodásmód jellemezze. Társalgásunk mennyei dolgok körül forogjon. De az istenfélők e szavakkal vigasztalják egymást: “Az Úr pedig figyelt és hallgatott és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek Ura, melyet én szerzek tulajdonommá lesznek és kedve- zek nekik, amint ki-ki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt.”BGR 281.2

  Vajjon mi lehet méltóbb a gondolkozás foglalkoztatására, az üdvösség tervénél? Ez kimeríthetetlen tárgy! Jézus szeretete, az elesett embereknek felkínált végtelen szeretetéből eredő megváltása, a szív szentsége, az utolsó idők megmentő üzenete, Krisztus kegyelme — mindezek olyan tárgyak, amelyek megelevenítik a lelket és a tiszta szívüek megizlelik majd az örömet, amelyet az Úr tanítványai éreztek akkor, midőn az Emmausba vezető úton az Üdvözítő hozzájuk csatlakozott. Csak annak lesz majd öröme az ilyen szent közösségben, csak az fog isteni erőt nyerni ebből az érintkezésből, aki szeretet középpontjául Krisztust tette. Aki azonban semmi örömet nem érez a vele való érintkezésben, akinek jobban esik érzelgős ostobaságokról beszélni, az egyre jobban eltávolodik Istentől és egyre fásultabbá válik a szent és szentséges törekvésekkel szemben. Ezek a földi és látható dolgokat mennyeiknek tekintetik. Ha Isten igazsága szilárd alapelvvé lett a szívben, akkor ott élőforrásá lesz. Akkor jöhetnek a kísérletek az igazság elfojtására, az más helyen fog előtörni: itt van és nem lehet visszatartani, az igazság a szívben az élet forrása, amely felüdíti az elfáradottakat és elfojtja a rossz gondolatok megnyilatkozását.BGR 282.1

  Nem történik-e sok minden körülöttünk, ami megmutatja az ösvényünket fenyegető veszedelmeket? Mindenfelé láthatni emberi roncsokat, elhanyagolt családi oltárokat és elpusztított családi viszonyokat. Elszakadnak az összes alapelvektől, lealacsonyítják az erkölcs álláspontját; a bűnök, amelyek miatt egykor az özönvíz sújtotta e földet Isten büntetéseként és tűz hullott Sodomára és Gomorára, napjainkban mindinkább elhatalmasodnak. Közeledünk a véghez. Isten régóta türi az emberiség romlottságát, de azért a büntetés nem fog elmaradni. Akik a világ világosságainak vallják magukat, távozzanak el minden igazságtalanságtól. Ma ugyanazt az igazságellenes lelkületet látjuk megnyilvánulni, mint amely Krisztus idejében nyilatkozott meg. Akik mindenáron igyekeznek Isten törvényét érvénytelenné tenni, bibliai bizonyítékok hiányában hazugságokat találnak ki, hogy legyalázzák és befeketítsék a munkásokat. Megtették ezt a világ üdvözítőjével is, megteszik tehát követőikkel szemben is. Minden alapot nélkülöző híreket igazságok gyanánt terjesztenek.BGR 282.2

  Isten megáldotta törvényét megtartó népét és minden ellenük hozott hazugság és ellenkezés dacára is meg fogja áldani azokat, akik rendíthetetlenül állanak a szenteknek adatott hit védelmezésében. De ha azok, akik azt vallják magukról, hogy Isten törvényeinek megtartói, megtapossák ezt a törvényt, akkor Isten elvonja tőlük védelmét és sokan elesnek makacsságuk, valamint engedetlenségük következtében. Ebben az esetben természetesen nem leszünk képesek ellentállni az ellenség törekvéseinek. Ha azonban Isten gyermekei elválasztva és elkülönítve maradnak a világtól, mint oly nép, amely igazságot cselekszik, akkor nem lesz sikere az ellenök felemelt fegyvernek, mert akkor Isten lesz az ő menedékük és védelmük.BGR 283.1

  Mint Isten népe, mely megőrzi az ő parancsolatait, ne távolítsuk-e el magunktól ebben a veszedelmes időben minden bűnt, igazságtalanságot és romlottságot? Azoknak a nőknek, akik vallják az igazságot, nem kell-e legszigorúbban ügyelniök arra, hogy a legcsekélyebb okot se szolgáltassák a meg nem engedett bizalmasságra? Az asszonyok jó néhány kísértés előtt bezárhatnák az ajtót, ha minden esetben szigorú tartózkodást és helyes magaviseletet tanusítanának. A férfiak József életéből vegyenek példát, hogy a leghatalmasabb kísértésben is kitarthassanak alapelveik mellett. Mi mindnyájan az igaz- ságért helytálló erős férfiak és nők kívánunk lenni! Azonban sokan körülöttünk erkölcsileg gyengék. Ezeknek olyan társaságra van szükségük, akik erősen állanak, s akiknek szíve szorosan össze van kapcsolva Krisztuséval. Minden egyes ember alapelvei próbára lesznek téve. Egyesek beleesnek a kísértésbe, mint a bolond a csapdába. Ezek úgyszólván meghívják az ellenséget, hogy kísértse meg őket. Önmagukat izgatják fel, mígnem erkölcsi erejük meggyengül, melynek következményeképpen szégyen és pusztulás következik rájuk.BGR 283.2

  Mennyire megvetettek a szent Isten szemében azok, akik mialatt azt állítják, hogy védelmezik a törvényt, azalatt lábbal tapossák annak előírásait. Ezek szégyent hoznak a munkára és alkalmat adnak az igazság ellenségeinek a diadalmaskodásra. Krisztus követői és Sátán követői között sohase töröltessék el a válaszfal. Maga Isten vonta a határvonalat a világ és a gyülekezet, törvényének megőrzői és áthágói között. Ezek ketten nem érthetnek egyet. Ezek annyira különböznek egymástól izlésben, célkitüzésükben és jellemükben, mint észak különbözik a déltől. Ha Isten félelmét és szeretetét ápoljuk magunkban, akkor gyűlölni fogjuk mindazt, ami legkisebb mértékben is érinti a tisztátalanságot.BGR 284.1

  Vajha az Úr magához vonná a lelkeket, hogy közölje velük szent kötelességük öntudatát és oly jellemet alakítson ki bennük, amelynek következtében nem kell szégyelni Krisztusnak, hogy testvéreinek nevezze őket. Magas célt tűzzetek magatok elé, hogy mikor el fog jönni az a nap, amidőn minden ember aképpen nyeri el jutalmát, amint e földi életben járt, hogy akkor az Isteni áldás szavai hangozzanak el felettetek. Isten munkásai olyan életet folytassanak, mintha állandóan Isten szemei előtt járnának, hogy jellemükben és a kegyességben szüntelen fejlődjenek. Szívük és gondolatuk oly tökéletesen le- gyenek áthatva Krisztus Lelkével, annyira lelkesedjenek az általuk hirdetett szent üzenetért, hogy minden egyes gondolatuk, eljárásuk és indítóokuk annak kifejezésre juttatása legyen, hogy felette állanak minden földi és testi dolognak. Boldogságuk ne tiltott dolgok önző kielégítésében, hanem Jézusban és az ő szeretetében álljon.BGR 284.2

  Az én imám ez: “Oh Uram kend meg néped szemeit, hogy különbséget tehessen a bűn és szentség között, a tisztátalanság és igazság között és végül győztes lehessen.”BGR 285.1

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents