Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagsira Sa Kaluwasan

  Sa motapusay na ang mensahe sa ikatulong manulonda, ang gahum sa Dios nagtungtong sa Iyang katawhan. Nahimo na nila ang ilang buluhaton ug andam na sila alang sa masulayon nga oras nga naghulat kanila. Ila nang nadawat ang ulahing ulan, o makapalagsik gikan sa presensya sa Ginoo, ug ang buhi nga pagpamatuod nabuhi pag-usab. Ang katapusang dako nga pasidaan gipatingog bisag asa, ug kini mipukaw ug mipalihok sa mga pumuluyo sa yuta nga dili modawat sa balita.SP 105.2

  Ang mga manulonda nagdali ngadto nganhi didto sa langit. Usa ka manulonda nga adunay dala nga igsusulat ang mibalik gikan sa yuta ug nagsugid kang Jesus nga nahuman na ang iyang buluhaton, ug ang mga naluwas naihap na ug nasilyohan. Unya si Jesus, nga sa dugayng panahon nag-alagad atubangan sa arka nga gibutangan sa Napulo ka Sugo, misalibay sa insensaryo. Iyang gibayaw ang Iyang mga kamot, ug sa usa ka makusog nga tingug nag-ingon, “Nahuman na” Ug ang tanan nga mga manulonda mitangtang sa ilang mga korona samtang gihimo ni Jesus ang solemne nga pahibalo, “Ang mamumuhat ug dautan, pabuhata gihapon siyag dautan; ug ang mahugaw, papadayona gihapon siya sa pagkamahugaw; ug ang matarung, pabuhata gihapon siyag matarung; ug ang balaan, papadayona gihapon siya sa pagkabalaan.” Pinadayag 22:11.SP 105.3

  Ang matag kaso nahukman na sa kinabuhi o sa kamatayon. Samtang si Jesus nagaalagad sa santuwaryo, ang paghukom nagapadayon alang sa matarung nga mga nangamatay, ug unya alang sa matarung nga mga buhi. Nadawat ni Cristo ang Iyang gingharian, kay nahimo man Niya ang pagtubos alang sa Iyang katawhan ug napapas ang ilang mga sala. Ang mga sakop sa gingharian naila na. Ang kasal sa Cordero nahuman na. Ug ang ginharian, ug ang kadako sa ginharian ilalum sa tibuok langit, gihatag ngadto kang Jesus ug sa mga manununod sa kaluwasan, ug si Jesus magahari ingon Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo.SP 105.4

  Sa dihang si Jesus migawas sa labing balaan nga dapit, ang mga kampanilya sa Iyang sapot nagbagting; ug sa dihang mipahawa Siya, usa ka dag-um sa kangitngit ang mitabon sa mga lumulupyo sa yuta. Niining taknaa wala nay tigpataliwa tali sa nakasala nga tawo ug sa nasad-an nga Dios. Samtang si Jesus nagtindug sa tunga sa Dios ug sa nakasala nga tawo, may pagpugong diha sa katawhan; apan sa pagguwas Niya gikan sa taliwala sa tawo ug sa Amahan, ang pagpugong gikuha, ug si Satanas adunay hingpit nga paggahum niadtong nagdumili sa paghinulsul.SP 106.1

  Dili mahitabo ang mga hampak samtang si Jesus nagaalagad sa santuwaryo, apan tungod kay nahuman na ang Iyang buhat didto ug ang Iyang pagpataliwala natapus na, wala nay makapugong sa kasuko sa Dios, ug kini mibuhagay uban ang kangilngig ngadto sa walay sagang nga ulo sa makasasala, nga nagyagayaga lamang sa kaluwasan ug nasuko nga gibadlong. Niadtong makahalok nga panahon, sa natapos ang pagpataliwala ni Jesus, ang katawhan sa Dios nga gitawag sa Biblia ingon mga balaan, nagkinabuhi nga binantayan sa balaan nga Dios bisan nga sila walay tigpataliwala. Nasira na ang tanang kaso, naihap na ang matag hiyas.SP 106.2

  Ulahi Na!—Unya gihukas ni Jesus ang Iyang sinina sa pagkasaserdote ug gisul-ob ang Iyang harianong kupo. Sa Iyang ulo anaa ang daghang mga korona, usa ka korona sulod sa usa ka korona. Nga gipalibutan sa panon sa mga manulonda, Iyang gibiyaan ang langit. Ang mga hampak nanagpangabot na sa mga lumulupyo sa yuta. Ang uban nagbasol sa Dios ug gibalikas Siya. Ang uban nangadto sa katawhan sa Dios ug nagpakilooy nga tudloan sila unsaon paglikay sa Iyang mga paghukom. Apan ang mga balaan walay mahimo alang kanila. Ang katapusang luha alang sa mga makasasala napatulo na, ug ang katapusang pangamuyo sa pagtawag nahatag na, ang katapusang lulan napas-an na, ang katapusang pasidaan nahatag na. Ang matam-is nga tingug sa kalooy wala nay lami alang kanila. Sa dihang ang mga balaan, ug ang tibuok langit naningkamot alang sa ilang kaluwasan, sila sa ilang kaugalingon walay pagpakabana. Ang kinabuhi ug ang kamatayon gihan-ay sa ilang atubangan. Daghan ang naghandum sa kinabuhi apan walay gihimo aron kini maangkon. Wala nila pilia ang kinabuhi, ug karon wala nay nagatubos nga dugo aron hugasan ang nakasala, wala nay maloloy-on nga Manluluwas aron magpataliwala alang kanila ug motuaw, “Pailubi sa makadiyot ang makasasala.” Ang tibuok langit nakighiusa kang Jesus sa dihang ilang nadungog ang makahaladluk nga mga pulong, “Human na! Natapus na!” Ang piano sa kaluwasan nahimo na, apan gamay lang ang nagpili sa pagdawat niini. Ug samtang ang matam-is nga tingug sa kalooy nawala, ang kahadluk ug kakuyaw maoy midaug sa mga dautan. Sa makalilisang nga katinaw ilang nadungog ang mga pulong, “Ulahi na! Ulahi na!”SP 106.3

  Daghang mga dautan ang nasuko sa hilabihan samtang ilang giantus ang mga epekto sa mga hampak uban ang makalilisang nga mga pag-agulo. Gibasol pag-ayo sa mga ginikanan ang ilang kabataan, ug sa kabataan ang ilang mga ginikanan, ug sa mga igsoon ang ilang mga igsoon. Ang makusog, nagaminatay nga mga hilak madungog gikan sa lainlaing mga dapit: “Ikaw ang nakaingon nga wala nako madawat ang kamatooran nga unta nagluwas kanako gikan niining makalilisang nga takna” Gitulisok sa katawhan ang ilang mga ministro uban ang mapait nga kasilag ug gibasol sila, nga nagaingon, “Wala ninyo kami pasidan-i. Nagsulti kamo nga tibuok kalibutan ang pagadanihon, ug nanagsinggit kamo, Pakigdait ug kalinaw aron ipahilom ang matag kahadlok. Wala ninyo kami suginli mahitungod niini nga oras; ug sila nga nagpasidaan kanamo mahitungod niini inyong giila nga mga panatiko ug yawan-ong mga tawo, nga magadaut kanamo.” Apan ang mga ministro wala makalingkawas sa kasuko sa Dios. Ang ilang mga pag-antus napulo ka pilo sa giantus sa ilang katawhan.SP 107.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents