Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Yutan-Ong Santuwaryo

  Ang santuwaryo gihimo sumala sa sugo sa Dios. Ang Ginoo nagpatindog ug nagsangkap og mga artesano nga mas labaw pa kay sa naandan nga mga katakus aron himoon ang labing malisod nga buluhaton. Wala usab pasagdi si Moises ni kini nga mga magbubuhat aron magplano unsay dagway ug unsaon pagbuhat ang gambalay. Mismo ang Dios ang nagbuhat sa piano ug gihatag kini kang Moises, kauban ang tukma nga mga sulondan alang sa iyang gidak-on ug dagway ug ang mga materyales nga gamiton, ug Iyang gitagsatagsa pagsulti ang matag kasangkapan nga ibutang niini. Gipakita Niya kang Moises ang gamay nga modelo sa langitnon nga santuwaryo ug gisugo siya sa paghimo sa tanan sumala sa Iyang gipakita kaniya didto sa bukid. Gisulat ni Moises ang tanan nga buluhaton sa usa ka balasahon ug gibasa kini ngadto sa mga labing importante nga mga tawo.SP 45.2

  Unya ang Ginoo nagmando sa katawhan sa pagdala og usa ka hatag nga kinabubut-on tungod sa pagtukod Kaniya og usa ka santuwaryo, aron Siya makapuyo taliwala kanila. “Ug ang tibook nga katilingban sa mga anak sa Israel nanlakaw gikan sa atubangan ni Moises. Ug nangadto sila, ang tagsatagsa kinsang kasingkasing nagaagda kaniya, ug ang tagsatagsa kinsang espiritu naghatag kaniya ug kabubut-on, ug nanagdala sa halad ni Jehova alang sa bulohaton sa balong-balong nga pagatiguman, ug alang sa tanan nga kaalagaran niini, ug alang sa mga balaan nga bisti. Ug nangadto sila, ang mga lalake ug ang mga babaye, sumala sa gidaghanon sa mga kinabubut-ong pagkamasinulondon sa kasingkasing, ug nanagdala ug mga sab-itanan, ug mga ariyos, ug mga singsing sa pagtimaan, ug mga pulceras, ug ang tanan nga hiyas nga bulawan; bisan ang tagsatagsa ka tawo naghalad ug usa ka halad nga bulawan alang kang Jehova.”SP 45.3

  Gikinahanglan ang dako ug mahalon nga pagpangandam. Gikinahanglan ang talagsaon ug mahalon nga mga gamit ang pagatiponon. Apan ang dawaton sa Ginoo kadto lamang mga hatag nga kinabubuton. Ang unang gikinahanglan sa pag-andam og luna alang sa Dios mao ang gugma alang sa buhat sa Dios ug paghalad gikan sa kasingkasing. Ug samtang nagapadayon ang pagtukod sa santuwaryo ug ang katawhan nanagbitbit sa ilang mga halad ngadto kang Moises, ug siya nagahatag niini ngadto sa mga magbubuhat, ang tanan nga mga manggialamon nga miapil sa buhat nagsuta sa mga halad ug nakahukom nga igo na ang gipanghatag sa mga tawo, ug nanobra pa gani kay sa ilang magamit. “Ug si Moises naghatag ug usa ka sugo ug gipamantala kini sa tibook nga campo nga nagaingon: Dili na kinahanglan ang lalake, ni ang babaye nga magabuhat pa ug bulohaton alang sa paghalad sa balaang puloy-anan. Ug sa ingon niini ang katawohan minghunong sa pagdala ug mga halad.”SP 46.1

  Gisulat Alang sa Mosunod nga mga Kaliwatan—Ang balikbalik nga mga reklamo sa mga Israelinhon ug ang mga silot sa kasuko sa Dios tungod sa ilang mga sala gisulat sa balaan nga kasaysayan alang sa ikaayo sa katawhan sa Dios nga mopuli sa pagpuyo sa kalibutan. Dugang pa gani, sila magahatag og usa ka pasidaan niadto nila nga nagakinabuhi sa nagahinapus nga panahon. Dugang pa, ang ilang mga binuhatan sa pag-unong ug ang ilang kusog ug kamanggihatagon sa pagdala sa ilang hatag-nga-kinabubuton ngadto kang Moises gisulat alang sa ikaayo sa katawhan sa Dios. Ang ilang malipayon nga pag-andam sa mga materyales alang tabernakulo usa ka ehemplo alang sa tanan nga tinud-anay nga nahigugma sa pagsimba sa Dios. Sa dihang nagaandam sila og gambalay aron Siya makigtagbo Kaniya, sila nga nagahatag og dakung bili sa panalangin sa sagrado nga presensya sa Dios kinahanglan magapakita og mas dako nga kaikag ug kusog sa sagrado nga bulohaton sumala sa bili nga ilang gihatag sa ilang langitnong mga panalangin og labaw pa kay sa ilang yutan-ong kalipayan. Kinahanglan ilang hangpon nga sila nagaandam og usa ka balay alang sa Dios.SP 46.2

  Importante nga ang gambalay nga dayag nga giandam aron ang Dios makigtagbo sa Iyang katawhan pagahimoon uban ang pagtagad—himoon nga hamugaway, limpyo, ug mapuslanon, kay ila man kining ihalad ngadto sa Dios ug itanyag ngadto Kaniya, nga nagahangyo Kaniya sa pagpabilin sa maong puloy-an ug himoon kining balaan pinaagi sa Iyang balaan nga presensya. Kinahanglan maghatag sila og igo sa kinabubut-on gayud aron mahuman ang buhat, ug unya ang mga magbubuhat makasulti, Ayaw na kamo pagdala og mga halad.SP 47.1

  Sumala sa Sulondan—Human nila nabuhat ang tabernakulo, gisusi ni Moises ang tanan nga buhat, gitandi kini sa sulondan ug sa mga tugon nga iyang nadawat gikan sa Dios. Iyang nakita nga ang matag bahin niini minguyon sa sulondan, ug iyang gipanalanginan ang katawhan.SP 47.2

  Ang Dios naghatag og sulondan sa arka ngadto kang Moises, uban ang pinasahi nga mga tugon kon unsaon kini paghimo. Ang arka gihimo aron sudlan sa mga papan nga bato sa diin giukit sa Dios ang Napulo ka mga Sugo pinaagi sa Iyang kaugalingong tudlo. Giporma kini sama sa usa ka kaban ug gitaklapan sa ulay nga bulawan sa sulod ug gawas niini. Gidayandayanan kini og mga korona sa bulawan palibot sa ibabaw. Ang taklob niining balaan nga kaban gitawag nga lingkoranan sa kalooy, ug kini hinimo sa puro nga bulawan. Gisumpay sa matag tumoy sa lingkoranan sa kalooy mao ang usa ka kerubin nga hinimo sa puro, ulay nga bulawan. Ang ilang mga nawong nagatubang ug nagatutok paubos ngadto sa lingkoranan sa kalooy uban ang pagtahod. Kini nagahulagway sa tanan nga langitnong mga manulonda nga nagatutok uban sa kaikag ug pagtahod sa kasogoan sa Dios nga gitago sa arka sa langitnon nga santuwaryo. Kini nga mga kerubin adunay mga pako. Ang usa ka pako sa matag manulonda gitul-id pataas, samtang ang laing pako sa matag manulonda nagtabon sa iyang lawas. Ang arka sa yutan-ong santuwaryo gisunod sa matuod nga arka sa langit. Didto, tapad sa langitnon nga arka, nagatindog ang buhi nga mga manulonda, sa matag tumoy sa arka, ang tagsatagsa adunay usa ka pako nga nagatabon sa lingkoranan sa kalooy, ug kini nagatul-id ibabaw niini, samtang ang usa ka mga pako nagatabon sa ilang mga lawas ingon nga pagpadayag sa pagtahod ug pagpaubos.SP 47.3

  Si Moises gisugo sa pagbutang sa mga papan nga bato sa yutan-on nga arka. Gitawag kini sila nga mga papan sa pagpamatuod, ug ang arka gitawag nga arka sa pagpamatuod, tungod kay sila nagdala sa pagpamatuod sa Dios diha sa Napulo ka mga Sugo.SP 47.4

  Sugilanon sa Paglaum

  Amihanang Bahin

  Duha ka Lawak—Ang tabernakulo namugna sa duha ka lawak, nga gitunga sa usa ka kurtina. Ang tanan mga galamiton sa tabernakulo hinimo sa puro nga bulawan o gitaklapan sa bulawan. Ang mga kurtina sa tabernakulo lainlain og mga kolor, nga hilabihan ka tahum ang pagkahan-ay, ug niini nga mga kurtina giburda ang mga kerubin, gamit ang mga tanod sa bulawan ug pilak. Kini maoy nagahulagway sa hilabihan ka daghan nga mga manulonda nga adunay kalabutan sa buluhaton sa langitnon nga santuwaryo ug nagaalagad sa katawhan sa Dios sa yuta.SP 48.1

  Sulod sa ikaduha nga kurtina, o tabon, gibutang ang arka sa pamatuod, ug ang matahum, mahal nga kurtina gitabon sa atubangan sa sagrado nga arka. Kini nga kurtina wala mosangko sa tumoy sa gambalay. Ang himaya sa Dios, nga anaa sa ibabaw sa lingkoranan sa kalooy, makita sa parehong duha ka lawak, apan dili kaayo tanto sa unang lawak.SP 48.2

  Atubangan mismo sa arka, natung-an lang sa kurtina, mao ang bulawan nga halaran sa insenso. Ang Ginoo sa Iyang kaugalingon ang mismong nagdagkot sa kalayo niini nga halaran, ug kini gibalaan ug gipakamahal pinaagi sa pagbutang og balaan nga insenso, nga nagatugob sa santuwaryo sa iyang mahumot nga panganod maadlaw ug magabii. Ang iyang kahumot moabot pa sa pila ka milya palibot sa tabernakulo. Inighalad sa saserdote og insenso atubangan sa Ginoo, siya nagatan-aw sa lingkoranan sa kalooy. Bisan tuod nga dili niya kini makita, nasayod siya nga kini anaa sa iyang nahimutangan, ug samtang ang insenso nagsulbong ingon nga panganod, ang himaya sa Ginoo mikanaog sa lingkoranan sa kalooy ug milukop sa labing balaan nga lawak ug kini dayag sa balaan nga lawak. Ang himaya sagad magalukop sa duha ka lawak nga ang saserdote dili na makahimo sa iyang buluhaton kondili igo nalang sa pagtindog sa pultahan sa tabernakulo.SP 48.3

  Ang saserdote sa balaang lawak, nga nagapunting sa iyang pag-ampo pinaagi sa pagtoo ngadto sa lingkoranan sa kalooy nga dili niya makita, nagahulagway sa katawhan sa Dios nga nagapunting sa ilang mga pagampo ngadto kang Cristo didto sa lingkoranan sa kalooy sa langitnon nga santuwaryo. Dili nila makita ang ilang Tigpataliwala pinaagi sa ilang yanong mga mata, apan uban sa ilang mga mata sa pagtoo ilang nakita si Cristo nga nagatindog sa lingkoranan sa kalooy. Iyang gipunting ang ilang mga pagampo Kaniya, ug uban ang pasalig ilang giangkon ang mga kapuslanan sa Iyang pagpataliwala.SP 49.1

  Kining balaan nga mga lawak walay bintana aron kasudlan sa kahayag. Ang butanganan sa kandila o tangkawan hinimo sa labing lunsay nga bulawan ug nagpabilin kining nagasiga buntag ug gabii, nga nagadanag sa duha ka mga lawak. Ang kahayag sa mga lampara sa tangkawan nagabanda sa mga bongbong sa gambalay nga tinaklapan og bulawan ug sa balaan nga mga galamiton ug sa matahum og kolor nga mga kurtina nga binurdahan sa mga tanod nga bulawan ugpilak. Hilabihan ka mahimayaon ang talan-awon nga kini dili masaysay. Walay sinultihan nga makasaysay sa katahum, sa kaanindot, ug sa balaang himaya nga gipasundayag niini nga mga lawak. Ang bulawan sa santuwaryo nagaaninag sa mga kolor sa kurtina, nga mura og lainlain nga mga kolor sa balangaw.SP 49.2

  Makausa lamang sa usa ka tuig nga ang hataas nga saserdote makasulod sa labing balaan nga lawak, human ang labing mabinantayon ug balaan nga pagpangandam. Walay tawhanong panan-aw kondili iya lamang sa hataas nga saserdote ang makakita sa sagrado nga kaharianon sa maong lawak, tungod kay kini pinasahi nga puloy-an sa makita nga himaya sa Dios. Sa tanang panahon ang hataas nga saserdote nagasulod niini uban ang pagkurog samtang ang katawhan nanaghulat sa balaang kahilom alang sa iyang paggawas. Matinud-anon nilang gihangyo sa Dios ang Iyang panalangin. Didto sa lingkoranan sa kalooy ang Dios nakigsulti sa hataas nga saserdote. Kon medyo madugayan siya sa labing balaan nga lawak, sagad makuyawan ang katawhan, mahadlok nga basi unya og ang himaya sa Ginoo ningpatay kaniya tungod sa ilang mga sala o sa sala sa saserdote. Apan inigkadungog nila sa tinagingting sa mga kampanilya sa iyang sinina, mahuwasan sila pagayo. Mogawas dayon siya aron panalanginan ang mga tawo.SP 49.3

  Human ang buhat sa tabernakulo, “Unya ang panganod mitabon sa balong-balong nga pagatiguman, ug ang himaya ni Jehova mipuno sa tabernaculo. Ug si Moises wala makahimo sa pagsulod sa balong-balong nga pagatiguman, kay ang panganod nagapabilin sa ibabaw niini ug ang himaya ni Jehova nakapuno niini.” Kay “ang panganod ni Jehova diha sa ibabaw sa tabernaculo, ug ang kalayo diha niini sa kagab-ihon, nga makita sa tibook nga balay sa Israel, sulod sa tanan nila nga pagpanaw”SP 49.4

  Ang tabernakulo gidesinyo nga mabungkag ug madaladala nila sa tanan nilang mga pagpanaw.SP 50.1

  Ang Nagagiya nga Panganod—Gimandoan sa Ginoo ang mga Israelinhon sa tanan nila nga mga panaw latas sa kamingawan. Kon ikaayo sa katawhan ug sa himaya sa Dios nga sila magpatindog sa ilang mga barongbarong sa usa ka dapit ug magpabilin didto, gipakita sa Dios ang Iyang kabubut-on pinaagi sa pagpapundo sa haligi nga panganod diha mismo sa ibabaw sa tabernakulo. Ug kini nagapabilin didto hangtud ang Dios magsulti nga sila magapanaw na usab. Unya ang panganod sa himaya magasaka ibabaw sa tabernakulo, ug unya sila nagapadayon sa paglakaw.SP 50.2

  Sa tanan nila nga mga pagpanaw ilang gitipigan ang hingpit nga kahapsay. Ang matag tribo nanagbitbit og bandila—uban ang timaan sa panimalay sa ilang amahan nga nahasulat niini, ug ang matag tribo gimandoan sa pagtukod sa ilang mga balongbalong ilalum sa ilang kaugalingong mga bandila. Ug sa ilang pagpanaw, ang lainlaing mga tribo nagmartsa sumala sa han-ay, ang matag tribo ilalum sa iyang kaugalingong bandila. Inigpahulay nila gikan sa ilang mga pagpanaw, ang tabernakulo ilang ginapatindog, ug unya ang lainlaing mga tribo nagatukod sa ilang mga balongbalong sumala sa han-ay, sumala sa plastada nga gimando sa Dios palibot sa tabernakulo, nga medyo distansya gikan niini.SP 50.3

  Sa pagpanaw sa katawhan, ang arka sa tugon gibitbit sa atubangan nila. “Ug ang panganod ni Jehova diha sa ibabaw nila sa adlaw, sa diha nga migikan sila sa kampo.SP 50.4

  “Ug nahatabo nga, sa migikan ang arca, nga si Moises miingon: ‘Tumindog ka, Oh Jehova, ug himoa nga ang imong mga kaaway magakatibulaag; ug himoa nga kadtong mga nanagdumot kanimo mangalagiw gikan sa imong atubangan. Ug sa diha nga kini ikapahamutang, siya miingon: Bumalik ka, Oh Jehova, ngadto sa napulo ka libo sa mga linibo sa Israel.’ ”SP 50.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents