Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagkayab Ni Cristo

  Ang tibuok langit naghulat sa oras sa kadaugan sa dihang si Jesus magasaka ngadto sa Iyang Amahan. Ang mga manulonda niabot sa pagdawat sa Hari sa himaya ug sa pag-uban Kaniya nga madinaugon ngadto sa langit. Human mapanalanginan ni Jesus ang Iyang mga tinonan, gikuha Siya gikan kanila ug gibayaw pataas. Ug samtang gidala Siya paitaas, ang panon sa mga bihag nga nabuhi sa Iyang pagkabanhaw misunod. Usa ka panagtipon sa langitnon nga mga manulonda ang miuban kanila, samtang didto sa langit usa ka dili maihap nga pundok sa mga manulonda ang naghulat sa Iyang pag-abot.SP 81.2

  Unya ang tanan nga langitnong kasundalohan nagpalibot sa ilang harianon nga Pangulo ug nagyukbo atubangan Niya uban sa labing lalom nga pagsimba, nagabutang sa ilang nagasidlak nga mga korona sa Iyang mga tiil. Ug unya ilang gitandog ang ilang bulawan nga mga alpa, ug sa matam-is, mananoy nga mga tonada ilang gipuno ang tibuok langit sa manindot nga mga musika ug mga awit alang sa Cordero nga gipatay, apan nabuhi pag-usab sa dungog ug himaya.SP 82.1

  Ang Saad sa Pagbalik—Samtang ang mga tinon-an nagtutok nga masulob-on ngadto sa langit aron mahimo ang katapusang pagtanaw sa ilang nagakayab nga Ginoo, duha ka manulonda nga nabistihan og puti ang mitindog kauban nila ug nag-ingon, “Mga tawong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagatutok sa langit? Kining maong Jesus nga gikuha kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit.” Mga Buhat 1:11. Ang mga tinon-an nanaghisgot sa Iyang kahibulongang mga binuhatan ug sa talagsaon ug mahimayaon nga mga hitabo nga nahitabo sa hamubo lamang nga panahon.SP 82.2

  Ang Kasuko ni Satanas—Nakigpulong si Satanas sa makausa pa sa iyang mga manulonda, ug uban ang hilabihan nga kasilag batok sa panggobyerno sa Dios, gisugiran niya sila nga samtang nagpabilin pa kaniya ang iyang gahum ug pagbuot sa yuta, ang ilang mga paningkamot kinahanglan napulo ka pilo kabaskug batok sa mga sumusunod ni Jesus. Wala sila nakadaug batok kang Cristo apan kinahanglan ilang buntogon ang Iyang mga sumusunod, kon pwede lang. Sa matag kaliwatan sila kinahanglan magatinguha sa pagbitik niadtong mga nanagtoo kang Jesus. Unya dayon ang mga manulonda ni Satanas nanggawas sama sa nagangulob nga mga liyon, nagatinguha sa paglaglag sa mga sumusunod ni Jesus.SP 82.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents