Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 14—Ang Sentensya

  Ang Milenyo

  Sa kalibutan, ang mga dautan gipanglaglag, ug ang ilang mga patayng lawas nangakatag sa ibabaw niini. Ang kapungot sa Dios nga gipahungaw sa pito ka katapusang mga hampak mitugpa sa mga lumulupyo sa yuta, hinungdan sa pagpaak nila sa ilang mga dila tungod sa kasakit ug sa ilang pagbalikas sa Dios. Human naluwas ang mga balaan pinaagi sa tingug sa Dios, ang dautan nga pundok misumbalik sa ilang kapungot ngadto sa usag-usa.SP 114.1

  Ang yuta daw naglunop sa dugo, ug ang mga patayng lawas makita gikan sa pikas tumoy ngadto sa pikas. Ang yuta naingon sa usa ka mangiub nga kamingawan. Ang mga siyudad ug mga baryo, nga giuyog sa linog, nangapukan. Ang mga bukid gipangsibog gikan sa ilang nahimutangan, nanagbilin og dagkung mga lungag. Ang gansanggansangon nga mga bato, nga gipanglabay gikan sa dagat, o nangakabha gikan mismo sa yuta, nanagkay-ag sa tibuok nawong niini. Ang nangalukat nga dagkung mga kahoy nagkatag ibabaw sa yuta. Ania karon ang puloy-an ni Satanas kauban sa iyang yawan-on nga mga manulonda sulod sa usa ka libo ka tuig. Dinhi niini siya pagaprisohon, magalakaw ngadto nganhi ibabaw sa nabungkag nga nawong sa yuta ug iyang makita ang mga epekto sa iyang pagsukol batok sa kasogoan sa Dios. Sulod sa usa ka libo ka tuig iyang pagapahimuslan ang bunga sa tunglo nga siya maoy hinungdan.SP 114.2

  Nabilanggo nga nag-inusara sa yuta, mawala kaniya ang kahigayonan sa paglakaw ngadto sa laing mga kalibutan aron tintalon ug samokon ang mga wala nangahulog. Sulod niini nga panahon si Satanas magaantus sa hilabihan. Sukad sa iyang pagkahulog ang iyang yawan-ong mga pamatasan kanunayng napahimuslan. Apan sulod niining usa ka libo ka tuig siya pagahukasan sa iyang gahum ug pagapasagdan nga maghinuklog sa bahin nga iyang gihimo sukad sa iyang pagkahulog, ug magtan-aw sa umalabot uban ang pagkurog ug kahadlok sa makalilisang nga kaugmaon sa diin siya kinahanglang mag-antus tungod sa tanang kadautan nga iyang nahimo ug magadawat sa silot tungod sa tanang mga sala nga iyang gisugyot nga pagabuhaton.SP 114.3

  Gikan sa mga manulonda ug gikan sa mga tinubos nga balaan migula ang mga singgit sa kadaugan sama sa napulo ka libo nga mga tulunggon, tungod si Satanas dili na gayud magasamok ug magatintal kanila ug tungod kay ang mga lumulupyo sa laing mga kalibutan giluwas gikan sa iyang presensya ug sa iyang mga pagtintal.SP 115.1

  Si Jesus ug ang mga tinubos nga balaan nagalingkod sa mga trono, ug ang mga balaan nanagdumala ingon mga hari ug mga saserdote ngadto sa Dios. Si Cristo, agig pakighiusa sa Iyang katawhan, naghukom sa dautan nga mga patay, nagatandi sa ilang mga binuhatan sa Basahon sa Kasogoan, ang Pulong sa Dios, ug naghukom sa matag kaso pinasakad sa mga kahimoan nga nahimo diha sa lawas. (Tan-awa ang Pinadayag 20:4-6.) Unya ilang gigahin ngadto sa mga dautang ang bahin nga kinahanglan nilang antuson, sumala sa ilang mga binuhatan, ug kini gisulat batok sa ilang mga ngalan sa basahon sa kamatayon. Gihukman usab ni Jesus ug sa mga balaan si Satanas ug ang iyang mga manulonda. Ang silot ni Satanas mas dako kay sa mga tawo nga iyang giilad. Ang iyang pag-antus magalabaw pa kay sa ilaha aron kini walay katandi. Human nangamatay ang tanan nga iyang nailad, si Satanas nagpabiling buhi ug magaantus og dugay.SP 115.2

  Human sa paghukom sa dautan nga mga nangamatay, sa inigkatapus sa usa ka libo ka tuig, magabiya si Jesus sa siyudad, inubanan sa mga balaan ug sa usa ka panon sa mga manulonda. Si Jesus mokanaug sa usa ka dakung bukid, ug inigdapat sa Iyang mga tiil niini, kini mapikas ug mamahimong usa ka halapad nga patag. Unya ang dako ug matahum nga siyudad, nga adunay napulog duha ka mga patukoranan ug napulog duha ka mga ganghaan, tulo sa matag kilid, ug may manulonda sa matag ganghaan, migawas sa itaas. Ang mga tinubos misinggit, “Ang siyudad! Ang dakung siyudad! Kini nagakanaug gikan sa Dios gikan sa langit!” Ug kini mikanaug sa iyang tibuok katahum ug masulaw nga himaya, ug mipatong sa dakung patag nga giandam ni Jesus alang niini.SP 115.3

  Ang Ikaduhang Pagkabanhaw—Unya si Jesus ug ang tanang panon sa balaang mga manulonda ug sa tanang tinubos nga balaan mibiya sa siyudad. Gipalibutan sa mga manulonda ang ilang Pangulo ug giubanan Siya sa Iyang dalanon, ug ang parada sa mga tinubos nga balaan misunod. Ug dayon, sa makuyaw, makalilisang nga pagkahalangdon, gitawag ni Jesus ang mga dautan nga nangamatay balik sa gingharian. Nanggawas sila sa samang maluya, masakiton nga mga lawas nga maoy ilang gidala sa lubnganan. Daw unsa nga talan-awon! Ang nahilakip sa unang pagkabanhaw nanggawas sa walay pagkadunot nga kapiskay, apan dayag sa mga nahiapil sa ikaduhang pagkabanhaw ang mga marka sa tunglo. Ang mga hari ug ang mga halangdon sa yuta, ang mga pobre ug ang makalolooy, ang mga edukado ug ang kulang sa eskwela, dungan nga nanggula gikan sa lubnganan. Silang tanan nakakita sa Anak sa tawo. Ang mga tawo nga nagtamay ug nagbiaybiay Kaniya, ang nanagbutang sa purongpurong nga tunokon sa Iyang balaang ulo ug mibunal Kaniya, karon nanagsud-ong Kaniya sa tanan Niyang harianong pagkahalangdon. Sila nga nangluwa Kaniya niadtong oras sa Iyang paghukom sa karon milingiw gikan sa Iyang makadulot nga pagtutok ug gikan sa himaya sa Iyang dagway. Ang mga nanaglansang sa Iyang mga kamot ug mga tiil sa karon mitan-aw sa mga agi sa Iyang paglansang. Sila nga nagduslak sa bangkaw sa Iyang kilid nakakita sa timaan sa ilang kapintas sa Iyang lawas. Ug sila nahibalo nga Siya gayud ang ilang gilansang ug gibiaybiay samtang Siya nag-antus sa kasakit sa Iyang haduol nga kamatayon. Ug unya adunay nadungog nga usa ka hataas, dugay nawala nga singgit sa kasakit, samtang sila nanalagan aron motago gikan sa presensya sa Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo.SP 115.4

  Ang tanan nangitag katagoan sa mga kabatoan, aron ilikay ang ilang mga kaugalingon gikan sa makalilisang nga himaya Niya nga kaniadto ilang gitamay. Ug, napiog ug nasakitan tungod sa Iyang pagkahalangdon ug dakung himaya, dungan silang naninggit, ug uban sa tin-aw nga tingug nagpahayag, “Bulahan Siya nga nagakari sa ngalan sa Ginoo!”SP 116.1

  Unya si Jesus ug ang balaang mga manulonda, kauban sa tanang mga balaan, misulod pag-usab sa siyudad, ug ang mapait nga mga hilak ug mga pagdanguyngoy sa naalaot nga mga dautan mipuno sa kahanginan. Unya si Satanas nagsugod na usab sa iyang buhat. Iyang giadto ang iyang mga sakop ug gipalig-on ang mga maluya ug ang mga mahuyang, gipadasig sila nga siya ug ang iyang mga manulonda gamhanan. Iyang gitudlo ang dili maihap nga minilyon nga gipamanhaw. Adunay gamhanan nga mga manggugubat ug mga hari nga hanas sa pagpakig-away ug nagdaug og mga gingharian. Ug adunay gamhanang mga higante ug bantugan nga katawhan nga wala gayud mapildi sa gubat. Atoa ang hambog ug ambisyoso nga si Napoleon, kang kinsang lakang nagpakurog sa mga gingharian. Ang katawhan nga dungganon og barog ug harianon og pamustura atua didto, mga tawo nga nangapukan sa gubat samtang naninguha nga modaug.SP 116.2

  Samtang nanggawas sila sa ilang mga lubnganan, nasumpay pagbalik ang ilang mga panghunahuna kon asa kini nihunong sa ilang kamatayon. Nagpabilin kanila ang samang handum sa pagdaug nga maoy naggahum kanila sa dihang sila nangamatay. Gikonsulta ni Satanas ang iyang mga manulonda ug dayon kadtong mga hari ug kadtong nagmadaugon ug gamhanang mga tawo. Unya iyang gisud-ong ang iyang baga nga kasundalohan ug gisultihan sila nga ang panon sulod sa siyudad gamay ra ug huyang, ug nga sila makahimo sa pag-asdang ug sa pag-ilog niini, ug sa pagpapahawa sa mga lumulupyo niini, ug sa pag-angkon sa mga bahandi ug himaya niini alang sa ilang mga kaugalingon.SP 117.1

  Nagmalampuson si Satanas sa pag-ilad kanila, ug dihadiha dayon ilang gisugdan ang pagpangandam alang sa gubat. Adunay daghang abilidaran nga mga tawo sa maong halapad nga kasundalohan, ug ilang gihimo ang tanang klase sa mga hinagiban sa gira. Unya samtang si Satanas nagapangulo kanila, ang pundok mingsulong. Ang mga hari ug mga manggugubat misunod kang Satanas, ug ang kabag-on misunod usab sumala sa ilang panon. Ang matag panon adunay nangulo, ug sa han-ay nga paagi ilang gilatas ang guba nga nawong sa yuta padulong sa Balaang Siyudad. Gisirhan ni Jesus ang mga ganghaan sa siyudad, ug ang mga nahilakip niining baga nga kasundalohan nagpalibot niini ug nagpahimutang sa ilang mga kaugalingon nga andam sa pagpakiggubat, naghulat alang sa usa ka mapintas nga pagpakig-away.SP 117.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents