Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 6—Ang Kalagdaan

  Ang Napulo Ka Mga Sugo

  Ang Kasugoan sa Dios Gipadayag sa Bukid sa Sinai—Human mapakitaan sa Ginoo ang katawhan sa Israel sa maong mga kapanghimatuoran sa Iyang gahum, Iya silang gitug-anan kon si kinsa Siya: “Ako mao si Jehova nga imong Dios, nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Egipto gikan sa balay sa pagkaulipon.” Ang maong Dios nga nagpadayag sa Iyang gahum taliwala sa mga Egiptohanon sa karon nagsulti sa Iyang kasogoan:SP 37.1

  “Dili ka magbaton ug lain nga mga dios sa atubangan ko.SP 37.2

  “Alang kanimo dili ka magbuhat ug usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalum sa yuta, kun sa anaa sa tubig sa ilalum sa yuta: dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila; kay Ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abughoan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatolo ug sa ibabaw sa ikaupat ka kaliwatan sa mga nagadumot Kanako, ug nagapakita Ako sa mahigugmaong kalolot alang sa linibo kanila nga nahigugma Kanako, ug nagabantay sa Akong mga sugo.SP 37.3

  “Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala niadtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala.SP 37.4

  “Hinumduman mo ang adlaw sa igpapahulay, aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong bulohaton; apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlawa dili ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lalake, bisan ang imong anak nga babaye, bisan ang imong sulogoon nga lalake, bisan ang imong sulogoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ugSP 37.5

  Kini nga kapitulo gibasi sa Exodo 19, 20, 25-40. ang yuta, ang dagat, ug ang tanan nga anaa niini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw; busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay, ug gibalaan niya kini.SP 37.6

  “Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios.SP 38.1

  “Dili ka magpatay.SP 38.2

  “Dili ka magpanapaw.SP 38.3

  “Dili ka magpangawat.SP 38.4

  “Dili ka maibug sa balay sa imong isigkatawo; dili ka maibug sa asawa sa imong isigkatawo, ni sa iyang sulogoon nga lalake, ni sa iyang sulogoon nga babaye, ni sa iyang vaca, ni sa iyang asno, ni sa bisan unsang butanga nga iya sa imong isigkatawo.”SP 38.5

  Ang una ug ikaduha nga mga sugo nga gisulti ni Jehova batok kini sa pagsimbag diosdios, tungod kay ang pagsimbag larawan maghatod sa mga tawo sa pagpakasala ug sa pagrebelde sa hilabihan, ug magabunga ngadto sa mga paghalad og tawo. Gusto sa Dios nga bantayan ang bisan kinagamyan nga dalan ngadto sa maong mga kangil-ad. Ang unang upat ka mga sugo gihatag aron ipakita sa mga tawo ang ilang katungdanan ngadto sa Dios. Ang ikaupat mao ang tulay tali sa dako nga Dios ug sa katawhan. Ang Adlawng Igpapahulay pinasahi nga gihatag alang sa ikaayo sa tawhanong kaliwat ug sa dungog sa Dios. Ang katapusang unom ka mga sugo nagapakita sa atong katungdanan ngadto sa usag-usa.SP 38.6

  Ang Adlawng Igpapahulay mao ang ilhanan tali sa Dios ug sa Iyang katawhan hangtud sa walay katapusan. Pinaagi niini kini nahimong usa ka timaan—ang tanan nga magabantay sa Igpapahulay magapakita sa ilang paghimo niini nga sila mga maninimba sa buhi nga Dios, ang naglalang sa mga langit ug sa yuta. Ang Igpapahulay maoy mahimo nga ilhanan tali sa Dios ug sa Iyang katawhan hangtud aduna pay tawo sa yuta nga magaalagad Kaniya.SP 38.7

  “Ug ang tanan nga katawohan nahibalo nga dihay mga dalogdog ug mga kilat, ug tingog sa budyong, ug sa bukid nga nag-aso; ug sa nakakita ang katawohan niini, mikurog sila, ug nanagpalayo sila. Ug miingon sila kang Moises; Makigsulti ka kanamo, ug kami magapatalinghug: apan ang Dios ayaw pasultiha kanamo aron kami dili mamatay.SP 38.8

  “Ug si Moises miingon sa katawohan: Dili kamo mahadlok: kay ang Dios mianhi sa pagsulay kaninyo, ug aron ang pagkahadlok kaniya mahianha sa inyong atubangan aron kamo dili magpakasala. Ug ang katawohan nanagpanindog sa halayo, ug si Moises miduol sa mabaga nga kangitngit, dim didto ang Dios.SP 38.9

  “Ug si Jehova miingon kang Moises: Sa ingon niini magapamulong ka sa mga anak sa Israel: Kamo sa inyong kaugalingon nakakita nga ako nagsulti kaninyo gikan sa langit.” Ang harianon nga presensya sa Dios didto sa Sinai, ug ang kagubot sa yuta nga dala sa Iyang presensya, ang makahadlok nga mga dinalugdog ug mga kilat nga nagauban niini nga pagbisita sa Dios, nagpatik pag-ayo sa mga hunahuna sa katawhan uban sa kahadlok ug pagtahod sa Iyang balaan nga pagkahari, gani sila mipalayo sa ilang kaugalingon gikan sa kahibulongang presensya sa Dios, tungod sa kahadlok nga dili unya sila makaharong sa Iyang kahadlukan nga himaya.SP 39.1

  Ang Katalagman sa Pagsimbag Diosdios—Sa makausa pa, gusto sa Dios nga tipigan ang mga Israelinhon gikan sa pagsimbag mga diosdios. Nagsulti Siya kanila, “Dili kamo magbuhat sa laing dios uban kanako; mga dios nga salapi, kun mga dios nga bulawan, dili kamo magbuhat niini alang kaninyo.” Anaa kanila ang katalagman nga ilang sundon ang ehemplo sa mga Egiptohanon, sa nagbuhat sila alang sa ilang mga kaugalingon og mga larawan nga magrepresentar sa Dios.SP 39.2

  Gusto sa Dios nga ang Iyang katawhan makasabot nga Siya lamang ang angay nga mahimo nilang sentro sa ilang pagsimba. Kon ila na unyang mapildi ang mga nasud nga nagasimbag mga diosdios palibot kanila, kinahanglan dili nila tagoan ang mga larawan nga ilang ginasimba, kondili gub-on kini sa hingpit. Daghan niini nga mga pagano nga diosdios ang hilabihan ka mahal ug nindot ang pagkahimo, nga tingali maoy makatintal niadtong nakasaksi sa pagsimbag mga diosdios, nga maoy naandan sa Egipto, sa paghatag niining mga walay kinabuhi nga butang og bisan gamay lang nga pagtahod. Gusto sa Ginoo nga ang Iyang katawhan masayod nga tungod niini nga pagsimba og diosdios niini nga mga nasura, nga maoy nagdala kanila sa matag matang sa pagkadautan, nga Iyang gamiton ang mga Israelinhon ingon nga Iyang mga instrumento sa pagsilot ug sa pagguba sa ilang mga diosdios.SP 39.3

  Human madawat ni Moises ang mga paghukom gikan sa Ginoo ug nasulat kini alang sa katawhan, maingon man ang mga saad ug kasabutan sa pagtuman, ang Ginoo nagsulti kaniya, “Tumungas ka ngadto kang Jehova, ikaw, ug si Aaron, si Nadab, ug si Abiu, ug ang kapitoan ka mga anciano sa Israel; ug managsimba kamo sa layo. Ug si Moises lamang usa ra ang makaduol kang Jehova, apan sila dili makaduol ni makatungas ang katawohan uban kaniya.”SP 39.4

  “Ug si Moises miabut ug gisugilon niya sa katawohan ang tanan nga mga pulong ni Jehova, ug ang tanang mga tulomanon: ug ang tibook nga katawohan mitubag sa usa ka tingog, ug miingon sila: Pagabuhaton namo ang tanang mga pulong nga giingon ni Jehova.” Exodo 24:1-3.SP 40.1

  Gisulat ni Moises, dili ang Napulo ka mga Sugo, kondili ang mga paghukom nga gusto sa Dios nga ilang bantayan ug ang mga saad nga magdepende sa ilang pagtuman Kaniya. Iya kining gibasa sa katawhan, ug ilang gisaad sa ilang kaugalingon nga tumanon ang tanan nga mga pulong nga gilitok sa Ginoo. Unya gisulat dayon ni Moises ang ilang balaan nga saad sa usa ka balasahon ug gihalad ang usa ka halad ngadto sa Dios alang sa katawhan. “Ug gikuha niya ang basahon sa tugon, ug gibasa niya sa igdulungog sa katawohan, ug sila miingon: Buhaton namo ang tanang mga butang nga giingon ni Jehova, ug magmatinumanon kami. Ug gikuha ni Moises ang dugo, ug kini gisablig niya sa ibabaw sa katawhan, ug miingon: Ania karon ang dugo sa tugon, nga gibuhat ni Jehova uban kaninyo mahitungod mining tanan nga mga pulong.” Gisubli sa katawhan ang ilang balaan nga saad ngadto sa Ginoo nga ilang buhaton ang tanan nga Iyang gisulti ug nga sila magmatinumanon (Exodo 24:7, 8).SP 40.2

  Ang Walay Katapusan nga Kasogoan sa Dios—Ang kasogoan sa Dios anaa na sa wala pa nahimo ang tawo. Gigamhan ang mga manulonda pinaagi niini. Si Satanas nahulog tungod kay iyang gilapas ang mga pasikaranan sa pamalaod sa Dios. Human mabuhat sa Dios si Adan ug Eva, Iyang gipadayag kanila ang Iyang kasogoan. Wala pa kini nasulat, apan si Jehova nagtudlo niini ngadto kanila.SP 40.3

  Didto sa Eden gitukod sa Dios ang Adlawng Igpapahulay sa ikaupat nga sugo. Human gihimo sa Dios ang kalibutan ug gilalang ang tawo sa yuta, Iyang gihimo ang Adlawng Igpapahulay alang kanila. Human ang pagpakasala ni Adan ug ang pagkahulog walay gikuha gikan sa kasogoan sa Dios. Ang mga pasikaranan sa Napulo ka mga Sugo anaa na sa wala pa ang pagkahulog ug haom kaayo alang sa usa ka balaan nga kaliwatan sa katawhan. Human ang pagkahulog ang mga pasikaranan niadto nga mga kasugoan wala mausab, apan ang Dios naghatag og dugang nga mga sugo aron tagboon ang katawhan sa ilang nahulog nga kahimtang.SP 40.4

  Gitukod sa Dios ang usa ka sistema nga nagkinahanglan og paghalad sa mga mananap, aron tipigan sa atubangan sa nahulog nga katawhan ang kamatooran nga giilad sa halas si Eva: nga ang bayad sa pagsupak mao ang kamatayon. Ang paglapas sa kasogoan sa Dios nagkinahanglan nga si Cristo mamatay ingon usa ka halad, ug pinaagi niini mahimoan og dalan aron makalikay ang mga makasasala sa bayad ug sa gihapon magpabilin ang dungog sa kasogoan sa Dios. Ang sistema sa mga halad magatudlo sa mga makasasala sa pagpaubos, tungod sa ilang nahulog nga kahimtang, ug magadala kanila ngadto sa paghinulsol ug sa pagsalig lamang sa Dios, pinaagi sa gisaad nga Manunubos, alang sa kapasayloan sa miagi nga paglapas sa Iyang kasogoan. Kon wala unta ang paglapas sa kasogoan sa Dios, wala untay kamatayon, ug wala na untay pagkinahanglan alang sa dugang nga mga balaod aron matubag ang nahulog nga kahimtang sa tawo.SP 41.1

  Gitudloan ni Adan ang iyang kaliwat sa kasogoan sa Dios, nga gipapanunod sa mga matinumanon subay sa nag-abot nga mga kaliwat. Ang padayon nga pagsupak sa kasugoan sa Dios nagtawag og usa ka lunop sa tubig ibabaw sa yuta. Gibantayan ni Noe ug sa iyang pamilya ang kasogoan, ug tungod sa ilang maayong-binuhatan giluwas sila sa arka pinaagi sa milagro sa Dios. Gitudloan ni Noe ang iyang kaliwatan sa Napulo ka mga Sugo. Sukad kang Adan hangtud sa padayon, ang Ginoo nagtipig alang sa Iyang kaugalingon og katawhan, nga nanagbutang sa Iyang kasugoan diha sa ilang mga kasingkasing. Mahitungod kang Abraham Siya nag-ingon, “kay nagpatalinghug si Abraham sa akong tingog, ug gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan, ug ang akong mga balaod.” Genesis 26:5.SP 41.2

  Ang Ginoo mipakita kang Abraham ug nagsulti kaniya:SP 41.3

  “Ako mao ang Dios nga Makagagahum sa ngatanan; lumakaw ka sa atubangan ko, ug magmahingpit ka. Ug magabuhat ako ug akong pakigsaad sa taliwala kanako ug kanimo, ug pagapadaghanon ko ikaw sa hilabihan gayud.” Genesis 17:1, 2. “Ug pagatukoron ko ang akong pakigsaad sa taliwala kanako ug kanimo, ug sa imong kaliwat sa ulahi nimo ngadto sa ilang mga kaliwatan, sa usa ka pakigsaad nga dayon, aron ako mahimo nga Dios nimo ug sa imong kaliwatan sa ulahi nimo.” Genesis 17:7.SP 41.4

  Iya dayon gipatuman kang Abraham ug sa iyang kaliwat ang tuli, nga usa ka lingin nga pagputol sa unod, ingon usa ka timaan nga ang Dios nagkuha kanila ug naglain kanila gikan sa tanang kanasuran ingon Iyang pinasahi nga bahandi. Pinaagi niini nga timailhan ilang solemne nga gisaad nga dili sila makigminyo sa laing mga nasud, kay sa pagbuhat sa ingon mawala kanila ang ilang pagtahod sa Dios ug sa Iyang balaan nga kasugoan ug mahisama sa mga nasud palibot kanila nga nagasimba og mga diosdios.SP 41.5

  Pinaagi sa tuli, solemne nila nga giuyonan nga ilang tumanon ang ilang bahin sa mga kasabutan sa tugon nga gihimo kauban ni Abraham, nga sila kinahanglan lahi kay sa tanang mga nasud ug hingpit. Kon ang kaliwat ni Abraham nagpabilin pa nga lahi kay sa ubang mga nasud, wala unta sila madani sa pagsimbag diosdios. Pinaagi sa pagpabiling lahi kay sa ubang mga nasud, ila untang nakuha ang usa ka dakung pagsulay sa pagapil-apil sa malinapason nga mga pagginawi niadto nga mga nasud ug ang pagsukol sa Dios. Sa dakung bahin ilang giwala ang ilang lahi, balaan nga pamatasan pinaagi sa pagpakig-uban sa mga nasud palibot nila. Aron silotan sila, ang Ginoo nagpadala og usa ka gutom sa ilang yuta, nga maoy nagpugos kanila nga manaog ngado sa Egipto aron luwason ang ilang mga kinabuhi. Apan tungod sa Iyang kasabotan kauban ni Abraham, wala sila gisalikway sa Dios samtang didto sila sa Egipto. Gitugotan Niya sila nga daugdaugon sa mga Egiptohanon aron nga molingi sila Kaniya tungod sa ilang kalisod, mopili sa Iyang matarung ug maloloy-on nga pagpangagamhanan, ug motuman sa Iyang mga tulumanon.SP 42.1

  Aduna lamang pipila ka mga pamilya nga unang minaug sa Egipto. Kini midaghan pag-ayo. Ang uban abtik kaayo sa pagtudlo sa ilang mga kabataan sa kasogoan sa Dios, apan daghan sa mga Israelinhon ang natuhop sa pagsimbag diosdios nga ang ilang pagtan-aw sa kasogoan sa Dios wala nagkadimao. Nanagtuaw Kaniya sila nga nagpasidungog sa Dios uban ang kapait sa espiritu aron putlon ang ilang pagkaulipon ug kuhaon sila gikan sa yuta sa ilang pagkabihag aron libre sila nga makaalagad Kaniya. Gidungog sa Dios ang ilang mga pagtuaw ug gipatindug si Moises ingon nga Iyang galamiton sa pagpagawas sa Iyang katawhan. Human sila mibiya sa Egipto ug gitunga sa Dios ang mga tubig sa Dagat nga Mapula sa ilang atubangan, gisulayan sila sa Ginoo aron sutaon kon mosalig sila Kaniya nga mikuha kanila ingon usa ka nasud gikan sa laing nasud pinaagi sa mga timailhan, mga pagsulay, ug mga kahibulongang buhat. Apan napakyas sila sa pagdaug sa pagsulay. Nagbagulbol sila batok sa Dios tungod sa mga kalisdanan sa dalanon, ug gusto silang mobalik sa Egipto.SP 42.2

  Sinulat sa mga Papan nga Bato—Aron wala silay ikabalibad, ang Ginoo mismo ang nanaug didto sa Bukid sa Sinai, tinabonan sa himaya ug pinalibutan sa Iyang mga manulonda. Sa usa ka labing balaan ug makatandug nga paagi Iyang gipaila kanila ang Iyang kasogoan sa Napulo ka mga Sugo. Wala Niya gisalig sa uban ang pagtudlo kanila, bisan mismo sa Iyang mga manulonda, apan Siya mismo ang nagbatbat sa Iyang kasogoan sa usa ka madungog nga tingug aron mabatian sa katawhan. Bisan pa niana, wala Niya gisalig kini sa hamubo nga paghinumdum sa usa ka katawhan nga daling malimot sa Iyang mga tulomanon, apan gisulat kini sila uban sa Iyang kaugalingong balaan nga tudlo sa mga papan nga bato. Gusto Niya nga walaon ang tanang posibilidad nga ilang sagulan sa bisan unsang tinoohan ang Iyang balaang kasogoan o hunahunaon nga ang Iyang mga tulomanon iya sa tawhanong pamatasan.SP 43.1

  Unya mipaduol pa Siya og dugang sa Iyang katawhan, nga dali kaayong mapahisalaag, ug wala sila bilini sa napulo lamang ka mga mando sa Napulo ka mga Sugo. Iyang gimandoan si Moises sa pagsulat og mga paghukom ug mga kasogoan pinaagi sa diosnong pagtudlo sa Dios, nagahatag sa detalyado nga mga pagtudlo kon unsay gusto Niyang ipahimo kanila. Niini nga paagi Iyang gitipigan ang napulo ka mga sulondon nga Iyang giukit sa mga papan nga bato. Iyang gihatag kining mga tin-aw nga mga pagtulon-an ug mga tulomanon aron dad-on ang malinapason nga katawhan sa pagtuman sa kasogoan sa pamatasan, nga sagad nilang ginalapas.SP 43.2

  Kon gituman lang sa katawhan ang kasogoan sa Dios, sumala sa gihatag kang Adan human ang iyang pagkahulog, gitipigan ni Noe sa arka, ug gibantayan ni Abraham, wala na unta kinahanglana ang seremonya sa tuli. Ug kon ang mga kaliwat ni Abraham nagbantay pa unta sa kasabotan nga girepresentahan sa tuli, wala unta sila nakasimbag mga diosdios o gitugotan sa pagkanaug ngadto sa Egipto, ug wala na unta kinahanglana nga ipahibalo pa sa Dios ang Iyang kasogoan sa Sinai, iukit kini sa mga papan nga bato, ug tipigan kini pinaagi sa tukma nga mga pagtolon-an sa mga paghukom ug mga tumolanon ni Moises.SP 43.3

  Ang mga Paghukom ug mga Tulomanon—Gisulat ni Moises kini nga mga paghukom ug mga tulomanon nga naggikan sa baba sa Dios samtang didto siya kauban Niya sa Bukid sa Sinai. Kon gituman pa sa katawhan sa Dios ang mga pasikaranan sa Napulo ka mga Sugo, wala na unta sila nagkinahanglan sa takdo nga mga pagtudlo nga gihatag sa Dios kang Moises kabahin sa ilang mga katungdanan sa Dios ug sa usag-usa, nga iyang gisulat sa usa ka balasahon. Ang tukma nga mga pagtudlo nga gihatag sa Ginoo kang Moises mahitungod sa katungdanan sa Iyang katawhan ngadto sa ilang isigkatawo ug sa mga langyaw mga pasikaranan sa Napulo ka mga Sugo, nga gihimong simple ug gihatag sa usa ka tukma nga paagi, aron nga dili sila masayop mahitungod kanila.SP 43.4

  Gitudloan sa Ginoo si Moises sa tukma mahitungod sa mga seremonya sa paghalad nga matapus sa kamatayon ni Cristo. Ang sistema sa mga paghalad landong sa paghalad kang Cristo ingon Cordero nga walay ikasaway.SP 44.1

  Una nga gimugna sa Ginoo ang sistema sa mga paghalad kauban kang Adan human ang iyang pagkahulog, ug gitudlo kini ni Adan sa iyang kaliwatan. Kini nga sistema nahugawan sa wala pa ang Lunop, ug pinaagi niadtong mga tawo nga nagbulag sa ilang mga kaugalingon gikan sa matinud-aon nga mga sumusunod sa Dios ug ilang gitukod ang tore sa Babel. Nanaghalad sila ngadto sa mga diosdios nga ilang hinimo imbis ngadto sa Dios sa langit. Ilang gihimo ang mga paghalad dili tungod kay aduna silay pagtoo sa Manunubos nga moabot kondili tungod naghunahuna sila nga kinahanglan ilang mapahimuot ang ilang mga diosdios pinaagi sa daghan kaayong mga mananap nga gihalad didto sa ilang mahugaw nga mga halaran alang sa mga diosdios. Ang ilang mga tootoo naghatod kanila ngadto sa hilabihan nga pagpasobra. Ilang gitudloan ang mga tawo nga sa nagkahamili ang ilang halad, nagkadako usab ang kahimuot nga ihatag niini sa ilang mga diosdios ug magadugang kadako ang paglambo ug ang manggad sa ilang nasud. Busa, sagad ginahalad ang mga tawo ngadto niining walay kinabuhi nga mga larawan. Aron gamhan ang mga pagginawi sa katawhan, ang maong mga nasud adunay mga kasogoan ug mga pamalaod nga hilabihan ka mapintas. Ang mga pangulo kansang mga kasingkasing wala mapahumok sa grasya mao ang mga tawo nga nagahimo sa ilang mga kasogoan. Samtang ilang ginabaliwala ang labing dautan nga mga krimen, ang labing gamay nga sayop magahatod ngadto sa labing mapintas nga silot gikan niadtong anaa sa gahum.SP 44.2

  Mao kini ang anaa sa hunahuna ni Moises sa dihang iyang gisultihan ang Israel “Apan kamo mingpabilin kang Jehova nga inyong Dios, mga buhi kamong tanan niining adlawa. Ania karon, ako nagtudlo kaninyo ug kabalaoran ug mga tulomanon, ingon sa gisugo kanako ni Jehova nga akong Dios, aron mao ang inyong pagabuhaton sa taliwala sa yuta diin kamo magasulod sa pagpanag-iya niini. Busa bantayan, ug buhaton ninyo sila; kay kini mao ang inyong kinaadman ug salabutan sa mga mata sa katawohan, nga nakadungog niining tanan nga kabalaoran, ug magaingon: Sa pagkamatuod gayud kining dakung nasud maoy usa ka makinaadmanon ug masinabutong katawohan. Kay hain ang nasud nga dako nga adunay usa ka dios nga haduol gayud kanila sama kang Jehova nga atong Dios nga ania kanato bisan anus-a kita makatawag kaniya? Ug unsa ang nasud nga dako nga may kabalaoran ug mga tulomanon nga ingon kamatarung niining tibook nga Kasugoan nga ginabutang ko niining adlawa sa atubangan ninyo?” Deuteronomio 4:5-8.SP 45.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents