Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagkorona Kang Cristo

  Sa karon si Cristo mipakita pag-usab sa tanan Niyang mga kaaway. Sa ibabaw sa siyudad, sa usa ka patukoranan nga hinimo sa sinaw nga bulawan, mao ang usa ka trono, hataas ug gibayaw. Niini nga trono nagalingkod ang Anak sa Dios, ug nagapalibot Kaniya ang mga ginsakpan sa Iyang gingharian. Walay sinultihan nga makasaysay sa gahum ug kahalangdon ni Cristo; walay pluma nga makahulagway niini. Ang himaya sa Walay Katapusan nga Amahan mitabon sa Iyang Anak. Ang kasanag sa Iyang presensya mipuno sa siyudad sa Dios ug miawas pa sa Iyang mga ganghaan, nagabanlas sa tibuok yuta pinaagi sa iyang silak.SP 117.3

  Pinakaduol sa trono mao sila nga kaniadto dasig alang sa kawsa ni Satanas, apan ingon sa mga agipo nga gilanit gikan sa kalayo, misunod sa ilang Manluluwas uban sa lalum ug mainiton nga pagsimba. Sunod ang mga adunay nahingpit nga Cristohanong kinaiya taliwala sa bakak ug pagkadili matinoohon, sila nga nagpasidungog sa kasogoan sa Dios sa dihang ang Cristohanong kalibutan nagaingon nga kini giwala na, ug ang minilyon gikan sa tanang kapanahonan nga gipamatay tungod sa ilang pagtoo. Ug luyo niini mao ang “dakung panon, nga dili maisip ni bisan gikan sa tanang kanasuran, ug kabanayan ug katawohan ug mga sinultihan, nga nanagtindog sa atubangan sa trono ug atubangan sa Cordero, nga nasaninaan sa maputi nga mga kupo, nga may mga sanga sa palma sa ilang mga kamot” Pinadayag 7:9. Ang ilang pagpakiggubat nahuman na, ang ilang kadaugan naangkon na. Sila nanagan sa lumba ug nakab-ot ang ganti. Ang sanga sa palma nga anaa sa ilang mga kamot timailhan sa ilang kadaugan, ug ang ilang puti nga kupo usa ka timaan sa walay dagta nga pagkamatarung ni Cristo, nga sa karon ila na.SP 117.4

  Ang mga tinubos nanagbayaw og awit sa pagdayeg nga nagalanog ug nagalanog pagusab sa mga arko sa langit: “Ang kaluwasan Iya sa atong Dios nga nagalingkod sa trono, ug sa Cordero!” Ug ang mga manulonda nagtingub sa ilang mga tingug sa pagsimba. Samtang ang mga tinubos nagasaksi sa gahum ug sa dautan nga tuyo ni Satanas, ilang nakita, ingon sa wala pa nila makita kaniadto, nga walay gahum nga nakapahimo kanila nga mga madinalag-on gawas sa Iya ni Cristo. Sa tibuok nagasidlak nga pundok walay ni usa nga nag-angkon alang sa iyang kaugalingon sa dungog tungod sa kaluwasan, nga daw sila mingdaug pinaagi sa ilang kaugalingong gahum ug kaayo. Wala silay masulti kabahin sa ilang nahimo o naagian, apan ang 1ulan sa matag awit, ang mensahe sa matag kanta, mao, “Ang kaluwasan Iya sa atong Dios... ug sa Cordero!” Pinadayag 7:10.SP 118.1

  Sa presensya sa nanagtigum nga mga lumulupyo sa yuta ug langit, ang katapusan nga pagkorona sa Anak sa Dios mahitabo. Ug karon, hinatagan sa labaw nga kahalangdon ug gahum, ang Hari sa mga hari mopakanaug og sentensya ngadto sa mga mirebelde batok sa Iyang pangagamhanan ug magahatag og hustisya niadtong nakalapas sa Iyang kasogoan ug nagdaugdaug sa Iyang katawhan. Nagaingon ang manalagna: “Ug unya nakita ko ang usa ka dakung trono nga maputi ug ang nagalingkod niini, gikan sa kang kinsang atubangan ang yuta, ug ang kalangitan nanagpangalagiw, ug walay dapit nga hingkaplagan alang kanila. Ug nakita ko ang mga patay, mga dagku ug mga gagmay, nga nanagtindog sa atubangan sa trono, ug dihay mga basahon nga gipamuklad. Usab dihay laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ug ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan.” Pinadayag 20:11,12.SP 118.2

  Sa pagbukas sa mga basahon, ug samtang ang mata ni Jesus nagtan-aw sa mga dautan, sila nakaamgo sa matag sala nga ilang nahimo. Ilang nakita kon asang dapita nasalaag ang ilang mga tiil gikan sa dalan sa kaputli ug kabalaan, unsa kalayo ang gidad-an kanila sa garbo ug pagrebelde sa ilang gisupak ang kasogoan sa Dios. Ang makabibihag nga mga pagsulay nga ilang gidasig sa dihang sila nagpakasala, ang mga panalangin nga ilang gigamit sa sayop, ang mga balod sa kalooy nga gidumilian sa gahi ug dili mahinulsulon nga kasingkasing—silang tanan gipakita ingon nga daw gisulat sa mga letra sa kalayo.SP 119.1

  Talan-awon sa Dakung Kagubot—Ibabaw sa trono ilang nakita ang krus, ug ang mga talan-awon sa pagtintal kang Adam, ug ang pagkahulog, ug ang sunodsunod nga mga lakang sa dakung piano sa kaluwasan sama sa usa ka salida. Ang talamayon nga pagkahimugso sa Manluluwas, ang Iyang unang gingharian sa pagkayano ug pagtuman, ang Iyang bautismo sa Jordan, ang pagpuasa ug pagtintal didto sa kamingawan, ang Iyang pag-alagadpubliko nga nagtanyag sa kalalakin-an ug kababayin-an sa labing hamili nga mga panalangin gikan sa langit, ang mga adlaw nga napuno sa mga binuhatan sa gugma ug kalooy, ang mga gabii sa pag-ampo ug pagbantay didto sa mingaw nga mga bukid, ang mga laraw nga bunga sa kaibog, kapungot, ug malisya nga gibalus sa Iyang mga kaayo, ang makahadlok ug kahibulongang pag-agulo didto sa Getsemane ilalum sa mabug-at nga lulan sa mga sala sa kalibutan, ang pagbaligya Kaniya ngadto sa mga kamot sa yawan-ong panon, ang makuyaw nga mga panghitabo niadtong gabii sa kalisang: ang walay reklamo nga binilanggo, nga gibiyaan sa Iyang gihigugma pag-ayo nga mga tinon-an, bastos nga giguyod latas sa mga kalye sa Jerusalem, ang Anak sa Dios nga malipayong gipasundayag sa atubangan ni Annas, nga gihukman sa palasyo sa hataas nga saserdote, sa hukmanan ni Pilato, atubangan sa talawan ug mapintas nga si Herodes, nga giyagayagaan, giinsulto, gisakit, ug gipapatay—tanan kini tin-aw nga gipakita.SP 119.2

  Ug karon atubangan sa nagabalod nga panon ang katapusang mga talan-awon gipadayag: ang mapailubong Tig-antus naglatas sa dalan padulong sa Calbaryo, ang Prinsipe sa langit nga nagbitay sa krus, ang hambugiro nga mga saserdote ug yagayagaon nga Katilingban nga nagatamay sa Iyang masakit nga kamatayon, ang dili natural nga kangitngit, ang paglinog sa yuta, ang nangapikas nga mga bato, ang nangaabli nga mga lubnganan, nga nagpahibalo sa takna sa dihang gitugyan sa Manunubos sa kalibutan ang Iyang kinabuhi.SP 119.3

  Ang makalilisang nga talan-awon gipakita sumala sa tinuod nga nahitabo. Si Satanas, ang iyang mga manulonda, ug ang iyang sumusunod walay gahum sa paglingiw gikan sa hulagway nga sila mismo ang naghimo. Ang matag magbubuhat nakahinumdum sa iyang bahin. Si Herodes, nga mipatay sa walay sala nga mga bata sa Betlehem sa tinguha nga patyon ang Hari sa Israel; ang dautan nga si Herodias, kansang nakasala nga kalag manubag sa dugo ni Juan Bautista; ang mahuyang, pulpol sa trabaho nga si Pilato; ang yagayagaon nga mga sundalo; ang mga saserdote ug mga tigdumala ug ang nayawaan nga panon nga misinggit, “Kanamo ug sa among mga anak paningla ang Iyang dugo”—tanan sila nakasabot kon unsa ka dako ang ilang sala. Walay silbi sila nga misulay sa pagtago gikan sa diosnong kahalangdon sa Iyang nawong, nga mas hayag pa kay sa himaya sa adlaw, samtang ang mga tinubos nanaghalad sa ilang mga korona sa tiilan sa Manluluwas nga nagapahayag, “Siya namatay alang kanako!”SP 120.1

  Taliwala sa mga tinubos mao ang mga apostoles ni Cristo, ang bayani nga si Pablo, ang madasigon nga si Pedro, ang hinigugma ug mahigugmaon nga si Juan, ug ang ilang matinud-anon nga mga kaigsoonan, ug kauban nila mao ang halapad nga panon sa mga martir, samtang sa gawas sa mga paril, kauban sa tanang mangil-ad ug dulumtanang butang, mao sila nga milutos, mibilanggo ug mipatay kanila. Atua didto si Nero, ang mangtas nga mananap sa kapintas ug bisyo, nagasud-ong sa kalipay ug dungog niadtong kanhi iyang gipanglutos, ug kansang hilabihang pagsakit naghatag kaniya og yawan-ong kalipay. Atua ang iyang inahan aron magsaksi unsay resulta sa iyang kaugalingong binuhatan, aron iyang makita unsa ka yawan-on ang karakter nga iyang napahat sa iyang anak, ang mga pagbati nga gidasig ug giugmad sa iyang impluwensya ug ehemplo, ug giunsa niini pagpamunga ngadto sa mga krimen nga nagpakurog sa kalibutan.SP 120.2

  Adunay mga saserdote ug mga pari nga nanag-angkon nga sila mga representante ni Cristo, apan ilang gigamit ang mga galamiton sa pagpanglutos, ang bartolina, ang poste para sunogan aron gamhan ang mga panghunahuna sa Iyang katawhan. Adunay hambogiro nga mga papa nga mibayaw sa ilang mga kaugalingon labaw sa Dios ug naghunahuna sa pag-usab sa kasogoan sa Labawng Makagagahum. Sila nga nagpakaaron-ingnong mga amahan sa iglesia adunay tulubagon atubangan sa Dios, tulubagon nga kalipay nila ang paglikay. Ulahi na usa nila naamgohan nga ang Nasayod sa Tanan seloso alang sa Iyang kasogoan, ug nga dili Niya pasagdan ang nakasala. Karon ilang nahibaloan nga si Cristo nakigduyog sa Iyang nagaantus nga katawhan, ug ilang nabati ang pwersa sa Iyang kaugalingong mga Pulong, “Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako.” Mateo 25:40.SP 120.3

  Sa Hukmanan—Ang tibuok dautan nga kalibutan nagatindug atubang sa hukmanan sa Dios, sa sumbong sa hilabihan nga pagbudhi batok sa pangagamhanan sa langit. Ang mga nawala walay makasulti og pabor sa ilang kaso. Wala silay ikarason, ug ang sentensya sa dayon nga kamatayon gipakanaug batok kanila.SP 121.1

  Sa karon tin-aw na sa tanan nga ang bayad sa sala dili ang halangdong kagawasan ug walay katapusang kinabuhi, kondili ang pagkaulipon, kalaglagan, ug kamatayon. Nakita sa mga dautan kon unsay nawala kanila tungod sa ilang kinabuhi sa pagrebelde. Ilang gitamay ang “labaw pa gayud nga kahalangdon, sa walay katapusang kabug-aton sa himaya” sa dihang gitanyag kini kanila, apan daw unsa na kini kanindot sa karon. “Kining tanan,” nagahilak ang nawala nga kalag, “akoa unta, apan akong gipili ang ipahilayo kining mga butanga gikan kanako. Oh, pagkasayop nga gugma! Akong gibaylo ang paghidait, kalipay ug dungog alang sa katampalasan, kaulaw, ug kawalay paglaum.” Nakita sa tanan nga makatarunganon ang dili pagdawat kanila sa langit. Sa ilang pagkinabuhi sila nagpadayag, Dili kami magatugot nga si Jesus maghari kanamo.SP 121.2

  Ingon nga daw sa gilumay, mitan-aw ang mga dautan sa pagkorona sa Anak sa Dios. Nakita nila sa Iyang mga kamot ang mga papan sa diosnong kasogoan, ang mga tulumanon nga ilang gitamay ug gilapas. Ilang nasaksihan ang mga hudyaka sa kahibulong, kalipay, ug pagdayeg gikan sa mga linuwas, ug samtang ang balod sa mga awit milapdos ngadto sa mga han-ay niadtong atua sa gawas sa siyudad, ang tanan sa usa ka tingug misinggit, “Daku ug kahibulongan ang imong mga buhat, O Ginoong Dios nga Makagagahum sa Tanan! Matarung ug matuod ang imong mga paagi, O Hari sa kapanahonan!” (Pinadayag 15:3), ug sa nagayukbo, ilang gisimba ang Prinsipe sa kinabuhi.SP 121.3

  Ang Ikaduhang Kamatayon—Si Satanas daw dili kahilok sa iyang nakita ang himaya ug kahalangdon ni Cristo. Siya nga kanhi usa ka nagatabon nga kerubin nakahinumdum kon asa siya nahulog. Usa ka nagasidlak nga manulonda, “anak sa kabuntagon”—hilabihan ang pagkausab, hilabihan ang pagkadaut!SP 122.1

  Nakita ni Satanas nga ang iyang kinabubut-ong pagsukol ang naghimo kaniya nga dili takus alang sa langit. Iyang gigamit ang iyang mga gahum aron makig-away batok sa Dios, gani ang kapudi, kalinaw, ug paghiusa sa langit dakung pagsakit alang kaniya. Ang iyang mga pamasangil batok sa kalooy ug hustisya sa Dios nahilom sa karon. Ang pagbasol nga gisulayan niya pagpahid kang Jehova nahan-ok na tanan kaniya. Ug karon si Satanas miyukbo ug miangkon nga makatarunganon ang iyang sentensya.SP 122.2

  Ang matag pangutana unsay matuod ug sayop mahitungod sa hataas nga away gitin-aw na. Ang hustisya sa Dios napamatud-an nga insakto. Ang tibuok kalibutan nakakita og tin-aw nga pahayag sa dako nga sakripisyo nga gihimo sa Amahan ug sa Anak alang sa tawo. Ang oras miabot na nga si Cristo magalingkod sa Iyang insaktong luna ug pagahimayaon ibabaw sa mga kadagkuan ug mga gahum ug matag ngalan nga gihinganlan.SP 122.3

  Bisan pa nga si Satanas napugos sa pag-ila sa hustisya sa Dios ug sa pagyukbo sa pagkalabaw ni Cristo, ang iyang kinaiya wala gihapon nausab. Ang espiritu sa pagsukol, sama sa usa ka dakung suba, misulbong pag-usab. Nga napuno sa kaligutgot, nakahukom siya nga dili siya magpapilde sa dakung away. Niabot na ang panahon alang sa katapusan ug mapangahason nga pagsukol batok sa Hari sa langit. Giadto niya ang iyang mga sakop ug gidasig sila pinaagi sa iyang kaugalingong kaisug ug gipukaw sila alang sa dinalian nga pagpakiggubat. Apan sa tanang dili maihap nga minilyon nga iyang natintal ngadto sa pagsukol, wala nay ni isa karon nga miila sa iyang pagkalabaw. Katapusan na sa iyang gahum. Ang mga dautan napuno sa samang kasuko batok sa Dios nga maoy midasig kang Satanas, apan nakita nila nga walay pulos ang ilang pagahimoon, nga dili sila makadaug batok kang Jehova. Nasuko sila kang Satanas ug kanila nga iyang mga tinugyanan sa buhat sa pagpangilad. Sa kasuko nga yawan-on ilang giatubang sila, ug gisundan kini sa talan-awong sa kinatibuk-ang kasamok.SP 122.4

  Unya natuman ang mga pulong sa manalagna: “Kay si Jehova adunay kasilag batok sa tanang mga nasud, ug kaligutgut batok sa tanan nilang panon sa kasundalohan: iyang gilaglag gayud sila, iyang gitugyan sila sa ihawan.” Isaias 34:2. “Sa ibabaw sa mga dautan magapaulan siya ug mga lit-ag: kalayo ug azufre, ug hangin nga makasunog, mao ang bahin sa ilang copa.” Salmo 11:6. Nagpadala ang Dios og kalayo gikan sa langit. Nangabuak ang yuta. Ang mga hinganiban sa kinaiyahan nga gitago ilalum niini gipagula. Ang nagalamoy nga kalayo nanggawas gikan sa matag bung-aw. Ang mga bato naniga. Ang adlaw niabot na nga “nagasunog daw hudno.” Malaquias 4:1. Ang mga elemento natunaw tungod sa grabe nga init, ug nangasunog ang yuta ug ang mga hinimo nga anaa niini. (2 Pedro 3:10.) Ang nawong sa yuta naingon sa usa ka dakung tinunaw— usa ka halapad, nagabukal nga linaw sa kalayo. Panahon kini sa paghukom ug sa paglaglag sa mga dili diosnon—“kay si Jehova adunay adlaw sa pagpanimalus, usa ka tuig sa pagbalus tungod sa katungod sa Sion.” Isaias 34:8.SP 122.5

  Nadawat sa mga dautan ang ilang makatarunganong ganti dinhi sa yuta. Sila “mangahimong tuod sa balili; ug ang adlaw nga moabut magasunog kanila, nagaingon si Jehova sa mga panon, nga kini dili magbilin kanila bisan gamut, ni sanga.” Malaquias 4:1. Ang uban nahanaw dayon samtang ang uban nanag-antus sa daghang mga adlaw. Ang tanan gisilotan sumala sa ilang mga binuhatan. Gipaantus si Satanas, dili lamang alang sa iyang kaugalingong pagrebelde, kondili alang sa tanang sala nga iyang gipahimo sa katawhan sa Dios. Ang iyang silot labaw gayud kay sa tanan nga iyang giilad. Human mahanaw ang tanan nga nahulog sa iyang mga pangilad, siya nagpabiling buhi ug nagpadayon sa pag-antus. Didto sa nagahinlo nga kalayo ang mga dautan sa katapusan gipanglaglag, gamut ug sanga—si Satanas ang gamut, ang iyang mga sumusunod ang mga sanga. Ang hustisya sa Dios natubag, ug ang mga balaan ug ang mga manulonda nanagsulti uban sa makusog nga tingug, Amen.SP 123.1

  Samtang ang yuta giputos sa kalayo sa pagpanimalus sa Dios, ang mga matarung siguro sulod sa Balaan nga Siyudad. Ngadto sa mga adunay bahin sa unang pagkabanhaw, ang ikaduhang kamatayon walay gahum. (Pinadayag 20:6.) Samtang ang Dios usa ka nagaut-ot nga kalayo alang sa mga dautan, Siya usa ka adlaw ug taming alang sa Iyang katawhan (Salmo 84:11).SP 123.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents