Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Paghukom Kang Cristo

  Si Satanas ug ang iyang mga manulonda nagkapuliki didto sa hukmanan, sa pagdaut sa tawhanong mga pagbati ug kalooy. Ang hangin didto sa taliwala mabug-at ug nahugawan sa ilang impluwensya. Ilang gidasig ang labaw nga mga saserdote ug ang mga ansyano sa paginsulto ug abuso kang Jesus sa hilabihan aron maglisud pagpas-an niini ang tawhanong katakus. Naglaum si Satanas nga ang maong pagyagayaga ug kapintas magdala og bisan gamay nga pagbagulbol ug pagreklamo gikan sa Anak sa Dios, o tingali nga Iyang ipakita ang Iyang diosnong gahum ug langkaton ang Iyang kaugalingon gikan sa pagkupot sa panon, aron nga sa maong hitabo ang piano sa kaluwasan mapakyas sa katapusan.SP 63.2

  Ang Paglimod ni Pedro—Gisundan ni Pedro ang iyang Ginoo human ang pagluib Kaniya. Gusto niyang makita unsay mahitabo kang Jesus. Apan sa giakusar siya ingon usa sa Iyang mga tinon-an, ang kahadlok alang sa iyang kinabuhi mitulod kaniya sa pagpadayag nga wala niya mailhi ang maong Tawo. Nailhan ang mga tinon-an nga sila putli og sinultihan, ug si Pedro, aron motoo ang iyang mga tigsumbong nga dili siya tinon-an ni Cristo, naglimod niini sa ikatulong higayon uban ang pagpamalikas. Si Jesus, nga dili ra kaayo layo kang Pedro, milingi kaniya uban ang usa ka masulob-on ug nagabadlong nga pagtan-aw. Unya nahinumduman sa tinon-an ang mga pulong nga gisulti ni Jesus kaniya didto sa hataas nga lawak, ug ang iya usab nga mainiton nga pagpamilit, “Bisan pa kon mosibug silang tanan tungod kanimo, ako dili gayud hinoon mosibug.” Mateo 26:33. Iyang gilimod ang iyang Ginoo, inubanan pa gani sa pagpamalikas, apan ang pagtan-aw ni Jesus mitunaw sa kasingkasing ni Pedro ug miluwas kaniya. Hilabihan ang iyang paghilak ug iyang gihinulsulan ang iyang dakung sala, ug nagbag-o, ug unya siya nahimong andam aron lig-onon ang iyang mga igsoon.SP 63.3

  Didto sa Hukmanan—Ang panon nanawagan alang sa dugo ni Jesus. Mapintas Siya nga gikastigo sa mga sundalo, gisaninaan sa daan nga sapot sa hari nga kolor morado, ug gipurongpurongan ang Iyang balaan nga ulo og korona sa mga tunok. Gipagunitan nila Kaniya ang usa ka tigbaw ug unya nanagyukbo sila Kaniya, nga sa yagayaga nanag-ingon, “Mabuhi ang Hari sa mga Judio!” Juan 19:3. Unya gikuha nila sa Iyang mga kamot ang tigbaw ug gibunal kini sa Iyang ulo, maoy hinungdan nga milubong ang mga tunok sa Iyang agtang, gani midagayday ang mga dugo sa Iyang nawong ug bungot.SP 64.1

  Nasayod si Jesus nga ang mga manulonda nagatan-aw sa hitabo sa pagpakaulaw Kaniya. Bisan ang labing maluya nga manulonda sarang sa pagluwas kang Jesus, aron ang nagayagayaga nga panon mangapukan nga walay umoy. Nasayod si Jesus nga kon Iyang pangayoon sa Iyang Amahan, buhian Siya dayon sa mga manulonda. Apan gikinahanglan nga Siya mag-antus sa kapintas sa dautang mga tawo aron Iyang matuman ang piano sa kaluwasan.SP 64.2

  Si Jesus nagtindug nga mapailubon ug mapainubsanon atubangan sa napungot nga panon samtang ilang gidapat Kaniya ang labing mahugaw nga pangabuso. Giluwaluwaan nila ang Iyang nawong—ang nawong nga usa unya ka adlaw gusto nilang likayan, nga maoy magahatag og kahayag sa siyudad sa Dios ug magasidlak nga mas hayag pa kay sa adlaw. Si Cristo walay bisan suko nga pagtan-aw sa mga nakasala. Ilang gitabonan ang Iyang ulo og daan nga panapton, nga maoy mitabon sa Iyang mga mata, ug unya gisumbag ang Iyang nawong nga nagaingon, “Tag-ana! Kinsa ang nagsumbag kanimo?” Lucas 22:64.SP 64.3

  Ang pipila sa mga tinon-an nagmaisugon sa pagsulod sa lugar nga nahimutangan ni Jesus ug nasaksihan nila ang paghukom Kaniya. Nagpaabot sila nga Iyang ipakita ang Iyang diosnong gahum, luwason ang Iyang kaugalingon gikan sa mga kamot sa Iyang mga kaaway, ug silotan sila tungod sa kapintas nga gipakita nila Kaniya. Ang ilang mga paglaum nagasaka kanaug samtang ang lahilahi nga mga talan-awon nahitabo. Usahay magduda sila, nabalaka nga tingali nailad sila. Apan ang tingug nga ilang nadungog sa bukid sa pagkausab sa dagway, ug ang himaya nga ilang nakita didto, nagpalig-on sa ilang pagtoo nga Siya ang Anak sa Dios. Gipahinumduman nila ang ilang mga kaugalingon sa hitabo nga ilang nasaksihan, ang mga milagro nga ilang nakita nga gihimo ni Jesus sa pagayo sa mga masakiton, pag-abli sa mga mata sa mga bulag, sa pagbukas sa mga igdulongon sa mga bungol, pagbadlong ug pagpapahawa sa mga yawa, pagbanhaw og patay, ug bisan pagpahunong sa hangin ug bagyo.SP 64.4

  Dili sila makatoo nga Siya mamatay. Naglaum sila nga motindug Siya uban ang gahum, ug sa Iyang halangdong tingug bungkagon ang mabunoon nga panon, sama niadtong misulod Siya sa templo ug gipalayas ang mga negosyante ug ang mga mamayloay og kwarta nga naghimo sa balay sa Dios nga usa ka merkado, sa diin nanagan sila gikan Kaniya nga daw may usa ka pundok sa armadong mga sundalo nga naggukod kanila. Ang mga tinon-an naglaum nga ipadayag ni Jesus ang Iyang gahum ug danihon sila nga Siya ang Hari sa Israel.SP 65.1

  Ang Pagkumpisal ni Judas—Napuno si Judas sa mapait nga pagbasol ug kaulaw sa iyang malinglahon nga pagbudhi kang Jesus. Ug sa dihang iyang nasaksihan ang mga pag-abuso nga giantus sa Manluluwas, naluya siya. Gihigugma niya si Jesus, apan mas gihigugma niya ang kwarta. Wala siya maghunahuna nga tugotan ni Jesus ang Iyang kaugalingon nga kuhaon sa panon nga iyang gipangulohan. Nagtoo siya nga mohimo Siya og milagro ug luwason Niya ang Iyang kaugalingon gikan kanila. Apan sa nakita niya ang napungot nga panon sa hukmanan, nga giuhaw sa dugo, iyang gibati pag-ayo ang iyang nahimo. Samtang daghang ang mapintas nga nagyawyaw batok kang Jesus, miadto si Judas sa panon, gikumpisal nga siya nakasala kay iyang gibudhian ang inosente nga dugo. Iyang gitanyag ngadto sa mga sacerdote ang salapi nga ilang gibayad kaniya, ug nagpakilooy nga ilang buhian si Jesus, nga nagapahayag nga Siya wala gayuy sala.SP 65.2

  Sa hamubo nga panahon, ang kasuko ug kalibog nagpahilom sa mga sacerdote. Dili nila gusto nga ang mga tawo masayod nga sila ang nagsuhol sa usa sa mga nag-angkon nga sumulunod ni Jesus aron budhian Siya ngadto sa ilang mga kamot. Gusto nila tagoon ang kamatooran nga ilang gipangita si Jesus sama sa usa ka kawatan ug gidakop Siya sa tago. Apan ang pagkumpisal ni Judas ug ang iyang nalusno, sad-an nga panagway nagpadayag ngadto sa panon kon unsa ang mga sacerdote, nagpakita nga ang kasuko ang hinungdan nganong ilang gidakop si Jesus. Samtang makusog nga gipadayag ni Judas nga si Jesus walay sala, ang mga sacerdote ningtubag, “Unsa may amo niana? Imo ra kana!” Mateo 27:4. Anaa na si Jesus sa ilang gahum ug determinado sila nga padayonon ang ilang mga piano. Tungod kay napuno si Judas sa pagbasol, iyang gisalibay ang salapi nga sa karon iya nang gikasilagan ngadto sa tiilan niadtong misuhol kaniya, ug sa kasubo ug kahadlok, mipahawa siya ug gibitay ang iyang kaugalingon.SP 65.3

  Si Jesus adunay daghang sumulunod didto sa katawhan palibot Kaniya, ug ang Iyang dili pagtubag sa daghang mga pangutana nga gibato Kaniya nagpahibulong sa panon. Ilalum sa tanang mga pagyagayaga ug kapintas sa panon, walay ni pagmug-ot, ni nasamok nga panagway, ang makita sa Iyang nawong. Halangdon Siya ug kalmado. Ang mga nanagtan-aw nagtutok Kaniya uban sa kahibulong. Ilang gitandi ang Iyang hingpit nga porma ug ang ligdong, harianon nga tinindugan batok niadtong nanaglingkod aron maghukom Kaniya, ug sila nagkomentaryo ngadto sa usag-usa nga Siya mas hari pa nga tan-awon kay sa mga tigdumala. Walay timaan nga makita Kaniya nga Siya usa ka kriminal. Malomo ang iyang panan-aw, tin-aw, ug walay kahadlok; ang Iyang agtang lapad ug hataas. Ang matag bahin Niya nagpadayag pag-ayo sa kalooy ug harianon nga baruganan. Ang Iyang pagpailub ug pagpugong sa kaugalingon lahi ra gayud kaayo sa ordinaryong tawo, gani daghan ang nagkurog. Bisan si Herodes ug Pilato nasamok pagayo tungod sa Iyang harianon ug sama-sa-Dios nga pamarug.SP 66.1

  Si Jesus Atubangan ni Pilato—Sukad sa sinugdan, si Pilato nadani nga si Jesus dili ordinaryong tawo. Nagtoo siya nga Siya may hataas nga karakter ug wala gayuy labot sa mga sumbong batok Kaniya. Ang mga manulonda nga nagsaksi sa talan-awon nakabantay sa mga pag-ila sa gobernador nga Romano, ug aron luwason siya gikan sa makahaladlok nga buhat sa pagtugyan kang Cristo aron ilansang, usa ka manulonda ang gipadala ngadto sa asawa ni Pilato, nga maoy naghatag sa iyang asawa og inpormasyon pinaagi sa usa ka damgo nga Anak sa Dios ang ginahukman sa iyang bana, ug nga Siya usa ka inosente nga nagaantus. Diha dayon nagpadala siya og mensahe kang Pilato, nagasulti nga siya nag-antus og daghan pinaagi sa damgo tungod kang Jesus ug nagapasidaan kaniya nga dili hilabtan kining balaan nga Tawo. Latas sa duot sa panon misuksok ang mensahero ug gibutang ang sulat sa kamot ni Pilato. Samtang iya kining gibasa, siya nagkurog ug nangluspad, ug dihadiha nakahukom siya nga dili siya mag-apil-apil sa pagpapatay kang Cristo. Kon gusto sa mga Judio ang dugo ni Jesus, nan dili niya kini inpluwensyahan, apan iyang pagatinguhaon ang pagluwas Kaniya.SP 66.2

  Gipadala Kang Herodes—Pagkadungog ni Pilato nga si Herodes anaa sa Jerusalem, nahuwasan siya pag-ayo kay naglaum siya nga makalingkawas na siya sa tanang responsibilidad nga may kalabutan sa paghukom ug pagsilot kang Jesus. Dalidali niya nga gipadala Siya kauban sa Iyang mga tigsumbong ngadtong kang Herodes. Kini nga tigdumala nigahi na sa pagpakasala. Ang pagpatay kang Juan Bautista nagbilin sa iyang konsensya og mansa nga dili niya malimod sa iyang kaugalingon. Pagkadungog niya mahitungod kang Jesus ug sa gamhanang mga buhat nga Iyang nahimo, nahadlok ug nagkurog siya, kay nagtoo siya nga Siya mao si Juan Bautista nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Sa dihang gipadala ni Pilato si Jesus kaniya, giila kini ni Herodes nga usa ka pag-ila sa iyang gahum, katungod, ug paghukom. Mura kini og usa ka pagpanag-uli sa duha ka mga tigdumala, nga sa kanhi managkaaway. Nalipay si Herodes nga makita si Jesus, nagatoo nga Siya magabuhat og usa ka dakung milagro nga sa iyang ikatagbaw. Apan dili trabaho ni Jesus ang tagbawon ang pagkamaukiton o ang tinguhaon ang Iyang kaugalingong kasigurohan. Pagagamiton lamang Niya ang Iyang diosnon ug kahibulongang gahum alang sa kaluwasan sa uban, apan dili alang sa Iyang kaugalingon.SP 67.1

  Walay gitubag si Jesus sa daghang mga pangutana ni Herodes Kaniya; wala usab Siyay gitubag sa Iyang mga kaaway, nga mapintas kaayong namasangil Kaniya. Nasuko si Herodes kay si Jesus wala nagpakita og kahadluk sa iyang gahum, ug kauban sa iyang mga sundalo iyang gitamay, giyagayagaan, ug giabuso ang Anak sa Dios. Apan nahibulong siya sa harianon, diosnon nga panagway ni Jesus sa dihang gipakaulawan Siya pag-ayo, ug, kay nahadluk man siya nga maghukom Kaniya, gipabalik niya Siya kang Pilato.SP 67.2

  Si Satanas ug ang iyang mga manulonda nagtintal kang Pilato ug nagtinguha sa pagdala kaniya ngadto sa iyang kaugalingong kalaglagan. Nagsugyot sila kaniya nga kon dili siya moapil sa paghukom kang Jesus, nan lain ang magahimo niini. Gihandum sa panon ang Iyang dugo, ug kon dili ni Pilato Siya itugyan nga ilansang, mawad-an siya sa iyang gahum ug kalibutanong dungog ug siya igasumbong siya nga tumuloo sa Tawong nagapaaron-ingnon. Sa kahadlok nga mawad-an sa iyang gahum ug katungdanan, gitugotan ni Pilato ang kamatayon ni Jesus. Ug bisan tuod gipatong niya ang dugo ni Jesus sa Iyang mga tigsumbong, ug ang panon nagdawat niini, nga nagahugyaw, “Ang iyang dugo ipapaningil lang gikan kanamo ug sa among kaanakan” (Mateo 27:25), sa gihapon si Pilato wala kawad-i sa iyang tulubagon; kinahanglan siyang manubag sa dugo ni Cristo. Alang sa iyang kaugalingong dalo nga katuyoan, sa iyang gugma sa dungog gikan sa dagkung mga tawo sa yuta, iyang gitugotan nga mamatay ang tawo nga walay sala. Kon gisunod lang unta ni Pilato ang kaugalingon niyang mga pagbati, wala unta siyay labot sa paghukom ni Jesus.SP 67.3

  Ang panagway ug ang mga pulong ni Jesus panahon sa paghukom Kaniya nagtandug pag-ayo sa mga hunahuna sa daghan nga atua didto. Ang resulta niini nga inpluwensya nahimong dayag human sa Iyang pagkabanhaw. Lakip niadtong nadugang sa iglesia mao ang daghan nga nagsubay sa ilang pagkadani didto sa paghukom kang Jesus.SP 68.1

  Ang kasuko ni Satanas hilabihan sa nakita niya nga ang tanang kapintas nga gitudlo niya nga idapat sa mga Judeo ngadto kang Jesus wala makadala Kaniya bisan nalang sa pagreklamo. Bisan tuod Iyang gikuha ang tawhanong kinaiyahan, gipalig-on Siya pinaagi sa usa ka diosnong kalig-on, ug wala Siya mitipas bisan gamay gikan sa kabubut-on sa Iyang Amahan.SP 68.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents