Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  A könyv evangélista tulajdonságai

  (Testimonies, Vol. VI, p. 317-320.)

  Mivelhogy a mi irataink terjesztése missziómunka, ezért missziós szempontból kell történnie. Csakis olyan férfiakat és nőket alkalmazzunk, akik átérzik a szolgálat terhét és akiknek célja nem a nyereség elérése, hanem az embereknek nyújtandó világosság adása. Egész szolgálatuk Isten dicsőségének jegyében történjék és azt a célt szolgálja, hogy a sötétségben élők világossághoz jussanak. Önző alapelvekről, nyereségvágyról, tekintély és állás utáni törekvésről közöttünk sohasem lehet szó.BGR 86.2

  A könyvevangélistáknak naponként meg kell térniök, hogy szavaik és cselekedeteik az élet illata legyenek az életre és bűntől szabadító befolyást gyakorolhassanak. Sokan azért voltak eredménytelenek a könyvárusításban, mert nem voltak igazi keresztények; mitsem tudtak a megtérés lelkéről. Ismerték ugyan a munka elvégzésének elméletét, de nem érezték át Istentől való függőségüket.BGR 87.1

  Könyvevangélisták! gondoljatok arra, hogy ti nem a Babilon borával és a föld nagyjai által követett tévtanokkal telt kelyhet nyújtjátok az embereknek, hanem azt a kelyhet, amely a megváltás értékes igazságaival van megtöltve. Akkor a ti lelketek alárendeltségi viszonyba kerülhet Krisztus akaratával és ő képes benneteket saját kezevonásának jelével ellátni. Ha őreá néztek, akkor egyik dicsőségből a másikba fogtok átalakulni és jellemetekben lépcsőfokról lépcsőfokra fogtok emelkedni. Isten azt akarja, hogy lépjetek az első sorokba és azokat a szavakat szóljátok, melyekre ő ihlet benneteket. Meg kell mutatnotok, hogy milyen magasra értékelitek a Krisztus drága vérén megváltott embereket. Ha ráestek a Sziklára és összetörtök, akkor tapasztalatból ismeritek meg Krisztus erejét és mások is észlelni fogják rajtatok keresztül az igazság erejét.BGR 87.2

  Akik azért látogatják iskoláinkat, hogy eltanulják a munka végzésének legjobb módszereit, azoknak a következőket szeretném mondani: Ne felejtsétek el, hogy csakis az Istennek való naponkénti odaadás által válhattok lélekmentőkké. Voltak olyanok is, akik túlságosan szegények voltak ahhoz, semhogy az is- kolábamenés költségeit fedezhették volna; de miután Isten gyermekeivé lettek, azért mégis munkához fogtak ott, ahol pillanatnyilag tartózkodtak és ott munkálkodtak az emberek és a környezetük érdekében. Iskolai ismereteik hiányában is Istennek szentelték életüket és Isten működött is általuk. A háló mellől elhívott tanítványokhoz hasonlóan, nyertek ezek értékes tanításokat a Megváltótól. Összekapcsolódtak a nagy tanítóval és az írásból merített ismeretek alapján képesek voltak másoknak is beszélni Jézus Krisztusról. Így lettek igazában bölcsek, mert saját szemeikben nem voltak azok és alkalmasak lettek a felülről jövő tanítás befogadására. A Szentlélek megújító ereje ellátta őket a lelkek megmentéséhez szükséges cselekvő erővel.BGR 87.3

  A lelkeknek Krisztushoz vezetése szempontjából a legtanultabb ember tudása is oktalanság, ha nem járta ki Krisztus iskoláját. Isten csak az olyanok által működhetik, akik készek eleget tenni ezen meghívásnak: “Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű.” Máté 11, 28-40.BGR 88.1

  Sok könyvevangélista letért a helyes alapelvekről; miután földi előnyöket keresnek, lelkületük eltért a munka tulajdonképpeni céljától és helyes szellemétől. Senki sem gondolja, hogy a külső látszat helyes benyomást képes gyakorolni az emberekre. Ilyen módon nem lehet a legjobb és legmaradandóbb eredményeket elérni. A mi feladatunkat az képezi, hogy az emberek gondolatait a jelenkor ünnepélyes igazságaira irányítsuk. Fáradozásainkat csakis abban az esetben fogja eredmeny kisérni, ha szívünk telve van azon igazságokkal, melyeket az általunk terjeszteni kivánt könyv tartalmaz és ha az emberek figyelmét alázatosan hívjuk fel rájuk. Csak ebben az esetben lehet jelen a Szentlélek, hogy meggyőzze az emberi szíveket a bűnről, igazságról és itéletről.BGR 88.2

  Könyveinket kizárólag olyan szentéletű emberek terjesszék, akiket Isten Lelke eszközéül képes felhasználni. Krisztus a mi erősségünk! Hirdessük az igazságot a maga egyszerűségében és hagyjuk, hogy a benne rejlő élet illata által, önmaga terjessze az életet.BGR 89.1

  Az alázatos és bensőséges ima jobban hozzá fog járulni könyveink elterjesztéséhez minden olyan költséges diszítésnél, melyet a világ szokott felhasználni. Ha a munkások arra irányítanák figyelmüket, ami igaz, eleven és valóság és bizalmukat a Szentlélekbe helyeznék, úgy annak áldásos befolyása hatalmas mennyei folyam gyanánt áradna ki rájuk és az emberek szívében helyes és maradandó benyomást hagynának. Ezért imádkozzatok és dolgozzatok; dolgozzatok és imádkozzatok és az Úr együtt fog munkálkodni veletek.BGR 89.2

  Minden könyvevangélistának állandóan szüksége van az angyalok közreműködésére; mert olyan fontos munkának az elvégzése hárul rája, melyet önerejéből képtelen lenne elvégezni. Aki felülről újjászületett és hagyja magát Isten Lelke által vezettetni, aki mindenre kész a Krisztusért és úgy dolgozik, mintha látná, hogy tevékenységét az egész menny figyelemmel kiséri, azokat szent angyalok kisérik és tanítják és egyengetik előttük az útat, amint az emberek lakóhelyei felé irányítják lépteiket. Az ilyen segítség messze felülmulja mindazon előnyöket, amit a könyv diszes kiállítása nyújthatna.BGR 89.3

  Ha valaki felismeri azon időt, amelyben jelenleg élünk, akkor úgy fog dolgozni, mintha a menny színe előtt munkálkodna. A könyvevangélista akkor olyan könyveket fog terjeszteni, melyek erőt és világosságot nyujtanak a léleknek. Magába szívja azon könyv szellemét és egész szívét belehelyezi a bemutató szavakba. Ereje, bátorsága és sikere attól fog függni, hogy mennyire szövődtek egybe a könyvben tárgyalt igazságok az ő saját életével és tapasztalatával és hogy milyen mértékben látszik meg azoknak hatása mindennapi életében. Ha saját élete ilyen irányú átalakuláson ment már át, akkor másokkal is közölheti az általa terjesztett igazságokat. Isten Lelkétől áthatva mély és gazdag tapasztalatokat fog szerezni és Isten angyalai eredményessé fogják tenni munkáját.BGR 89.4

  Könyvevangélistáinknak és mindazoknak, akiknek Isten képességeket adományozott a vele való együttmunkálkodásra, szeretném odakiáltani: Imádkozzatok, oh imádkozzatok mélyebb tapasztalatokért. Miután a jelenkorra vonatkozó értékes igazságok tanulmányozása útján Isten meglágyította és engedelmessé tette szíveteket, menjetek ki az igazság terjesztésére. Igyatok bőségesen az üdvösség vízéből, hogy az olyan élő forrássá válhassék a ti szívetekben, melynek víze felüdíti a veszedelemben forgó lelkeket. Isten bölcsességet ad néktek, hogy helyes módon tudjátok azt másokkal közölni. Az Úr olyan csatornákká tesz benneteket, melyeken keresztül áldását árasztja szét és segítségtekre lesz az ő tulajdonságainak kinyilvánításánál, miután közlitek másokkal azt a bölcsességet és ismeretet, melyet tőle nyertetek.BGR 90.1

  Kérem az Urat, hogy legyen segítségtekre mindennek megértésére egész szélességében, hosszúságában és magasságában, hogy tudattá váljék bennetek azon kötelesség, mely szerint Krisztus jellemét türelem, bátorság és megtántoríthatatlan becsületesség által kell képviselnetek. “És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Fil. 4. 7.BGR 90.2

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents