Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 7—Ang Manluluwas

  Miabot ang panahon aron angkonon ni Jesus sa Iyang kaugalingon ang tawhanong kinaiyahan, ipaubos ang Iyang kaugalingon ingon usa ka tawo, ug sination ang mga pagsulay ni Satanas.SP 51.1

  Natawo Siya sa kalibutan nga hinukasan sa kalibutanong kadungganan, didto sa usa ka pasongan ug giduyan didto sa usa ka kwadra. Apan ang Iyang pagkatawo gipasidunggan labaw sa tanang tawhanong pagkapanganak. Gisultihan sa mga manulonda gikan sa langit ang mga magbalantay sa karnero mahitungod sa pag-abot ni Jesus, ug ang kahayag ug himaya gikan sa Dios nagauban sa ilang pamatuod. Ang langitnong panon mitogtog sa ilang mga alpa ug gihimaya ang Dios. Madaugon nila nga gibalita ang pagabot sa Anak sa Dios ngadto sa usa ka nahulog nga kalibutan aron himuon ang buhat sa kaluwasan, ug aron pinaagi sa Iyang kamatayon dad-on ang kalinaw, kalipay, ug kinabuhing dayon ngadto sa katawhan. Gipasidunggan sa Dios ang pag-abot sa Iyang Anak. Gisimba Siya sa mga manulonda.SP 51.2

  Ang Pagbautismo Kang Jesus—Human ang mga 30 ka tuig, ang mga manulonda sa Dios milupadlupad ibabaw sa eksena sa Iyang pagbautismo. Ang Balaang Espiritu mikanaog sa dagway sa salampati ug mibatog Kaniya, ug samtang ang katawhan nakugan nga nagatutok Kaniya, ilang nadungog ang tingog sa Amahan gikan sa langit, nga nagaingon, “Ikaw akong anak nga pinalangga; kanimo may kalipay ako” Marcos 1:11.SP 51.3

  Dili sigurado si Juan kon ang Manluluwas ba ang miduol aron magpabautismo didto sa suba sa Jordan. Apan ang Dios nagsaad kaniya og usa ka timaan aron iyang mailhan ang Cordero sa Dios. Nabantayan ni Juan ang timaan sa dihang ang langitnon nga salampati mibatog kang Jesus ug ang himaya sa Dios midan-ag palibot Kaniya. Giisa ni Juan ang iyang kamot, gitudlo si Jesus, ug sa makusog nga tingog nagsulti, “Tan-awa, mao kana ang Cordero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan!” Juan 1:29.SP 51.4

  Ang Pag-alagad ni Juan—Gipahibalo ni Juan sa iyang mga tinon-an nga si Jesus mao ang gisaad nga Mesias, ang Manluluwas sa kalibutan. Samtang naghinapos na ang buluhaton ni Juan, iyang giingnan ang iyang mga tinonan nga ilang pangitaon si Jesus ug sundon Siya ingon Labing Dako nga Magtutudlo. Ang kinabuhi ni Juan makasusubo ug puno sa pagsalikway sa kaugalingon. Iyang gimantala ang unang paganhi ni Cristo apan wala siya tugoti sa pagsaksi sa Iyang mga milagro ug sa pagtagamtam sa gahum nga Iyang gipakita. Sa dihang gipahimutang ni Jesus ang Iyang kaugalingon ingon magtutudlo, nahibalo si Juan nga kinahanglan siya mamatay. Ang iyang tingog panalagsa lamang madunggan, gawas didto sa kamingawan. Mingaw ang iyang kinabuhi. Wala siya miduol sa pamilya sa iyang amahan aron pahimuslan ang ilang pagpakig-uban, hinonoa mibiya siya kanila aron himoon ang iyang katuyoan. Mibiya ang mga pundok sa katawhan sa sako nga mga siyudad ug mga baryo, nanagtipon didto sa kamingawan aron pamatian ang mga pulong sa kahibulongang manalagna. Gipunting ni Juan ang kinauyokan nga problema sa katawhan. Iyang gibadlong ang sala nga walay pagkahadlok og unsay iyang dangatan ug giandam ang dalan alang sa Cordero sa Dios.SP 51.5

  Natandog si Herodes sa dihang iyang napaminawan ang gamhanan, takdo nga mga pamatuod ni Juan, ug uban sa lalum nga kaikag nangutana siya unsay iyang himoon aron mahimo siya nga iyang tinon-an. Nahibalo si Juan nga gustong minyoan ni Herodes ang asawa sa iyang igsoon bisan og buhi pa ang iyang bana, ug matinud-anon niyang gisultihan si Herodes nga dili kini subay sa balaod. Dili andam magsakripisyo si Herodes. Iyang gipakaslan ang asawa sa iyang igsoon ug tungod sa impluwensya sa maong babayi, iyang gipadakop si Juan ug gipabilanggo, apan uban sa handum nga buhian siya. Samtang gipreso si Juan, iyang nabatian pinaagi sa iyang mga tinon-an ang dagko nga mga buhat ni Jesus. Dili siya makahimo sa pag-adto aron maminaw sa Iyang bulahang mga pulong, apan gisugiran siya sa mga tinon-an ug gipadasig siya pinaagi sa ilang nadunggan. Wala madugay giputlan og ulo si Juan, pinaagi sa impluwensya sa asawa ni Herodes. Ang labing ubos sa mga tinon-an nga nagsunod kang Jesus, nga nakasaksi sa Iyang mga milagro ug nakadungog sa makapalipay nga mga pulong nga Iyang gisulti, mas dako pa kay kang Juan Bautista (tan-awa ang Mateo 11:11); kana nga, sila mas gibayaw ug mas pinasidunggan ug adunay mas daghan pang kalipay sa ilang mga kinabuhi.SP 52.1

  Si Juan miabot diha sa espiritu ug gahum ni Elias aron imantala ang unang pag-anhi ni Jesus. Lucas 1:17. Si Juan nagahulagway niadtong sa ulahing mga adlaw magagula diha sa espiritu ug gahum ni Elias aron imantala ang adlaw sa kapungot ug ang ikaduhang pag-anhi ni Jesus.SP 52.2

  Ang Pagsulay— Human sa bautismo ni Jesus sa Jordan, gidala Siya sa Espiritu didto sa kamingawan aron sulayan sa yawa. Ang Balaang Espiritu nag-andam Kaniya alang niadtong pinasahi nga talan-awon sa mainit nga mga pagsulay. Kwarenta ka adlaw Siya nga gitintal ni Satanas ug sulod niadtong mga adlawa wala Siyay gikaon. Pagkamaot sa Iyang palibot nga kining dapita gilikayan sa tawo. Kauban Niya didto sa maong sinalikway ug mamingawng dapit ang mga mananap nga mapintas ug ang yawa. Ang Anak sa Dios nagluspad ug nagniwang tungod sa pagpuasa ug pag-antus. Apan ang Iyang dalan gibuklad atubangan Kaniya ug kinahanglan Iyang himoon ang buluhaton nga Iyang gianhi sa paghimo.SP 53.1

  Gipahimuslan ni Satanas ang mga pag-antus sa Anak sa Dios ug nangandam siya sa pag-atake Kaniya uban ang daghang mga pagsulay, sa hunahuna nga mapildi niya Siya kay Iya mang gipaubos ang Iyang kaugalingon ingon usa ka tawo. Miduol si Satanas dala kini nga pagsulay: “Kay ikaw Anak man sa Dios, sugoa kining mga bato nga mahimong mga tinapay” Iyang gitintal si Jesus sa pagyukbo aron hatagan siya og pamatuod nga Siya gayud ang Mesias pinaagi sa paggamit sa Iyang diosnong gahum. Malumo nga gitubag siya ni Jesus, “Nahisulat na: ‘Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kondili sa matag-pulong nga magagula sa baba sa Dios.’ ” Lucas 4:3, 4.SP 53.2

  Gustong lalison ni Satanas si Jesus mahitungod sa Iyang pagka-Anak sa Dios. Iyang gipunting ang Iyang maluya, nagaantus nga kahimtang ug mahinambogon nga gipamatud-an nga mas kusgan siya kay kang Jesus. Apan ang pamatuod sa Dios gikan sa langit nga nagsulti: “Ikaw akong Anak nga pinalangga; kanimo may kalipay ako” (Lucas 3:22), igo na sa pagpalig-on kang Jesus sa tanan Niya nga mga pag-antus. Si Cristo walay obligasyon aron danihon si Satanas mahitungod sa Iyang gahum o nga Siya mao ang Manluluwas sa kalibutan. Insakto ang pamatuod nga anaa kang Satanas mahitungod sa nabayaw nga posisyon ug gahum sa Anak sa Dios. Ang iyang pagdumili sa pagpailalum sa pagdumala ni Cristo maoy nagpapahawa kaniya gikan sa langit.SP 53.3

  Aron ipakita ang iyang kaugalingong gahum, gidala ni Satanas si Jesus sa Jerusalem ug gipatindog sa taloktok sa templo, ug didto Iyang gitintal Siya sa pagpakita og pamatuod nga Siya ang Anak sa Dios pinaagi sa paglukso gikan niadtong makalipong nga katas-on. Gamit ang gituboy nga mga pulong sa Biblia: “Kay nahisulat man kini: ‘Siya magahatag ug sugo ngadto sa iyang mga manolunda mahitungod kanimo, aron sa pagbantay kanimo,’ ug, ‘Sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila, aron ang imong tiil dili mahipangdol sa bato.’ ” Ug si Jesus mitubag kaniya, “Ginaingon na, ‘Ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios.’ ” Lucas 4:10-12. Gusto ni Satanas nga mangahas si Jesus sa paghunahuna nga kaloy-an Siya sa Amahan pinaagi sa pagbutang sa Iyang kaugalingon sa katalagman sa dili pa Niya matuman ang Iyang tuyo. Naglaum siya nga ang plano sa kaluwasan mapakyas, apan ang piano nahan-ay pag-ayo gani dili kini mapukan o maguba ni Satanas.SP 53.4

  Si Cristo ang ehemplo sa tanang Cristohanon. Kon sila tintalon o ang ilang mga katungod lalison, kinahanglan magpailub sila. Kinahanglan dili sila bation nga sila may katungod sa pagtawag sa Ginoo aron Iyang ipadayag ang Iyang gahum alang sa ilang kadaugan ibabaw sa ilang mga kaaway, gawas kon pinaagi niini mapasidunggan sa tuman ang Dios ug mahimaya. Kon gitambog pa ni Jesus ang Iyang kaugalingon gikan sa taloktok sa templo, wala unta kini makahimaya sa Iyang Amahan kay walay makasaksi niini gawas ni Satanas ug sa mga manulonda sa Dios. Ug usa ka pagtintal sa Ginoo ang magpakita sa Iyang gahum ngadto sa Iyang labing mapintas nga kaaway. Kini nahimo unta nga pagyukbo sa binuhat nga gianhi ni Jesus aron pildihon.SP 54.1

  “Ug sa itaas gidala siya sa yawa ug gipakitaan, sa usa ka paglantaw, sa tanang gingharian sa kalibutan, ug giingnan siya, ‘Kanimo ihatag ko kining tanang kagamhanan ug ang ilang kahimayaan, kay kini gikatugyan man kanako ug igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustohan. Busa kon ikaw mosimba kanako, maimo na kining tanan.’SP 54.2

  “Ug si Jesus mitubag kaniya, “Nahisulat na: ‘Maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang mao ang alagara.” ‘ ” Lucas 4:5-8.SP 54.3

  Gipakita ni Satanas kang Jesus ang mga gingharian sa kalibutan sa labing makadani nga kahayag. Kon simbahon siya ni Jesus dihadiha, iyang gitanyag nga dili na niya angkonon ang pagpanag-iya sa yuta. Kon mapadayon ang piano sa kaluwasan ug si Jesus mamatay alang sa kaluwasan sa mga makasasala, nasayod si Satanas nga ang iyang kaugalingong gahum malimitahan ug sa katapusan pagakuhaon, ug nga siya pagalaglagon. Busa maoy iyang giton-an nga piano, nga kon pwede lang, pugngan si Jesus gikan sa pagtuman sa dakung buhat nga Iyang nasugdan. Kon mapakyas ang piano sa Dios, magpabilin si Satanas nga manag-iya sa gingharian nga iyang giangkon. Iyang gipadako sa iyang kaugalingon nga siya unya dayon magahari supak sa Dios sa langit.SP 54.4

  Ang Maninintal Gibadiong—Nalipay si Satanas nga gihiklin ni Jesus ang Iyang gahum ug himaya ug gibiyaan ang langit. Abi niya og nagbutang kini sa Anak sa Dios sa ilalum sa iyang gahum. Ang pagtintal sayon kaayo nga mibuntog sa balaang magtiayon sa Eden gani naglaum siya nga pinaagi sa iyang yawan-ong gahum ug abilidad iyang mapildi bisan pa ang Anak sa Dios, ug sa ingon matipigan ang iyang kaugalingong kinabuhi ug gingharian. Kon iya lamang madala si Jesus palayo sa kabubut-on sa Iyang Amahan, iya gayud maangkon ang iyang kab-utonon. Apan gisugat ni Jesus ang maninintal uban ang pagbadlong, “Pahawa Kanako, Satanas!” Ang Iyang Amahan lamang ang Iyang pagayukboan.SP 55.1

  Giangkon ni Satanas ang gingharian sa yuta nga iya ug gisugyot ngadto kang Jesus nga Iyang malikayan ang tanan Niyang mga pag-antus, nga dili na kinahanglan nga Siya mamatay pa aron makuha ang mga gingharian sa yuta. Kon lamang Siya magasimba kaniya, mamahimong Iya na ang tanan nga mga pagkabutang sa kalibutan ug ang himaya nga nagahari ibabaw kanila. Apan si Jesus wala natandog. Nasayod Siya nga moabot ang oras sa dihang, pinaagi sa Iyang kaugalingong kinabuhi, Iyang pagabawion ang gingharian gikan ni Satanas, ug nga, human sa maong panahon, ang tanan sa langit ug yuta magayukbo ngadto Kaniya. Iyang gipili ang Iyang kinabuhi sa pag-antus ug ang Iyang mangilngig nga kamatayon ingon nga dalan nga gitudlo sa Iyang Amahan alang Kaniya aron Siya mamahimong makatarunganong manununod sa mga gingharian sa yuta ug aron madawat Niya sila sa Iyang mga kamot nga usa ka walay katapusang katigayonan. Si Satanas usab igahatag ngadto sa Iyang mga kamot aron pagalaglagon pinaagi sa kamatayon, aron dili na magasamok pa kang Jesus o sa Iyang giluwas nga katawhan diha sa himaya.SP 55.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents