Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

A megváltás története

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Tartalom

  Lucifer bukása

  Lucifer a mennyben lázadása előtt egy magasrangú, felmagasztalt angyal volt, aki rangban legközelebb állt Isten egyszülött Fiához. Arca a többi angyalokéhoz hasonlóan szelídséget és boldogságot fejezett ki. Homloka magas és széles volt, ami nagy értelméről tanúskodott. Alakja tökéletes, magatartása nemes és fenséges volt. Arcán különleges fény ragyogott, amely körülötte fényesebben és szebben ragyogott, mint a többi angyalok körül, mégis Krisztus, Istennek egyszülött Fia kivált Isten minden angyala közül, ő egy volt az Atyával, mielőtt az angyalokat teremtette. Lucifer irigykedett Krisztusra és fokozatosan magának igényelte a parancsnokságot, amely Krisztust illette.MT 11.1

  A nagy Teremtő összehívta a mennyei sereget, hogy az összes angyalok jelenlétében különleges tiszteletben részesítse Fiát. Az Atya együtt ült Fiával a királyiszékben, és a szent angyalok mennyei serege köréjük gyülekezett. Az Atya ekkor tudatta velük, hogy úgy rendelkezett, hogy Fia, Krisztus, egyenlő legyen Vele, úgyhogy bárhol jelent meg Fia, úgy kellett tekinteni, mintha ő jelent volna meg. A Fiú szavának ugyanúgy kellett engedelmeskedni, mint az Atya szavának. Isten tekintéllyel ruházta fel Fiát, hogy parancsoljon a mennyei seregeknek. Fiának kölönös mértékben kellett együttmunkálkodnia Vele a föld előre tervezett megteremtésében és minden élőlény megteremtésében, amelyek létezni fognak a földön. Fia fogja véghezvinni akaratát és céljait, de semmit se tesz önmagától. Az Atya akarata fog beteljesedni őbenne.MT 11.2

  Lucifer irigy és féltékeny volt Jézus Krisztusra. Mégis, mikor az angyalok meghajoltak Jézus előtt, hogy elismerjék felsőbbségét és nagy tekintélyét és jogos uralmát, Lucifer is meghajolt velük, de szíve tele volt irigységgel és gyűlölettel. Isten bevette Jézust terveinek különleges tanácsába, de Lucifer nem ismerte tervét.Ő nem értette meg és nem is kapott engedélyt Isten szándékainak megismerésére. Krisztust azonban a menny legfőbb hatalomnák ismerte el, akinek hatalma és tekintélye ugyanaz, mint az Atyáé. Lucifer azt gondolta, hogy közkedveltségnek örvend a menny angyalai előtt. Rendkívül felmagasztalták őt, ami azonban nem indította fel őt a Teremtője iránti hálára és dicséretre. Magának Istennek magasságára törekedett. Dicsőséget talált saját fenségében. Tudta, hogy az angyalok tisztelik. Egy különleges küldetést kellett végrehajtania. Közel volt a nagy Teremtőhöz és az örökkévaló Istent körülvevő dicső fényesség szüntelenül ragyogó sugarai különösen reá áradtak. Arra gondolt, hogy mily nagy örömmel engedelmeskedtek neki az angyalok. Ruhái nem ragyogóan szépek? Miért kell így tisztelni Krisztust önmaga felett?MT 11.3

  Ekkor elhagyta az Atya közvetlen jelenlétét és Krisztus iránt irigységgel telt meg. Valódi céljait elrejtve összehívta angyalait, az angyali seregeket. Ismertette célját, amely önmaga volt. Mint akit megbántottak, Istennek Jézus iránti tiszteletét, mint az ő elhanyagolását állította be előttük, azért az angyalok édes szabadságának, amelynek eddig örvendtek, szerinte vége van. Avagy nem egy olyan uralkodót rendeltek-e föléjük, akinek mostantól fogva szolgai engedelmességgel tartoznak? Előadta, hogy ezért hívta össze őket, hogy tovább nem egyezik bele, hogy beleavatkozzanak jogaikba, és hogy többé nem hajol meg Krisztus előtt. Elmondta nekik, hogy elfogadná azt a tiszteletet, amiben részesíteni kellett volna őt, és parancsnoka lesz mindazoknak, akik követik őt és engedelmeskednek szavainak.MT 12.1

  Az angyalok között most nézeteltérés támadt. Lucifer és a vele rokonszenvező angyalok igyekeztek megreformálni Isten kormányzatát. Elégedetlenek és boldogtalanok voltak mivel, nem tekinthettek bele Isten kikutathatatlan bölcsességébe, és nem érthették meg céljait Fiának felmagasztalásában, hogy ily korlátlan hatalmat és parancsnokságot adott Neki. Fellázadtak a Fiú tekintélye ellen.MT 12.2

  A hűséges és igaz angyalok igyekeztek ezen hatalmas, lázadó angyalt összhangba hozni a Teremtő akaratával. Igazolták Isten cselekedetét, hogy Krisztust különleges tiszteletben részesítette és erőteljes érvelésekkel igyekeztek meggyőzni Lucifert, hogy most se részesül kevesebb tiszteletben, mint mielőtt az Atya kijelentette azt a tiszteletet, amellyel felruházta Fiát. Világosan kifejtették, hogy Krisztus Istennek Fia, aki Vele együtt létezett, mielőtt az angyalokat teremtette. Mindig ott állt Isten jobbjánál, azért szelíd szeretettel gyakorolt tekintélye sohase volt kérdéses. Kifejtették, hogy ő csak olyan parancsokat adott, amelyeket örömmel hajtottak végre a mennyei seregek. Hangsúlyozták, hogy az a tény, hogy az Atya Krisztust különleges tiszteletben része- sítette az angyalok jelenlétében, nem csökkentette azt a tiszteletet, amelyben Lucifer eddig részesült. Az angyalok sírtak. Aggódva igyekeztek őt rábírni, hogy adja fel gonosz szándékát, hogy engedelmeskedjenek Teremtőjüknek, mert mindeddig mindnyájan békességben és összhangban éltek. Mit idézhet elő még ez a viszálykodó, lázadó hang?MT 12.3

  Azonban Lucifer nem hallgatott rájuk és elfordult a hűséges, igaz angyaloktól és rabszolgáknak nevezte őket. Ezek az Istenhez hű angyalok csodálkoztak, amidőn látták, hogy Lucifernek sikerült lázadást szítani. Új és jobb kormányzást ígért nekik az eddiginél, amelyben mindnyájan szabadságot fognak nyerni. Sokan kifejezték azon szándékukat, hogy elfogadják őt vezetőjüknek és főparancsnokuknak. Midőn Sátán látta, hogy sikert ér el, azzal áltatta magát, hogy az összes angyalokat meg fogja nyerni és egyenlő lesz Istennel és tekintélyének szava által az összes mennyei angyaloknak parancsolni fog. A hűséges angyalok újra figyelmeztették őt makacs ellenállásának következményeire, és hangsúlyozták, hogy ő aki meg tudta teremteni az angyalokat, meg tudja semmisíteni minden tekintélyüket, hatalmukat, és elrettentő módon megbünteti vakmerőségüket és rettenetes lázadásukat. Mily megdöbbentő gondolat, hogy egy angyal ellenszegül Isten törvényének, amely olyan szent, mint Isten! A hű angyalok figyelmeztették a lázadókat, hogy ne hallgasanak Lucifer félrevezető érveléseire és azt tanácsolták Lucifernek és mindazoknak, akiket befolyásolt, hogy járuljanak Isten elé, vallják meg hibájukat, hogy gondolatban is kétségbe vonták az ő tekintélyét.MT 13.1

  A Luciferrel rokonszenvező angyalok közül sokan hajlandók voltak arra, hogy ügyeljenek a hűséges angyalok szavára, és megtérjenek elégedetlenségükből, hogy újra befogadják őket az Atya és egyszülött Fiának bizalmába. A hatalmas lázadó ekkor kijelentette, hogy ő ismeri Isten törvényét, s ha szolgai engedelmességet tanúsít, akkor az őt megillető tiszteletet elveszti. Többé nem bízzák rá magasztos küldetését. Elmondta nekik, hogy ő és ők maguk is túl messze mentek már ahhoz, hogy visszaléphessenek, azért bátran szembenéz a következményekkel, mert Istennek Fia előtt szolgai imádattal többé sohase hajol meg. Azt mondta, hogy Isten úgyse bocsájtana meg nekik, azért biztosítaniuk kell szabadságukat és erőszakkal is meg kell védeniök állásukat és tekintélyüket, amelyet önként nem adnak meg nekik.MT 13.2

  A hűséges angyalok gyorsan Isten Fiához siettek és ismertették Vele, hogy mi történt az angyalok között. Az Atyát éppen ta- nácskozásban találták szeretett Fiával, hogy meghatározzák azokat az eszközöket, amelyek által a hűséges angyalok legnagyobb javát szolgálják és amelyek által örökre megszabadulhatnának Sátánnak önkényesen megkövetelt tekintélyétől. A nagy Isten azonnal kivethette volna az őscsalót a mennyből, azonban nem ez volt a célja. Egyenlő esélyt akart adni a lázadónak, hogy összemérje erejét és hatalmát Fiáéval, és a hűséges angyalokéval. Ebben a küzdelemben minden angyal maga dönti el, hogy hova álljon, és nyilatkozzék meg mindenki előtt. Nem lett volna biztonságos eltűrni bárkit, aki egyesült Sátánnal lázadásában, hogy tovább is a mennyben maradjon. Megtanulnák Isten változhatatlan törvénye ellen a valódi lázadás módját ami gyógyíthatatlan. Ha Isten azonnal felhasználta volna hatalmát a főlázadó megbüntetésére, akkor az elidegenített angyalok nem nyilatkoztak volna meg, ezért Isten más eljárást követett, mert világosan ki akarta nyilatkoztatni az összes mennyei seregeknek is az ő igazságát és ítéletét.MT 13.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents