Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Proroci a králi

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  5. kapitola — Šalamúnovo pokánie

  Hospodin sa zjavil Šalamúnovi počas jeho vlády dvakrát. Vyslovil mu uznanie a dal mu radu. Prvýkrát to bolo v nočnom videní v Gibeóne, keď mu prisľúbil múdrosť, bohatstvo a slávu, pričom ho napomenul, aby zostal skromný a poslušný. Druhýkrát pri vysviacke chrámu, keď ho znova nabádal k vernosti. Napomenutia, ktoré Šalamún dostal, boli jasné a zasľúbenia obdivuhodné. No napriek tomu, že sa svojou povahou, zmýšľaním a konaním zdal byť najschopnejším na to, aby svoje poslanie i očakávanie neba splnil, čítame o ňom: „On nezachoval, čo mu prikázal Hospodin.“ „Jeho srdce sa odvrátilo od Hospodina, Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil a dal mu príkaz o tom, aby nechodil za inými bohmi1. Kráľov 11,9.10. Odpadol a v hriechu si srdce zatvrdil natoľko, že jeho pád sa javil ako beznádejný.PK 41.1

  Šalamún sa prestal tešiť zo spoločenstva s Bohom a namiesto toho vyhľadával uspokojenie v zmyselných rozkošiach. O tomto zážitku hovorí: „Podujal som sa na veľké veci: Vystaval som si domy, vysadil som si vinice, založil som si záhrady a sady..., kúpil som si otrokov a otrokyne..., nahromadil som si aj striebra a zlata i poklady od kráľov a z krajín; zadovážil som si spevákov a speváčky, aj čo je ľuďom rozkošou: mnoho žien. Vzrástol som a prevýšil som všetkých, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme...PK 41.2

  Čokoľvek si moje oči zažiadali, neodmietol som im; svojmu srdcu som neodoprel nijakú radosť; lebo moje srdce malo radosť zo všetkej svojej námahy... Vtedy som obrátil pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky vykonali, a na námahu, ktorú som vynaložil na ich vykonanie, a to všetko bola márnosť a honba za vetrom; a z ničoho niet úžitku pod slnkom.PK 41.3

  A potom som sa obrátil, aby som sa pozrel na múdrosť, na pochabosť i na bláznovstvo. Lebo čo bude robiť človek, ktorý príde po kráľovi? To, čo iní robili dávno predtým... A vtedy som znenávidel život..., znenávidel som všetku svoju lopotu, ktorou som sa umáral pod slnkomKazateľ 2,4-18. Z vlastnej trpkej skúsenosti poznal Šalamún prázdnotu takého života, ktorý svoje vrcholné blaho hľadá v pozemských veciach. Vystaval oltáre pohanským bohom a potom poznal márnosť ich sľubov o získaní duchovného pokoja. Temné a mučivé myšlienky ho znepokojovali cez deň i v noci. Už sa nevedel radovať zo života, nemal pokoj a budúcnosť mu zatemňovalo zúfalstvo.PK 41.4

  Hospodin ho však neopustil. Karhavým posolstvom a prísnymi súdmi chcel kráľa zobudiť, aby si uvedomil hriešnosť svojho správania. Prestal ho chrániť, starať sa oň; nepriateľom dovolil útočiť na jeho kráľovstvo a oslabovať ho. „Hospodin vzbudil Šalamúnovi protivníka v edómskom Hadadovi... ďalej vzbudil mu Boh protivníka v Rezónovi... náčelníkovi zbojníckej hordy,“ ktorý „opovrhoval Izraelom a kraľoval v Sýrii. Járobeám... služobník to Šalamúnov“,... „bol silným hrdinským mužom“... „zdvihol ruku proti kráľovi1. Kráľov 11,14-28.PK 42.1

  Nakoniec poslal Hospodin Šalamúnovi cez proroka výstražné posolstvo: „Pretože sa toto vyskytlo u teba a nezachovával si moju zmluvu a ustanovenia, ktoré som ti dal, určite odtrhnem od teba kráľovstvo a dám ho tvojmu služobníkovi. Ale za tvojich dní to neurobím pre tvojho otca Dávida. Od rúk tvojho syna ho odtrhnem1. Kráľov 11,11.12.PK 42.2

  Po tomto súdnom výroku nad kráľom a jeho rodinou sa v Šalamúnovi ozvalo svedomie a v pravom svetle začal chápať svoju nerozvážnosť. Duševne i telesne oslabnutý, unavený a smädný sa skrúšene odvrátil od pozemských deravých zdrojov, aby sa ešte raz napil z prameňa života. Mučivá disciplína nebola márna. Dlhý čas ho trápili obavy pred úplným stroskotaním, lebo vedel, že sám od seba sa nezriekne svojho nerozumného správania. V posolstve od Boha však uzrel lúč nádeje. Hospodin ho celkom nezavrhol, bol ochotný vymaniť ho z otroctva krutejšieho než hrob, z ktorého by sa vlastnými silami nemohol vyslobodiť.PK 42.3

  Šalamún vďačne uznal moc a láskavosť toho, ktorý „prevyšuje všetkých“ (Kazateľ 5,8 ROH; Kazateľ 5,7 ECAV), a kajúcne sa začal vracať k vznešenému ideálu čistoty a svätosti, od ktorého sa tak žalostne odvrátil. Už nemohol dúfať, že unikne zhubným následkom hriechu a myseľ zbaví spomienok na život prežitý v honbe za hriešnymi záľubami; no všemožne chcel odrádzať iných od páchania nerozvážnych činov. Pokorne vyznal, že si počínal nerozumne, a preto varovne napomínal iných pred neodvratnou záhubou, do ktorej ich mohol zviesť zákerný vplyv jeho zlého príkladu.PK 42.4

  Pravý kajúcnik nezabúda na hriechy, ktoré v minulosti napáchal. Aj keď našiel pokoj, svoje chyby nezľahčuje. Stále má na zreteli tých, ktorých jeho príklad zviedol k zlému, a všemožne ich chce priviesť späť na pravú cestu. Čím jasnejšie je svetlo, ktoré ho teraz osvecuje, tým silnejšie túži usmerniť kroky iných na správnu cestu. Nie je ľahostajný k vlastnému svojvoľnému správaniu, nezľahčuje svoju neprávosť, ale výstražne upozorňuje iných na nebezpečenstvo.PK 42.5

  Šalamún vyznal, že „srdce ľudí je plné zla i pochabosť je v ich srdci“ (Kazateľ 9,3), a znova vyhlásil: „Pretože rozsudok nad zlým skutkom sa nevykonáva hneď, preto rastie ľuďom odvaha páchať zlo. Hoci hriešnik stokrát spácha zlo, a predsa dlho žije, viem, že sa bohabojným dobre povedie práve preto, lebo sa ho boja. Bezbožnému sa však nepovedie dobre a nepredĺži si dni ako tôňa, pretože nemá bázne pred BohomKazateľ 8,11-13.PK 43.1

  Kráľ pod vplyvom Ducha Svätého zaznamenal pre budúce pokolenia dejiny svojich premárnených rokov a z nich vyplývajúce varovné poučenie. Aj keď semeno jeho sejby dozrelo v jeho ľude a prinieslo zhubné ovocie, jeho životné dielo nebolo celkom márne. Šalamún v ďalších rokoch láskyplne a pokorne „vyučoval aj ľud poznaniu, uvážil, skúmal a skladal mnoho prísloví“. Snažil sa „nájsť lahodné slová a napísať správne pravdivé výroky. Slová múdrych sú ako ostne a ako vbité klince sú zozbierané výpovede, keď ich dal jeden pastier. Ostatne, syn môj, daj sa vystríhaťKazateľ 12,9-12.PK 43.2

  Šalamún napísal: „Na záver všetkých rečí počuj: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Lebo Boh každé dielo privedie na súd i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zláKazateľ 12,13.14.PK 43.3

  Šalamúnove neskoršie výroky prezrádzajú, že čím viac si uvedomoval zhubnosť svojho počínania, tým pozornejšie nabádal mládež, aby nešla bludnou cestou, ktorá ho doviedla k premárneniu najvzácnejších darov neba. S mučivým zahanbením vyznal, že na vrchole svojich síl mal hľadať radosť, pomoc a život v Hospodinovi; no vtedy sa odvrátil od nebeského svetla Božej múdrosti a uctievanie Hospodina nahradil modlárstvom. Teraz, keď poznal nerozvážnosť takého života, čo najvrúcnejšie si prial ochrániť iných pred vlastnou trpkou skúsenosťou.PK 43.4

  S dojímavým precítením napísal o prednostiach i zodpovednostiach mladých ľudí v Božej službe:PK 43.5

  Sladké je svetlo a príjemné je očiam vidieť slnko. Keby niekto žil aj mnoho rokov, nech sa zo všetkých raduje, ale nech pamätá na dni temnosti, lebo ich bude mnoho. Všetko, čo príde, je márnosť. Raduj sa, mládenec, vo svojej mladosti a nech sa teší tvoje srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa tiahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči; no vedz, že Boh ťa za to všetko privedie na súd. A odstráň mrzutosť zo svojho srdca, odvráť zlo od svojho tela, lebo mladosť i vek čiernych vlasov je márnosťKazateľ 11,7-10.PK 43.6

  Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti,
  prv ako prídu zlé dni
  a priblížia sa roky,
  po ktorých povieš: Nemám v nich záľubu.
  Prv ako sa zatmie slnko a svetlo, mesiac a hviezdy
  a oblaky sa vrátia po daždi;
  vtedy, keď strážcovia domu sa budú triasť
  a zhrbia sa silní muži,
  ženy, čo melú, prestanú pracovať,
  lebo ich bude málo,
  a zatemnia sa tie, čo vyzerajú z okien;
  dvere na ulicu sa zavrú,
  keď bude tíchnuť zvuk žarnova,
  a jeho hlas sa zvýši na vtáčí hlas
  a stlmia sa všetky dcéry spevu,
  bude sa báť aj výšin
  a postrachu na ceste.
  Mandľovník rozkvitne
  a kobylka oťažie
  a odkvitne korenistá kaparka,
  lebo človek odchádza do svojho večného domu
  a po uliciach obchádzajú trúchliaci.
  Prv ako sa pretrhne strieborný povrázok
  a rozbije sa zlatá čaša,
  prv ako sa roztrepe džbán nad prameňom
  a poláme sa koleso na studni,
  prach sa navráti do zeme,
  ako bol prv,
  ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal
  .“ Kazateľ 12,1-7.
  PK 44.1

  Šalamúnov život je výstražným varovaním nielen mládeži, ale aj ľuďom v zrelom veku, ba aj tým, ktorí už z výšin života zostupujú a pozorujú západ slnka. Vidíme a počujeme, aký slabý je človek v mladosti. Príval pustošivých vášní býva príliš silný a mladí ľudia sa potácajú medzi dobrom a zlom. Od ľudí v zrelom veku neočakávame takú nerozhodnosť a neveru, lebo predpokladáme, že ich povaha je už patrične ustálená a že majú pevne zakorenené zásady. No vždy to tak nebýva. Keď mal Šalamún neochvejne stáť ako pevný dub, moc pokušenia ho pripravila o silu. Keď mal byť najmocnejším, ukázalo sa, že je najslabším.PK 44.2

  Tieto príklady nás poúčajú, že jedinou istotou mladých i dospelých je modlitebná bdelosť. Istota nespočíva vo významnom postavení či vo veľkých výhodách. Človek môže žiť dlhé roky ako úprimný kresťan, no napriek tomu naň stále útočia satanove pokušenia. V boji so svojím vnútorným hriechom a s pokušením zvonku podľahol aj múdry a silný Šalamún. Z jeho pádu plynie poučenie, že ani človek múdry a verne slúžiaci Bohu sa nikdy nemôže spoliehať len na vlastnú múdrosť a poctivosť.PK 45.1

  Pravý základ a vzor na stvárnenie povahy je v každej generácii vždy a všade na svete rovnaký. Je ním Boží zákon: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca... a svojho blížneho ako seba samého!Lukáš 10,27. Táto dôležitá zásada, ktorá sa prejavila v povahe a v živote nášho Spasiteľa, je jediným bezpečným vodcom. „On bude istotou jeho čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním“ (Izaiáš 33,6) – túto múdrosť a poznanie môže dať ľuďom len Božie slovo.PK 45.2

  Tieto slová sú dnes rovnako pravdivé, ako boli vtedy, keď ich počul Izrael, aby ho viedli k poslušnosti Božím prikázaniam: „To bude vašou múdrosťou a rozumnosťou v očiach národov5. Mojžišova 4,6. V tom je jediná záruka osobnej poctivosti, mravnej čistoty domova, blaha spoločnosti a sily národa. Jediným bezpečným a spoľahlivým pravidlom uprostred životných zmätkov, nebezpečenstiev a rozporných túžob je konať to, čo hovorí Boh. „Hospodinov zákon je dokonalý“ a „kto takto koná, nikdy sa neklátiŽalm 19,8; 15,5.PK 45.3

  Tí, ktorí dbajú na poučné výstrahy Šalamúnovho odpadnutia, budú sa zďaleka vyhýbať hriechom, ktorým podľahol. Len poslušnosť voči nebeským požiadavkám môže človeka ochrániť pred odpadnutím. Boh dáva človekovi veľké svetlo a mnohé požehnanie; no ak on toto svetlo a požehnanie odmietne, nemôže mať istotu, že sa Bohu nespreneverí a neodvráti sa od neho. Ak sa tí, ktorých Boh povolal na zodpovedné miesta, odvrátia od Boha a spoľahnú sa na ľudskú múdrosť, potom sa im svetlo stane tmou. Bohom zverené schopnosti im budú pokušením.PK 45.4

  Skôr ako sa boj skončí, vždy budú takí, ktorí sa od Boha odvrátia. Satan pripraví okolnosti, v ktorých sa celkom nepozorovane oslabí duchovná ochrana, ak veriacim nebude pomáhať Božia moc. Stále sa máme pýtať: Je toto cesta Pánova? Svoje náklonnosti a vášne musíme starostlivo sledovať počas celého života. Istí môžeme byť len vtedy, ak sa bezvýhradne spoľahneme na Boha a život skrytý v Kristovi. Modlitebná bdelosť chráni čistotu. Do Božieho mesta môžu ľudia vojsť len úzkou bránou, teda ak vynaložia všetko úsilie, lebo „nevojde doň nič nečisté, ani ten, kto pácha ohavnosť a ložZjavenie Jána 21,27. Nikto si však nemusí zúfať. Ľudia, ktorým Boh prejavil svoju priazeň, sa možno previnili tým, že na oltári rozkoše obetovali cnosť. Ak sa však kajajú, zrieknu sa hriechu a obrátia sa k Bohu, ešte stále smú dúfať. Ten, ktorý povedal: „Buď verný až do smrti, a dám ti veniec života,“ vyzýva: „Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťaZjavenie Jána 2,10; Izaiáš 55,7. Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnika. Povedal: „Uzdravím ich odvrátenie. Milovať ich budem dobrovoľneHozeáš 14,4 (ROH); Hozeáš 14,5 (ECAV).PK 45.5

  Šalamúnovo pokánie bolo úprimné; ničivý vplyv jeho zlého príkladu sa však tým už nedal odstrániť. V čase jeho odpadnutia žili síce v krajine tí, ktorí svojmu poslaniu zostali verní a zachovali si čistotu a odovzdanosť Bohu. Mnohí boli však zvedení na scestie a príval zla zo zavedenej modloslužby a zo šíriacich sa zlozvykov už kajúci kráľ nemohol zastaviť. Jeho kladný vplyv veľmi zoslabol. Mnohí strácali dôveru v spoľahlivosť jeho vlády. Aj keď svoj hriech vyznal a za svoju nerozvážnosť sa kajal v snahe pomôcť budúcim pokoleniam, nemohol dúfať, že sa mu neblahý vplyv nesprávnych činov podarí celkom odstrániť. Mnohí, ktorých jeho odpadnutie zviedlo, zotrvali v páchaní zla. Za príčinu svojvoľného panovania mnohých vládcov v Izraeli, ktorí prišli po ňom, možno pokladať jeho neblahý vplyv, lebo žalostne zneužil schopnosti, ktoré dostal od Boha.PK 46.1

  Tiesnivé úvahy nad tým, koľko zla spôsobil svojím konaním, viedli Šalamúna k výrokom: „Lepšia je múdrosť než bojové zbrane.“ „Jediný hriešnik skazí mnoho dobrého.“ „Jestvuje zlo, ktoré som spozoroval pod slnkom ako omyl, ktorý vychádza spred mocnára: Blázon sa dostáva na najvyššie miesta.“ „Mŕtva mucha nasmradí a nakazí olej voňavkára; málo bláznovstva má prevahu nad múdrosťou a cťouKazateľ 9,18; 10,1.5.6.PK 46.2

  Spomedzi mnohých poučení zo Šalamúnovho života je azda najdôležitejšie to, ktoré hovorí o sile vplyvu na konanie dobra alebo zla. Nech by oblasť nášho vplyvu bola akokoľvek zúžená, predsa len určitý vplyv, dobrý alebo zhubný, po nás zostáva. Svojím vplyvom môžeme byť iným ľuďom požehnaním alebo kliatbou, a to aj bez nášho vedomia. Môžeme šíriť nepokoj a sebectvo a niektorým hriechom priam smrteľnú nákazu; no môžeme priniesť životodarnú vieru, statočnosť, odvahu a vôňu lásky. Ovocím nášho vplyvu býva vždy buď dobro, alebo zlo.PK 46.3

  Predstava, že náš vplyv môže byť vôňou smrti, desí, no napriek tomu to tak môže byť. Kto posúdi vzniknutú stratu, ak by čo len jeden zvedený človek prišiel o večné blaho! Náš jediný unáhlený čin alebo jediné nerozvážne vyrieknuté slovo môže tak hlboko zasiahnuť iného človeka, že ho privedie do záhuby. Jediná hriešna škvrna v povahe môže odvrátiť mnohých od Krista.PK 47.1

  Keď zasiate semeno dozrie k žatve a zožaté obilie sa znova zaseje, prinesie mnohonásobnú úrodu. Tento zákon platí aj pre náš vzťah k iným ľuďom. Každý skutok či slovo je semeno, ktoré prinesie plody. Každý skutok starostlivej lásky, poslušnosti a sebazaprenia sa stále rozhojňuje v mnohých iných. Podobne aj každý skutok závisti, nenávisti či sváru je semenom, z ktorého vyrastie „koreň horkosti“ (Židom 12,15), ktorý môže mnohým ublížiť. Koľko zla potom napáchajú títo „mnohí“! Takto sa rozmáha sejba dobra a zla pre večnosť.PK 47.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents