Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pag-Alagad Ni Cristo

  Sa natapos na ni Satanas ang iyang mga pagtintal, iyang gibiyaan si Jesus sa makadiyot. Ang mga manulonda nag-andam og pagkaon alang Kaniya didto sa kamingawan ug gipalig-on Siya, ug ang panalangin sa Iyang Amahan nagpabilin diha Kaniya. Napakyas ang pinakakurat nga mga pagtintal ni Satanas, apan gipunterya na niya ang panahon sa pagalagad ni Jesus, sa diin sa laing mga higayon pagasulayan niya ang iyang mga laraw batok Kaniya. Sa gihapon naghandum siya sa pagpildi Kaniya pinaagi sa pagtulod sa mga wala nagdawat kang Jesus aron masuko sila Kaniya ug tinguhaan Siya paglaglag.SP 55.3

  Si Satanas ug ang iyang mga manulonda sako kaayo niadtong nagaJagad si Cristo, sa pagdasig sa katawhan pinaagi sa di-pagtoo, kasilag, ug pagyagayaga. Sagad inigsulti ni Jesus og hait nga kamatooran aron itudlo ang ilang mga sala, mangasuko ang mga tawo. Ginadasig sila ni Satanas ug sa iyang mga manulonda nga patyon ang Anak sa Dios. Dili lamang makausa nga namunit sila og mga bato aron batoon Siya, apan ang mga manulonda nagbantay Kaniya ug gipahilayo Siya gikan sa nag-aligutgot nga panon ngadto sa lugar nga siguro. Sa makausa pa, samtang nanaggula ang tin-aw nga kamatooran gikan sa Iyang balaan nga mga ngabil, ang panon miguyod Kaniya ngadto sa tumoy sa usa ka bungtod sa tuyo nga itambog Siya. Usa ka panaglalis ang niabot taliwala kanila kon unsay angay nilang buhaton Kaniya, sa dihang gikuha Siya sa mga manulonda gikan sa pananaw sa panon, ug Siya milabay sa ilang tungod ug mipadayon sa Iyang dalan.SP 56.1

  Sa gihapon naglaum si Satanas nga ang dakung piano sa kaluwasan mapakyas. Iyang gihimo ang tanan niyang gahum aron ipagahi ang mga kasingkasing sa katawhan ug aron maglain ang ilang buot batok kang Jesus. Naglaum siya nga unta gamay ra ang modawat Kaniya nga Anak sa Dios og sa ingon sayangan Siya sa Iyang halad kay kini sobra ra alang sa usa ka gamay nga grupo. Apan bisag duha lamang ang modawat kang Jesus nga Anak sa Dios ug motoo Kaniya alang sa kaluwasan, Iya sa gihapon nga ipadayon ang plano.SP 56.2

  Paghatag Alibyo sa mga Nanag-antus—Gisugdan ni Jesus ang Iyang buhat pinaagi sa pagbungkag sa gahum ni Satanas ibabaw sa pag-antus. Iyang giayo ang panglawas sa mga masakiton, giuli ang panan-aw sa mga buta, ug giayo ang mga bakol, hinungdan nga sila nanaglukso sa kalipay ug sa paghimaya sa Dios. Iyang giayo ang panglawas sa mga dugay nang nagmasakiton, dugay nang nailalum sa mapintas nga gahum ni Satanas sulod sa daghang katuigan. Pinaagi sa maloloy-on nga mga pulong Iyang gilipay ang mga nagmasulobon, ang mga nanagkurog, ug ang mga nawad-an sa paglaum. Ang mga mahuyang ug nanag-antus tungod kay gidaog sila ni Satanas, giilog ni Jesus gikan sa iyang mga kamot, giayo ang ilang panglawas ug gihatagan sa dakung kalipay ug kasadya. Iyang gibanhaw ang mga nangamatay, ug ilang gihimaya ang Dios tungod sa gamhanan nga pagpadayag sa Iyang gahum. Nagbuhat Siya uban sa gahum alang niadtong nanagtoo Kaniya.SP 56.3

  Ang kinabuhi ni Cristo napuno sa mga pulong ug mga buhat sa kaayo, kalooy, ug gugma. Andam Siya kanunay sa pagpaminaw ug sa pagkuha sa mga lulan niadtong mga nanagduol Kaniya. Ang nangaayo nga mga kalawasan niadtong daghang mga tawo nagadala sa pamatuod sa Iyang diosnong gahum. Apan sa human Niya mahimo ang hilabihan alang kanila, daghan ang naulaw tungod sa mapainubsanon apan gamhanan nga Magwawali. Tungod kay daghan nga mga pangulo ang wala nagtoo Kaniya, ang katawhan dili gusto nga modawat kang Jesus. Siya tawo sa mga kasubo ug nakaila unsay kaguol. Dili sila makaako nga sila gamhan pinaagi sa Iyang ligdong, nagasalikwaysa-kaugalingon nga kinabuhi. Gusto nilang mapahimuslan ang dungog nga ginahatag sa kalibutan. Apan daghan ang misunod sa Anak sa Dios ug naminaw sa Iyang mga pagtolon-an, nagakalipay sa mga pulong nga nagagula uban ang kalooy gikan sa Iyang mga ngabil. Ang Iyang mga pulong makahuloganon, pero hilabihan ka yano nga bisan ang labing mahuyang makasabot kanila.SP 57.1

  Dili Epektibo nga Pagsupak—Gibutahan ni Satanas ug sa iyang mga manulonda ang mga mata ug gidulman ang pagsabot sa mga Judio, ug gikutaw ang pangulo sa katawhan ug ang mga tigdumala nga kutloon ang kinabuhi sa Manluluwas. Gipatawag sa mga tigdumala si Jesus, apan sa nagpaduol ang mga pinadala Kaniya, sila nahibulong pag-ayo. Nakita nila Siya nga puno sa kalooy ug gugma samtang Iyang gisud-ong ang tawhanong pag-antus. Nadunggan nila Siya nga uban sa gugma ug kalolo nagpadasig sa mga maluya ug masakiton. Nadunggan usab nila Siya, sa tingog sa gahum, nga nagbadlong sa gahum ni Satanas ug nagmando nga buhian niya ang iyang mga bihag. Naminaw sila sa Iyang mga pulong sa kaalam ug sila natandog. Dili sila makadakup Kaniya. Nibalik sila sa mga saserdote ug sa mga ansyano nga wala igkauban si Jesus.SP 57.2

  Sa gipangutana sila, “Nganong wala man ninyo siya dad-a dinhi?” sila misugilon sa ilang nakita sa mga milagro nga Iyang nahimo, ug sa balaan nga mga pulong sa kaalam, gugma, ug kahibalo nga ilang napaminawan. Ila kining gituldokan sa pag-ingon, “Wala pa gayuy tawo nga nakasulti sama mining tawhana!” Juan 7:45, 46. Giakusar sila sa labaw nga mga saserdote nga nangalingla usab sila, ug ang uban nga mga opisyales naulaw nga wala nila Siya dakpa. Ang mga saserdote nangutana uban ang pagbiaybiay kon aduna bay mga tigdumala nga nagtoo Kaniya. Daghan sa mga mahistrado ug mga ansyano ang nagtoo kang Jesus, apan gipugngan sila ni Satanas sa pag-ako. Mas nahadlok sila sa yagayaga sa mga tawo kay sa Dios.SP 57.3

  Hangtud niining tungora ang mga pagpanglingla ug kasilag ni Satanas wala makabungkag sa piano sa kaluwasan. Ang panahon nagakaduol na aron matuman ni Jesus ang katuyoan sa Iyang pag-anhi sa kalibutan. Nagkatigum si Satanas ug ang iyang mga manulonda ug nakahukom sila sa pagdasig sa kaugalingong nasud ni Cristo aron maoy mosukot sa Iyang dugo ug magdapog og kapintas ug pagbiaybiay Kaniya. Naglaum sila nga si Jesus maglagot sa maong binuhatan ug mawad-an Siya sa Iyang pagpaubos ug pagpailub.SP 58.1

  Samtang gihan-ay ni Satanas ang iyang mga piano, maampingon nga nagatug-an si Jesus ngadto sa Iyang mga tinon-an ang mga pagantus nga kinahanglan Niya pagaagian—nga Siya igalansang ug nga Siya mobangon pag-usab sa ikatulong adlaw. Ang ilang pagsabot medyo habol, ug wala sila makasabot sa Iyang gisulti kanila.SP 58.2

  Ang Pagkausab sa Dagway—Gipalig-on sa insakto ang pagtoo sa mga tinon-an didto sa pagkausab sa dagway, sa dihang gitugtan sila sa pagtan-aw sa himaya ni Cristo ug sa pagpamati sa tingog gikan sa langit nga nagpamatuod sa Iyang diosnong kinaiya. (Tan-awa ang Mateo 17:1-8.) Nakahukom ang Dios sa paghatag sa mga sumusunod ni Jesus og lig-on nga pamatuod nga Siya ang gisaad nga Mesias, aron nga sa ilang mapait nga kasubo ug pagkadismaya unya sa Iyang paglansang, dili sila hingpit nga mawad-an sa ilang pagtoo. Didto sa pagkausab sa dagway ang Ginoo nagpadala kang Moises ug Elias aron makigsulti kang Jesus kabahin sa Iyang mga pag-antus ug kamatayon. Imbis mga manulonda ang pagapilion nga makigsulti sa Iyang Anak, gipili sa Dios sila nga nakasinati sa mga pagsulay sa yuta.SP 58.3

  Si Elias naglakaw kauban sa Dios. Ang iyang buhat masakit ug malisud, kay pinaagi kaniya ang Ginoo nagtudlo sa mga sala sa Israel. Si Elias usa ka manalagna sa Dios, apan kinahanglan niyang mokalagiw gikan sa usa ka lugar ngadto sa lain aron dili siya mamatay. Ang iyang kaugalingong nasod nangita kaniya ingon sa usa ka mapintas nga mananap aron siya patyon. Apan gidala sa Dios si Elias ngadto sa langit. Gikuha siya sa mga manulonda uban sa himaya ug kadaugan ngadto sa langit nga wala na miagi sa kamatayon.SP 58.4

  Si Moises labing dako pa kay ni bisan kinsa nga nabuhi una kaniya. Gipasidunggan siya pag-ayo sa Dios. Gihatagan siya sa pribilihiyo nga makigsulti nawong sa nawong kauban sa Ginoo, sama nga ang usa ka higala nakigsugilanon sa iyang higala. Gitugotan siya sa pagtan-aw sa hayag nga kasanag ug hamili nga himaya nga nagatabon sa Amahan. Pinaagi kang Moises giluwas sa Ginoo ang mga Israelinhon gikan sa Egiptohanong pagkaulipon. Si Moises usa ka tigpataliwala alang sa iyang katawhan, nga sagad nagatindog taliwala kanila ug sa kasuko sa Dios. Sa dihang ang kasuko sa Ginoo dako batok sa Israel tungod sa ilang dili pagtoo, sa ilang pagbagulbol, ug sa ilang alaot nga mga sala, ang gugma ni Moises alang kanila gisulayan. Nagtanyag ang Dios nga laglagon sila ug maghimo Siya og usa ka gamhanan nga nasod gikan kaniya. Gipakita ni Moises ang iyang gugma alang sa Israel pinaagi sa iyang kinasingkasing nga pagpakilooy alang kanila. Sa iyang kabalaka nag-ampo siya nga dili na masuko ang Dios ug Iyang pasayloon ang Israel, o dili ba papason nalang ang iyang ngalan gikan sa Iyang libro.SP 58.5

  Namatay si Moises, apan si Miguel nanaog ug naghatag kaniya og kinabuhi sa wala pa madunot ang iyang lawas. Gisulayan pagpugong ni Satanas ang iyang lawas, sa rason nga kini kuno iya, apan gibanhaw ni Miguel si Moises ug gidala ngadto sa langit. Hilabihan ang pagbuyboy ni Satanas sa Dios, nagaakusar nga Siya dili makatarunganon kay Iyang giilog ang iyang bihag gikan kaniya. Apan wala badlonga ni Cristo ang Iyang kaaway bisan tuod nga tungod sa pagtintal ni Satanas nga ang alagad sa Dios napukan. Malolo Niyang gilakbitan ang Iyang Amahan, nga nagaingon, “Ang Ginoo magabadlong unta kanimo.” Judas 9.SP 59.1

  Gisultihan ni Jesus ang Iyang mga tinon-an nga adunay uban nga nagatindog kauban Kaniya nga dili makatilaw sa kamatayon hangtud nga makita nila ang gingharian sa Dios nga moabut uban ang gahum. Didto sa pagbalhin sa dagway kini nga saad natuman. Ang dagway ni Jesus nausab didto, nagasidlak ingon sa adlaw. Ang Iyang saput puti ug nagakidlapkidlap. Atua didto si Moises aron mahimong representante niadtong pagabanhawon gikan sa mga nangamatay sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. Ug si Elias, nga gidala sa langit nga wala na miagi og kamatayon, nagarepresentar niadtong mabag-o ngadto sa pagkadili na mamatay sa pagbalik ni Cristo ug pagadad-on sa langit nga dili moagi og kamatayon. Sa kahibulong ug kahadlok nakita sa mga tinon-an ang labing hamili nga pagkaharianon ni Jesus ug ang panganod nga nagalandong kanila, ug nadunggan nila ang tingog sa Dios sa makalilisang nga kahalangdon, nga nagaingon, “Mao kini ang akong Anak nga pinalangga, nga kaniya may kalipay ako; patalinghugi ninyo siya.”SP 59.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents