Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Paglansang Kang Cristo

  Si Cristo, ang hamili nga Anak sa Dios, gipagawas ug gitugyan ngadto sa katawhan aron ilansang. Ang mga tinon-an ug mga tumuloo gikan sa nagpalibot nga mga dapit miapil sa panon nga nagsunod kang Jesus ngadto sa Kalbaryo. Ang inahan ni Jesus atua usab didto, inubanan ni Juan, ang hinigugma nga tinon-an. Ang iyang kasingkasing napuno sa dili masaysay nga kasakit, apan sama sa mga tinon-an, siya naglaum nga ang mapait nga talan-awon mausab, ug ipakita ni Jesus ang Iyang gahum ug mopadayag atubangan sa Iyang mga kaaway ingon Anak sa Dios. Apan sa makausa pa ang iyang kasingkasing nalusno samtang iyang nahinumduman ang mga pulong diin madali Niyang gilakbitan ang mga butang nga nahitabo niadtong adlawa.SP 68.3

  Igo lang nga nakagawas si Jesus sa ganhaan sa balay ni Pilato sa dihang ang krus nga gitagana alang kang Barabas gikuha ug gipatong sa Iyang nasamad ug nagkadugo nga abaga. Ang mga krus gipapas-an usab sa mga kauban ni Barabas, nga moantus usab sa kamatayon sa samang panahon kauban ni Jesus. Gipas-an sa Manluluwas ang Iyang lulan sa hamubo lang nga gilay-on, kay dala sa nawala Niya nga dugo ug sa hilabihan Niya nga kakapoy ug kasakit, Siya nakuyapan sa yuta.SP 68.4

  Sa dihang naulian si Jesus, gipatong pag-usab ang krus sa Iyang abaga, ug gipugos Siya sa pagpadayon. Daw matumba Siya nga nagpadayon sa pipila ka tikang, pas-an ang Iyang bug-at nga lulan, ug nahagsa sa yuta nga walay umoy. Abi nila og patay na Siya, apan kadugayan naulian ra. Ang mga sacerdote ug ang mga pangulo wala gayud nagbati og kalooy alang sa ilang nagaantus nga biktima bisan pa og nakita nila nga dili na Niya kaya nga magpas-an sa galamiton sa pagsakit. Samtang gihunahuna nila kon unsay maayong buhaton, si Simon nga taga Cyrenia, nga gikan sa dapit nga ilang padulngan, ilang nakatagbo. Gidakop siya ubos sa mando sa mga sacerdote ug gipugos pagkarga sa krus ni Cristo. Ang mga anak nga lalaki ni Simon mga tinon-an ni Jesus, apan siya sa iyang kaugalingon wala pa sukad makatagbo Kaniya.SP 69.1

  Usa ka dakung panon ang nagsunod sa Manluluwas ngadto sa Kalbaryo. Daghan ang mga nagyagayaga ug nanginsulto, apan may uban nga nanghilak ug nagsumid sa Iyang maayong buhat. Kadtong Iyang gipang-ayo sa ilang lainlain nga balatian ug sila nga Iyang gipamanhaw kinasingkasing nga nagpadayag sa Iyang kahibulongang mga binuhatan ug nangutana unsa gayud diay ang nahimo ni Jesus nga ilhon man Siya sama sa usa ka kriminal. Pila lamang ka adlaw ang milabay, ila Siyang giubanan puno sa malipayon nga mga awit ug pagwagayway sa mga dahon sa lubilubi samtang nagsakay Siya nga madaugon ngadto sa Jerusalem. Apan daghan nga kaniadto misinggit og pagdayeg Kaniya tungod kay daghan ang nanaghimo niini, sa karon naninggit “Ilangsang Siya! Ilangsang Siya!”SP 69.2

  Gilansang sa Krus—Pag-abot nila sa lugar sa pagsilot, ang mga tinunglo gipanghikot sa mga galamiton sa pagsakit. Samtang ang duha ka kawatan naningkamot nga makaipsot gikan sa mga kamot niadtong nagtul-id kanila sa krus, si Jesus walay gihimo nga pagsukol. Ang inahan ni Jesus nagtan-aw uban ang nagaantus nga kabalaka, nagalaum nga maghimo Siya og milagro aron luwason ang Iyang kaugalingon. Nakita niya ang Iyang mga kamot nga gitul-id sa krus—kadtong hamili nga mga kamot nga kanunay nagahatag og mga panalangin ug gitul-id sa daghan panahon aron moayo og mga masakiton. Ug karon ang martilyo ug mga lansang gipagawas, ug samtang ang mga lansang gidukdok ngadto sa humok nga unod ug gipataop sa krus, gipalayo sa nasakitan nga mga tinon-an ang nakuyapan nga lawas sa inahan ni Cristo gikan sa mapintas nga talan-awon.SP 69.3

  Si Jesus wala gayud mohimo og pinakagamay nga pagreklamo. Ang Iyang nawung nagpabilin nga luspad ug malinawon, apan may dagku nga mga singot nga nakita sa Iyang agtang. Walay maloloy-ong kamot aron mopahid sa yamog sa kamatayon gikan sa Iyang nawong, ni pulong sa kalooy ug walay paglubad nga pag-unong aron molipay sa Iyang tawhanong kasingkasing. Nag-inusara Siya nga naglatas sa pug-anan sa parras; ug walay ni usa ka tawo nga miuban Kaniya. Samtang ang mga sundalo nagahimo sa ilang makahaladlok nga buluhaton ug samtang Iyang giantus ang labing mapait nga kasakit, si Jesus nag-ampo alang sa Iyang mga kaaway: “Amahan, pasayloa sila, kay wala sila makasabut sa ilang ginabuhat.” Lucas 23:34. Ang maong pag-ampo ni Cristo alang sa Iyang mga kaaway migakus sa kalibutan, nagalangkub sa matag makasasala nga nabuhi, hangtud sa katapusang panahon.SP 70.1

  Human malansang si Jesus sa krus, gibayaw kini sa pipila ka kusgan nga mga tawo ug gibundak og pinakalit sa lungag nga giandaman niini, hinungdan sa labing ngilngig nga kasakit alang sa Anak sa Dios. Ug karon usa ka makalilisang nga talan-awon ang miabot. Ang mga sacerdote, mga tigdumala, ug mga escriba nalimot sa pagkahalangdon sa ilang balaang katungdanan ug miapil sa panon sa pagyagayaga ug pagtamay sa himatyon nga Anak sa Dios, nga nagaingon, “Hari ka man kaha sa mga Judio, luwasa ang imong kaugalingon” Lucas 23:37. Ug ang uban nangyam-id nga nag-ingon sa ilang kaugalingon, “Kana siya nagluwas sa uban, apan sa iyang kaugalingon dili na hinoon makaluwas.” Marcos 15:31. Ang kadagkuan sa templo, ang nabagtok nga mga sundalo, ang dautan nga kawatan sa krus, ang yawan-on ug ngil-ad nga katawhan— nagkahiusa sa ilang pag-abuso kang Cristo.SP 70.2

  Ang mga kawatan nga gilansang kauban ni Jesus nag-antus sa samang lawasnon nga kasakit nga gibati Niya: apan ang usa mas gipabagtok ug gipadesperado ug gihimong masukolon sa iyang kasakit. Iyang gisumay ang pagyagayaga sa mga sacerdote ug gisingkahan si Jesus, nga nagaingon, “Dili ba ikaw mao ang Cristo? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami!” Lucas 23:39. Ang laing gihukman nga tawo dili gahi nga kriminal. Pagkadungog niya sa matinamayon nga mga pulong sa iyang kauban sa krimen, mitubag siya sa pagbadlong kaniya, “Wala ba ikaw mahadlok sa Dios, nga anaa ka man unta sa mao rang silot? Ug kita sa pagkatinuod ania ubos sa matarung nga hukom, kay kita nagadawat man sa angayng balus sa atong binuhatan; apan kining tawhana walay nabuhat nga dautan” Lucas 23:40, 41. Unya, samtang ang iyang kasingkasing nalooy kang Cristo, ang langitnon nga kahayag mituhop sa iyang hunahuna. Sa kang Jesus, nga puno og samad, giyagayagaan, ug nagabitay sa krus, iyang nakita ang iyang Manluluwas, ang iyang bugtong nga paglaum, ug nagpakilooy siya Kaniya sa mapainubsanon nga pagtoo:” ‘Jesus, hinumdumi ako inig-abut mo sa imong gingharian.” Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, “Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, nga karong adlawa*Mas tin-aw unsay buot ipasabot ni Jesus kon ingnon ini paghubad: “Magaingon ako kanimo karong adlawa,” ug dili nga, “Magaingon ako kanimo, nga karong adlawa.... Gani mismo si Jesus ang nag-ingon niadtong pagka-Domingo nga wala pa Siya makasaka sa Iyang Amahan.” Juan 20:17. adto ikaw sa Paraiso uban kanako.”‘ Lucas 23:42, 43.SP 70.3

  Uban ang kahibulong nakita sa mga manulonda ang dili masukod nga gugma ni Jesus, nga sa kamulo Siyang nag-antus sa hilabihang kasakit sa hunahuna ug lawas, naghunahuna gihapon Siya sa uban ug andam Siya sa pagdasig sa matag mahinulsulon nga makasasala sa pagtoo. Samtang Iyang giula ang Iyang kinabuhi diha sa kamatayon, Iyang gipakita ngadto sa nawala nga katawhan ang gugma nga mas kusgan pa kay sa kamatayon. Daghan nga nakasaksi sa maong mga talan-awon sa Kalbaryo ang sa olahi nakamatngon nga kini nga mga hitabo maoy nagpabarug kanila diha sa pagtoo kang Cristo.SP 71.1

  Ang mga kaaway ni Jesus sa karon nagpaabot sa Iyang kamatayon uban ang dili makahulat nga paglaum. Ilang gihunahuna nga ang Iyang kamatayon maoy mopahilom sa mga hungihong mahitungod sa Iyang diosnong gahum ug sa mga kahibulongan nga resulta sa Iyang mga milagro. Ilang giatik-atik ang ilang mga kaugalingon nga unya puhon dili na sila magakurog tungod sa Iyang inpluwensya. Gibahinbahin sa bagtik nga mga sundalo nga miinat sa lawas ni Jesus sa krus ang Iyang sapot, ug naglalis sa usa ka sanina nga walay tinahian. Sa olahi nakahukom sila nga iagi nalang nila kini og sugal. Ang Kasulatan insakto kaayo sa paghulagway niini nga hitabo gatus ka tuig sa wala pa kini miabot: “Kay ang mga iro nanaglibut kanako: usa ka panon sa mamumuhat sa kadautan nanaglikus kanako; Gipalagbasan nila ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil.... Gibahinbahin nila ang akong mga bisti sa tali wala nila, ug sa akong kupo nanagrifa sila.” Salmo 22:16,18.SP 71.2

  Usa ka Leksyon sa Gugma Alang sa mga Ginikanan—Naglaroylaroy ang mga mata ni Jesus sa mga panon nga nagtipon aron mosaksi sa Iyang kamatayon, ug didto sa tiilan sa krus Iyang nakita si Juan nga nagaagak kangSP 71.3

  Maria, ang inahan ni Cristo. Nibalik siya sa mangilngig nga talan-awon, kay dili niya maagwanta nga mahilayo pa sa Iyang Anak. Ang katapusang leksyon ni Jesus mao ang mahitungod sa gugma alang sa mga ginikanan. Iyang gitan-aw ang naguol pag-ayo nga nawong sa Iyang inahan, ug dayon si Juan. Sa pagtan-aw Niya og balik sa Iyang inahan, Siya nag-ingon, “Babaye, tan-awa ang imong anak!” Unya, ngadto sa tinon-an, “Tan-awa ang imong inahan!” Juan 19:26, 27. Nasabtan pag-ayo ni Juan ang buot ipasabot ni Jesus ug ang balaan nga pagsalig nga Iyang gisangon kaniya. Iya dayong gipalayo ang inahan ni Cristo gikan sa hadlok nga talan-awon sa Calbaryo. Sukad adtong orasa siya (si Juan) nagpangga kaniya ingon nga usa ka manunuton nga anak ug gidala siya sa iyang kaugalingong puloy-an. Ang hingpit nga ehemplo sa gugma ni Cristo ingon usa ka anak nagadan-ag nga dili moawup bisan sa gabon sa kapanahonan. Samtang Iyang giantus ang labing sakit nga pagsakit, wala Niya kalimti ang Iyang inahan, kondili gihimo ang tanan nga gikinahanglan alang sa iyang kaugmaon.SP 72.1

  Ang katuyoan sa yutan-on nga kinabuhi ni Cristo sa karon hapit na mahuman. Uga ang Iyang dila, busa Siya nag-ingon, “Giuhaw Ako!” Ilang gituslob ang usa ka espongha sa suka ug apdo ug gitanyag kini nga Iyang imnon; ug sa natilawan Niya kini, Siya nagbalibad. Ug karon ang Ginoo sa kinabuhi ug himaya, himatyon na, bayad alang sa kaliwatan. Ang pagbati sa sala, nga nagadala sa kasuko sa Amahan diha Kaniya ingon nga atong halili ang nagpapait sa kopa nga Iyang giinom, ug nabuak sa kasingkasing sa Anak sa Dios.SP 72.2

  Ang kalapasan sa tawhanong kaliwat gipatong kang Cristo ingon atong halili. Giila Siya nga makasasala aron nga Iyang matubos ang mga nakasala gikan sa tunglo sa kasogoan. Ang sala sa matag kaliwat ni Adam gikan sa matag kapanahonan nagduot sa Iyang kasingkasing. Ang kasuko sa Dios ug ang makalilisang nga pagpadayag sa Iyang kasuko tungod sa sala ang mipuno sa kalag sa Iyang Anak uban sa kaluya. Ang pagkuha sa nawung sa Amahan gikan sa Manluluwas niining orasa sa hilabihan nga kasubo miduslak sa Iyang kasingkasing uban sa kaguol nga dili gayud hingpit nga masabtan sa mga tawo. Ang matag kasakit nga giantus sa Anak sa Dios didto sa krus, ang mga tulo sa dugo nga nag-agay gikan sa Iyang ulo, sa Iyang mga kamot ug mga tiil, ang mga pagkurog tungod sa kasakit nga nag-uyog sa Iyang lawas, ug ang dili masaysay nga pagbakho nga nagpuno sa Iyang kalag tungod sa pagtago sa nawong sa Iyang Amahan gikan Kaniya, nagasulti kanato nga nagaingon, Tungod sa Iyang gugma alang kanimo nga ang Anak sa Dios misugot nga ipahamtang kining ngilngig nga mga kadautan Kaniya. Alang kanimo Iyang gidaug ang gingharian sa kamatayon ug gibuksan ang mga ganghaan sa Paraiso ug sa kinabuhing dayon. Siya nga nagpahilom sa mabaskug nga mga balod pinaagi sa Iyang pulong ug naglakaw sa baloron nga dagat, Siya nga nagpakurog sa mga yawa ug nagpapahawa sa balatian pinaagi sa Iyang paghikap, Siya nga nagbanhaw sa minatay ug nag-abli sa mga mata sa mga buta, nagahalad sa Iyang kaugalingon didto sa krus ingon katapusang halad alang sa mga makasasala. Siya, ang tigpas-an sa atong mga sala, nagaantus sa silot sa paghukom alang sa sala ug nahimo mismo nga sala alang sa atong kaayohan.SP 72.3

  Gipuga ni Satanas ang kasingkasing ni Jesus gamit ang iyang mapintas nga mga pagsulay. Ang sala, nga hilabihan ka ngil-ad sa Iyang panan-aw, gipatong diha Kaniya hangtud nga Siya nag-agulo tungod sa kabug-at niini. Dili ikatingala nga ang Iyang pagkatawhanon mikurog niadtong makahaladluk nga oras. Nasaksihan sa mga manulonda uban sa kahibulong ang makalolooy nga pag-antus sa Anak sa Dios, nga mas labi pa kay sa Iyang lawasnon nga kasakit nga gani halos wala na Niya kini bati-a. Gitabonan sa mga panon sa kalangitan ang ilang mga nawong gikan sa pagtan-aw sa ngilngig nga talan-awon.SP 73.1

  Ang walay kinabuhi nga kinaiyahan mipadayag sa iyang kalooy ngadto sa iyang giinsulto ug himatyon nga Tigmugna. Ang adlaw midumili sa pagsud-ong sa makasusubo nga talan-awon. Ang iyang silaw ug hayag nga dan-ag nagsidlak sa yuta anang pagkaudto, sa dihang sa kalit lang daw gipapa kini. Ang hingpit nga kangitngit mitabon sa krus ug sa tibuok palibot, nga kini daw tabon sa lungon. Ang kangitngit milungtad og tulo gayud ka oras. Sa ikatulo nga takna sa hapon ang mangilngig nga kangitngit nawala gikan sa katawhan, apan nagtabon gihapon kini sa Manluluwas. Ang nasuko nga mga kidlat daw gibato ngadto Kaniya samtang nagbitay Siya sa krus. “Si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, ‘Eloi, Eloi, lama sabactani?’ nga sa ato pa, ‘Dios ko, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako?’ ” Marcos 15:34.SP 73.2

  Nahuman Na—Sa kahilom nagbantay ang katawhan nga matapos kining makahadlok nga talan-awon. Nibalik pagsidlak ang adlaw, apan ang krus gitabonan sa kangitngit. Sa kalit ang kadulom gibayaw gikan sa krus, ug sa tin-aw nga tingog nga daw naglanog latas sa tanang binuhat, si Jesus mituaw, “Amahan, nganha sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu!” Lucas 23:46. May kahayag nga nagpalibot sa krus, ug ang nawong sa Manluluwas nagdan-ag uban ang himaya nga sama sa adlaw. Unya Iyang gidungo ang Iyang ulo sa Iyang dughan ug namatay.SP 73.3

  Sa takna nga namatay si Cristo, may mga sacerdote nga nag-alagad sa templo atubangan sa tabil nga nagtunga sa balaan ug labing balaan nga dapit. Sa kalit ilang gibati nga nag-uyog ang yuta nga ilang gitumban, ug ang tabil sa templo, sa iyang nindot nga tila, gipikas ngadto sa duha gikan sa taas paubos pinaagi sa samang walay dugo nga kamot nga nagsulat sa mga pulong sa kalaglagan didto sa bungbong sa palasyo ni Belsasar.SP 74.1

  Wala gitugyan ni Jesus ang Iyang kinabuhi hangtud nga Iyang nahuman ang buhat nga gianhian Niya sa paghimo, ug unya Siya nagsulti uban sa Iyang katapusang gininhawa, “Nahuman na!” Nanagmaya ang mga manulonda sa dihang nabatian nila ang maong mga pulong, kay nagmalampuson ang pagpatuman sa dakung piano sa kaluwasan. Miabot ang kalipay sa langit kay karon, pinaagi sa usa ka kinabuhi sa pagtuman, ang mga anak ni Adam mabayaw na gayud ngadto sa presensya sa Dios. Napilde si Satanas. Nasayod siya nga ang iyang gingharian wala na.SP 74.2

  Ang Paglubong—Nalibog si Juan unsay himoon sa lawas sa iyang pinalangga nga Agalon. Nahadluk siya nga naghunahuna nga basin pasipalahan kini sa bagtik ug gahi nga mga sundalo ug igatambog sa bisan asang lubnganan. Nasayod siya nga wala siyay makuhang pabor gikan sa mga tigdumala nga Judio, ug gamay ra ang iyang paglaum nga may makuha gikan kang Pilato. Apan si Jose ug Nicodemo miabot niini nga sitwasyon. Pareho sila nga sakop sa Sanhedrin ug kaila nila si Pilato. Pareho sila nga may salapi ug inpluwensya. Gusto nila nga ang lawas ni Jesus makabaton og desente nga paglubong.SP 74.3

  Maisug nga miadto si Jose kang Pilato ug nanghangyo nga ilubong ang lawas ni Jesus. Unya mihatag si Pilato og opisyal nga mando nga ihatag ang lawas ni Jesus kang Jose. Samtang ang tinon-an nga si Juan nabalaka ug nasamok mahitungod sa balaan nga patayng lawas sa iyang hinigugma nga Agalon, si Jose sa Arimatea miabot uban ang mando gikan sa gobernador, ug si Nicodemo, nga nanagana na sa tubag ni Pilato, niabot usab bitbit ang mahalon nga pahumot sa mirra ug aloe, mga usa ka gatus ka libra ang gibugaton. Ang labing pinasidunggang tawo sa tibuok Jerusalem dili gayud sarang kapakitaan sa samang pagtahod sa iyang kamatayon.SP 74.4

  Inanay ug uban ang kabalaan, gamit ang kaugalingon nilang mga kamot ilang gikuha ang lawas ni Jesus gikan sa galamiton sa kasakit, ang ilang nalooy nga mga luha nanagtulo samtang ilang gisud-ong ang Iyang nasamad ug nagdugo nga lawas nga ilang giligo pag-ayo ug gihinloan gikan sa mansa sa dugo. May bag-ong lubnganan nga gipanag-iya ni Jose, kinalot gikan sa bato, nga iyang giandam alang sa iyang kaugalingon. Duol ra kini sa Kalbaryo, ug karon iyang giandam kini nga lubnganan alang kang Jesus. Ang lawas, uban sa mga pahumot nga gidala ni Nicodemo, giputos pag-ayo sa usa ka panapton nga lino, ug gipas-an sa tulo ka tinon-an ang ilang hamili nga karga ngadto sa bag-o nga lubnganan nga wala pa gayud kalubngi. Didto ilang gituy-od ang nabun-og nga mga tiil ug kamot ug gipiko ang nasamad nga mga kamot sa Iyang walay pitik nga dughan. Niabot ang mga babayi gikan sa Galilea, aron subayon kon duna pa bay kinahanglan himoon sa patayng lawas sa ilang hinigugmang Magtutudlo. Unya ilang nakita ang bugat nga bato nga gitabon sa ganghaan sa lubnganan, ug ang Anak sa Dios ilang gibilin aron magpahulay. Ang mga babayi ang katapusan nga mibiya sa krus ug ang katapusan nga mibiya sa lubnganan ni Cristo.SP 74.5

  Bisan tuod ang mga tigdumala nga Judio nakahimo sa pagpatuman sa ilang yawan-ong piano sa pagpapatay sa Anak sa Dios, ang ilang kabalaka wala nawala, ni namatay ang ilang kasina kang Cristo. Sagol sa kalipay sa malampusong pagtimalus, ilang gibati ang dili mawala nga kahadlok nga ang Iyang patayng lawas, nga nabilin sa lubnganan ni Jose, mabanhaw. Busa “ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga Fariseo nanagtigum sa atubangan ni Pilato, ug miingon kaniya, ‘Senyor, nahinumdom kami nga kadtong limbongan, sa buhi pa siya, nag-ingon, ‘Tapus sa tulo ka adlaw, mabanhaw ako.’ Busa magsugo ka nga ang lubnganan pabantayan pag-ayo hangtud sa ikatulong adlaw, kay tingali unyag adtoon ug kawaton siya sa iyang mga tinun-an ug unya manugilon sila sa mga tawo nga manag-ingon, ‘Nabanhaw siya gikan sa mga patay,’ ug ang ulahing limbong molabaw pa unya hinoon kangil-ad kay sa nahauna.’ ” Mateo 27:62-64. Sama usab si Pilato sa mga Judio nga dili gusto nga si Jesus mabanhaw uban ang gahum aron silotan ang mga nakasala sa pagpatay Kaniya, mao nga iyang gipadala ang usa ka grupo sa mga sundalong Romano ilalum sa mando sa mga sacerdote.SP 75.1

  Nasabtan sa mga Judio unsay kaayohan kon may mga gwardya palibot sa lubganan ni Jesus. Ilang gibutangan og silyo ang bato nga nagtabon sa lubnganan aron walay makapanghilabot niini nga dili mahibaloan, agig pagpangandam nang daan sa panglimbong nga himoon unya sa mga tinonan kabahin sa lawas ni Jesus. Apan ang tanan nilang mga piano ug panagana nagpahingpit lang hinoon sa kalampusan sa pagkabanhaw ug nagpalig-on pag-ayo sa pagkatinuod niini.SP 75.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents