Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  A szülők kötelességei gyermekeikkel szemben

  (Review and Herald, 1854 szept. 19.)

  “Az utolsó napok” jelei közé tartozik az is, hogy a gyermekek engedetlenek lesznek szüleikkel szemben. (2. Tim. 3, 2.) Felismerik-e a szülők felelősségöket? Sokan figyelmen kívül hagyják a gyermekeik felett való őrködést és megtűrik az engedetlenséget, valamint a gonosz szenvedélyek ápolását. Csak kevéssé veszik figyelembe a gyermekek makacsságát, csak amikor már ők maguk felbosszankodnak, akkor büntetik meg őket haragjukban.BGR 150.1

  Sok szülő végeredményben rettenetes számadásra lesz majd vonva gyermekei elhanyagolásáért. Miközben kívánságaikhoz és akaratukhoz alkalmazkodtak, erősítették és ápolták gyermekeik gonosz hajlamait. Így érdemlik ki azután az apák és anyák, valamint a gyermekek is Isten haragját.BGR 150.2

  Szülők, hát elfelejtettétek, hogy a Szentírásban meg van írva: “Aki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát.” (Példb. 13, 24.) A gyermekek nevelés nélkül nőnek naggyá. Úgy vélik, hogy a tíztizenkét hónapos csecsemő még igen fiatal ahhoz, hogy megérthesse a rendreutasítás jelentőségét. A szülők megtűrik, hogy a gonosz hajlamaiknak és szenvedélyeiknek szabad folyást engedjenek, anélkül, hogy ezeket elnyomni, vagy megróni igyekeznének. Ezáltal azonban úgyszólván ők maguk ápolják e gonosz szenvedélyeket, úgy hogy ezek a gyermekkel egyidejűleg nőnek és erősödnek.BGR 150.3

  Szombatünneplők gyermekei vajmi gyakran megszentségtelenítik Isten házát és megtörik a szombatot. Többek között azt is megengedik nékik, hogy Isten házában szaladgálgassanak, játszadozzanak, csevegjenek, hajlamaiknak szabad folyást engedjenek; mindezt pedig azon a helyen, ahol a szent Istent a szentség ékességében kell imádni. Ilyen módon szent az a hely, amelyben csendnek és tökéletes rendnek kell honolnia, ahol alázatos tiszteletadásban kell mindennek megnyilvánulnia, Babilonná azaz, zürzavar színhelyévé válik. Ez elégséges ahhoz, hogy Isten rosszalását fejezze ki az összejövetel felett és az ő jelenlétét megvonja tőlük. Ezek a dolgok felkeltik az ő haragját és mindaddig, amíg ki nem lesznek küszöbölve, ő nem fog együtt vonulni Izráel népével, hogy hadakozzék érdekükben az ő ellenségeikkel. Így történhetik azután, hogy a mi hitünk ellensége engedélyt kap a felettünk való győzelemre.BGR 151.1

  A szülők Isten helyét foglalják el gyermekeikkel szemben és az Úr előtt egykor számot kell majd adniok arról, hogy hűségesen betöltötték-e az Istentől nékik kirendelt hivatásukat. Szülők! Egyesek közületek csak azért nevelnek gyermekeket, hogy a pusztító angyal egykor megölje őket; hacsak magatartástokat gyorsan meg nem változtatjátok. Isten még a gyermekeknél sem nézheti el az igazságtalanságot. Nem fogadhat el rakoncátlan gyermekeket, olyan gyermekeket, akiknek életében szenvedélyek nyilatkoznak meg. Ezeket nem mentheti meg a nyomorúság idején sem. Bele akartok törődni abba, hogy hanyagságtok következtében gyermekeitek elvesszenek? Ha nem lesztek hűségesek, akkor az ő vérük rátok fog szállani és vajjon, ha azok a gyermekek, akik megmenthetők lettek volna, kötelességmulasztástok révén elpusztulnak, nem fogja-e ez a ti saját megmentésteket is kétségessé tenni?BGR 151.2

  Ábrahám felől így szól Isten: “Tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útát.” (1. Mózes 18, 19.) Isten azzal tisztelte meg ezért Ábrahámot, hogy minden hivők atyjává tette őtet. Szülők a ti kötelességtek gyermekeiteket engedelmességre nevelni és a magatok részéről minden lehetőt megtenni, szenvedélyeik és gonosz hajlamaik elnyomása érdekében.BGR 152.1

  Ha a gyermekeiteket magatokkal viszitek az összejövetelekre értessétek meg velük, hogy most nem otthon vannak, hanem azon a helyen, ahol Isten találkozik az ő népével. Ne engedjétek meg nékik, hogy ott játszadozzanak, hanem legyenek csendben és nyugodtan. Akkor majd Isten felétek fordítja orcáját és megáld benneteket.BGR 152.2

  Ha a szentek összejövetelein figyelmet fordítanának a rendre, az igazság sokkal nagyobb befolyást gyakorolna a hallgatókra. A szükséges ünnepélyesség növekedne. Akkor nem ülné meg a hallgatókat valami halálhoz hasonló merevség; mert az igazságnak van ereje és hatalma a lelket az ő legmélyebb belsejéig megrázni. Ugy látszik, mintha egyes helyeken Isten frigyládája eltünt volna a gyülekezetből, mert a szent parancsolatokat áthágják és Izráel erőssége meggyengül. Szülők utasítsátok rendre gyermekeiteket. Kezdjétek meg akkor, mikor még fiatalok, mikor még könnyű rájuk hatni és könnyű a gonosz hajlamokat letompítani. Isten az ő igéje által figyelmeztet benneteket a gyermekek rendreutasítására. “Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle.” (Példb. 19, 18.)BGR 152.3

  Szeretettel utasítsátok rendre a gyermekeket. Ne engedjetek szabad folyást az ő akaratuknak, mind- addig, amíg fel boszankodtok, hogy azután megbüntessétek őket. Az ilyen természetű büntetés még csak növeli a rosszat, ahelyett, hogy megszüntetné.BGR 152.4

  Ha kötelességeteket hűségesen megcselekedtétek gyermekeitekkel szemben, akkor terjesszétek ügyeteket imában Isten elé és őt kérjétek, hogy segítsen nektek. Mondjátok meg néki, hogy ti a magatok részéről mindent megtettetek már és hitben kérjétek őt, hogy most ő cselekedje meg azt, amire ti nem vagytok képesek. Kérjétek az Urat, hogy a gyermek hajlamait szelídítse meg, hogy az ő szent lelke által tegye őket engedelmessé és alázatosokká. A Mindenható bizonyára meghallgatja a ti imáitokat.BGR 153.1

  A szülők határozottan Isten haragját hívják ki maguk ellen az olyan eljárással, mikor Istenre bizzák annak a megtevését, aminek a véghezvitele nékik lett megparancsolva. Isten rendreutasít bennünket, ha engedetlenek vagyunk és tőle eltávolodtunk. Így vannak a szülők is arra kötelezve, hogy Isten Igéje által azonnal rendreutasítsák gyermekeiket, mihelyt az engedetlenség és a gonoszra való hajlandóság tünetei jelentkeznek náluk. Akkor igyekezzetek megzabolázni a szenvedélyeket, mikor azok első ízben jelentkeznek. Akaratukat rendeljétek a magatoké alá, (de elővigyázatosan és gyöngédséggel tegyétek ezt) akkor gyermekeitek és ti magatok is, sokkal boldogabbak lesztek. Isten megemlékezik majd a ti erőfeszítésteitekről. Ő aki egy verebecskét is számon tart, aki Ábrahám hűségét dicsérte, nem fog megfeledkezni a ti erőfeszítésteitekről sem. Ő aki nem szunnyad és nem alszik, segítségtekre lesz az ő Lelke által és meg fogja jutalmazni gyenge fáradozásaitokat.BGR 153.2

  Mindenekelőtt szombaton ügyeljetek gyermekeitekre. Ne tűrjétek, hogy Isten szent napját áthágják azáltal, hogy otthon, s a szabadban játszanak. Ha megengeditek, hogy a gyermekek a szombatot megtörjék, akkor ez olyan, mintha ti magatok tennétek ezt. Ha megengeditek, hogy gyermekeitek, szombaton ide-oda szaladgáljanak és játszanak, akkor Isten titeket magatokat tekint szombatrontóknak. A gyermekek számára a ti szavatok Isten törvénye legyen. Vajha a szülők kötelességük felismerésének tudatára ébrednének még mielőtt késő lenne és teljes komolysággal fogván fel munkájukat, minden időt kihasználva, fáradságot nem kimélve, igyekeznének gyermekeiket megmenteni!BGR 153.3

  A szentségtelen gyermekek az ellenség feltétlen zsákmányát képezik, mivel ezek nem tapasztalták Jézus vérének megtisztító erejét. Egyes szülők gondtalanok és megengedik, hogy a gonosz angyalok gyermekeiket hatalmukba kerítsék és csupán kevés korlátozással bennük működjenek. Szülőkön nyugszik a gyermekek rendreutasításának nagy feladata. Nékik kell őket Istenhez vezetni és Isten áldását reájuk kérni. A szülők fáradhatatlan erőfeszítései és Isten kegyelmének áldásai által megtörik a gonosz angyaloknak a gyermekek fölött gyakorolt hatalma. Megszentelő befolyás fog a gyermekekre kiáradni; és a sötétség hatalmasságai vissza lesznek szorítva.BGR 154.1

  Mikor az öldöklő angyalnak keresztül kellett vonulni Egyiptomon, hogy megölje az állatok első-szülöttjeit, akkor Izráel népe parancsot kapott, hogy gyermekeiket családjaikkal együtt házanként összegyűjtsék, az ajtófélfákat vérrel megjelöljék, hogy az öldöklő angyal ezen házakat elkerülje. Ha azonban ők elmulasztották volna Isten parancsának végrehajtását, akkor semmi különbség sem lett volna köztük és az egyiptomiak között.BGR 154.2

  Az öldöklő angyalnak nemsokára ismét lesz dolga, de akkor nemcsak az elsőszülötteket, hanem minden “vénet, ifjat, szüzet, gyermeket és asszonyt” (Ez. 9, 6.) meg kell ölnie, ha nem rendelkeznek Isten pecsétjével. Szülők, ha gyermekeiteket meg akarjátok menteni, akkor el kell különítenetek őket a világtól és meg kell őriznetek az istentelen gyermekek társaságától; mert ha megengeditek nékik, hogy rossz barátokkal érintkezzenek, akkor nem is akadályozhatjátok meg, hogy ők is részeseivé ne legyenek amazok istentelenségének és gonoszságának. Ünnepélyes kötelességtek a gyermekek fölött való őrködés és társaságuk gondos megválasztása.BGR 154.3

  Tanítsátok gyermekeiteket, hogy engedelmeskedjenek néktek, akkor aztán Isten parancsolatait is könnyebben betölthetik, követelményeinek előbb tehetnek eleget. Ne mulasszuk el a gyermekekkel való imádkozást sem. Mert aki azt mondotta, “Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket”, (Márk 20, 14.) az meg fogja hallgatni imáitokat és a hivő szülők pecsétje, illetve jele meg fogja óvni a gyermekeket, ha azok fegyelmezetten lesznek az Úr számára felnevelve.BGR 155.1

  *

  Midőn a Megváltó a földön tartózkodott a kisgyermekeket ölébe vette és megáldotta. Egy ilyen alkalommal a tanítványok azt kívánták, hogy küldje el a gyermekeket. Jézus hallván az ő dorgáló szavaikat így szólt hozzájuk: “Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyeknek országa.” (Máté 19, 14.)BGR 155.2

  Azokban a gyermekekben, akik érintkezésbe jutottak vele, Jézus azokat a férfiakat és asszonyokat látta már, akik egykor az ő kegyelmének örökösei és az ő országának polgárai lesznek és akik közül egyesek az ő nevéért vértanu halált is fognak szenvedni. Ő jól tudta, hogy ezek a gyermekek ővéi és hogy őt sokkal készségesebben fogadják el Megváltójuk gyanánt, mint azok a felnőtt emberek, akik közül sokan világi bölcsességgel telítettek, de egyuttal kemény szívüek is voltak. Tanításaiban Jézus leeresz- kedett a gyermekek álláspontjára. Ő, aki a menny fejedelme, nem vonakodott kérdéseikre választ adni, az ő fontos tanításait leegyszerűsíteni és azt gyermeki értelmükhöz szabni. Lelkűkbe elültette az igazság magvát, melynek a későbbi években fel kellett nőnie, hogy meghozza az örökélet gyümölcsét. Még mindig igaz az, hogy az evangélium tanaival szemben a gyermekek fogékonyak leginkább. Szíveik nyitva állanak a mennyei befolyás előtt és elég erősek ahhoz, hogy a kapott leckéket meg is tartsák. Már a kis gyermekek is lehetnek keresztények és rendelkezhetnek életéveiknek megfelelő tapasztalatokkal.
  (Youth's Intstructor, 1908 nov. 3.)
  BGR 155.3

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents