Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 11—Ang Apostasya

  Sa gipadayag na ni Jesus ngadto sa Iyang mga tinon-an ang dangatan sa Jerusalem ug ang mga talan-awon sa Iyang ikaduhang pag-abut, Iya usab gitagna ang kasinatian sa Iyang katawhan sukad sa pagkuha Kaniya gikan kanila hangtud sa Iyang pagbalik uban sa gahum ug himaya aron sila luwason. Gikan sa Bukid sa mga Olivo, nakita sa Manluluwas ang mga bagyo nga magatugpa sa iglesia nga pagatukoron sa mga apostoles, ug, sa pagtan-aw og dugang ngadto sa unahan, nakita sa Iyang mata ang mapintas, makadaot nga mga unos nga mohampak sa Iyang mga sumusunod sa umalabot nga kapanahonan sa kangitngit ug pagpanglutos. Sa pipila ka mugbo apan hilabihan ka importante nga mga pahayag, Iyang gitagna ang mga kasamok nga ipahamtang sa mga tigdumala niining kalibutan ngadto sa iglesia sa Dios. Ang mga sumusunod ni Cristo magalakaw sa samang dalan sa pagpakaulaw, pagtunglo, ug pag-antus nga giagian sa ilang Agalon. Ang kasilag batok sa Manunubos sa kalibutan igapadayag diha sa tanan nga magatoo sa Iyang ngalan.SP 89.1

  Ang kasaysayan sa nauna nga iglesia nagpamatuod sa katukma sa mga pulong sa Manluluwas. Ang mga gahum sa yuta ug impyerno naghanay sa ilang mga kaugalingon batok kang Cristo pinaagi sa Iyang mga sumusunod. Nakita sa paganismo nga aron molampus ang maayong balita, kinahanglan wad-on ang iyang mga templo ug mga halaran. Busa iyang gitipon ang iyang pwersa aron bungkagon ang Cristianismo. Ang mga kalayo sa pagpanglutos gidagkotan. Ang mga Cristohanon gikuhaan sa ilang mga pagkabutang ug giabog gikan sa ilang kabalayan. Ilang “giantus...ang malisud nga pagpakigbisug sa mga kasakitan.” Sila “nanagantus sa mga pagbiaybiay ug mga paghampak, ug bisan pa gani sa mga talikala ug sa mga pagbilanggo” Mga Hebreohanon 10:32, 11:36. Daghan ang nagsilyo sa ilang pamatuod pinaagi sa ilang dugo. Dungganon ug sulugoon, dato ug kabus, may ineskwelahan ug wala, parehong gipamatay nga walay kalooy.SP 89.2

  Ang mga paningkamot ni Satanas aron laglagon ang iglesia ni Cristo pinaagi sa kapintas napakyas. Ang dakong away kon diin ang mga tinon-an ni Jesus nagtugyan sa ilang mga kinabuhi wala matapos sa dihang napukan sa ilang mga nahimutangan kining matinud-anon nga mga manugbitbit sa estandarte. Pinaagi sa kapildihan sila nagmadaugon. Gipamatay ang mga magbubuhat sa Dios, apan ang Iyang buhat padayon nga nag-uswag. Ang maayong balita padayon nga mikaylap, ug ang gidaghanon sa mga sumusunod niini nagpadayon pagdugang. Misulod kini ngadto sa mga dapit nga dili maadtoan, bisan pa mismo taliwala sa mga kasundalohan sa Roma. Matud pa sa usa ka Cristohanon, sa dihang nagpakilooy siya sa mga pangulong dili magtotoo nga padayong nagduso sa pagpanglutos: Sarang kami ninyong “patyon, sakiton, hukman.... Ang pagkawala ninyoy hustisya pruweba nga kami walay sala.... Bisan gani ang inyong kapintas...wala makatabang kaninyo.” Nahimo kining usa ka labing baskug nga pagdapit sa uban aron motoo kang Cristo. “Sa pagsige ninyo og laglag kanamo, nagkadaghan usab kami; ang dugo sa Cristohanong binhi.”SP 89.3

  Linibo ang gipamilanggo ug gipamatay, apan adunay nanggawas aron mopuli sa ilang dapit. Ug ang mga gipamatay alang sa ilang pagtoo siguro na diha kang Cristo, ug giisip Niya sila nga mga madinaugon. Ilang nahimo ang maayong pagpakig-away, ug sila magadawat sa korona sa himaya inigbalik ni Cristo. Ang mga pag-antus nga ilang naagian nagpasuod og dugang sa mga Cristohanon ngadto sa usag-usa ug ngadto sa ilang Manunubos. Ang ilang ehemplo sa sila buhi pa ug ang ilang pamatuod sa sila himatyon na, usa ka walay paglubad nga saksi alang sa kamatooran; ug kon asa wala damha, ang mga sakop ni Satanas nanagbiya sa ilang buhat ug nanaylo ilalum sa bandila ni Cristo.SP 90.1

  Ang Kompromiso sa Paganismo—Busa gihan-ay ni Satanas ang iyang mga piano aron molampus siya sa pagpakiggubat batok sa panggamhanan sa Dios pinaagi sa pag-ugbok sa iyang bandila diha sa Cristohanong iglesia. Kon lamang malingla ang mga sumusunod ni Cristo ug magiyahan sa pagpasubo sa Dios, nan ang ilang kusog, paglahutay, ug kalig-on maluya, ug mahimo silang mga dali nga tukbonon ni Satanas.SP 90.2

  Karon ang dakung kaaway naningkamot pagkuha pinaagi sa pagpangilad unsay napakyas niya pag-angkon pinaagi sa kusog. Natapos ang pagpanglutos, ug gipulihan niya kini og peligroso nga mga lumay sa lumalabayng kalamboan ug kalibutanong dungog. Gitugtan ang mga sumilimbag diosdios nga modawat sa bahin sa Cristohanong pagtoo, bisan og ilang gisalikway ang ubang importante nga mga kamatooran. Nag-angkon sila nga ilang gidawat si Jesus nga Anak sa Dios ug nagtoo sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw apan wala sila natandug sa ilang sala ug wala nagbati nga gikinahanglan nila ang paghinulsol o ang pagbag-o sa kasingkasing. Uban sa pipila ka mga butang nga ilang gidawat, nanagsugyot sila nga may mga butang usab nga dawaton sa mga Cristohanon, aron ang tanan managhiusa sa plataporma sa pagtoo diha kang Cristo.SP 90.3

  Karon ang iglesia nabutang sa kulbahinam nga peligro. Ang bilanggoan, pagsakit, kalayo, ug espada naingon sa mga panalangin kon igatandi niini. Ang uban nga mga Cristohanon nagtindug nga lig-on, nagpadayag nga dili sila maghimog kompromiso. Ang uban nagrason nga kon motugot sila o ilang usbon bisan sa gamay lang ang pipila ka bahin sa ilang pagtoo ug makighiusa sa mga nagdawat og kabahin sa Cristianismo, tingali mahimo kining pamaagi alang sa ilang bug-os nga pagkakabig. Panahon kadto sa lalum nga kaguol alang sa matinud-anon nga mga sumusunod ni Cristo. Ilalum sa tabon sa nagpakaaron-ingnon nga Cristianismo, mabitikon nga gimaniobra ni Satanas ang iyang kaugalingon sulod sa iglesia, aron dauton ang ilang pagtoo ug lisoon ang ilang mga hunahuna gikan sa pulong sa kamatooran.SP 91.1

  Sa katapusan ang dako nga bahin sa mga Cristohanon ningpaubos sa ilang estandarte ug nakigtingub sa Cristianismo ug paganismo. Bisan tuod og ang mga sumilimbag diosdios nag-angkon nga sila nangakabig, ug sila nakighiusa sa iglesia, wala gihapon nila pamiyai ang ilang mga diosdios, hinunoa ila lamang kining giilisan sa larawan ni Jesus, ug bisan pa ni Maria ug sa mga santos. Ang baho nga lebadura sa pagsimbag diosdios, nga gipasulod sa iglesia pinaagi niini, nagpadayon sa iyang malaglagon nga buhat. Ang dili insakto nga mga doktrina, tumotumo nga mga pamaagi sa pagsimba, ug makidiosdios nga mga seremonya gisagol sa pagtoo ug pagsimba sa iglesia. Samtang ang mga sumusunod ni Cristo nakighiusa sa mga nanagsimbag diosdios, ang Cristohanon nga relihiyon nadaut ug ang iglesia nawalaan sa iyang kaputli ug gahum. Apan may pipila nga wala nailad niini nga mga limbong. Ilang gitipigan ang ilang pagkamatinudanon ngadto sa Tigpasiugda sa kamatooran ug nagsimba sa Dios lamang.SP 91.2

  Kanunay nga may duha ka klase sa mga nanag-angkong mga sumusunod ni Cristo. Samtang ang mga tawo sa usa ka klase nagatoon sa kinabuhi sa Manluluwas ug nagatinguha pag-ayo sa pagtul-id sa ilang mga kakulangan ug sa pagsunod sa Sumbanan, sila nga anaa sa pikas klase nagadumili sa yano, mapuslanon nga mga kamatooran nga maoy nagapadayag sa ilang mga sayop. Bisan sa iyang pinakanindot nga panahon ang iglesia dili pulos matuod, putli, ug matinud-anon. Ang atong Manluluwas nagtudlo nga kadtong nagtuyo sa pagpakasala dili pagadawaton sulod sa iglesia. Apan sa gihapon nakigsandurot Siya sa mga tawo nga may masalaypon nga pagginawi, ug gitanyag Niya kanila ang mga ikaayo sa Iyang pagtolon-an ug ehemplo, aron mahatagan sila sa kahigayonan nga makita ug matul-id ang ilang mga sayop.SP 91.3

  Apan walay panagdugtong tali sa Prinsipe sa kahayag ug sa prinsipe sa kangitngit, ug ingon man usab walay mahitabo nga panagdugtong tali sa ilang mga sumusunod. Sa dihang ang mga Cristohanon nagatugot nga makighiusa niadtong dili luto ang pagkakabig gikan sa paganismo, nan ilang gisugdan pagsunod ang dalan nga padayong nagapahilayo sa kamatooran. Si Satanas nalipay nga siya milampus nga mailad ang daghang mga sumusunod ni Cristo. Unya gidungagan pa niya ang iyang gahum kanila, gipangdasig sila sa paglutos niadtong nagpabiling matuod sa Dios. Walay mas nakasabot unsaon paglalis ang matuod nga Cristohanong pagtoo kondili ang mga tawo nga kanhi maoy iyang mga tigpanalipod. Kining nagtalikod nga mga Cristohanon, nga nakighiusa sa ilang paganong mga kauban, ningpunting sa ilang pagpakig-away batok sa labing importanteng mga bahin sa mga pagtolon-an ni Cristo.SP 92.1

  Kadtong gusto nga magpabiling matinud-anon nakakita nga kinahanglan diay og usa ka mapait nga pagpagkigbisug aron makabarug batok sa mga paglimbong ug sa mga dulumtanan nga gililong sa sapot sa pagkasaserdote ug gipasulod sa iglesia. Ang Biblia wala na ilha nga estandarte sa pagtoo. Ang doktrina sa relihiyoso nga kagawasan gitawag na og pagtoong supak, ug ang mga tigpanalipod niini gikasilagan ug gitunglo.SP 92.2

  Gikinahanglan nga Panagbulag—Human ang usa ka dugay ug grabe nga away ang pipila nga mga matinud-anon nagpili sa pagputol sa tanang pagpakigdugtong sa nagtalikod nga iglesia kon kini magdumili sa gihapon sa pagkuha sa iyang kaugalingon gikan sa bakak ug sa pagsimbag diosdios. Ilang nakita nga ang panagbulag gikinahanglan pag-ayo kon handum nila nga tumanon ang Pulong sa Dios. Dili nila buot nga pasagdan ang mga sayop nga makadaut sa ilang mga kalag ug maghatag og ehemplo nga magdalag katalagman sa pagtoo sa ilang mga kabataan ug sa kabataan sa ilang kabataan. Aron maangkon ang kalinaw ug panaghiusa, andam sila nga maghimog pagtugot kon kini nagakahulogan sa pagpabiling matinud-anon sa Dios, apan ilang nabati nga bisan ang kalinaw mahal kaayo kon ang buot ipasabot niini ang iya sa baruganan. Kon ang panaghiusa makab-ot lamang pinaagi sa pagkompromiso sa kamatooran ug pagkamatarung, nan pasagdi nga adunay kalainan, ug bisan pa gira. Mas maayo alang sa iglesia ug sa kalibutan nga ang mga baruganan nga nag-awhag niadtong malig-on nga mga tomotoo mabuhi pag-usab sa mga kasingkasing sa mga nanag-angkong katawhan sa Dios.SP 92.3

  Si apostol Pablo nagpahayag nga “pagalutoson gayud hinoon ang tanan nga nagatinguha sa diosnon nga pagkinabuhi diha kang Cristo Jesus.” 2 Timoteo 3:12. Unya, nganong murag wala may dakung pagpanglutos nga nagakahitabo? Ang bugtong rason mao nga ang iglesia nagpahiangay sa estandarte sa kalibutan, hinundang nga wala kini nagpukaw og pagsupak. Ang relihiyon sa atong panahon karon walay pudi ug balaan nga karakter nga maoy timaan sa Cristohanong pagtoo sa kapanahonan ni Cristo ug sa Iyang mga tinon-an. Kini tungod lamang sa espiritu sa pakigkompromiso kauban sa sala, tungod kay gibaliwala ang dagkung mga kamatooran sa Pulong sa Dios, tungod kay sulod sa iglesia diyutay lang ang buhing pagkadiosnon nga importante sa ngatanan, gani ang Cristianismo dayag nga nahimong sikat sa kalibutan. Sulayi pagbuhi ang pagtoo ug gahum nga iya sa unang iglesia, ug ang espiritu sa pagpanglutos mabanhaw ug ang mga kalayo sa pagpanglutos pagadagkotan pag-usab.SP 93.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents