Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Felhivás az ifjúsághoz

  (Testimonies, Vol. III. p. 362-380.)

  Kedves ifjúság! Időről-időre figyelmeztető bizonyságot adott nékem az Úr a ti számotokra. Bátorító szavakat szól hozzátok, ha szíveteket megnyitjátok a legszentebb és legjobb érzelmek számára és teljesen átadjátok magatokat néki. Miközben ezen figyelmeztetések újból élénken szemeim előtt lebegnek, veszedelmeitek nagyságának olyan tudata él bennem, aminővel ti magatok sem rendelkeztek.BGR 164.2

  Leányok és ifjak! Ti felelősek vagytok Istennek azért a világosságért, amelyet tőle nyertetek. Ha ti figyelmen kivül hagyjátok ezt a világosságot és ezen figyelmeztetéseket, úgy azok bizonyságot tesznek ellenetek az itéletben. A benneteket fenyegető ve- szélyek világosan vázolva vannak. Isten házában hallgattátok a legünnepélyesebb és legsürgetőbb igazságokat, amelyeket Isten szolgái a Lélek bizonyítékai által magyaráztak. Milyen benyomást gyakoroltak reátok ezen ünnepélyes felszólítások? Milyen kihatásuk van a ti jellemetekre! Ti felelősek vagytok minden egyes ilyen felhivásért és figyelmeztetésért. Ezek az itéletben tanuskodni fognak azok ellen, akik hiú, könnyelmű és büszke életet folytattak.BGR 164.3

  Kedves fiatal barátaim! Amit vetettetek azt fogjátok aratni is. Most van itt számotokra az aratás ideje. Milyen lesz az eredmény? Mi az, amit vetettetek? Minden kimondott szó, minden elvégezett cselekedet egy-egy mag, amely vagy jó, vagy gonosz gyümölcsöt fog teremni, vagy örömet, vagy szenvedést fog szerezni az elvetők számára. Az aratás olyan lesz, amilyen az elvetett mag. Isten nagy világosságot és sok előjogot adott néktek. Miután ezen világosságot megkaptátok, és a fenyegető veszedelmek meg lettek előttetek világítva, a felelősség teljes súlya tirajtatok nyugszik. Az a mód, hogy hogyan kezeltétek az Istentől nyert világosságot, a mérlegserpenyőbe lesz vetve, amely dönteni fog üdvösségtek és pusztulástok felett. Sorsotokat önmagatok készítitek elő.BGR 165.1

  Mindannyian jó, vagy rossz befolyást gyakoroltok mások szívére és jellemére. Ezen befolyások feljegyeztetnek a mennyei könyvekbe. Mindegyiketeket angyal kiséri, aki jelentést vezet szavaitok és cselekedeteitek felől. Vajjon reggelenként átérzitek-e a tehetetlenségeteket és az Istentől jővő erőre való szükségeteket? Alázatosan és szívből jövőn tárjátok-e fel kivánságaitokat a mennyei Atya előtt? Ha így áll a dolog, akkor angyalok figyelnek imáitokra. Ha ezen imák nem képmutató ajkakat hagynak el, akkor a védőangyalotok oldalatok mellett áll, és amikor abban a veszélyben forogtok, hogy öntudatlanul rosszat tegyetek és olyan befolyást gyakoroljatok, amely má- sokat szintén rosszra indítana — ilyenkor a helyes útra vezetnek benneteket, szavakat adnak ajkaitokra és befolyásolják cselekedeteiteket.BGR 165.2

  Ha veszélyen kivül gondoljátok magatokat és nem imádkoztok segítségért a kisértésekkel szemben való ellentálláshoz, akkor egész bizonyosan el fogtok tévelyedni. Kötelességetek elhanyagolását azonban a mennyei könyvekben feljegyzik és ennek a mulasztásnak a hiányát a kisértés napjaiban érezni fogjátok.BGR 166.1

  Környezetetekből egyesek vallásos nevelésben részesültek, mások azonban olyannyira dédelgetve, dicsérve és hizelkedő szavakkal voltak körülvéve, hogy a gyakorlati élet számára teljesen hasznavehetetlenekké váltak. Olyan személyekről beszélek, akiket ismerek. Jellemük annyira szenvedélyeiknek befolyása alatt áll, annyira kivánják a hizelgést és renyheséget, hogy az élet számára hasznavehetetlenek. Ha azonban már a jelen életben is hasznavehetetlenek vagyunk, vajjon mit remélhetünk attól az élettől, amelyben minden tisztaság és szentség és amelyben mindenki kiegyensúlyozott jellemmel rendelkezik? Én imádkoztam ezen személyekért, sőt személyesen is érintkezésbe léptem velük. Láthattam, hogy milyen befolyást gyakorolnának más lelkekre, ha azokat az örökkévaló céltól, hiúság, gondtalanság és cicomázás által eltéríthetnék. Az emberek ezen osztálya számára az az egyedüli remény áll még fenn, hogy Isten előtt megalázkodva, bűneiket megvallják és megtérnek.BGR 166.2

  Az ifjúság számára nagy kisértést jelent a ruházkodásban való hiúság és a szórakozásoknak szeretete. Isten szent követelményekkel lép fel mivelünk szemben. Ő igényt tart szívünkre, lelkünkre és teljes értelmünkre. Erre olykor ilyen választ hallhatunk: “Óh, én egyáltalán nem akarok keresztény lenni!” De mit jelent ez? Vajjon Isten nem ugyanazon igényekkel lép fel veled szemben, mint azzal szemben, aki gyermekének vallja magát? Azt gondolod talán, hogy az Úr minden további nélkül eltekint bűnös közönyödtől, csak azért mert olyan merészen megveted a szent dolgokat? Minden nap, amelyen megveted az Isten követelményeit, minden kinálkozó alkalom, amelyet figyelmen kivül hagytál, nagyítani fogja bűneid sorozatát, amelyek felolvastatnak majd ama napon, amidőn minden egyes lélek vizsgálat alá lesz véve.BGR 166.3

  Hozzátok fordulok ifjú férfiak és nők, akár keresztényeknek valljátok magatokat, akár nem. Isten a maga számára igényeli vonzalmatokat, engedelmességteket és örömteljes odaadástokat. Rövid vizsgálati idő adatott számotokra, amely alkalmat felhasználhatjátok arra, hogy minden feltétel nélkül átadjátok magatokat Istennek.BGR 167.1

  Isten követelményeivel szemben tanusított engedelmesség és alárendeltség képezi azon feltételeket, amelyeket a Szentlélek által ihletett apostol megjelöl, amelyeknek betöltése által Isten gyermekeivé és a királyi család tagjaivá válhatunk. Jézus az ő saját vérével mentett meg minden gyermeket, minden ifjút, minden férfit, és minden asszonyt a pusztulásnak verméből, melybe Sátán hajszolta őket.BGR 167.2

  Vajjon fel vannak-e mentve kötelességeik alól azok, akik a felajánlott üdvösséget egyszerűen elutasítják maguktól? Vétkességüket nem kevesbíti az, hogy megmaradnak áthágásukban és bűneikben. Jézus nagy áron vette meg őket, ezért az övéi. Az ő tulajdonát képezik; ha azonban nem tanusítanak engedelmességet azzal szemben, aki életét adta értük, hanem Sátán szolgálatába állítják adományaikat és erőiket, akkor el fogják venni az ennek megfelelő jutalmat, t. i. a halált. Elmulhatatlan dicsőséget és örökéletet kinál fel jutalmul a Megváltó azoknak, akik engedelmeskednek néki. Neve által lehetővé tette számukra, hogy keresztény jellemet fejlesszenek ki magukban és hogy győzedelmeskedjenek őérte, mint ahogy ő győzött érettünk. Saját életével példát nyujtott nékik, hogy megmutassa a győzedelmes élet útját, “mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örökélet, a mi Urunk a Jézus Krisztusban.” Róma 6, 23.BGR 167.3

  Isten követelményei mindenki számára egyformán kötelezők. Mindazok, akik saját választásuk alapján a felkinált nagy üdvösséget elmulasztják, akik úgy határoznak, hogy Isten ellenségének szolgálnak és az önfeláldozó Megváltó ellenfelével együtt haladnak, elnyerik majd a méltó jutalmat. Ezek a testnek vetnek és a testtől pusztulást fognak aratni.BGR 168.1

  Akik felöltözték Krisztust a keresztség által, akik kinyilvánították ezen lépésük által, hogy elszakasztották magukat e világtól és magukra vállalták, azt a kötelezettséget, hogy Jézus életét folytassák, azok őrizkedjenek attól, hogy szívükben bálványnak adjanak helyet. Ha azok, akik egykor a bűnbocsánat bizonyságának örvendeztek és a Megváltó szeretetét megizlelték, még ezek után Krisztus ellenségével egyesülnek, a Krisztus által felkinált tökéletes igazságot elvetik és olyan útat választanak maguk számára, amelyet Krisztus elitél, akkor ezek nagyobb szigorúsággal lesznek megbüntetve, mint azok a pogányok, akik sohasem rendelkeztek világossággal, akik sem az Istent, sem az ő törvényét soha nem ismerték. Mindazok, akik vonakodnak az Isten által nyujtott világosságban járni és inkább választják a világ szórakozásait, hiúságait és balgaságait, akik nem akarják magatartásukat Isten törvénye igazságos és szent követelményeihez szabni, azok Isten szemében a legsúlyosabb bűnökkel vannak terhelve. Bűnük olyan mértékben lesz beszámítva és annak zsoldja kiosztva, amilyen mértékben egykor a világosság előjogában részesültek.BGR 168.2

  A világ teljesen belemerül saját szórakozásaiba. Az emberek, de különösen az asszonyok első és legfontosabb gondolata a cicomázásnak, divatnak és szórakozásnak szól, amelyek azután ezreket tesznek tönkre. Egyesek azok közül, akik Isten törvényeit szeretik, és vallják, hogy meg is tartják, utánozzák az embereknek eme osztályát, mialatt a keresztény nevükre még mindég igényt tartanak. Egyes ifjak azonban annyira kívánják a feltünést, hogy még a keresztény nevük feladására is készek, ha ezáltal követhetik a divat- és szórakozásadta vágyaikat.BGR 168.3

  A ruházatban való önmegtagadás keresztényi kötelességeink közé tartozik. Hitünknek megfelelően egyszerüen, minden cicomázás és ékeskedés nélkül kell ruházkodni. Azok közé tartozunk-e, akik látják, hogy a világi emberek milyen oktalanul túlfeszítik magukat a divat és a szórakozás szeretetében? Ha így áll a dolog, akkor legyünk mi is azok, akik elkerülnek olyasmit, ami ezt a szellemet erősitené, amely szellem azoknak szívét és lelkületét uralja, akik csak e világnak élnek, de az elkövetkezendő világgal mit sem törődnek.BGR 169.1

  Keresztény ifjúság! Fájdalmasan érintett engem, hogy egyeseknél közületek látnom kellett a divathoz és a cicomázáshoz való ragaszkodást. A Megváltót elszomorítja és az Isten ügyére szégyent hoz az, aki dacára annak, hogy gyermekségétől fogva a vallásos nevelés előjogában részesült és a keresztség által vallást tett arról, hogy Krisztust felöltözvén, meghalt a világnak, mégis tetszését leli a divatban és az állhatatlan magaviseletben. A ruházkodástokban való csinosításhoz és diszítéshez való ragaszkodástokban én fájdalommal láttam vallási életetek szétomlását. Egyesek szerencsétlenségükre arany láncok és melltűk birtokába jutottak és rossz izlésről tettek tanuságot akkor, midőn ezeket magukra vették és úgy viselték, hogy mindenkinek szemébe ötlött és figyelmét magára vonta. Az ilyeneket én csak a hiú pá- vával hasonlíthatom össze, amely az ő disztollait szintén azért mutogatja, hogy csodálkozást keltsen. Ez az állat csak tollainak pompájával képes a figyelmet magára vonni, mert sem a hangja, sem pedig az alakja nem teszi őt vonzóvá.BGR 169.2

  Az ifjúság azon szelíd és csendes lelkület ékessége után törekedjék, amely felmérhetetlen becse, dacára is hivalkodás nélkül viselhető. Az ilyen ékszer sok emberre vonzó hatást fog gyakorolni, ezt Isten angyalai is értékelni fogják, sőt a mennyei Atya tetszését is megnyeri. Ennek a viselői szívesen látott vendégei lesznek a mennyei városnak.BGR 170.1

  Isten a szentély mérlegserpenyőjében méri meg jellemünket, magatartásunkat és indítóokainkat. Rettenetes lenne, hogy ha Megváltónk, aki azért halt meg érettünk, hogy szíveinket engedelmesség és szeretet által magához láncolja, kénytelen volna kijelenteni rólunk, hogy könnyűnek találtattunk. Nagy és becses ajándékokat kaptunk Istentől. Világosságot és tudást nyertünk tőle, úgy hogy nem szükséges sem eltévelyednünk, sem pedig a sötétségben botorkálnunk. Rettenetes lesz, ha a döntés és jutalmazás ama napján, megméretvén könnyűnek találtattunk; mert ez oly hiba, amelyet soha többé jóvá nem tehetünk. Ifjú barátaim! Azt akarjátok-e vajjon, hogy a ti neveteket ne találhassák majd meg Isten könyvében?BGR 170.2

  Isten olyan munkának elvégzésével bízott meg benneteket, amely munka az ő munkatársaivá tesz titeket. Körülöttetek mindenütt vannak megmentésre váró lelkek, akiket komoly erőfeszítéseitek által bátoríthattok és akiknek számára áldássá válhattok. A bűntől az igazsághoz fordíthatjátok a lelkeket. Ha csak némileg is felfogjátok a rajtatok nyugvó kötelesség fontosságát, akkor érezni fogjátok az imában való hűség és az ébrenlét szükségét Sátán kisértéseivel szemben. Ha valódi keresztények vagytok, akkor sokkal inkább fogtok szomorkodni a világ er- kölcsi sötétsége felett, semmint a divat és könnyelmüség hiúságát ápolnátok. Akkor azok közé fogtok soroltatni, akik sóhajtoznak és jajgatnak az országban végbemenő gonoszságok felett. Ellent fogtok állani Sátán ama kisértésének, amellyel rá akar bírni benneteket, hogy hiú magaviselet és ékszerek hordozása által feltünjetek. A lélek megszürkül és az értelem megkicsinyül, ha magasabb kötelességek elhanyagolása által az ilyen csekély dolgok véghezvitelében leli kielégítését.BGR 170.3

  Korunk ifjúsága Krisztus munkatársává lehet és munkaközben hitük megerősödik és Isten akaratának ismerete kibővül. Minden őszinte szándék és becsütetes cselekedet az élet könyvébe lesz feljegyezve. Oh vajha felrázhatnám az ifjúságot, hogy lássák, mily bűnös dolog az önző élet és az olyan közönséges, hiú dolgokkal való foglalkozás, amelyek végeredményben az ő értelmük erejét összezsugorítja. Ha az ifjúság az ő gondolkozásában és szavaiban felülemelkedne ezen világ csábításain és Isten megdicsőitését tűzné ki célul maga elé, akkor magukénak mondhatnák azt a békességet, amely minden emberi értelmet felülhalad.BGR 171.1

  Milyen kegyelemteljesen és enyhén bánik mennyei Atyánk az ő gyermekeivel! Ezer és ezer olyan veszélytől, Sátánnak olyan cselvetéseitől óvja meg őket, melyeket ők nem is látnak, de amelyek biztosan tönkretennék őket. Mivel puszta szemeinkkel mit sem látunk Istennek s az ő angyalainak védő gondoskodásából nem veszünk magunknak fáradságot arra, hogy a mi jóságos teremtőnk részvételével foglalkozzunk és azt méltóképpen megbecsüljük. Ugyanezen okból kifolyólag nem vagyunk hálásak vele szemben azon kegyelméért sem, melyben naponként részesít bennünket.BGR 171.2

  Az ifjúság tudatlanságban él azon veszedelmek felől, melyeknek naponként ki van téve. Mind- annyival nem is lehetnek tisztában; de ha vigyáznak és imádkoznak, akkor Isten fogékonnyá teszi lelkiismeretüket és megőrzi igazságérzetüket, oly annyira, hogy az ellenség cselvetéseit felismerik és támadása ellen védekezni képesek. Sok ifjú azonban oly sokáig követte saját hajlamait, hogy a kötelesség jelentőség nélküli szó lesz számukra. Nem jönnek tudatára magasztos és szent kötelességeiknek, melyeket mások javára és Isten dicsőségére kellene véghez vinniök és így teljesen elmulasztják azoknak betöltését.BGR 171.3

  Ha az ifjúság felébredne és mélyen meggyőzödne arról, hogy mennyire szüksége van Isten erejére Sátán kisértéseivel szemben, akkor nagyszerű győzelmeket aratna s a hitharcban értékes tapasztalatokat szerezne. Mily kevesen vannak, az ifjúság között olyanok, akik gondolnak Péter apostolnak a Szentlélek által adott ezen figyelmeztetésére: “Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén kit elnyeljen. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben.” (1. Pét. 5, 8. 9.) János apostol egyik látomásában szemlélte, hogy milyen nagy hatalma van Sátánnak az emberek fölött és így kiáltott fel: “Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög tihozzátok nagy haraggal teljes, úgymint, aki tudja, hogy kevés ideje van.” (Jel. 12, 12.)BGR 172.1

  Az ifjúság egyedüli biztonsága a szüntelen őrködésben és alázatos imában van. Ne képzeljétek azt, hogy enélkül is lehettek keresztények. Sátán az ő kisértéseit és szándékait a világosság köpenyébe burkolja, úgy mint egykor midőn a pusztában a Krisztushoz közeledett. Akkor Isten angyalának az alakját öltötte magára. A mi lelkünk ellensége hozzánk is mint mennyei vendég fog közeledni. Az apostol ezért ajánlja a józanságot és őrködést az egyedüli biztonság gyanánt. Az az ifjúság, amely átadja magát a gondtalanságnak, könnyelmüségnek és elhanyagolja a keresztényi kötelezettségeket, az ellenség kisértései közepette elbukik. Nem úgy járnak mint Krisztus, aki győzedelmeskedett.BGR 172.2

  Kedves ifjú barátaim miközben imádkoztok, hogy kisértetbe ne essetek, gondoljatok arra, hogy a ti művetek az imával még korántsem ért véget. Amennyire csak lehetséges elsősorban magatoknak kell választ adni imáitokra, még pedig úgy, hogy ellentálltok a kisértésnek és csak azt bizzátok rá Jézusra, aminek véghezvitelére magatokban erőt nem találtok. Szavaitokban és magaviseletetekben nem tanusíthattok elegendő elővigyázatosságot ahhoz, hogy az ellenség kisértését távoltartsátok magatoktól. Ifjúságunk közül sokan az ő gondtalan lényükkel és a kapott figyelmeztetések és tanácsok figyelmen kivül hagyásával, kitárják Sátán előtt az ajtót. Ha Isten igéje a mi vezetőnk és Jézus a mi mennyei tanítónk, akkor úgy Isten követelményei, valamint Sátán cselvetései felől nem kell tudatlanságban maradnunk és ily módon nem is kell senkinek elbuknia. Ha teljesen alárendeljük magunkat Isten lelke vezetésének, akkor az Isten akaratának teljesítése egyáltalán nem lesz kellemetlen feladat számunkra.BGR 173.1

  Az ifjak oly képességekkel rendelkeznek, amelyek helyes kiképzés mellett alkalmassá tehetik őket csaknem minden bizalmi állás betöltésére. Ha célul tüzik ki maguk elé, hogy olyan nevelésben részesüljenek, amely képessé teszik őket az Isten által elnyert erőnek olyan felhasználására, hogy mások áldására legyenek általuk, akkor szellemi képességeik nem fognak mélyebb fokra süllyedni és összezsugorodni. Gondolataikban mélyenjárók, alapelveikben szilárdak, befolyásukban figyelmetkeltők lesznek akkor. Másokra oly magasztos befolyást gyakorolhatnak, amely arra készteti a lelkeket, hogy felismerjék és elismerjék a józan keresztényi életben rejlő erőt.BGR 173.2

  Megszentelt és személyes erőfeszítések által az ifjúság csodálatraméltó munkát végezhet úgy önmagán, mint másokon. Ha hűségesek lennének az igazság világosságának visszasugárzásában, a jó cselekedetben és a hasznos beszédben úgy ez állandó növekedést jelentene szellemi ismeretükben. Az Isten szeretete által befolyásolt szív, miközben segélyreszoruló lelkek érdekében működik, önmaga a békesség és kielégítettség édes érzésével fog megtelni. Az Úr azonban az ilyen ifjúságot arra fogja felhasználni, hogy nagy és jó művet vigyen végbe velük mások érdekében. Általuk isteni természetének elolthatatlan jeleit fogja szemük elé tárni.
  (Youth's Instructor 1909 április 27.)
  BGR 174.1

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents