Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 9—Ang Kadaugan

  Pagkabanhaw

  Ningpahulay ang mga tinon-an nianang Adlawng Igpapahulay, nanagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang Ginoo, samtang si Jesus, ang Hari sa himaya, naghigda didto sa lubnganan. Sa hapit na ang kagabihon, mipahiluna ang mga sundalo aron gwardyahan ang gipahulayan sa Manluluwas, samtang ang mga manulonda nanaglupadlupad nga dili makita ibabaw sa balaang dapit. Hinay nga milabay ang kagab-ihon, ug bisan nianang ngitngit pa, nasayran na sa nanagbantay nga mga manulonda nga ang oras hapit nang moabot aron buhian ang Anak sa Dios, ang ilang pinalangga nga Pangulo. Samtang sila naghulat uban ang labing lalum nga pagbati alang sa oras sa Iyang kadaugan, usa ka gamhanan nga manulonda ang miabot nga naglupad og paspas gikan sa langit. Ang iyang nawong sama sa kidlat, ug ang iyang sapot maputi sama sa nyebe. Ang iyang kahayag nagpapas sa kangitngit sa iyang agianan maoy hinungdan nga ang dautan nga mga manulonda, nga madinaugon nga nag-angkon sa lawas ni Jesus, nanagpangalagiw sa kahadlok tungod sa iyang kahayag ug himaya. Usa sa mga manulonda nga nakasaksi sa talan-awon sa pagpakaulaw kang Cristo ug nagbantay sa Iyang lugar nga gipahulayan ang miuban kaniya, ug dungan sila nga minaug sa lubnganan. Ang yuta nagkurog ug nauyog sa ilang pagduol, ug adunay nahitabo nga dakung linog.SP 76.1

  Nangalisang ang Romanong mga bantay. Asa na karon ang ilang gahum aron punggan ang lawas ni Jesus? Ilang nahikalimtan ang ilang buluhaton o ang mga tinon-an nga mao unyay mokawat Kaniya. Samtang ang kahayag sa mga manulonda nagsiga palibot nila, nga mas hayag pa kay sa adlaw, ang Romanong mga gwardya nangatumba sa yuta ingon mga patay. Ang usa sa mga manulonda maoy mikuha sa bato gikan sa ganghaan sa lubnganan, ug gilingkuran kini. Ang usa misulod sa lubnganan ug gibadbad ang panapton gikan sa ulo ni Jesus.SP 76.2

  Gitawag Ka sa Imong Amahan“—Unya uban sa tingog nga mitay-og sa yuta, ang manulonda gikan sa langit nagsinggit, “O Anak sa Dios, gitawagSP 76.3

  Ka sa Imong Amahan! Gumowa Ka!” Dili na Siya sarang kapugngan sa kamatayon. Si Jesus mibangon gikan sa mga patay, usa ka malampuson nga magdadaug. Sa solemne nga kahibulong nga nanagtutok sa talan-awon ang nagtipon nga mga manulonda. Ug samtang si Jesus nigawas gikan sa lubnganan, kadtong nagasidlak nga mga manulonda nanagpangluhod sa yuta aron sa pagsimba ug sa pagabi-abi Kaniya uban ang mga awit sa kadaugan ug kalampusan.SP 77.1

  Ang Asoy sa Romanong Bantay—Samtang mibiya sa lubnganan ang panon sa langitnon nga mga manulonda ug nahanaw ang kahayag ug himaya, ang Romanong bantay misulay sa pag-alsa sa ilang mga ulo ug mitan-aw sa ilang palibot. Napuno sila sa kahibulong samtang ilang nakita ang dakung bato nga gipaligid gikan sa pultahan sa lubnganan ug ang lawas ni Jesus nawala na. Ningagpas sila pag-ado sa siyudad aron isugilon ngadto sa mga saserdote ug mga ansyano ang ilang nakita. Samtang naminaw ang mga kriminal sa kahibulongang asoy, ang kaluspad maoy mipadayag sa matag dagway. Gipangkulbaan sila samtang ilang gipamalandong ang ilang nahimo. Kon tinuod ang taho, nan alaut sila. Sa makadiyot nahilom sila, nagtinan-away, nga wala nasayod unsay buhaton ni isulti. Kon ilang dawaton ang taho, sama ra nga ilang gihukman ang ilang mga kaugalingon. Nagtapok sila aron sabotan ang ilang pagahimoon. Nakahunahuna sila nga kon ang taho sa mga bantay moabut sa katawhan, ang mga nagpapatay kang Cristo pagapatyon ingon Iyang mga tigpatay.SP 77.2

  Nakahukom sila nga ilang suholan ang mga sundalo aron ilang ihilom ang hitabo. Gitanyagan sila sa mga saserdote ug mga ansyano og dako nga kantidad sa salapi, nga nagaingon, “Isulti ninyo kini sa mga tawo, ‘Ang iyang mga tinun-an mitungha sa kagabhion, ug siya ilang gikawat samtang nanagkatulog kami.”‘ Mateo 28:13. Ug sa nangutana ang mga bantay unsay mahitabo kanila kay sila nakatulog man sa ilang buluhaton, ang Judio nga mga opisyal nagsaad nga sila nay bahala sa gobernador aron wala na silay kabalak-an. Tungod sa salapi, gibaligya sa Romanong mga bantay ang ilang dungog ug misugot sa pagtuman sa tambag sa mga saserdote ug mga ansyano.SP 77.3

  Ang Unang mga Bunga sa Kaluwasan—Sa dihang si Jesus, sa nagabitay Siya sa krus, nagtuaw, “Nahuman na,” ang mga bato nangabuak, ang yuta naglinog, ug may pipila ka mga lubnganan nga nangaabli. Pagbangon Niya ingon usa nga madaugon ibabaw sa kamatayon ug sa lubnganan, sa dihang ang yuta nagatay-og ug ang himaya sa langit nagasidlak palibot sa balaang dapit, daghan sa mga nangamatay nga matarung, nga masinulondan sa Iyang pagtawag, ang nanggawas sa ilang mga lubnganan ingon mga saksi nga Siya nabanhaw. Sila nga mga pinaboran, nabanhaw nga mga santos nanagpanggula nga gihimaya. Sila pinili ug balaan gikan sa matag kaliwatan, sukad sa paglalang ngadto sa kapanahonan ni Cristo. Busa samtang ang Judio nga mga pangulo nagtinguha sa pagpapas sa kamatooran sa pagkabanhaw ni Cristo, nagpagawas ang Dios og usa ka grupo gikan sa lubnganan aron magpamatuod nga si Jesus nabanhaw, ug aron magpadayag sa Iyang himaya.SP 77.4

  Sila nga nangabuhi human sa pagkabanhaw ni Jesus mipakita sa daghan, nagasugid kanila nga ang halad alang sa katawhan natapus na, nga si Jesus nga gilansang sa mga Judio, nabanhaw gikan sa mga minatay. Agig pamatuod sa ilang gisulti sila nanagpahayag, “Kami nabanhaw kauban Niya.” Ilang gipamatud-an nga pinaagi sa Iyang dakung gahum nga sila gipamukaw gikan sa ilang mga lubnganan. Bisan pa sa bakak nga mga taho, ang pagkabanhaw ni Cristo dili sarang matago ni Satanas, sa iyang mga manulonda, ni sa mga labaw nga saserdote, kay kining balaang grupo, nga gipagawas gikan sa ilang mga lubnganan, nagpakaylap sa kahibulongan ug makalipay nga balita. Gipakita usab ni Jesus ang Iyang kaugalingon ngadto sa Iyang masulub-on, nagbangutan nga mga tinon-an, hinungdan sa pagkawala sa ilang mga kahadlok ug pagkabaton nilag kalipay ug kasadya.SP 78.1

  Ang mga Babaye Didto sa Lubnganan—Sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana, sa wala pay hayag, ang maunongong mga babaye nga nanagdala og mga pahumot aron ihaplas sa lawas ni Jesus, nangadto sa lubnganan. Nakita nila nga gipaligid na ang bato gikan sa ganghaan sa lubnganan, ug wala na didto ang lawas ni Jesus. Nahugno ang ilang mga kasingkasing, ug nangahadlok sila nga tingali gikuha na sa ilang mga kaaway ang lawas. Sa kalit ilang nakita ang duha ka manulonda nga nasaninaan og puti, ang ilang mga nawung hayag ug nagasidlak. Nasabtan niiining langitnong mga binuhat unsay tuyo sa mga babaye, ug sa dihadiha mismo ilang gisultihan sila nga si Jesus wala didto. Nabanhaw Siya, apan ilang nakita ang dapit kon asa Siya gipahigda. Gisuginlan nila sila sa pag-adto sa Iyang mga tinon-an ug sultihan sila nga Siya magauna kanila ngadto sa Galilea. Sa kahadlok ug sa dako nga kalipay, nagdali ang mga babaye og balik sa nanagkasubo nga mga tinon-an ug gisuginlan sila sa mga butang nga ilang nakita ug nadungog.SP 78.2

  Dili makatoo ang mga tinon-an nga si Cristo nabanhaw, apan sila nanalagan og paspas ngadto sa lubnganan, kauban sa mga babaye nga nagdala sa taho. Ilang nakita nga wala didto si Jesus. Ilang nakita ang lino nga panapton sa lubong apan dili sila makatoo sa maayong balita nga Siya nabanhaw gikan sa mga minatay. Mipauli sila, namalandong sa ilang nakita, ug sa taho sa mga babaye.SP 79.1

  Apan nagpabilin si Maria sa lubnganan, namalandong sa iyang nakita ug nabalaka basin giilad lamang siya. Iyang gibati nga adunay bag-ong mga pagsulay nga nagahulat kaniya. Nibalik ang iyang kaguol, ug siya midangoyngoy tungod sa kasubo. Miduko siya aron tan-awon pagusab ang lubnganan, ug didto nakita niya ang duha ka manulonda nga nasaninaan og puti. Ang usa nagalingkod sa ulohan ni Jesus, ug ang usa didto dapit sa Iyang tiil. Malolo sila nga nakig-estorya kaniya ug nangutana sila nganong naghilak siya. Mitubag siya, “Kay ila mang gikuha ang akong Ginoo, ug wala ako masayud kon diin siya nila ibutang.” Juan 20:13.SP 79.2

  Ayaw Na Ako Pagkupti“—Pagtalikod niya sa lubnganan iyang nakita si Jesus nga nagtindog sa duol, apan wala siya makaila Kaniya. Malolo Siya nga nakigsulti kaniya, nangutana nganong naguol siya ug kon kinsay iyang gipangita. Naghunahuna nga Siya ang hardinero, gipangutana niya Siya kon Iya bang gikuha ang iyang Agalon, ug kon asa niya Siya gibutang, aron kuhaon niya Siya. Si Jesus miingon kaniya sa Iyang kaugalingong langitnon nga tingug, “Maria!” Nailhan niya ang maong hamiling tingug ug mitubag siya dayon, “Agalon!” Sa iyang kalipay hapit niya Siya gaksa, apan si Jesus miingon, “Ayaw na ako pagkupti, kay wala pa ako makasaka ngadto sa Amahan. Apan adtoa ang akong mga kaigsoonan ug suginli sila nga mosaka ako ngadto sa akong Amahan ug inyong Amahan, sa akong Dios ug inyong Dios.” Juan 20:17. Sa kalipay nagdali siya ngadto sa mga tinon-an uban ang maayong balita. Midali pagsaka si Jesus ngadto sa Iyang Amahan aron pamatian gikan sa Iyang mga ngabil nga Iyang gidawat ang halad ug aron dawaton ang tanang gahum sa langit ug sa yuta.SP 79.3

  Samtang si Jesus atua sa presensya sa Dios ug gipalibutan sa Iyang himaya, wala Niya kalimti ang Iyang mga tinon-an sa yuta. Iyang nadawat ang gahum gikan sa Iyang Amahan aron Siya makabalik ug hatagan sila og gahum. Niadto gihapong adlawa mibalik Siya ug nagpakita sa Iyang mga tinon-an. Gitugotan Niya sila sa paghikap Kaniya kay nakasaka na Siya sa Iyang Amahan ug nakadawat sa gahum.SP 79.4

  Ang Madudahon nga Tomas—Wala si Tomas niining higayona. Dili siya andam modawat sa taho sa mga tinon-an, gani nagpagahigahi pa hinoon siya ug hambugiro nga nagsulti nga dili siya motoo gawas kon iyang mabutang ang iyang mga tudlo sa agi sa lansang ug ang iyang kamot sa dinuslakan sa bangkaw. Niining butanga iyang gipakita nga kulang siyag pagsalig sa iyang mga igsoon. Kon ang matag usa mangitag samang pamatuod, nan walay modawat kang Jesus ug motoo sa Iyang pagkabanhaw karon. Apan kabubut-on sa Dios nga sila nga dili makakita ug makadungog sa nabanhaw nga Manluluwas makadawat sa taho sa mga tinon-an.SP 80.1

  Ang Dios wala nalipay sa kakulang sa pagtoo ni Tomas. Sa dihang nakigtagbo pag-usab si Jesus sa Iyang mga tinon-an, si Tomas kauban nila, ug sa pagkakita niya kang Jesus, siya mitoo. Apan siya nagsulti nga dili siya makontento hangtud siya makagunit ug makakita, ug gihatag kaniya ni Jesus ang pamatuod nga iyang gihandum. Si Tomas nagsinggit, “Akong Ginoo ug akong Dios!” Apan gibadlong siya ni Jesus tungod sa iyang walay pagtoo, nga nagaingon, “Mitoo ba ikaw tungod kay nakita mo ako? Dalaygon kadtong wala managpakakita, ngani nanagpanoo” Juan 20:28, 29.SP 80.2

  Ang Pagkapukan sa Tigpatay Kang Cristo—Samtang ang balita mikaylap ngadto sa mga siyudad ug ngadto sa mga lungsod, nangahadlok ang mga pangulong Judio alang sa ilang mga kinabuhi ug ilang gililong ang ilang kasuko batok sa mga tinon-an. Ang ilang paglaum mao lamang ang pagpalukanap sa ilang bakak nga taho. Ug gidawat kining maong bakak sa mga tawo nga nanaghandum nga kini tinuod. Nagkurog si Pilato pagkadungog niya nga nabanhaw si Cristo. Wala siyay pagduda sa gihatag nga testimonya, gani sukad niadtong orasa ang kalinaw mibiya kaniya. Tungod sa kalibutanong dungog, tungod sa kahadlok nga mawad-an siya sa gahum ug sa iyang kinabuhi, iyang gihukman si Jesus aron patyon. Sa karon nahaylo na gayud siya nga siya nakasala dili lamang sa dugo sa inosente nga tawo kondili sa Anak sa Dios. Nahimong makalolooy hangtud sa tapos ang iyang kinabuhi. Gidam-agan sa kalaay ug kaguol ang matag malaumon, malipayong pagbati. Nagdumili siya nga lipayon, ug namatay siya sa labing pait nga paagi.SP 80.3

  Kap-atan ka Adlaw Kauban sa mga Tinon-an—Nagpabilin si Jesus kauban sa Iyang mga tinon-an sulod sa kap-atan ka adlaw, nagadala kanila og kalipay ug kasadya samtang Iyang gibuksan ngadto kanila sa mas bug-os pa ang mga kamatooran sa gingharian sa Dios. Gisugo Niya sila sa pagdala sa testimonya sa mga butang nga ilang nakita ug nadungog kabahin sa Iyang pag-antus, kamatayon, ug pagkabanhaw. Kinahanglang ilang isugilon nga Siya naghimog halad alang sa sala, ug nga ang tanan nga gusto, makahimo sa pagduol Kaniya ug makakaplag sa kinabuhi. Uban ang matinud-anon nga kalolo Iyang gisultihan sila nga sila pagalutoson ug pagasakiton, apan sila makakaplag og kapahulayan sa paghinumdum sa ilang mga kasinatian ug sa mga pulong nga Iyang gisulti kanila. Gisultihan Niya sila nga Siya nagmadaugon sa mga pagtintal ni Satanas ug nakabaton sa kadaugan pinaagi sa mga pagsulay ug pag-antus. Si Satanas wala nay gahum ibabaw Kaniya, apan iyang igapunterya ang iyang mga pagsulay kanila ug sa tanan nga magatoo sa Iyang ngalan. Apan sila mamahimong madinaugon sama nga Siya nagmadaugon. Gihatagan ni Jesus ang Iyang mga tinon-an og gahum sa paghimog mga kahibulongang butang, ug gisugiran Niya sila nga bisan tuod sila pagalutoson sa dautang mga tawo, sa matag karon ug unya, Siya magapadala sa Iyang mga manulonda aron sa pagluwas kanila; ang ilang mga kinabuhi dili mahimong kutloon hangtud ilang matuman ang ilang katuyoan. Ug unya posible nga ilang pagasilyohan pinaagi sa ilang dugo ang mga testimonya nga ilang gidala.SP 80.4

  Ang Iyang malinaumon nga mga sumusunod malipayon nga naminaw sa Iyang mga pagtolon-an, andam nga nanagmaya sa matag pulong gikan sa Iyang balaan nga mga ngabil. Sa karon sigurado na sila pag-ayo nga Siya ang Manluluwas sa kalibutan. Ang Iyang mga pulong nilugdang sa kahiladman sa ilang mga kasingkasing, ug sila nasubo nga sa dili madugay mahimulag sila gikan sa ilang langitnon nga Magtutudlo ug dili na makadungog sa Iyang nagalipay, malolo nga mga pulong. Apan sa makausa pa ang ilang mga kasingkasing gipainit sa gugma ug dako nga kalipay, samtang gisultihan sila ni Jesus nga Siya magalakaw ug magaandam og mga luna alang kanila ug magabalik pag-usab ug magadawat kanila, aron sila magpabilin kauban Niya sa kanunay. Iya usab nga gisaad ang Tiglipay, ang Balaang Espiritu, nga magagiya kanila ngadto sa tanang kamatooran. “Ug sa naisa niya ang iyang mga kamot, iyang gipanalanginan sila.” Lucas 24:50.SP 81.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents