Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Proroci a králi

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  41. kapitola — Ohnivá pec

  Nebúkadnecarov sen o veľkej soche, zobrazujúcej svetové dejiny do konca času, mal kráľovi pomôcť pochopiť, aké poslanie má splniť v svetových dejinách a aký vzťah má mať jeho ríša k nebeskému kráľovstvu. Z jasného výkladu sa mohol dozvedieť, že bude zriadené večné Božie kráľovstvo. Daniel povedal: „Za čias oných kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie, a to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať naveky... Sen je spoľahlivý a jeho výklad je správnyDaniel 2,44.45.PK 266.1

  Kráľ uznal Božiu moc a Danielovi povedal: „Vskutku, váš Boh je Boh bohov..., ktorý zjavuje tajomstváDaniel 2,47. Na určitý čas bol Nebúkadnecar pod vplyvom Božej bázne; jeho srdce však ešte nebolo zbavené ctibažnosti a túžby po svetovláde. Vládne úspechy ho napĺňali pýchou. Po určitom čase prestal ctiť Boha a začal znova a ešte horlivejšie a vášnivejšie uctievať vlastné modly.PK 266.2

  Hlboko ho dojali slová „ty si tá zlatá hlavaDaniel 2,38. Jeho návrat k modloslužbe využili kráľovskí mudrci, ktorí mu navrhli, aby dal zhotoviť sochu podobnú tej, ktorú videl v sne. Mal ju postaviť na vyvýšené miesto, aby všetci videli zlatú hlavu, ktorá podľa výkladu znázorňovala jeho kráľovstvo.PK 266.3

  Kráľa potešil tento lichotivý návrh. Rozhodol sa teda, že ho uskutoční, a predsavzal si prekonať snovú vidinu. Na rozdiel od nej nebude jeho socha z rôzneho, postupne podradnejšieho materiálu, ale celá bude zo zlata. Bude to symbol Babylona, večného, neporaziteľného, všemocného kráľovstva, ktoré si podrobí všetky kráľovstvá a potrvá večne.PK 266.4

  Pomyslenie na založenie panovníckeho rodu, ktorý by trval večne, sa veľmi páčilo vládcovi, ktorého moc naháňala okolitým národom hrôzu. O uskutočnení tohto zámeru sa radil so svojimi mudrcmi s oduševnením, ktoré svedčilo o bezuzdnej ctibažnosti, pýche a sebectve. Pritom zabudol na obdivuhodný zámer Božej prozreteľnosti oznámený v sne o veľkej soche. Prehliadol, že Boh Izraela mu prostredníctvom svojho služobníka Daniela objasnil zmysel tohto obrazného výjavu, čo zachránilo jeho mudrcov od istej smrti. Kráľ hnaný túžbou upevniť si moc a zvrchovanosť na to všetko zabudol a spolu so svojimi radcami sa rozhodol, že sa všemožne vynasnaží povzniesť Babylon na vrchol svetovej ríše, hodnej všeobecnej úcty.PK 266.5

  Obraz, ktorým Boh zjavil kráľovi a ľudu svoj zámer s národmi sveta, mal teraz slúžiť na oslavu moci človeka. Danielov výklad mal byť zavrhnutý a zabudnutý. Pravda mala byť zvrátená a zneužitá. Nebeský symbol, ktorý mal ľuďom vyjaviť významné budúce udalosti, mal znemožniť šírenie Božej pravdy, ktorú chcel Boh oznámiť svetu. Satan sa pomocou ctibažných jednotlivcov pokúšal zmariť Boží zámer s ľuďmi. Nepriateľ ľudstva vedel, že pravda neporušená bludom má spásnu moc. Ak ju však niekto zneužíva pre vlastnú slávu a presadenie sebeckých plánov, stáva sa mocou zla.PK 267.1

  Nebúkadnecar vydal rozkaz, aby bol z jeho bohatého pokladu zhotovený veľký zlatý obraz sochy, taký, aký videl v sne. Odlišný bude len jeho materiál. Hoci Chaldejci boli zvyknutí na veľkolepé spodobovanie svojich pohanských božstiev, dosiaľ ešte nikdy neutvorili nič také veľkolepé a vznešené, ako bola táto skvelá socha vysoká šesťdesiat lakťov a široká šesť lakťov. Nijako teda neprekvapuje, že krásna a cenná socha na poli Dúra, znázorňujúca slávu Babylona, jeho veľkoleposť a moc, mala byť v krajine modiel predmetom posvätnej úcty. K tomu bol vydaný rozkaz, aby v deň zasvätenia sochy všetci obyvatelia poklonou osvedčili svoju vernosť babylonskej moci.PK 267.2

  V deň zasvätenia sa v údolí Dúra zhromaždil obrovský zástup ľudí z rôznych národov a jazykov. Podľa kráľovho príkazu pri zvuku hudby mali „všetci ľudia“ padnúť a pokloniť sa „zlatej socheDaniel 3,7. Zdalo sa, že v tento pamätný deň mocnosti temna výrazne zvíťazia. Uctievanie zlatej sochy naznačovalo, že sa stane stálou súčasťou modloslužby ako štátneho náboženstva krajiny. Satan dúfal, že tým zmarí Boží zámer, podľa ktorého mali byť izraelskí zajatci v Babylone požehnaním pre všetky pohanské národy .PK 267.3

  Boh však rozhodol inak. Pred modlárskym symbolom ľudskej moci sa všetci nesklonili. Medzi modlármi boli traja ľudia pevne rozhodnutí nepotupiť Boha nebies. Ich Boh je Kráľ kráľov a Pán pánov; nikomu inému sa nepoklonia.PK 267.4

  Víťazoslávny Nebúkadnecar sa dozvedel, že niektorí z jeho poddaných sa odvážili neposlúchnuť jeho rozkaz. Podaktorí z dvorných mudrcov závideli Danielovi a jeho priateľom ich postavenie, a preto oznámili kráľovi, že Hebrejci sa opovážili jeho príkaz porušiť. Vraveli: „Kráľ, ži naveky... Sú tu istí júdski muži, ktorých si poveril správou babylonskej krajiny, Šadrach, Méšach a Abéd-Negó. Títo muži, kráľ, neberú ohľad na teba, tvojich bohov neuctievajú a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa neklaňajúDaniel 3,9.12.PK 267.5

  Kráľ nariadil menovaných mužov predviesť. Spýtal sa ich: „Je to pravda,... že neuctievate mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť?Daniel 3,14. Hrozbami sa ich snažil prinútiť, aby sa soche poklonili aj oni. Upozornil ich na ohnivú pec a pripomenul trest, ktorý ich neminie, ak jeho vôľu nesplnia. Hebrejskí mládenci boli verní nebeskému Bohu a neochvejne verili, že on ich môže vyslobodiť. Poklonu pred modlou považovali za modloslužobný prejav. Takú úctu môžu vzdať len Bohu.PK 268.1

  Kráľ sa v prítomnosti týchto Hebrejcov presvedčil, že títo mladí muži majú niečo, čo mudrcom jeho kráľovstva chýba. Hebrejci si totiž svoje povinnosti spĺňali verne. Ešte im teda poskytne príležitosť. Ak totiž prejavia ochotu spolu s ostatnými uctievať sochu, nič sa im nestane. „Ale ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece.“ Kráľ potom hrozivo vystrel ruku a spýtal sa ich: „Aký boh by vás mohol vyslobodiť z mojich rúk?Daniel 3,15.PK 268.2

  Kráľove hrozby boli však márne. Ich vernosť Vládcovi vesmíru nemohol nijako zvrátiť. Z dejín otcov viery vedeli, že neposlušnosť voči Bohu znamená zneuctenie, pohromu a smrť, ale Hospodinova bázeň je začiatok múdrosti, základ každého ozajstného úspechu. Tvárou v tvár ohnivej peci povedali: „Na to ti nemusíme odpovedať ani slovo. Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece, a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľ.“ Ich viera spevnela, keď vyhlásili, že Boh bude ich vyslobodením oslávený, a s neochvejnou istotou prameniacou z bezvýhradnej viery v Boha povedali: „Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľ, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa klaňaťDaniel 3,16-18.PK 268.3

  Kráľ sa veľmi rozhneval. „Vzkypel zlosťou a výraz jeho tváre sa zmenil voči Šadrachovi, Méšachovi a Abéd-Negóvi“ (Daniel 3,19), príslušníkom opovrhovaného národa. Rozkázal, aby pec rozpálili sedemnásobne viac než obvykle a silní muži z jeho vojska mali vyznávačov izraelského Boha poviazať a pripraviť na smrť.PK 268.4

  Potom poviazali oných mužov v ich plášťoch, šatách, klobúkoch a v ich odeve a vrhli ich do rozpálenej ohnivej pece. Pretože kráľov rozkaz bol taký prísny a pec bola nadmieru rozpálená, plameň z pece usmrtil mužov, ktorí niesli Šadracha, Méšacha a Abéd-NegaDaniel 3,21.22.PK 268.5

  Hospodin však na svojich služobníkov nezabudol. Keď ich vrhli do pece, zjavil sa im sám Spasiteľ a uprostred ohňa sa prechádzal s nimi. V prítomnosti Pána neba i zeme plamene stratili svoju moc.PK 269.1

  Kráľ pozoroval túto scénu zo svojho vládneho kresla a čakal smrť tých, ktorí neposlúchli jeho rozkaz. Jeho pocit víťazstva sa však náhle zmenil. Kniežatá, čo mu stáli po boku, spozorovali, že tvár mu zbledla, keď vstal z trónu a uprene sa zahľadel do šľahajúcich plameňov. Vyľakaný vládca sa obrátil k svojim šľachticom s otázkou: „Neuvrhli sme troch poviazaných mládencov do ohňa?... Ja však vidím štyroch mužov voľne sa prechádzať v ohni a niet stopy porušenia na nich. Výzor štvrtého je však podobný synovi bohovDaniel 3,24.25.PK 269.2

  Odkiaľ vedel pohanský kráľ, ako Boží Syn vyzerá? Hebrejskí zajatci zastávali v Babylonii vysoké postavenie a svojím životom i povahou kráľovi zvestovali vlastne pravdu. Keď mali „vydať počet“ zo svojej viery, bez zaváhania ho vydali. Jednoducho a jasne vyložili zásady spravodlivosti, a tým poučili všetkých, s ktorými sa stretávali, o Bohu, ktorého uctievali. Hovorili o Božom Synovi, ktorý príde ako Vykupiteľ a kráľ spoznal v ohnivej peci Božieho Syna.PK 269.3

  Panovník vtedy bez ohľadu na svoju vznešenosť a dôstojnosť zišiel z trónu, priblížil sa k otvoru pece a zvolal: „Služobníci najvyššieho Boha, vyjdite a poďte semDaniel 3,26.PK 269.4

  Keď Šadrach, Méšach a Abéd-Negó vyšli z pece pred veľký zástup ľudí, všetci videli, že sa im nič nestalo. V ohni ich chránila Spasiteľovi prítomnosť; zhoreli im len putá. „Potom sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržitelia, kráľovi ministri a videli, že oheň nemal nijakú moc nad telami mužov. Ani vlas na hlave im nepriškvŕkol, ani šaty sa im nezmenili, ani ohňom nepáchliDaniel 3,27.PK 269.5

  Kráľ na vystavenú zlatú sochu už aj pozabudol. V prítomnosti živého Boha sa všetci báli a chveli. Pokorený kráľ musel uznať: „Požehnaný Boh Šadrachov, Méšachov a Abéd-Negóv, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí mu dôverovali. Prestúpili príkaz kráľov, ale vydali vlastné telá, aby nemuseli vzývať a uctievať boha okrem svojho BohaDaniel 3,28.PK 269.6

  Zážitok z onoho dňa viedol Nebúkadnecara k tomu, že vydal nariadenie: „Ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národnosti vysloví niečo hanlivé proti Bohu Šadrachovmu, Méšachovmu a Abéd-Negóvmu, má byť rozkúskovaný a jeho dom má byť obrátený na hnojisko.“ Toto nariadenie kráľ zdôvodnil tým, že „nieto iného boha, ktorý by tak mohol zachraňovať, ako tento!Daniel 3,29.PK 270.1

  Takto a podobne sa babylonský kráľ snažil rozšíriť medzi národmi sveta svoje presvedčenie, že moc a vznešenosť Boha Hebrejov si zasluhuje vrcholnú úctu. Boh prijal kráľovo vyznanie úcty a vernosti i jeho snahy oboznámiť so svojím rozhodnutím celú babylonskú ríšu.PK 270.2

  Kráľovo verejné vyznanie, ako aj vôľa vyvýšiť nebeského Boha nad všetkých ostatných bohov, bolo správne, ale vynucovaním podobného vyznania viery od svojich poddaných, či vyžadovaním podobnej úcty Nebúkadnecar prekročil svoje práva dočasného vládcu. Nemal nijaké občianske ani morálne právo vyhrážať sa trestom smrti každému, kto nebude uctievať Boha. Rovnako nemal právo smrťou v ohnivej peci trestať tých, ktorí odmietli klaňať sa jeho zlatej soche. Boh si nevynucuje poslušnosť od ľudí. Oni sa môžu slobodne rozhodnúť, komu budú slúžiť.PK 270.3

  Vyslobodením svojich verných služobníkov Hospodin ukázal, že zastáva utláčaných a karhá všetkých mocných tohto sveta, ktorí odporujú moci neba. Traja hebrejskí mládenci vydali celému babylonskému národu svedectvo o svojej viere v Boha, ktorého uctievali. Spoliehali sa na Všemohúceho, v hodine skúšky si pripomínali Boží prísľub: „Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáliIzaiáš 43,2. Ich viera v živé Slovo bola poctená divom pred všetkými prítomnými. Správu o zázračnom vyslobodení verných Hebrejcov priniesli do svojich krajín zástupcova rôznych národov, ktoré Nebúkadnecar pozval na slávnosť zasvätenia sochy. Vernosťou svojich vyznávačov bol Boh oslávený na celej zemi.PK 270.4

  Skúsenosť hebrejských mládencov z roviny Dúra je poučná. Aj dnes budú mnohí Boží služobníci pokorovaní, hoci sa ničím neprevinili. Budú ich tupiť tí, ktorých satan popudzuje k závisti a k náboženskému fanatizmu. Hnev ľudí sa obráti obzvlášť proti svätiteľom soboty podľa štvrtého prikázania; nakoniec možno očakávať všeobecné nariadenie o hrozbe smrťou všetkým, čo budú zachovávať štvrté prikázanie.PK 270.5

  V tiesnivých časoch, aké prídu na Boží ľud, bude potrebná neochvejná viera. Božie deti budú musieť osvedčiť, že uctievajú len Boha a že ani za cenu života ich nič nemôže donútiť k sebamenšiemu ústupku. Pre verných sú príkazy hriešnych smrteľných ľudí celkom bezvýznamné v porovnaní s Božími príkazmi. Zostanú verní pravde aj pod hrozbou väzenia, vyhnanstva či smrti.PK 270.6

  Boh sa v záverečnom období svetových dejín zastane svojich verných obhajcov spravodlivosti práve tak, ako sa zastal Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega. Ten, ktorý sa s Hebrejmi prechádzal v rozpálenej peci, bude aj so svojimi nasledovníkmi, nech by sa ocitli kdekoľvek. Jeho ustavičná prítomnosť im bude útechou a posilou. V dobe príkoria, akého nikdy predtým nebolo, Boží vyvolení zostanú neoblomní. Satan a jeho spojenci nebudú môcť zahanbiť ani najslabšie Božie dieťa. Mocní Boží anjeli ich budú chrániť a Hospodin sa sám prejaví ako „Boh bohov“, ktorý môže spasiť všetkých, ktorí veria v neho.PK 270.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents